Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

UVVU's endelige afgørelse af 28. oktober 2013 (PDF format).

UVVU's endelige afgørelse, hvori der konkluderende står:

Udvalget finder således, at Indklagede forsætligt har foretaget uretmæssig angivelse af forfatterrolle, jf. bekendtgørelsen om UVVU § 2, nr. 6, og at Indklagede groft uagtsomt har angivet en vildledende reference på en sådan måde, der må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data, jf. bekendtgørelsen om UVVU § 2, nr. 1.

Udvalget henstiller derfor, at ovennævnte artikel trækkes tilbage, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen om UVVU.

Nyborgs afsluttende bemærkninger af 7. oktober 2013 (PDF format).

Nyborg fik tilsendt Klagernes afsluttende høringssvar af 12. september 2013 til orientering, og Klagerne modtog ligeledes Nyborgs afsluttende høringssvar af 12. september. Alligevel valgte Nyborg at sende endnu en omgang såkaldte "Afsluttende bemærkninger til klagernes afsluttende bemærkninger...".

UVVU accepterede tilsyneladende at bryde med korrekt forvaltningspraksis ved at medtage disse "afsluttende bemærkninger" i sagsbehandlingen, men skriver i afgørelsens s. 20:

Udvalget bemærker, at Indklagedes yderligere afsluttende bemærkninger af 7. oktober 2013 ikke efter udvalgets opfattelse indeholder nye væsentlige oplysninger, og således ikke er omhandlet i udvalgets analyse of vurdering af sagen.

Klagerne modtager disse to dokumenter via email den 29. okt. 2013 med følgende indhold:

Til Jens Kvorning, Jens Mammen og Morten Kjeldgaard

Vedhæftet følger endelig afgørelse fra Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for samfundsvidenskabelig forskning i klage af 12. december 2011 over Helmuth Nyborg, samt yderligere bemærkninger fra Indklagede af 7. oktober 2013 til orientering.

Afgørelsen er samtidig hermed sendt til Indklagede.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i anonymiseret form på fivu.dk efter 24 timer.

Venlig hilsen
Mathias Willumsen

I den følgende tid lægger UVVU andre udgaver af Afgørelsen på nettet:

Den anonymiserede udgave af UVVU's endelige afgørelse af 28. oktober 2013 (PDF format).

Den såkaldt anonymiserede udgave af UVVU's endelige afgørelse, lagt på Forsknings- og Innovationsministeriets hjemmeside. Læg mærke til filens navn: "afgorelse-fra-uksf-i-klage-fra-jens-mammen-m-fl-over-helmuth-nyborg-anonymiseret.pdf". Ikke meget anonymitet dér. Man kan i det hele taget undre sig over, hvorfor UVVU's afgørelser overhovedet skal anonymiseres. Er formålet med kendelserne ikke at advare forskere mod uredelige forskningsartikler og -resultater? Hvordan skal man kunne vide, hvilke artikler der advares imod, hvis det er hemmeligt?

Den 9. december 2013 lægger UVVU den engelske oversættelse af Afgørelsen på nettet (PDF format).

I Klagernes svar af 14. aug. på UVVU's Udkast til Afgørelse blev UVVU opfordret til at foranstalte en oversættelse af den endelige afgørelse i sagen til engelsk, idet det videnskabelige produkt er publiceret i et internationalt, engelsksproget tidsskrift. UVVU ignorerede denne forspørgsel, og svarede heller ikke på den. Opfordringen til at oversætte Afgørelsen til engelsk blev gentaget i en email til kontorchef Charlotte Elverdam den. 14. november 2013, men også denne henvendelse blev ignoreret.

Tre uger efter Nyborgs internationale støtter er begyndt at sende protestbreve til minister Morten Østergaard, foreligger oversættelsen omsider.


Permalink