Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Kronologi af Nyborg sagerne

Her følger den pt. tilgængelige dokumentation i form af avisartikler, dokumenter, mm. om Helmuth Nyborg og sagerne imod ham ved Aarhus Universitet og UVVU.

Den 8. januar 2002

Politiken bringer en artikel på forsiden om Helmuth Nyborgs forskningsresultater vedrørende kønsforskelle i intelligens på grundlag af hans undersøgelse af angiveligt 200 skolebørn i Skanderborg. Forskellen hævdes at være 27% i mændenes favør. I de følgende dage er der en omfattende kritisk diskussion i den trykte og elektroniske presse. Nyborg citeres for at sige:

"Min undersøgelse viser, at drenge og piger er lige intelligente indtil 14-års alderen, men når de passerer de 16 år, har mændene en 27 procent højere g-score end kvinderne."

Tallet 27% viser sig senere at være forkert. Helmuth Nyborg har ikke kunnet popularisere sine resultater så journalisten kunne forstå det. Eller har han misforstået sin assistents tal? For hvad gør man, når man nu ikke fatter en brik af hvordan ens egne resultater fremkommer? Man lirer selvfølgelig en masse statistiske fagbegreber af, vel vidende, at de fleste giver op bare man er insisterende nok.

Nyborg fortalte journalisten fra Politiken at "køn loader med 27% på g-faktoren." Hun fortolkede det — forståeligt men fejlagtigt — som at kvinder er 27% mindre intelligente end mænd. Og Helmuth Nyborg kunne ikke hjælpe hende, for han forstod simpelt hen ikke selv sin teori godt nok til at kunne popularisere den for en lægmand.

Havde han gjort det, ville han aldrig have talt om hierakisk faktoranalyse, korrelationer og loading. Det rækker muligvis til at få folk til at tro at man er fantastisk kompetent, men det er dybest set irrelevant for det budskab, Nyborg ønskede at fremføre.

I bogen "Lykkelig i Nørdland" (Gyldendal Business, 2009), side 144—149, diskuterer forfatteren og journalisten Dorte Toft Nyborgs påstande om kvinders intelligens. I et afsnit der belyser Nyborgs pinlige bortforklaring omkring Politikens rapportering af tallet 0.27 (min fremhævning) skriver hun:

At der blev rejst tvivl om Helmuth Nyborgs undersøgelse, må han imidlertid tage på sin egen kappe, for der herskede vild forvirring i udmeldingerne. Tilbage i 2002 kunne Politiken fortælle, at mænd ifølge ny, men endnu upubliceret forskning fra Helmuth Nyborgs side var 27 procent klogere end kvinder, og professoren gjorde intet for at aflive denne historie, heller ikke da han dagen efter den opsigtsvækkende artikel var i DR1 i en direkte TV-udsendelse. Først 11 dage efter nyheden i Politiken forklarede Helmuth Nyborg, at det var journalisten, der havde misforstået statistikken. Forskellen var kun på fem procent. Ifølge den pågældende journalist havde Helmuth Nyborg fået artiklen til gennemsyn før publicering.

Her får vi unægtelig en anden udlægning. Ifølge Politikens Mona Samir Sørensen fik Nyborg altså artiklen til gennemsyn.

Den 18. januar 2002

Mammens brev af 18.1.2002, sendt til Nyborg efter råd fra rektors kontorchef Per Møller Madsen, som også godkendte den endelige udgave. Det er vigtigt at bemærke, at Mammen her reagerer på en kønsforkel i intelligens på 27% i mændenes favør, som Nyborg den 7. og 8. januar er refereret for i flere medier (f.eks. Politiken og Danmarks Radio.)

Se også Mammens gennemgang af sagen i indberetningen fra 23. november 2005.

Den 19. januar 2002

Politiken bringer en artikel om sagen af journalist Nils Thorsen og et læserbrev af Pia Ankersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, hvori hun fortæller at hun forgæves — både direkte og via Psykologisk Institut — har forsøgt at få udleveret datadokumentation fra Helmuth Nyborg.

Helmuth Nyborg udsender en pressemeddelelse, hvori han dementerer påstanden om forskellen på 27% (pressemeddelelse om kønsforskelle i intelligens, og i stedet hævder, at der blot er en signifikant forskel (PDF af originale kopi.)

I pressemeddelelsen skriver Nyborg:

"... Politiken meddelt mig at det agter at beskytte sit kildemateriale, og den politik værdsætter jeg"

Politiken "agter at beskytte sit kildemateriale," som er Nyborgs egne data, og som "har været igennem en minutiøs eksamination med deltagelse af et stort antal internationalt ledende forskere på området," men altså ikke må vises til danske kolleger!

Endvidere kan man konstatere, at:

 • de "datablade" m.m., som der henvises til i pressemeddelelsen, fulgte ikke med.
 • den forklaring på signifikans der optræder i pressemeddelelsen ville ikke passere den første statistikprøve på psykologistudiet. Den er åbenlyst vås.
 • Indtil pressemeddelelsen optrådte Helmuth Nyborg flere gange i de elektroniske medier uden at benytte lejligheden til at dementere sin påstand om forskellen på de 27%.

Denne dag skriver Nyborg e-mail til Pia Ankersen. Han har læst hendes læserbrev i Politiken.

Mailen er vedhæftet dagens pressemeddelelse.

Den 20. januar 2002

Jyllands-Posten efterlyser i en artikel, at Helmuth Nyborg dokumenterer sine korrigerede forskningsresultater, og undrer sig over, hvorledes 27% pludselig bliver til 5%:

»Nu venter begge køn så bare på, at Helmuth Nyborgs materiale med dokumentationen bliver tilgængelig på skrift. Hvilket ifølge Forskningsstyrelsens retningslinier for forskningsetik burde være sket i forbindelse med offentliggørelsen«

Dette spørgsmål, som jo er selve kernen i Nyborgsagen, omtales i “Vejledende Retningslinier for Forskningsetik i Samfundsvidenskaberne”, udsendt af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. I punkt 5 står der:

ssf_etik_pkt5.png

Berlingske Tidende fremhæver i sin reaktion også den manglende dokumentation. Men trods fortsat diskussion i pressen, sker der ingenting.

Berlingske Tidende citerer Helmuth Nyborg for at sige:

»Man sætter på forhånd et signifikansniveau, og hvis resultatet kommer under det, er det ikke et tilfælde. Det betyder, at laver man 100 forsøg, skal de 95 komme ud med det samme resultat og i de resterende fem på en anden måde. Det er en vedtagen måde at føre adfærdsvidenskab på«

Næh, det er det ikke. Udtalelsen viser, at Nyborg ikke har et kvæk forstand på statistik. Pinligt for en mand der har sat sig for at belære andre.

Det Nyborg kalder signifikansen er i virkeligheden det statistikere kalder "pval" eller "p-værdien", og den beskriver sandsynligheden for de observerede data givet en hypotese ("null-hypotesen"). Symbolsk kan dette skrives p(D|H0). Men det Nyborg her forsøger at bilde læserne ind er at pval er 1 - p(D), og det er forkert.

Den 22. januar 2002

Nyborg fremsender en klage til dekan Niels Chr. Sidenius over institutleder Jens Mammen. Klagen medførte, at Nyborg og Mammen blev indkaldt til møde hos dekanen den 29. januar.

Klagen er vedlagt en email fra Nyborg til Mona Samir, fra samme dags morgen.

Den 23. januar 2002

Denne dag afleverer Nyborg det såkaldte "hemmelige dokument" på Psykologisk Instituts sekretariat, hvilket fremgår af Jens Mammens beskrivelse af sagsforløbet af 23. november 2005.

Dette er det "ikke eksisterende" paper, eller "spøgelsesdokumentet" hvis indhold Nyborg ikke turde stå til regnskab for over for sine danske kolleger, skønt det var afleveret til Politikens redaktion. Det er dokumentet,

 • som Nyborg i sin pressemeddelelse den 19. januar 2002 hævdede på en international kongres havde været fremlagt for verdens førende intelligensforskere, der havde underkastet det en minutiøs granskning. Det er den kongres, der i december 2001 blev holdt i Cleveland, Ohio, i USA, og som Nyborg refererer til i Politiken den 8. januar 2002 .
 • som blev indleveret til institutleder Jens Mammen den 23. januar 2002 med besked om at det ikke måtte udleveres uden Nyborgs samtykke,
 • som institutlederen derefter forsøger at overtale Nyborg til at udlevere til Pia Ankersen , hvilket får Nyborg til at sende en klage til daværende dekan Niels Chr. Sidenius.
 • hvor dekan Niels Chr. Sidenius (kort før han den 1. februar 2002 bliver rektor for Aarhus Universitet,) pålægger institutlederen — til dennes store utilfredshed — at lukke sagen og holde hemmeligt, at papiret i virkeligheden eksisterer og er kendt af instituttet og i øvrigt pålægger ham at lukke sagen for at forhindre Nyborg i at gå til pressen og påstå sin forskningsfrihed truet. Det skete efter alt at dømme efter ordre fra afgående rektor Henning Lehmann, som selv var blevet hængt ud i pressen for netop dette (den såkaldte Dandy-sag).
 • sompå trods af at papiret aldrig er udgivet offentligt — optræder i litteraturlisten i Helmuth Nyborgs bog, der udkommer i marts 2003 , som det sted, hvor man kan finde dokumentation for Nyborgs påstande om forskellene mellem de to køns intelligens.
 • som Pia Ankersen igen forgæves beder om at få adgang til, hvorefter hun klager til rektors praksisudvalg.
 • som rektor Sidenius accepterede blev holdt hemmeligt for Praksisudvalget,
 • som rektor Sidenius efter praksisudvalgets afgørelse i februar 2004 ikke forlangte, at Nyborg skulle udlevere til Pia Ankersen, på trods af, at hans eget praksisudvalg havde afgjort, at denne undladelse var i strid med god videnskabelig praksis, og på trods af at han fra sin dekantid vidste, at dokumentet lå på Psykologisk Instituts sekretariat. Institutleder Jens Mammens indædte og skriftligt fremførte protest herover prellede af på rektor. Selv et efterfølgende møde med deltagelse af daværende dekan Tom Latrup-Pedersen kunne ikke bøje rektor.
 • som Nyborg dernæst løj om over for rektor, som det fremgår af slutningen af referatet fra den 26. april 2005. En løgn, som rektor jo var godt tilfreds med, og med glæde noterede i sit referat fra mødet, fordi det så fritog ham fra at foretage sig noget. Da Nyborg kort efter sendte papiret til praksisudvalget (med kopi til rektor) og ændrede sin forklaring og indrømmede papirets rette identitet, tog rektor sig ikke af det.
 • som Helmuth Nyborg i sin 2005-artikel igen henviser til som dokumentation i sin referenceliste, skønt det stadig ikke er tilgængeligt for kolleger, og skønt Nyborg altså af praksisudvalget har fået at vide, at denne undladelse er i strid med god videnskabelig praksis.

