Validate

Dekan Tom Lautrup-Pedersen
AU

08.05.2005

Kære Tom Lautrup-Pedersen.

Jeg må indrømme, at jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig, at nogen på denne jord ville være interesseret i de mest intime detaljer fra det næsten 30-årige skoleprojekts kronologi. Det var derfor, jeg i begyndelsen nøjedes med blot at fremsende principielle oversigter. Der er, som ofte gentaget, tale om et endnu ikke afsluttet projekt, hvis kronologi derfor naturnødvendigt må opdateres løbende.

Da institutleder Jens Mammen (JM) ikke desto mindre tjenstligt har krævet en fremstilling ned i detaljerne, præsenteres nedenfor en oversigt over projektets kronologi helt tilbage til 1976. For oversigtens skyld gives fremstillingen både grafisk og talmæssigt. Der redegøres for antal visiterede personer, visitationstermin, og hvor mange gange de er blevet undersøgt.

Vedr.: Kronologi

Principielle oversigter

Bilag 1 (vedlagt) giver en overordnet oversigt over projektet med aktuelle undersøgelsesterminer påført, og man kan se, hvor mange der er undersøgt hvornår.

Dog må der i denne og i de følgende oversigter tages et vist forbehold mht. antal og terminer, idet 1) ikke alle data er indhullet endnu, 2) nogle personer mangler data, som det ikke længere er muligt at indsamle, da de ikke ønsker at fortsætte i projektet, samt at 3) der løbende bliver indhentet yderligere data.

Realiserede undersøgelser:

Bilag 2 (vedlagt) giver en oversigt over realiserede undersøgelser, igen påført aktuelle terminer.

Det fremgår, at fase 8 påbegyndtes i 1988 og ikke (som anført i PAID) 1996. Faserne er ikke afsluttede endnu (derfor 1995+).

Analysen med de 325 observationer

Bilag 3 (vedlagt) giver en grafisk oversigt over Mean Substitution analysen af de 325 observationer, påført aktuelle undersøgelsesterminer.

Nedenstående tabel angiver antal personer, der indgik i analysen, antal gange, de blev undersøgt, samt det totale antal observationer.

Antal personer Antal undersøgelser Antal observationer
140 1 140
52 2 104
27 3 81

De 325 observationer beror således på 219 personer, hvoraf 52 undersøgtes to gange og 27 tre gange. Denne analyse skulle naturligvis have været kontrolleret for koblede data.

Nedenfor gives en oversigt over, hvilke faser de 325 observationer stammer fra

PHASE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Antal 0 29 90 79 0 0 0 0 127 325

Observationer fra faserne 4-7 er udeladt i analysen for at reducere antallet af personer, der blev undersøgt mange gange.

Det er værd at notere sig, at de 119 personer (som indgik i data for de 325 observationer, og hvis data anvendes i senere analyser) alle stammer fra fase 8. De er, med andre ord, helt utvetydigt kun undersøgt en gang, og der foreligger komplette data fra alle tests. Det er det, jeg refererer til, når jeg gentagne gange på mødet fremhævede betydningen af at anvende de bedste og mest komplette data i finale analyser af et løbende projekt.

Var det ikke for JM's ihærdige bestræbelser, var analysen af de 325 observationer forblevet præliminær.

Kommentarer

Tilslut skal jeg tillade mig at fremsætte nogle overordnede overvejelser og føje nogle konkrete kommentarer til mødet, til referatet, og til Jens Mammen (JM).

Overordnede overvejelser

Først vil jeg gerne takke dekanen for gentagne forsøg på at få afklaret og afsluttet denne "sag".

Dernæst vil jeg tillade mig at antage, at denne detaljerede redegørelse bringer en ende på JMs "sag". Siden JM i januar 2002 gik til pressen og fortalte, at han "så alvorligt på sagen", uden først at sætte sig ordentligt ind i, hvad han talte om, har jeg simpelthen opgivet at holde tal på de sikkert langt over hundrede skrivelser og møder med institutlederen, dekanen og rektor, som JMs behandling af "sagen" har afstedkommet.

Der er nu gået hundredvis af timer fra min arbejdstid til udredningsarbejdet, mht. hvem der sagde hvad, hvornår, og hvad det så måtte betyde. Det er muligt, at JM fortsat har god tid til at kæle for kronologiske detaljer af op til 30 år gamle analyser, hvoraf de fleste for længst er trukket tilbage, men det har jeg ikke. Jeg sidder i øjeblikket helt konkret med langt over hundrede - eksamensbedømmelser i adfærdsgenetik. Jeg prøver derudover at afpudse indlæg. som er accepteret til præsentation på ikke mindre end to internationale kongresser her til sommer. Endvidere forbereder jeg et kommende forskningsophold på Rockefeller University i New York. Konsekvensen må være, at enten holder JM inde nu, eller også må jeg have kompensation for den påførte enorme arbejdsbelastning.

Som bekendt vil JM ikke godkende min forskningsindsats i 2004. Det forekommer endog meget ejendommeligt, at JM ikke, så vidt jeg er underrettet, har meddelt dekanen, at jeg dette år fik publiceret en artikel i verdens højest rangerede tidsskrift i psykologi (Behavioral and Brain Sciences), og yderligere fik accepteret en artikel til publikation i en andet meget højt rangeret tidsskrift (udkommer 2005 i Personality and Individual Differences). JM synes heller ikke at have underrettet dekanen om, at jeg sammen med adskillige udenlandske og lokale kolleger, løbende indsender artikler til anerkendte internationale tidsskrifter, samt jævnligt optræder som Peer-reviewer for internationale tidsskrifter, deltager i arbejdet som medlem af Board of Directors for The International Society for the Study of Individual Differences, London. I 2004 præsenterede jeg ydermere indlæg på ikke mindre end tre internationale kongresser verden over, samt forberedte yderligere en række publikationer, hvoraf adskillige er tæt på færdiggørelse. Jeg skal gerne levere dokumentation herfor, hvis dekanen ønsker det.

