Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 13. juni 2006

Opdateret: 21. november 2012

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside bringes i en dansk og en engelsk udgave en kort redegørelse vedrørende bedømmelsesudvalgets rapport om Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens, Skanderborgprojektet. I betragtning af den voluminøse skriftlige behandling der til nu har ledsaget sagen, er dekanens redegørelse meget lakonisk:

»Under henvisning til den offentlige interesse for og polemik om professor Helmuth Nyborgs forskningsprojekt om kønsforskelle i intelligens ("Skanderborg-projektet"), har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet valgt at offentliggøre en rapport om projektet, som er udarbejdet af et sagkyndigt udvalg nedsat af dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Udvalget bestod af professor Jan-Eric Gustafsson (Göteborgs Universitet), professor Jens Ledet Jensen (Aarhus Universitet) og professor Niels Keiding (Københavns Universitet). Endvidere offentliggøres kommissoriet for udvalgets arbejde. «

I begge redegørelser er der igen links til

Det sagkyndige udvalgs rapport (DSUR) er en sønderlemmende kritik af Nyborgs Skanderborgprojekt, som går lige til kanten med hensyn til at erklære arbejdet uredeligt. Af rapporten fremgår, at DSUR finder:

  • at Nyborg ikke har udvist rettidig omhu ved i rette tid at have offentliggjort detaljer om sine konklusioner vedrørende kvinders intelligens,
  • at det er kritisabelt, at Nyborg som eneforfatter ikke kender til indholdet af sine data,
  • at Nyborg i de to artikler ikke beskriver undersøgelsens design tilstrækkeligt, at han ikke diskuterer det store frafald, og at han hverken nævner udfyldning af manglende datapunkter med gennemsnit, eller det faktum at nogle børn optræder flere gange som forskellige personer,
  • at Nyborg ikke har fulgt reglerne i "Vejledende Retningslinier for Forskningsetik i Samfundsvidenskaberne", udsendt af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, som siger at konklusionen fra en undersøgelse ikke bør offentliggøres før den er endeligt afsluttet,
  • at udvalget ud fra den information der har været stillet til rådighed fra Nyborg, kun tilnærmelsesvis har været i stand til at reproducere Nyborgs beregninger,
  • at Nyborg har begået en fejl i en anvendt matematisk formel,
  • at man principielt ikke can sige om den angivne kønsforskel i intelligens skyldes forskelle i "g-faktoren" eller blandt de "primære faktorer" (dvs. at bias til drengenes fordel i Nyborgs intelligenstests ikke bare forsvinder i den statistiske beregning, som Nyborg tror,)
  • at en kønsforskel i g-faktoren ikke kan identificeres v.hj.a. hierakisk faktoranalyse, og at Nyborgs måde at bestemme g-faktoren ikke adskiller sig fra andre metoder (et vægtet gennemsnit af test-scores), og at metoden derfor er fejlbehæftet,
  • at fordi hierakisk faktor analyse involverer et antal metodevalg, er det god videnskabelig praksis at diskutere robustheden af konklusionerne under forskellige betingelser.

Udover en generel redegørelse for udvalgets arbejde indeholder DSUR endvidere en række tekniske bilag, som desværre nok er uforståelige for offentligheden.

Dekanens beslutning som konsekvens af DSUR er ikke offentliggjort, og må formodes at være en såkaldt "personalesag" ved AU. Som tjenestemand kan Nyborg ikke fyres, men han fritages fra tjeneste ved AU, med opretholdelse af løn.


Permalink