"Spøgelsesdokumentet", som den dag i dag kun er tilgængeligt via nærværende netside, er i øvrigt et vigtigt bilag til både institutleder Jens Mammens brev af 23. nov. 2005 og til kommissoriet for bedømmelsesudvalget. Endelig er det her, man kan se undersøgelsens (ikke fulgte) design og kan læse om alle de legemlige pinsler og blottelser, de stakkels børn blev udsat for, skønt de blev hemmeligholdt i Nyborgs publikationer.

Ligeledes er det jo det ene af de "ikke-tilgængelige" skrifter, som optræder i referencelisten både i 2003-bogen og i 2005-paperet, og som spillede en central rolle for Praksisudvalget, skønt rektor Sidenius ikke havde fortalt dem, at det eksisterede og lå på Psykologisk Instituts sekretariat.

Det springende punkt er, at instituttet og universitetet faktisk kender papirets form og indhold, men tilbageholder denne oplysning. Afvisningen af at stille papiret til rådighed (eller tvinge Nyborg til det) skal ses på baggrund af, at man faktisk kender det, og at intet i dets form og indhold tilsiger, at det ikke kan vises til kolleger, der efterspørger det. Afvisningen af at følge spillereglerne for akademisk opførsel og åbenhed sker desværre med vidt åbne øjne. Den mest nærliggende forklaring er, at den oprindelige hemmeligholdelse af dokumentet skete af frygt for en gentagelse af Dandy-sagen i pressen, hvis man stødte Nyborg på manchetterne, og derefter har det ene cover-up medført det næste i denne sag, der har udviklet sig til Aarhus Universitets "Nyborg-gate" til skade for alle involverede.

Den 24. januar 2002

Pia Ankersen mailer til Nyborg og gør opmærksom på at han har glemt at medsende de tabeller han refererede til i sin pressemeddelelse. Nyborg svarer:

Den 26. januar 2002

Mammens kommentar til dekanen af 26. januar 2002.

Den 29. januar 2002

Fortroligt referat af møde den 29. januar 2002, mellem dekan Niels Chr. Sidenius, Helmuth Nyborg, Jens Mammen og Per Henriksen.

Den 1. februar 2002

Henning Lehmann går af som rektor, og dekan for det samfundsvidenskabelige fakultet, Niels Chr. Sidenius overtager rektorposten. Posten som dekan bliver overtaget at institutleder fra Juridisk Institut Tom Latrup-Pedersen.

Den 1. marts 2002

Pia Ankersen har et indlæg på side 2 i KVINFO's "Kønstjekket: 14 dage i medierne" hvori hun kommenterer uviljen fra pressens side til at frigive dokumentationen til andre (kritiske) forskere, under påberåbelsen af kildebeskyttelse (direkte link til Kvinfo.)

Pia Ankersen er sur over at hun ikke kan få Nyborgs materiale udleveret fra Politiken, men måske er det at rette smed for bager. Fejlen er helt og holdent Nyborgs, og det er besynderligt at han dækker sig bag pressens kildebeskyttelse for at undgå at hans materiale kan blive gennemgået af kritiske kolleger.

Er der mon noget skummelt ved det materiale, som ikke må blive opdaget?

Den 27. maj 2002

Pia Ankersen videresender en mail til hende fra Nyborg til institutbestyrer Jens Mammen. Nyborgs mail er fejldateret som “15. dec. 2001”, en fejl som gik igen i mails fra Nyborg til instituttet.

Den 1. juli 2003

Helmuth Nyborg udgiver en bog, som han har redigeret, med kapitler skrevet af ham selv og en række andre intelligensforskere:

Som dokumentation henviser Nyborg bl.a. til to af sine egne arbejder, nemlig

 • Nyborg, H. (2001). Early sex differences in general and specific intelligence: Pitting biological against chronological age. Paper presented at the Second Annual Conference for Intelligence Research (ISIR). Cleveland, OH, December 6-8th.
 • Nyborg, H. (2003). Sex-related differences in general intelligence, g, and group factors: A representative hierarchical orthogonal Schmied-Leiman rotation type factor analytic study (submitted).

Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af de to referencer er offentligt tilgængelige. Den første er blot et konferencepapir, som ikke er tilgængeligt noget steds. Og hvis det er sandt at anden reference er submitted har postgangen været endog særdeles langsom, for tidskriftet PAID modtager først manuskriptet den 24 november 2003.

Den 30. september 2003

Pia Ankersen mailer til institutbestyrer Jens Mammen som optakt tilhendes klage, som fremsendes senere samme dag:

Senere samme dage fremsender Pia Ankersen en klage til Psykologisk Institut hvori hun efterlyser to videnskabelige papers som hun forgæves har forsøgt at få Nyborg til at udlevere. Hun skriver bl.a.

»En af videnskabens klage spilleregler må være, at det skal være muligt for andre, at se hvordan en undersøgelse er lavet og hvordan de enkelte resultater er fremkommet. Dette er imidlertid — som følge af Helmuth Nyborgs afvisning — ikke muligt i forbindelse med Hr. Nyborgs forskning. Jeg vil derfor gerne vide, om det er almindelig praksis på Psykologisk Institut ikke at levere dokumentation af fremsatte påstand? Hvis ikke det er praksis, vil jeg bede dig, i din egenskab af Institutleder, om at være behjælpelig med at fremskaffe det nævnte materiale.«

Efterår 2003

Universitetsavisen fra Københavns Universitet 2003 nr. 15 diskuterer Nyborgs forslag til et høj-IQ avlsprogram og spørger:

Er det moralsk forsvarligt at manipulere med menneskets gener hvis det kan forbedre kommende generationers livskvalitet? Den kontroversielle Århus-professor Helmuth Nyborgs forslag om at udvikle et avlsprogram der kan sikre at der fødes flere børn med høj intel- ligens og færre med lav intelligens, har affødt en heftig strid om eugenik blandt danske filosoffer.

Den 2. oktober 2003

Nyborgs svarer institutbestyrer Jens Mammen afvisende på videresendelsen af Pia Ankersens klage til instituttet af 30 september 2003 over Nyborgs manglende vilje eller evne til at dokumentere sin forskning.

Senere samme dag må Jens Mammen sende et nedslående svar til Pia, som fik hende til efterfølgende at klage til praksisudvalget.

Den 24. november klager Helmuth Nyborg til praksisudvalget over at Pia Ankersen har klaget over ham. I klagen “citeres” en mailkorrespondance med Pia Ankersen (side 3).

Den 5. oktober 2003

Pia Ankersen klager til Aarhus Universitets udvalg vedrørende god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) over, at hun på trods af henvendelser til Helmuth Nyborg og til Psykologisk Institut ikke kan få adgang til de to ovennævnte arbejder, skønt de optræder i Nyborgs referenceliste (Nyborg, 2003, p. 221):

Når der i Nyborgs referenceliste står "submitted" betyder det, at et manuskript er fremsendt til tidskriftets redaktion med henblik på publicering. Manuskriptet er således i fuldt færdig form, og der ville ikke være noget til hinder for at Nyborg lod interesserede forskere få en kopi af den indsendte manuskript.

Det eneste problem var imidlertid, at manuskriptet ikke eksisterede! Nyborgs angivelse af artiklen som værende submitted er ganske enkelt løgn. Og det er videnskabelig uredelighed at lyve om eksistensen af en publikation, hvilket UVVU også langt senere skriver til Nyborg.

Den 8. oktober 2003

Jyllands-Posten bringer en omtale af Pia Ankersens klage til Praksisudvalget.

I en anden artikel i samme avis indrømmer Helmuth Nyborg at han i litteraturlisten i bogen "The Scientific Study of General Intelligence" henviser to papirer, som ikke er tilgængelige.

Den 9. oktober 2003

Jyllands-Posten offentliggør en kronik med titlen "Münchhausen i Århus", forfattet af Pia Ankersen, Jørgen Poulsen og Siggi Kristoffersen fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Der henvises til et teknisk appendix, som samtidig er lagt på JPs hjemmeside.

Politiken bringer en artikel med overskriften "klage over intelligensforsker" hvori bl.a. Pia Ankersens klage til Praksisudvalget omtales.

Her citeres daværende rektor N.Chr. Sidenius for at sige:

»Men det er også klart, at der nogen gange kan gå nogen tid, før datamaterialet bliver bedømt i bedst mulig sammenhæng. Alternativt vil man først kunne skrive en bog, når man har publiceret dele af bogen i artikler, eller også skulle bogen indeholde utroligt store mængder dokumentationsmateriale. Der er en række praktiske ting, og man skal passe på, at man ikke blive for firkantet. Men i sidste ende skal man selvfølgelig kunne dokumentere sine påstande«

Sidenius er begyndt at ryste på hånden. Han gider ikke have mere besvær med Helmuth Nyborg, det gamle brokhovede. Han er træt af denne emsige, irriterende lille møj-tøs Ph.D. studerende Pia Ankersen. Bare hun dog ville holde sin kæft, få sin Ph.D. og rejse sin vej, helst langt væk, f.ex. Grønland. Han ville ønske denne sag ville forsvinde af sig selv.

Det gjorde den ikke, men N.Chr. Sidenius forsvandt som rektor.

Helmuth Nyborg Baron von Münchhausen hæver sig selv i håret

Den 24. november 2003

Tidskriftet PAID's redaktion angiver at modtage artiklen "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status" til optagelse i tidsskriftet.

Vi kender ikke teksten på dette artikeludkast, men det må formodes at være beslægtet med manuskriptet dateret 5. januar 2004 (bilag 54 i aktindsigten).

Denne dag afsender Nyborg sin klage over Pia Ankersen til Praksisudvalget ved Aarhus Universitet. Klagen er foranlediget af kronikken i Jyllands-Posten den 9. oktober 2003 af Pia Ankersen, Jørgen Poulsen og Siggi Kristoffersen. Nyborg delagtiggør endvidere Praksisudvalget i at han er ved at forberede en klagesag til UVVU over de tre.