Bias

JM's vurdering af min forskning synes således mærket af en udpræget bias, der klart er koncentreret i en intens og langstrakt interesse for tidlige fejlbehæftede analyser, som for længst er trukket tilbage. Samtidig udviser JM som ovenfor nævnt et bemærkelsesværdigt fravær af interesse for min veldokumenterede forskning på højt international plan.

Dette forhold har i stigende grad undret mig gennem de 3½ år, JM har kørt sin "sag". Han vil tilsyneladende med djævlens vold og magt forsøge at udstille så mange af mine mulige fejl og svagheder til flest mulige mennesker, bl.a. ved at tvinge mig til at "præsentere" tidlige fejlbehæftede analyser på min private hjemmeside.

Her på det seneste har JM (se vedlagte email. bilag 4) skriftligt udtrykt sin "forbløffelse" over for mig, med kopi til resten af ledelsen og ansatte på Psykologisk Instituttet over, at jeg ikke går rundt og lægger errata-sedler ind i min 2003-bog. Som bekendt krævede JM, at bogens hjemmeside indeholdt en errata meddelelse. Dette krav har jeg opfyldt. Jeg vil nu gerne spørge dekanen, om JM med rette kan kræve, at jeg personligt skal lægge errata-sedler ind i bøger på biblioteker, og i givet fald hvor mange biblioteker og bøger jeg skal opspore?

JM anfører, at jeg især burde indlægge errata sedler i bøger, som jeg bruger i min undervisning. Rent faktisk bruger jeg ikke det særlige kapitel om kønsforskelle i min undervisning, men sligt finder JM det ikke ulejligheden værd at undersøge, før han iler videre med dette nye "forbløffende" aspekt af "sagen" til ledende medarbejdere.

Mere overordnet ville jeg dog have antaget, at en institutleder i instituttets og universitetets interesse ville forsøge at beskytte sine medarbejdere i den udstrækning, de havde begået banale fejl, som hverken har at gøre med uredelig forskning eller "forsøg på at forbedre resultater".

Det er i den forbindelse interessant at notere sig, at JM endnu ikke præcist har tilkendegivet over for mig, hvad det egentlige formål med hans langvarige og omstændelige "sag" i grunden er udover, naturligvis, at eksponere flest mulige fejl.

Konkrete kommentarer til møde og referat

Mere specifikt kunne jeg ønske mig, at det af referatet klart fremgik, at JM kom til mødet med en meget lang liste over spørgsmål, hvis præcise besvarelse krævede, at jeg kunne huske minutiøse detaljer om antal personer og undersøgelsesterminer i et kompliceret projekt, der strækker sig næsten 30 år tilbage i tiden og involverer hundredvis af børn og voksne. Det forekommer mig unfair, for ikke at sige ukorrekt, at JM ikke på forhånd havde givet mig en liste over de specifikke punkter, han ønskede afklaret på mødet, således jeg havde haft en levende chance for at kunne forberede mig, og ikke i stedet komme til at fremstå som en upræcis idiot.

Jeg synes også, at det bør fremgå af referatet, at JM bevidst stillede ledende spørgsmål, eksempelvist om min forskningsassistent (efter hukommelsen: Du er vel meget utilfreds med din forskningsassistent?)

Jeg vil også gerne have ført til referat, at JM på mødet erklærede, at han finder det forsknings-etisk meget betænkeligt, når jeg fastholder, at jeg altid vil bestræbe mig på at anvende de seneste, bedste, og mest komplette data i publikationsøjemed.

Det bør også anføres i referatet, at da jeg protesterede mod denne gentagne tilkendegivelse, søgte JM at kæde sin udtalelse sammen med muligheden for at checke tidligere analyser. Disse ting har efter min opfattelse intet med hinanden at gøre.

Det er, som tidligere nævnt, på JMs udtrykkelige foranledning, at jeg blev presset til at præsentere de fejlbehæftede analyser på min private hjemmeside. JM nævner i den forbindelse, at det kunne jo være, at nogen havde downloaded tidligere data, eller ønskede at kende også de tidlige detaljer i mine analyser. Imidlertid har ikke en eneste person til dato henvendt sig til mig og bedt om en sådan redegørelse. Det ser derfor ud, som om JM blot bruger sine påbud mht. min private hjemmeside til maksimering af den offentlig eksponering af mulige fejl i min forskning.

Jeg vil gerne spørge dekanen om hensigtsmæssigheden heri.

I mellemtiden vil jeg trække disse aspekter ud af min private hjemmeside.

Helt typisk forsøger JM endvidere at problematisere mit svar til rektor, men der er ikke noget problem.

Først lidt baggrund. Rektor havde for længst henlagt sagen fra Praksisudvalget. Det kan JM naturligvis ikke stille sig tilfreds med, så han afleverer adskillige måneder senere et dokument til rektor, hvorefter rektor indkalder mig til et møde.

På mødet spørger rektor til dokumentet, der angiveligt skulle stamme fra ISSID2001- præsentationen, når der dog står 1993 på forsiden. Jeg svarer benægtende og anførte, at forsiden og de følgende 5 sider ikke stammer fra ISSID2001-mødet. Der er tale om en oversigtsbeskrivelse af skoleprojektet, som er udarbejdet i anden forbindelse i 1993. Denne beskrivelse var blot vedhæftet data fra 2001-præsentationen som en hjælp til forståelse heraf. Kun personer med en vis bias kan, efter mit bedste skøn, finde noget problematisk heri.

Med venlig hilsen

Helmuth Nyborg
Permalink