Den 2. december 2003

Jyllands-Posten bringer en artikel hvoraf det fremgår at Helmuth Nyborg har klaget til Praksisudvalget på Aarhus Universitet over kronikken i Jyllands-Posten den 9. oktober forfattet af de tre forskere fra Institut for Statskundskab.

Her ser vi så Helmuth Nyborg, ytringsfrihedens fremmeste forkæmper, forsøge på at lukke munden på sine kolleger.

Den 5. december 2003

Statistiker Inge Henningsen fra Københavns Universitet lægger på nettet en skarp kritik af Nyborgs tilbageholdelse af datadokumentation og af hans ukritiske og uholdbare brug af statistiske metoder (PDF her.)

Den 2. januar 2004

Weekendavisen bringer et indlæg om Nyborg-sagen med titlen "Ikke for klogt" (mere læselig kopi fra Infomedia), hvor Nyborg erklærer, at den submittede artikel (Nyborg, 2003) faktisk ikke er submitted, og at kongres-paperet (Nyborg, 2001) ikke eksisterer. Det sidste er noget overraskende, da Nyborg jo har fremlagt det på en kongres og desuden —bl.a. i sin pressemeddelelse den 19. januar 2002— har oplyst, at han har indsendt det til Politiken. Sagen kommenteres af Pia Ankersen, og formanden for Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd professor Erik Albæk udtaler sig om problemet med manglende datadokumentation.

Den 5. januar 2004

Datoen på manuskript-udkastet til artiklen "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status" af den 5. januar 2004, der findes som bilag 54 i aktindsigten.

Vi kan i grove træk følge artiklens udvikling, fordi visse nøgle-datoer faktisk står trykt i den:

Received 24 November 2003; received in revised form 9 March 2004; accepted 7 December 2004

Disse datoer giver anledning til at formode, at artiklen, som fremsendt den 24. november 2003, i første omgang er blevet returneret med krav om revision, eller at artiklen er blevet afvist. Den fremsendes dernæst igen primo marts 2004, men accepteres herefter først den 7. december 2004. Dette tidsrum på over et år tyder på at artiklen har været til review ad to omgange.

Den 25. februar 2004

Og her er så Praksisudvalgets afgørelse i Pia Ankersens klagesag ( PDF her.)

Bl.a. skriver Praksisudvalget i sin afgørelse:

»I særdeleshed vil det efter udvalgets vurdering ikke være i overensstemmelse med god forskningsskik i nogen videnskabsgren, om forfatteren til et sådant paper, der af forfatteren selv er anført som reference/kilde i et publiceret videnskabeligt værk, afviser en begæring fra en anden videnskabsmand (m/k) om udlevering af kopi af dette paper, dersom det ikke i øvrigt er alment tilgængeligt eller kan påregnes at blive det inden for en kortere tidshorisont. Det vil efter udvalgets vurdering i et sådant tilfælde være utilstrækkeligt blot at henvise til et abstract trykt i "proceedings" fra den pågældende konference.«

Dette er Nyborgsagen i en nøddeskal. Her er ikke tale om censur af såkaldt kontroversiel forskning. Der er tale om at man som forsker ikke kan træde frem i dagspressen med udokumenterede påstande.

Samtidig kommer Praksisudvalgets afgørelse i Helmuth Nyborgs klage over Pia Ankersen for "ukollegial adfærd" (PDF her). Nyborg klager over, at:

»Ankersen i den offentlige debat forvrider Nyborgs videnskabelige budskab, groft vildleder om hans forskningsindsats og anvender en nedgørende og ukollegial debatform.«

Det er altså efter Nyborgs opfattelse ukollegialt at bede om dokumentation for udført forskning.

Praksisudvalget afviser Nyborgs klage på alle anførte punkter.

Den 28. februar 2004

Jyllands-Posten skriver i en artikel, at Praksisudvalget har givet Pia Ankersen medhold i hendes klage over Helmuth Nyborg. Det var i strid med god videnskabelig praksis, at Nyborg ikke ville fremlægge dokumentation for sin publicerede forskning, som hun havde bedt ham om. Praksisudvalget har desuden afvist Helmuth Nyborgs klage over Pia Ankersens og hendes to medforfatteres kronik i Jyllands-Posten den 9. oktober 2003.

Den 29. februar 2004

Politiken har en artikel med et lignende indhold under titlen "Næse til Nyborg".

Den 4. marts 2004

Politiken citerer i en artikel med overskriften "Helmuth Nyborg afviser kritikken" Nyborg for at hævde, at Praksisudvalget har været misinformeret af Pia Ankersen, og at dets afgørelse derfor hviler på forkerte præmisser.

Man kan undre sig over, at Aarhus Universitet ikke reagerer på disse påstande. Det ville være naturligt, at rektor i en sådan situation over for offentligheden bakker op om sit udvalg og i øvrigt afviser en anklage mod en af universitetets ansatte, nemlig Pia Ankersen, som hun på grund af sagsakternes fortrolige karakter har svært ved at forsvare sig imod.

Det fremgår også af artiklen, at rektor N.Chr. Sidenius — skønt han tilslutter sig Praksisudvalgets konklusioner — har valgt intet at foretage sig og blot afventer publiceringen af (Nyborg, 2003). Se rektors afgørelsesbreve til Pia Ankersen og Helmuth Nyborg.

Sidenius forlanger ikke, at Nyborg skal fremlægge noget, eller udlevere det efterspurgte materiale til Pia Ankersen, på trods af at Praksisudvalget har konkluderet at netop denne undladelse er i strid med god videnskabelig praksis. Mange undrer sig over denne afgørelse, som i realiteten er en underkendelse af Sidenius' eget Praksisudvalg, og reaktionen udebliver da heller ikke, se nedenfor.

I UVVU's behandling af Nyborgsagen skulle det senere vise sig, at denne eklatante fejlbedømmelse — nogen ville kalde det magtmisbrug — fra rektor Sidenius side skulle få betydning for sagens afgørelse.

Den 8. marts 2004

Politiken bringer under overskriften “G for galskab” en leder om Nyborg-sagen, hvor bl.a. den stadigvæk manglende datadokumentation kritiseres i særdeles skarpe vendinger. Politikens lederskribent skriver:

Men problemet er, at Nyborgs udgangspunkt hviler på et mere end tvivlsomt grundlag. Praksisudvalget ved Aarhus Universitet har afgjort, at Nyborg har handlet i strid med god videnskabelig praksis ved at fremsætte en række dramatiske påstande uden at ledsage dem af den fornødne dokumentation, således at de kan gøres til genstand for videnskabelig kritik. I to år har hans kritikere bedt ham publicere sine forskningsresultater, men foreløbig forgæves.
Det lugter ilde.

IMIDLERTID STÅR det allerede nu klart, at Nyborgs materiale er så spinkelt og manipuleret, at det nærmer sig videnskabelig fusk. Undersøgelsesgrundlaget er alt for lille til så voldsomme konklusioner, og målingerne synes at være tilrettelagt således, at resultatet er givet på forhånd. Det har hans kritikere allerede dokumenteret.

Den 18. marts 2004

På dette tidspunkt, hvor Psykologisk Institut og dets forskningsvogtning hænges ud til spot og spe, har institutleder Jens Mammen fået nok af, at rektor og tidligere dekan Niels Chr. Sidenius siden januar 2002 har forhindret ham i at udføre de pligter, som han er pålagt i universitetsloven. Rektor har oven i købet egenrådigt truffet beslutning i sagen, som rettelig hører under institutlederen, og det uanset at både dekanen og institutlederen udtrykkeligt inden beslutningen havde anmodet om at blive inddraget i beslutningen. Institutlederen skriver derfor et protestbrev til rektor med kopi til dekanen og institutlederne på fakultetets andre institutter, Jura, Økonomi og Statskundskab, som han ved deler hans opfattelse af sagen.

Resultatet af dette brev er en indkaldelse af institutlederen til et møde under fire øjne med rektor. Institutlederen afviser at deltage uden sin dekan, Tom Latrup-Pedersen, og det må rektor bøje sig for.

Resultatet af mødet er mildest talt negativt, idet rektor stadig nægter at bede Nyborg om at udlevere sit paper til Pia Ankersen, skønt hans eget praksisudvalg har erklæret, at netop denne tilbageholdelse af dokumentation er i strid med god videnskabelig praksis, og skønt paperet faktisk allerede er afleveret til Psykologisk institut og ligger i institutlederens skuffe, hvilket rektor har beordret ham at hemmeligholde.

Efterfølgende overvejer institutlederen at indklage rektor for ministeren, men opgiver at føre en tofrontskrig med Nyborg på den ene side og rektor på den anden. Hvis han havde vidst, hvad sagen siden skulle koste af tid og besvær, også for andre involverede, havde han nok gjort det, og nu er sagen formentlig forældet.

Den 1. maj 2004

Lektor Jørgen Poulsen skriver i bladet Kandestøberen to artikler, hvori han sammenligner Lomborg-sagen og Nyborg-sagen og konkluderer, at den sidstnævnte er langt den alvorligste på grund af den manglende dokumentation, som umuliggør en kollegial diskussion.

Den 9. juni 2004

Helmuth Nyborg lægger beregninger vedr. sin undersøgelse af 52 personer over 16 år på sin hjemmeside ("version 1"). Der gives en skematisk beskrivelse af undersøgelsens design – løbende fra 1976 til 1990 — og af de foretagne antropometriske (f.eks. tre nøgenfotos), biologiske (f.eks. blodprøver) og psykometriske registreringer. Men de tilgrundliggende data og selve beregningsmetoden meddeles ikke. Der meddeles kun beregninger på grundlag af de psykometriske registreringer. Materialet fjernes igen efter et par dage.

Af overskriften på papir fremgår det, at undersøgelsen omhandler 420 8-18 årige, men i de to tabeller findes kun data for 52 voksne forsøgspersoner.

Papiret er en mindre del af de data som tidligere — og i fortrolighed — blev indleveret til Psykologisk Institut, og som rektor Sidenius pålagde instituttet ikke at udlevere til Pia Ankersen og ej heller fortælle at det eksisterer. Se tillige opslaget vedrørende den 23. januar 2002.

Papiret lægges atter ud — med ændringer i tallene — den 13. oktober 2004, og i version 4. den 5. december 2004.

Den 25. september 2004

»Vi var mange mænd, der blev glade, da vi sidste forår kunne læse i avisen, at vi var fem procent klogere end kvinderne. Nogle syntes selvfølgelig, at fem procent var lige i underkanten, mens andre spekulerede på, om det overhovedet gav mening at sætte tal på tænkekraften.«

skriver Mikkel Willum Johansen i Aktuel Naturvidenskab.

Den 13. oktober 2004

Helmuth Nyborg lægger nyt beregningsmateriale på sin hjemmeside (version 3). Materialet er forskelligt fra det tidligere meddelte ( 9. juni 2004), f.eks. med store forskelle i antal deltagende personer, som er ændret fra 52 "voksne" og i alt 376 undersøgte (meddelt i Nyborgs bog fra 2003, p. 208) til nu 62 "voksne" og 119 børn, altså i alt 181 undersøgte.

Undersøgelsen på Nyborgs hjemmeside kaldes:

»A 14-year cohort-sequential study of covariant hormonal body, brain, ability, and personality development in 420 8-18 year old boys and girls, selected for age, sex, and the socio-economical status of their parents«

Det tidligere bragte designskema er påbegyndt i 1976 og afsluttet i 1990. 14 år senere er de tilkomne ændringer i antallet af deltagende personer uigennemskuelige, bl.a. optræder der nu 10 nye "voksne". Med andre ord ser vi at nogle forsøgspersoner er tilføjet, andre fjernet, og det er ikke dokumenteret hvordan disse forskelle er opstået.

Der er en summarisk beskrivelse af beregningsmetoden. Der er stadig ikke oplysninger om selve datamaterialet, og beskrivelsen af designet og de foretagne antropometriske og biologiske registreringer er fjernet.

Den 5. december 2004 lægges igen en ny udgave af dette papir (version 4) på nettet.

Den 5. december 2004

Helmuth Nyborg lægger atter nyt beregningsmateriale på sin hjemmeside (version 4) til erstatning for det tidligere, men igen med samme udeladelser i forhold til det oprindeligt meddelte i juni.

Bl.a. er i denne udgave tilføjet en kopi af en side fra Jensens bog, som Nyborg tilsyneladende tror dokumenterer hvordan hans faktoranalyse er foretaget.

Den 18. marts 2005

Denne dag afholdes et møde med deltagelse af Helmuth Nyborg, dekan Tom Latrup-Pedersen og fakultetssekretær Per Henriksen. Formålet med mødet var afklarende. Der blev udarbejdet et diskussionsreferat af mødet (PDF af originalen her.) I forbindelse med mødet udarbejdede Tom Latrup-Pedersen en skematisk tegning over Nyborgs data. En rekonstrueret udgave af denne tegning kan ses HER

Den 26. april 2005

Dekan Tom Latrup-Pedersen har denne dag indkaldt til et møde hvor institutleder Jens Mammen kan få lejlighed til at spørge Helmuth Nyborg om hans Skanderborgprojekt. I mødet deltog endvidere fakultetssekretær Per Henriksen.

Referatet er betegnet som "Udkast" men der er vistnok aldrig udkommet en endelig version. Ihvertfald har Nyborg benyttet det som bilag til sin klage til UVVU. Det originale bilag kan også ses i PDF format.

Dette efter min opfattelse er et helt centralt dokument, som bedre end noget andet afslører Nyborgs ukendskab til sin egen undersøgelse.

Det er nærmest pinsomt at læse, og minder mere end noget andet om en eksamination af en studerende på dumpegrænsen. Selv om det er en faglig udspørgen Jens Mammen foretager, kan man som lægmand sagtens få et indtryk af Nyborgs ubehjælpsomhed. Man må knibe sig i armen for at erindre sig om, at dette er en højt-lønnet professor ved et dansk universitet.

Den 8. maj 2005

Helmuth Nyborgs svar på de spørgsmål der blev rejst på mødet den 26. april 2005 (PDF af det af det oprindelige dokument, som tillige indholder visse bilag.)

Dette brev fra Nyborg er virkelig forbløffende. Han kan ikke lægge skjul på sin irritation over at blive afkrævet dokumentation. Det er tydeligt at Nyborg overhovedet ikke forstår hvordan man omgås data inden for videnskab, og hvorfor det er vigtigt at have styr på hvad der er sket med dem, at man ikke bare kan tilføje nye data til gamle osv. osv.

Denne forståelse har Jens Mammen derimod, hvilket tydelig fremgår af mødereferatet fra mødet den 26. april.

Det er måske vanskeligt at forstå for lægmand, men her afslører Nyborg sig som uvidenskabelig.

Samtidig anskueliggøres her den taktik Nyborg bruger igen og igen: i stedet for at udrede de faktiske problemer fra mødet den 26. april 2005 dynges læseren til med snak. Nyborg har den evne, at når han stilles et spørgsmål, giver han et svar der får spørgeren til at glemme spørgsmålet. Ligesom en tryllekunstner er Nyborg mester i afledninger og at flytte fokus.

Den 1. august 2005

Helmuth Nyborg publicerer sin undersøgelse af kønsforskelle i intelligens: Nyborg, H. (2005). Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status. Personality and Individual Differences, 39, 497-509. De antropometriske og biologiske registreringer nævnes ikke, skønt de må formodes at være stærkt selekterende i forhold til deltagelse i undersøgelsen, der tværtimod roses for sin repræsentativitet. Man kan undre sig over, hvad disse registreringer, f.eks. nøgenfotografierne, har skullet bruges til. Designet beskrives ikke og begningsmetoderne kun i brede vendinger. Der meddeles ingen rådata, men henvises igen til det ”ikke-eksisterende” kongres-paper (Nyborg, 2001).

Den 8. august 2005

Den 8. august 2005 afløser Lauritz B. Holm-Nielsen den uheldige Niels Chr. Sidenius, hvis humør i den anledning nok kan aflæses af, at han frabad sig en afskedsreception.

Den 18. oktober 2005

Nyborg henvender sig til Den Danske Forenings "økonom og statistiker" Jørn Ebbe Vig pr. email vedrørende hjælp til etablering af immigrantdata i forbindelse med en ansøgning med titlen "Immigration, Integration, Intelligence and the Hardy-Weinberg Equilibrium."

Vi kender dette brev, fordi Vig var så venlig at lægge det ud på sin blog InformationomDanmark (Vedlagt UVVU-sagen af 2011 som Bilag J.) I et blogindlæg med titlen Kan ikke forske skriver Vig om benovet om en "Forespørgsel fra professor dr. phil.", som skriver:

»Jeg har planer om at lave en oversigt over de reelle tal for indvandring og udbredelse i DK, gående tilbage ihvertfald til omkring CPR registerets begyndelse. Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang - set i forhold til hvad der rent faktisk findes (kan etableres) af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik? Har du nogen ide om hvilke resourcer dette arbejde ville kræve?

Fint nok med en blog, og at du lægger svaret der. Det glæder mig, at andre tilsyneladende også er interesseret i korrekte informationer om immigration (såvel som om alle andre forhold).Jeg forbereder i øjeblikket en større ansøgning, som formentlig får titlen:Immigration, Integration, Intelligence and the Hardy-Weinberg Equilibrium.Til dette projekt skal jeg som udgangspunkt bruge korrekte data om antal DK indvandrere, hvor de kom fra, hvordan de har reproduceret sig (herunder nuværende antal, alder osv.), og deres øvrige leveomstændigheder (uddannelse, erhvervsstatus, indtjening, kriminalitet mv.), alt set i forhold til "gammeldanskere". Mit spørgsmål til dig går især på hvad den korrekte fremgangsmåde er for etablering af sådanne immigrantdata - givet foreliggende (eller etablerbare) oplysninger i Danmarks Statistik mv. Måske ville det være rationelt samtidigt at udvide projektet til Svenske og Norske forhold, om nogen herfra ville være interesseret i at deltage. Problemstillingen er formentlig fælles et godt stykke hen ad vejen.

vh Helmuth«

Efter det citerede lægger Vig en adskillige sider lang projektformulering, som Nyborg efter al sandsynlighed benytter til at søge penge hos Rockwoolfonden. Vig hører ikke fra Nyborg de næste par år, hvilket han senere ærgrer sig over i et par blogindlæg.

Datoen den 18. oktober 2005 oplyses af Vig i et blogindlæg af 13. juni 2007 (Bilag L til UVVU-sagen af 2011.)

Den 21. oktober 2005

Vigs blog-indlæg "Kan ikke forske" (Vedlagt UVVU-sagen af 2011 som Bilag J.) Heri citeres fra Nyborgs henvendelse den 18. oktober. Vig lægger på bloggen en 9 sider lang grundig besvarelse omhandlende problemstillingen.

Den 23. november 2005

Denne dato fremsender institutbestyrer Jens Mammen til dekan Tom Latrup-Pedersen en 13 sider lang rapport (PDF her) om forløbet af sagen set fra hans stol.

Dette dokument er en nøgtern og særdeles læseværdig opsummering af hændelsesforløbet.

Den 3. december 2005

Helmuth Nyborgs internationale appelskrivelse på nettet. Denne skrivelse er så fuld af løgne, fordrejninger og overdrivelser, at den senere kommer til at koste Helmuth Nyborg en næse fra Aarhus Universitet, og han tvinges til at trække den tilbage. Det hele er dokumenteret i bilag 86 i aktindsigten.

Ikke desto mindre lægger denne skrivelse grunden til myten om at Helmuth Nyborg forfølges af universitetet, som forsøger at begrænse hans "akademiske ytringsfrihed."

Appelskrivelsen udkommer i SAFS Newsletter nummer 42, Januar 2006 (Society for Academic Freedom and Scholarship.)

Nedenstående er klippet fra "http://www.jerrypournelle.com" hvor det fandtes til og med den 26. december 2005.

I need support - as described in the letter below. If you want to
defend academic freedom, please write a letter of support.

Best
Helmuth Nyborg

Dear Colleague. December 3rd 2005

At the 2001 meeting of the International Society for
Intelligencea Research (ISIR), I reported a 4 IQ point advantage
for males in intelligence. Upon my return to Denmark I was
interviewed by a journalist, and a veritable media storm ensued.
The director of my institute publicly stated that he would
personally look into the situation. He also said that I made a
fool of myself and my institute. Consequently, a "Committee for
Proper Research" reprimanded me for what they saw as "premature
publication" - i.e. reporting in the media before a full
publication in a peer-reviewed journal was at hand. I was called
to several meetings with the Dean and the President of the
University. The paper was eventually published (See Nyborg,
H. (2005) Sex-related differences in general intelligence g,
brain size, and social status. Personality and Individual
Differences, 39, 497-509; available online at 
http://www.sciencedirect.com.)

In 2004 the director wrote to the dean, saying that he could
not evaluate my research contribution in his yearly report. In
April 2005 he halted my ongoing 30 year longitudinal research
project by confiscating the research protocols and informing the
Dean he would setup a committee to re-examine my calculations and
the method (hierarchical factor analysis) used. As of December
3rd. 2005, I have not been notified who is on the committee.

I am asking if you will write me a letter of support. If so, please
address it "To Whom it may Concern", use official paper with you
professional affiliation stated, and send it to me at
 helmuthnyborg@msn.com or to my private address:
Adslev Skovvej 2, DK-8362, Hoerning, Denmark.

Please feel free to comment on any aspect of the academic freedom
and scholarship issues raised that you find relevant.

I will then assemble the letters and use them in a defense of my
academic freedom.

Helmuth Nyborg Professor, dr. phil., Department of Psychology, University of Aarhus, Denmark.

Her følger så en udgave med institutleder, professor Jens Mammens kommentarer indsat og markeret med denne skrifttype.

I need support - as described in the letter below. If you want to
defend academic freedom, please write a letter of support.

Best
Helmuth Nyborg

Allerede I denne indledning hævdes det — i strid med kendsgerningerne — at den aktuelle sag handler om forsvar for akademisk frihed, som læseren altså må få indtryk af er blevet undertrykt.

Dear Colleague. December 3rd 2005

At the 2001 meeting of the International Society for Intelligencea
Research (ISIR), I reported a 4 IQ point advantage for males in
intelligence.

Det er muligvis sandt. HN'S abstract optræder — i modsætning til andre indlæg — ikke i proceedings fra ISIR-konferencen december 2001 på netadressen http://www.isironline.org. Men i det paper, som HN har oplyst at have fremlagt på kongressen (sagens bilag A2), fremgår de 4 IQ points som 3,94 i nederste linie i Table 4.

Upon my return to Denmark I was interviewed by a journalist, and a
veritable media storm ensued.

Her bibringes læseren det fejlagtige indtryk, at det, som HN oplyste til journalisten, og som kom i medierne, var en forskel på mænd og kvinders intelligens på 4 IQ points i mændenes favør, og at det var denne påstand, som der blev reageret på. Imidlertid var det, som faktisk blev meddelt i medierne efter interviewet med HN, at mænd var 27% mere intelligente end kvinder (i Politiken den 8. januar 2002 og derefter bekræftet af HN selv i TV og radio), hvilket jo er noget ganske andet. Mediestormen skyldtes dog heller ikke selve denne påstand, men derimod det forhold, at HN ikke ville fremlægge dokumentation for påstanden. Senere, i en pressemeddelelse den 19. januar 2002 (sagens bilag A1), modererede HN sin påstand til en mindre forskel mellem kønnenes intelligens, men dog stadig signifikant. Denne forskel ville han dog heller ikke dokumentere, og det var dette forhold, som der fortsat blev reageret på i pressen.

The director of my institute publicly stated that he would
personally look into the situation.

Ja, men ikke den situation, som HN fremstiller. Derimod det forhold, at Helmuth Nyborg henviste til dokumentationsmateriale, som han ikke ville vise til andre.

He also said that I made a fool of myself and my institute.

Det har ikke været muligt at rekonstruere, hvad HN hentyder til.

Consequently, a "Committee for Proper Research" reprimanded me for
what they saw as "premature publication" - i.e. reporting in the media
before a full publication in a peer-reviewed journal was at hand.

"Consequently" er groft vildledende, da det ikke var det allerede omtalte — men fordrejet fremstillede — sagsforløb i januar 2002, der blev indbragt for praksisudvalget, men derimod et nyt forhold i forbindelse med HN's 2003-bog (sagens bilag A3) i efteråret 2003. Påstanden om, at dette forhold drejede sig om "premature publication" er ikke korrekt, hvilket fremgår af praksisudvalgets udtalelse af 25. februar 2004, sagens bilag IX.

I was called to several meetings with the Dean and the President of
the University. The paper was eventually published (See Nyborg,
H. (2005) Sex-related differences in general intelligence g, brain
size, and social status. Personality and Individual Differences, 39,
497-509; available online at 
http://www.sciencedirect.com.)

Her bibringes læseren det fejlagtige indtryk, at HN med denne publikation (sagens bilag A22), ganske vist med nogen forsinkelse, har rettet op på det forhold, han er kritiseret for, nemlig "premature publication", hvor den faktiske kritik imidlertid gik på manglende dokumentation. En fortsat kritik af HN må på denne baggrund forekomme læseren overdreven eller urimelig.

In 2004 the director wrote to the dean, saying that he could not
evaluate my research contribution in his yearly report. In April 2005
he halted my ongoing 30 year longitudinal research project

Det er HN's påstand, at hans projekt blev afbrudt som følge af aflevering af protokollerne. Indtrykket af, at dette skulle være tilfældet, forstærkes over for læseren ved den tendentiøse betegnelse af projektet som "ongoing 30 year longitudinal", uanset at indsamlingen af data i henhold til designet skulle være foregået i en 14-årig periode fra 1976 til 1990 (jvf. sagens bilag A2). På PI's hjemmeside omtaltes undersøgelsen da også således: "Igangværende forskning: A 14-year cohort-sequential study of covariant hormonal body, brain, ability, and personality development in 420 8-18 year old boys and girls, selected for age, sex, and the socio-economical status of their parents", jvf. forsiden på bilag A2.

by confiscating the research protocols

Protokollerne blev på ingen måde konfiskerede. Af hensyn til bedømmelsesudvalgets adgang til protokollerne blev de opbevaret på instituttets sekretariat, hvor Helmuth Nyborg havde adgang til dem under overvågning. Det kan i øvrigt oplyses, at arkivskabene med protokollerne blev afleveret ulåste af Helmuth Nyborg og uden tilhørende nøgler. Det var derfor nødvendigt at aflåse dem med hængelås, for at sikre, at uvedkommende ikke havde adgang. Protokollerne indeholdt personfølsomt materiale. Protokollerne er siden tilbageleveret i uændret stand til Helmuth Nyborg.

and informing the Dean he would setup a committee to re-examine my
calculations and the method (hierarchical factor analysis) used.

Læseren bibringes her det fejlagtige indtryk, at institutlederen finder selve metoden hierarkisk faktor analyse problematisk, og at det derfor bl.a. er denne metode, som udvalget skal se kritisk på. Det antydes dermed fejlagtigt, at undersøgelsen udspringer af en metodisk uenighed (udover at det ovenfor også kraftigt og fejlagtigt antydes, at den udspringer af en utilfredshed med HN's konklusioner vedrørende intelligens). HN havde i øvrigt selv bedt om nedsættelse af bedømmelsesudvalget..

As of December 3rd. 2005, I have not been notified who is on the
committee.

Læseren bibringes her det fejlagtige indtryk, at udvalget allerede (3. dec. 2005) er nedsat, men at HN ikke er blevet oplyst om sammensætningen. Sandheden er, at udvalget ikke var nedsat endnu, men afventede en procedure, der indbefattede høring af HN. I sit senere høringssvar godkendte HN udvalgets sammensætning.

I am asking if you will write me a letter of support. If so, please
address it "To Whom it may Concern", use official paper with you
professional affiliation stated, and send it to me at

helmuthnyborg@msn.com or to my private address:
Adslev Skovvej 2, DK-8362, Hoerning, Denmark.
Please feel free to comment on any aspect of the academic freedom
and scholarship issues raised that you find relevant.

Læseren bibringes her det fejlagtige indtryk, at AU's undersøgelse er et angreb på HN's akademiske frihed.

I will then assemble the letters and use them in a defense of my
academic freedom.

Her gentages det, at AU's undersøgelse er et angreb på HN's akademiske frihed, og at AU altså som institution undertrykker den akademiske frihed. Det antydes ikke et eneste sted i brevet, at der er rejst spørgsmål om kvaliteten af og adgangen til HN's dokumentation, og at det i virkeligheden er sagens kerne.

Helmuth Nyborg
Professor, dr. phil., Department of Psychology, University of
Aarhus, Denmark.

Den 7. december 2005

Kommissorium for sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens (PDF af det originale dokument her.)

Den 28. januar 2006

Institutleder Jens Mammen rundsender til alle medarbejdere ved Psykologisk Institut en orientering om, at dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 6. december 2005 har nedsat et fagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens.

Den 1. februar 2006

Ved en kombineret afskeds- og tiltrædelsesreception afløses Tom Latrup-Pedersen af Svend Hylleberg som dekan for samfundsvidenskabeligt fakultet ved Aarhus Universitet.

Den 16. marts 2006

Denne dag udkommer Rapport udarbejdet af "Sagkyndigt Udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens"

Det sagkyndige udvalg er sammensat som følger:

 • professor Niels Keiding, Københavns Universitet
 • Professor Jens Ledet Jensen, Aarhus Universitet
 • professor Jan-Eric Gustafsson, Gøteborg Universitet

De to første er blandt Danmarks mest kvalificerede og internationalt anerkendte statistikere, og Gustafsson er en internationalt anerkendt intelligensforsker, som vel og mærke også anerkendes af Nyborgs forbillede og mentor, Arthur Jensen.

Det er vigtigt at bemærke, at Helmuth Nyborg har godkendt udvalgets sammensætning, noget han senere glemmer, da han undsiger udvalgets kompetence.

Den 27. marts 2006

Helmuth Nyborgs respons på det sagkyndige udvalgs rapport af 16. marts (PDF her).

Nyborgs kommentarer er i form af et udateret brev på Dansk Magisterforenings brevpapir. Det bærer præg af at være en forvirret, jamrende og rodet blanding af personlige angreb på institutleder Jens Mammen, journalister og kritikere generelt, og uforskammetheder rettet mod det sagkyndige udvalg i form af spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

Endvidere har Nyborg den frækhed at citere to artikler i referencelisten (som kun optræder der, der refereres ikke til dem i teksten) som er rasende, utilslørede angreb på “politisk korrekthed” i den akademiske verden. Det drejer sig om Gottfredsons “Egalitarian fiction and collective fraud”, og Nyborgs egen “A Case Study of Destructive Social Reductionism and Collective Fraud in 20th Century Academia”. At angribe det sagkyndige udvalg for “politisk korrekthed” er mildest talt nok ikke det smarteste forsvar.

Det er som om Nyborg tror, at bare man har nogle tal, et statistikprogram og en computer, og når man færdes på de rette kongresser og møder de rigtige mennesker, ja, så laver man “science”. Brevet her lyser af at han ikke forstår hvorfor han bliver kritiseret… og det må jo også være en noget Kafkask oplevelse. Han forsøger sig med et citat fra gamle Arthur Jensen (Nyborgs store helt), som kalder det udvalget laver for “nitpicking” — altså “flueknepperi”.

Og — lad os lige for sjov tage det med — Jensen citerer William Shockley — som Nyborg med stolthed præsenterer som “Nobel-pristager og medopfinder af transistoren”, for han er en stort navn i de kredse. Hvad Nyborg dog ikke fortæller udvalget er at Shockley, da han havde modtaget Nobelprisen, opgav sin fysiker-karriere og brugte resten af sit liv på at arbejde for den totale race-adskillelse og imod borgerrettighedsbevægelsen i USA, altimens han opretholdt sin professorstilling på Stanford hvor han begyndte at sysle med IQ “forskning” så han kunne bevise at negre er dumme. Shockley fik dog det meste af sin tid til at gå med at lave racistiske pamfletter og læserbreve til lokalaviser over hele USA, financieret af Pioneer Fund (som dog til sidst opgav samarbejdet da Shockley var blevet for vanvittig, selv for dem.)

Nogen vælger at citere kloge folk som Churchill, Mark Twain eller Platon… Nyborg vælger: Jensen og Shockley.

Den 2. april 2006

Helmuth Nyborg er med-underskriver på et læserbrev til Times (London), som kommer til forsvar for Frank Ellis (lektor i Russisk og slaviske studier), der blev suspenderet af Leeds University for en række racistiske udfald i universitetets studenteravis. Læserbrevet findes ikke længere på Times' websider, men er at finde på en lang række højreekstremistiske blogs, her fra American Rennaissance.

Brevet lyder:

Racial IQ Research
Times (London), April 2, 2006

In clear violation of the tradition of academic freedom, the vice-chancellor of Leeds University has suspended Dr Frank Ellis and instituted disciplinary proceedings against him for presenting the research, published in peer-reviewed academic journals and scholarly books which demonstrates that blacks have, on average, lower IQ scores and poorer academic achievement than do whites (Profile, last week). Much solid research also makes it more likely than not that there is a genetic contribution to this (and other) group IQ differences. Dr Ellis, then, has done no more than restate what has been said for half century by a number of eminent psychologists and anthropologists at leading universities.

These include the late John Baker (Oxford), Hans Eysenck (London), Philip Vernon (London), Richard Herrnstein (Harvard), and Henry Garrett (Columbia).

A number of behavioural scientists, including ourselves, have reached the same conclusion. Others have put much of this on the record. Many more agree but have been reluctant to put this on the record for fear of the kind of intimidation that Dr Ellis is receiving from the University of Leeds.

There is an important and legitimate debate going on on intelligence and genetics, as there is on climate change and foreign policy. It is a sad day when British universities muzzle their academic staff and threaten them with dismissal for taking part in one of these controversies.

Professor Richard Lynn
University of Ulster

Professor Philippe Rushton
University of Western Ontario
Canada

Professor Arthur Jensen
University of California

Dr Charles Murray
American Enterprise Institute Washington

Christopher Brand
University of Edinburgh
(1970-97)

Professor Helmuth Nyborg
Aarhus University, Denmark

Professor Linda Gottfredson
University of Delaware

Professor (Retired) Donald Templer
Alliant International University (1978-2005), Fresno, California

Blandt underskriverne genkender vi den sædvanlige lille bande raceteoretikere, der altid er parate til at rykke ud til forsvar for selv de mest ekstreme racistiske ytringer, og altid under dække af såkaldt akademisk ytringsfrihed.

Den 12. april 2006

I forbindelse med, at tidskriftet Deakin Law review har afvist at trykke Andrew Frasers racistiske manifest med opråb til borgerkrig, er gruppen af protestmagere fra den 2. april 2006 atter faret i blækhuset. I dagbladet Australian, Sydney, offentliggør de et indlæg under titlen "Denial of Academic Liberty".

Den 9. maj 2006

Nyborgs kommentarer til det sagkyndige udvalgs rapport fremsendes, et svar som senere bliver bilag til UVVU sagen.

En af de interessante ting ved svaret er, at Nyborg i dette indrømmer problemerne med frafaldet i Skanderborgundersøgelsen, problemer han sidenhen gang på gang har benægtet offentligt. Se her:

Da Nyborg mere end halvanden måned senere, via sin professorkollega Steinar Kvale, rundsender ovennævnte svar til kollegerne på Psykologis Institut, er afsnittet om frafald pga. nøgenfotografering og blodprøver på mystisk vis forsvundet. Se kronologiopslaget for den 21. juni 2006

Den 18. maj 2006

Vigs blog-indlæg "Forskning i Befolkningsforhold" (Bilag K til UVVU-sagen af 2011), hvori han beretter om sit projektforslag af 21. oktober 2005 som Nyborg er ved at søge penge på hos Rockwoolfonden, og beklager sig over, at han ikke har hørt fra Nyborg:

»Disse nødvendige udtræk blev indbygget i forskerens ansøgning om offentlige midler og oversattes til engelsk, som det er blevet traditionen her til lands.

Ansøgningen skulle tilgå en af regeringens såkaldte tænketanke, der også formelt udfører forskning i befolkningsforhold.

Jeg hørte ikke mere.«

Den 19. maj 2006

Det sagkyndige udvalgs lakoniske respons på Nyborgs kommentarer til deres rapport af 16. marts 2006 ( PDF af det originale dokument her .)

Det er let at se at udvalget er voldsomt irriteret over Nyborgs kommentarer som de tydeligt signalerer ikke bør tages seriøst.

Den 13. juni 2006

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside bringes i en dansk og en engelsk udgave en kort redegørelse vedrørende bedømmelsesudvalgets rapport om Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens, Skanderborgprojektet. I betragtning af den voluminøse skriftlige behandling der til nu har ledsaget sagen, er dekanens redegørelse meget lakonisk:

»Under henvisning til den offentlige interesse for og polemik om professor Helmuth Nyborgs forskningsprojekt om kønsforskelle i intelligens ("Skanderborg-projektet"), har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet valgt at offentliggøre en rapport om projektet, som er udarbejdet af et sagkyndigt udvalg nedsat af dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Udvalget bestod af professor Jan-Eric Gustafsson (Göteborgs Universitet), professor Jens Ledet Jensen (Aarhus Universitet) og professor Niels Keiding (Københavns Universitet). Endvidere offentliggøres kommissoriet for udvalgets arbejde. «

I begge redegørelser er der igen links til

Det sagkyndige udvalgs rapport (DSUR) er en sønderlemmende kritik af Nyborgs Skanderborgprojekt, som går lige til kanten med hensyn til at erklære arbejdet uredeligt. Af rapporten fremgår, at DSUR finder:

 • at Nyborg ikke har udvist rettidig omhu ved i rette tid at have offentliggjort detaljer om sine konklusioner vedrørende kvinders intelligens,
 • at det er kritisabelt, at Nyborg som eneforfatter ikke kender til indholdet af sine data,
 • at Nyborg i de to artikler ikke beskriver undersøgelsens design tilstrækkeligt, at han ikke diskuterer det store frafald, og at han hverken nævner udfyldning af manglende datapunkter med gennemsnit, eller det faktum at nogle børn optræder flere gange som forskellige personer,
 • at Nyborg ikke har fulgt reglerne i "Vejledende Retningslinier for Forskningsetik i Samfundsvidenskaberne", udsendt af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, som siger at konklusionen fra en undersøgelse ikke bør offentliggøres før den er endeligt afsluttet,
 • at udvalget ud fra den information der har været stillet til rådighed fra Nyborg, kun tilnærmelsesvis har været i stand til at reproducere Nyborgs beregninger,
 • at Nyborg har begået en fejl i en anvendt matematisk formel,
 • at man principielt ikke can sige om den angivne kønsforskel i intelligens skyldes forskelle i "g-faktoren" eller blandt de "primære faktorer" (dvs. at bias til drengenes fordel i Nyborgs intelligenstests ikke bare forsvinder i den statistiske beregning, som Nyborg tror,)
 • at en kønsforskel i g-faktoren ikke kan identificeres v.hj.a. hierakisk faktoranalyse, og at Nyborgs måde at bestemme g-faktoren ikke adskiller sig fra andre metoder (et vægtet gennemsnit af test-scores), og at metoden derfor er fejlbehæftet,
 • at fordi hierakisk faktor analyse involverer et antal metodevalg, er det god videnskabelig praksis at diskutere robustheden af konklusionerne under forskellige betingelser.

Udover en generel redegørelse for udvalgets arbejde indeholder DSUR endvidere en række tekniske bilag, som desværre nok er uforståelige for offentligheden.

Dekanens beslutning som konsekvens af DSUR er ikke offentliggjort, og må formodes at være en såkaldt "personalesag" ved AU. Som tjenestemand kan Nyborg ikke fyres, men han fritages fra tjeneste ved AU, med opretholdelse af løn.

Den 14. juni 2006

Institutleder Jens Mammen fra Psykologisk Institut, AU, skriver i en mail til alle medarbejdere ved Psykologisk Institut:

»Til jeres personlige orientering kan jeg oplyse, at dekanen har besluttet at fritage professor Helmuth Nyborg fra tjeneste med virkning fra den 7. juni 2006«

Politiken skriver side 1 og side 4 at Helmuth Nyborg kritiseres for uredelighed af Aarhus Universitet. Nyheden fra Ritzaus Bureau kan ses her.

Den 15. juni 2006

Jyllands-Posten refererer det sagkyndige udvalgs rapport, og skriver

»Helmuth Nyborg, havde ikke sin dokumentation i orden, da han i 2002 offentliggjorde en undersøgelse, som skulle vise, at drenge i gennemsnit er fem pct. mere intelligente end piger.«

og endvidere at

»Det væsentligste kritikpunkt var, at han ikke lod andre forskere få adgang til en del af den dokumentation, som han selv henviste til i sin undersøgelse.«

Den 16. juni 2006

Fokusartikel i Berlingske Tidende med titlen "Mister IQ".

Den 18. juni 2006

"Langt om længe"... BT har en stærkt sarkastisk kommentar vedrørende Nyborgs grove forsømmelse, manglende data og regnefejl.

Den 19. juni 2006

Læserbrev i Information af civiløkonom Niels Fleckner Hansen, som mener

»... at 70 - 80 procent af den forskning, der udføres på institut for psykologi (inklusiv ph.d.-afhandlinger), hvor der anvendes statistik, ville blive forkastet, hvis den blev udsat for samme grundige kontrol af statistikere, som det er tilfældet med Helmuth Nyborgs forskning.«

Den 21. juni 2006

Den 21. juni 2006 rundsender Nyborg via sin professorkollega, nu afdøde Steinar Kvale, en kopi af den skrivelse, han den 9. maj sendte til Aarhus Universitet, som svar på det sagkyndige udvalgs rapport. Steinar Kvale skriver:

From: steinark@psy.au.dk
Subject: Re: Møde om forskning
Date: 21. jun 2006 10.56.36 GMT+02:00
To: bos@psy.au.dk
Cc: vip@psy.au.dk, phd@psy.au.dk

Kjære kollegaer,
Jeg har i dag mottatt en mail fra Helmuth som befinner seg på en
konferense i Arizona og ikke kan deltage i lærermødet i morgen.
Har har bedt meg å sende ut før lærermødet hans svar sendt til det
sakkyndige udvalg om hans forskningsprojekt.
Jeg vedlegger her Helmuths svar til udvalget, samt pressekommentar til
sagen indtil 19.6.
med vennlig hilsen
Steinar

Emailen er vedhæftet 2 dokumenter, nemlig svaret af 9. maj til det sagkyndige udvalg, og et dokument med kopier af presseklip, dateret den 19. juni.

Men Nyborg sender en ny version af redegørelsen til kollegerne på Psykologisk Institut. Her er et udsnit af det rundsendte dokument:

... og her er et udklip af dén version, Nyborg sendte det sagkyndige udvalg:

Nyborg har altså efterfølgende redigeret i svaret han sendte til det sagkyndige udvalg. Der var åbenbart ting han ikke mente kollegerne på Psykologisk Institut skulle se, nemlig indrømmelsen af, at frafaldet i undersøgelsen skyldtes modstand hos forsøgspersonerne mod nøgenfotografering og blodprøver.

Den 22. juni 2006

Omtale af sagen i Campus nr. 12, side 4.

Heri diskuteres det sagkyndige udvalgs rapport.

Den 29. juni 2006

Brevet fra de otte professorer til dekanen. Brevet er underskrevet af de 8 ud af Psykologisk Instituts 10 professorer, der ikke er en del af instituttets ledelse. Bobby Zachariaes bidrag til brevet er nærmest en dissens.

Den 5. juli 2006

Nyborgs brev til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen (PDF af det originale dokument her.)

Den 7. august 2006

Dekan Svend Hyllebergs tjenstlige indberetning af professor Helmuth Nyborg, jf. Tjenestemandslovens kapitel 4. (PDF af originalen her.)

Det er stærke sager. Citat fra indberetningen:

Det bemærkes, at der ifølge det fagkyndige udvalgs rapport ikke er grundlag for at antage, at Helmuth Nyborg med forsæt har gjort sig skyldig i "fraud" dvs. har udført bevidst svindel. Derimod har han efter min vurdering udvist en groft uagtsom adfærd, der indebærer en utilbørlig vildledning om egen videnskabelig indsats og resultater. Dette er sket ved at publicere resultater fra en undersøgelse, der er baseret på en helt utilstrækkelig beskrivelse af undersøgelsens design, en meget mangelfuld monitorering af undersøgelsen, en beskrivelse af grundlaget for de offentliggjorte undersøgelser, der ikke blot er mangelfuldt, men også flere steder ukorrekt, samt dokumenteret et helt utilstrækkeligt kendskab til de anvendte statistiske metoders anvendelighed og begrænsninger. Helmuth Nyborg har således, som professor ved Aarhus Universitet, publiceret en helt utroværdig og værdiløs undersøgelse, og ved sin forsømmelighed forbrudt sig alvorligt mod kravene til videnskabelig redelighed og god forskningsskik.

Den 20. august 2006

Jyllands Posten bringer på forsiden og side 5 en omtale af de udenlandske protester i relation til Nyborgsagen.

Helmuth Nyborg henviser kolleger m.fl. til sin hjemmeside, hvor han giver links bl.a. til de udenlandske protester og til nogle af sine egne indlæg i sagen.

Den 21. august 2006

Jyllands-Posten refererer i to artikler kritik af sagen fra professorer på Psykologisk Institut under overskrifterne: "Kritik mod sanktion af professor" og "Opbakning til Nyborg."

Dekan Svend Hylleberg lægger på nettet en redegørelse om videnskabelig uredelighed, som han har fremlagt ved et foredrag samme dag på Psykologisk Institut.

Den 22. august 2006

Under den dramatiske overskrift "Fri forskning er truet" lader Jyllands-Postens Kim Hundevadt kritikken hagle ned over Aarhus Universitet.

I den ledende artikel ser Jyllands-Postens lederskribent fuldstændig bort fra fakta i sagen og kritiserer Aarhus Universitet for "politisk korrekthed" og for at "usaglige hensyn og personlige modsætningsforhold kan have spillet ind i sagsbehandlingen."

Den 25. august 2006

Dekan Svend Hylleberg udsender en pressemeddelelse med overskriften "Offentligheden overser universitetets forpligtelse i Nyborg-sag" (Heri er der igen links til korrespondance fra Helmuth Nyborg den 9. maj, 6. juni og 5. juli, samt et svar fra bedømmelsesudvalget den 18. maj.

De fleste links i ovenstående PDF dokument er stadig levende, med undtagelse af det første, som er til til dekanens redegørelse af den 21. august 2006 om uredelighed som imidlertid kan findes her.

Professor Poul Erik Mouritzen, Syddansk Universitet har en kronik i Jyllands-Posten med titlen "Inkvisitionen i ny forklædning", hvor han retter i skarpt angreb på Aarhus Universitet. Man burde måske forvente at en professor i statskundskab satte sig ind i sagerne før han udtaler sig, men kedelige fakta forstyrrer øjensynlig ikke Mouritzens stillingstagen.

Den 26. august 2006

Jyllands-Posten refererer i artiklen "Udvidet støtte til Nyborg" til de otte professorers brev af den 29. juni 2006.

Den 27. august 2006

Jyllands-Postens Kim Hundevadt publicerer under overskriften “Kværulanten og Kommisæren” et stærkt personligt og usagligt angreb på institutleder Jens Mammen, som beskyldes for skjulte politiske motiver i forbindelse med instituttets behandling af klagerne mod Nyborg.

En måned senere, den 24. september 2006, skriver institutleder Jens Mammen en email til Psykologisk Instituts medarbejdere hvori han tilbageviser Kim Hundevadts besynderlige personangreb.

Læs her institutleder Jens Mammens kommentarer til Jyllands-Postens karaktermord på ham.

Den 28. august 2006

Mortens Kjeldgaards indlæg i Information "Den århusianske Inkvisition" (lokal HTML kopi her).). Heri berettes om Helmuth Nyborgs eugeniske netværk, som de i Jyllands-Posten meget omtalte støtteskrivelser stammer fra.

Den 29. august 2006

Aarhus Universitets avis Campus nr. 13 omtaler sagen side 3.

Se også Augustus nr. 3, september 2006. Heri udtaler dekan Svend Hylleberg:

"... der er mere plads end nogensinde til provokerende forskning, for det er jo det, institutionerne gerne vil profilere sig på. Man profilerer sig ikke ved at sige det samme som alle andre. Kan man komme med noget epokegørende, vil det ofte være kontroversielt. Men netop derfor er det også vigtigt, at man har kvaliteten af dokumentation i orden og eksempelvis er villig til at udlevere sine data"

Den 31. august 2006

Professor David Faurholt, Odense, har et debatindlæg i Jyllands-Posten, hvor han bl.a. skriver:

Så den eneste begrundelse for at fritstille Helmuth Nyborg kan og bør være, at han enten har lavet fusk, eller at hans forskning er af så dårlig kvalitet, at man mener, at han er ikke er kompetent til at bestride sit job. Hertil kommer måske samarbejdsvanskeligheder, hvad ved jeg - men om hans meninger er politisk ukorrekte eller ej, bør ikke indgå i sagsbehandlingen og heller ikke i polemikken om hele sagen.

... og det gjorde det så heller ikke.

Den 1. september 2006

Frans Mortensen har et indlæg i Jyllands-Posten, hvori han undrer sig over, at Helmuth Nyborg ikke offentligør dekanens indstilling til rektor.

Den 5. september 2006

Dekan Svend Hyllebergs kronik "Videnskabelig uredelighed og ansvaret" i Jyllands-Posten.

Den 11. september 2006

Campus nr. 14, med omfattende dækning af Nyborgsagen, side 1, 5, og 8-9.

Atter en gang må dekan Svend Hylleberg gentage sig selv:

Forskning må gerne være politisk ukorrekt. Sagen om Helmuth Nyborg handler hverken om ytringsfrihed eller retten til at bedrive kontroversiel forskning. Den handler om videnskabelig uredelighed.

Side 5 i dette nummer af Campus får Helmuth Nyborg uventet støtte fra psykologistuderende Julie Birch, som mener at "Nyborg er blevet dæmoniseret", og re-itererer mantraet om politisk korrekthed og censur og "dataløse fortalere for at intelligens ikke betyder noget for ens liv". Julie Birch starter en underskriftindsamling til fordel for Helmuth Nyborg.

På sin hjemmeside betegner Julie Birch sig selv som en "velafbalanceret, feministisk heks" og i hendes "Heksebutik" kan man bestille Tarotoplæg, penduler og drømmefangere. Jeg tror egentlig, at Helmuth Nyborg helst var denne uventede støtte foruden. Det må være lidt lissom at få en krammer af en lommetyv...

Den 14. september 2006

Helmuth Nyborgs klage til UVVU (Udvalgende vedrørende Videnskabelig Uredelighed, PDF her.)

Det er gennem denne klage til en offentlig myndighed at der bliver mulighed at søge aktindsigt, så vi andre kan finde ud af hvad der foregår.

Den 15. september 2006

Jyllands-Postens Kim Hundevadt skriver at Helmuth Nyborg har forevist avisen dekan Svend Hyllebergs indberetning til rektor om sagen og refererer enkelte uddrag. Det fremgår ikke, om dette indbefatter indberetningens bilag.

Det meddeles desuden, at Helmuth Nyborg "overraskende [har] valgt at indberette sig selv til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) for at blive renset for de hårde anklager, som dekan Svend Hylleberg, Aarhus Universitet, har rettet imod ham."

Det Hundevadt taler om er Nyborgs brev til UVVU af 14. september, altså få dage tidligere, hvori han beder om at blive "renset for de påstande om videnskabelig uredelighed, som dekan Svend Hylleberg ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet i sin tjenstlig indberetning af mig har fremsat overfor rektor Lauritz B. Holm-Nielsen." Dette brev er at finde som bilag 1 i aktindsigten.

Udover UVVU var der altså yderligere en modtager af brevet: Jyllands-Postens Kim Hundevadt.

Den 17. september 2006

Jyllands-Posten kommenterer Nyborgs indbringelse af sagen for UVVU.

Den 18. september 2006

Nyborg sender en overordnet sagsfremstilling til UVVU, og beder om få det vedlagt som bilag til den originale klage af 14. september 2006. Dette brev kan findes som bilag 029 i aktindsigten.

Udover den sædvanlige ustrukturerede og rodede form og den karakteristiske snik-snak, er Nyborgs fremstilling fræk ud over alle grænser. Han betvivler det sagkyndige udvalgs kompetence til at forstå hans Skanderborgundersøgelse, som bortset fra at den er totalt udokumenteret og sjusket udført, hverken er specielt stor eller kompliceret. For en statistiker er den triviel. Danmarks Statistik udfører analyser med 100 gange flere variable flere gange om dagen.

Problemet med Skanderborgundersøgelsen er, at den forekommer at være manipuleret med, og ingen kan forstå hvor tallene kommer fra. Ligesom Sara Lund i DR's "Forbrydelsen" har en næse der siger hende hvem forbryderen er, har aktørerne i Nyborg sagen alle en fornemmelse af at der er fusket med undersøgelsen.

Den 21. september 2006

Rektor Lauritz Holm-Nielsens afgørelse:

og pressemeddelelse fra Aarhus Universitet:

lægges på nettet.

Den 22. september 2006

Dekan Svend Hyllebergs redegørelse for rektors beslutning.

Rektors afgørelse citeres og kommenteres i Politiken, Jyllands Posten og Berlingske Tidende. Det er påfaldende, at ingen kommentarer afspejler et kendskab til reglerne for tjenestemandsansatte, der betyder, at en varig tjenestefritagelse forudsætter en tjenestemandssag, der ikke vil kunne nås inden Nyborgs pensionering 31. januar 2007. Den alvorlige irettesættelse er herefter den stærkest mulige sanktion.

Den 23. september 2006

Jyllands-Postens stærkt kritiske leder, hvor det bl.a. fremføres:

»Hele balladen handler om, at professor Nyborg har fremlagt et forskningsresultat, som viser, at mænd scorer højere på en almindeligt anvendt intelligenstest, end kvinder gør. I stedet for eksempelvis at interessere sig for, hvordan en sådan intelligenstest er skruet sammen, så mænd scorer højere, valgte hans politisk korrekte kolleger at anklage ham for grov forsømmelighed i hans videnskabelige arbejde.«

Jamen, Nyborgs "politisk korrekte kolleger" har jo lige præcis forsøgt at "interessere sig for hvorledes sådan en intelligenstest er skruet sammen!" Det har bare ikke været muligt, fordi Jyllands Postens yndling, Helmuth Nyborg, ikke har villet fortælle det!

Man kan spekulere på, om størrelsen af den gennemsnitlige intelligenskvotient på Jyllands-Postens redaktion tilsiger at de må drage afsted til sterilisationskliniken når Nyborgs får etableret sit Utopia...

Den 24. september 2006

Jens Mammen sender denne dag en rundskrivelse til medarbejderne på Psykologisk Institut hvor han imødegår Jyllands-Postens opfindsomme påstande.

From: "Jens Mammen"
Date: 24. sep 2006 22.36.22 GMT+02:00
Subject: Jyllandsposten 27. august 2006


Kære medarbejdere ved Psykologisk Institut!

Nu, hvor rektor har afsluttet sin behandling af den såkaldte
Nyborg-sag, har jeg en smule større spillerum end før,
hvad angår mine muligheder for at kommentere sagen. Jeg skal
stadig respektere regler vedr. fortrolighed, men jeg har fået at
vide af den juridiske sagkundskab, at jeg har lov til at korrigere
åbenlyse usandfærdigheder, som jeg måtte blive
konfronteret med. Gennem tiden er det ikke så lidt, men jeg vil
nu i denne omgang nøjes med at kommentere det direkte
personangreb, som kom til udtryk i en artikel i Jyllandsposten den
27. august 2006. Det er mit indtryk, at mange på instituttet har
læst det, og at mange savner baggrundsviden til at vurdere
det. Jeg har derfor vedhæftet en dokumentudgave af artiklen, som
fakultetet har forsynet mig med, og med gul markering tilføjet
mine bemærkninger. Jeg vil mene, at man ved at læse mine
kommentarer har lidt større mulighed for at danne sig en
kvalificeret mening om sagen.

Jeg skal ikke undlade at bemærke, at journalistens
arbejdsmåde med ukritisk benyttelse af anonyme meddelere og
åbenbart helt uden egen research af de viderebragte rygter,
stiller ikke bare mig, men en stor del af instituttets medarbejdere,
som vil kunne mistænkes for at have bidraget, i en vanskelig
situation. Derudover er artiklens indhold egnet til at give omverden
et meget negativt og usandfærdigt indtryk af Psykologisk
Institut. Jeg ved ikke, om dette har været meddelernes
ønske.


Venlig hilsen
Jens

Mammens email er vedhæftet en kommenteret udgave af "Kværulanten og Kommisæren". Kommentarerne er markeret med gult.

Den kommenterede udgave af Kværulanten og Kommisæren kan også læses her i HTML format.

Den 25. september 2006

Campus nr. 15 omtaler sagen og bringer på side 11 et indlæg af Ernst-Martin Füchtbauer, Molekylærbiologisk Institut, som bl.a. siger:

Siden jeg begyndte at følge debatten om og med Helmuth Nyborg, har jeg lagt mærke til, at Nyborg selv umuliggør debatten med en simpel, men meget effektiv metode: Han kommer med et provokerende udsagn (f.eks. om køn og intelligens eller intelligens og forplantning), som han støtter med naturvidenskabelige argumenter. Kritik, som kommer fra humaniora i sin bredeste betydning, bliver afvist med henvisning til, at det er uvidenskabeligt at argumentere mod den naturvidenskabelige sandhed. Stiller man spørgsmål til den naturvidenskabelige basis for hans konklusioner, bliver det anset for at være et forsvar for den politiske korrekthed, som undertrykker "sandheden".

Så præcist kan det siges.

Den 9. oktober 2006

FORSKERforum nr. 198, oktober 2006, side 12-13. Nyborg refereres bl.a. for at underkende bedømmelsesudvalgets faglighed, som han tidligere har godkendt. Dette er interessant, for det sagkyndige udvalg omfatter psykometrikeren, professor Jan-Eric Gustafsson, Universitetet i Göteborg, som er dybt respekteret af eugenikerne, og bl.a. Arthur Jensen citerer flittigt hans arbejder.

I artiklen citeres Helmuth Nyborg for udtale sig om problemerne med identifikationsproblemet:

"det er en del af en diskussion, som de ikke kun burde tage med mig, men med alle eksperterne."

Jaså.

Lad os nu lige se på, hvad identifikationsproblemet egentlig er. Helmuth Nyborg har resultater fra et sæt intelligensprøver som man i forvejen ved favoriserer drenge i forhold til piger. Nyborg har derfor forsøgt at "rense" tallene for denne skævhed, og efter det er gjort, benytter han de rensede data til at konkludere noget om det samme spørgsmål som data netop er forsøgt renset for — han forsøger at identificere kønnets betydning for intelligensprøvernes resultater. Det kan man ikke! Det er fundamentalt forkert anvendt statistik. Man kan aldrig kalibrere en metode med selve prøven, det er fuldstændigt meningsløst.

Det er, hvad det sagkyndige udvalg mener med "identifikationsproblemet" og det er i høj grad Nyborgs problem og ansvar, ikke "alle eksperterne"s.

Videre siger Nyborg:

Og når det gælder den mangelfulde beskrivelse af undersøgelsens design, så må jeg sige, at den er godkendt i et internationalt peer-review. Jeg ved af gode grunde ikke hvem, der har siddet i udvalget, men jeg formoder det er højtkvalificerede internationale forskere, og de har altså godkendt undersøgelsens design.

Nyborg forsøger igen at tvære ansvaret for hans defekte design af på andre, i dette tilfælde nogle "højt kvalificerede forskere" som har bedømt hans artikel. Problemet er, for det første, at Nyborg ikke har dokumenteret sit design tilstrækkeligt i den pågældende artikel, for det andet at artiklen er indsendt til tidskriftet P.A.I.D. som er eugenikernes yndlingstidskrift, og artiklen er efter al sansynlighed bedømt af folk som i forvejen er enige i Nyborgs konklusioner.

Den 3. november 2006

Rektor Lauritz Holm-Nielsens helt centrale svar til UVVU vedrørende Nyborgsagen (PDF her.)

Heri gør rektor rede for Nyborgsagens forløb set fra universitetets side. Han skriver:

»Dekanen gjorde Helmuth Nyborg opmærksom på, at efter hans vurdering var udvalgets kritik af "Skanderborgprojektet" så alvorlig, at universitetet ikke kunne sidde den overhørig.»

Det er klart, at et universitet ikke kan sidde et fagkyndigt udvalgs rapport overhørigt, vel at mærke et udvalg som Nyborg selv har accepteret sammensætningen af. Og udvalgets rapport er overordentlig kritisk, selvom det for lægmand måske ikke synes at være det, den er nemlig udfærdiget i et karakteristisk akademisk høflighedssprog, som ikke bruges andre steder i samfundet.

Det udvalg, der tales om her, er det "sagkyndige udvalg", og deres rapport af 16. marts 2006. Endvidere skriver rektor:

»Vurderingen af, at Helmuth Nyborg burde have vidst, at hans undersøgelse var yderst mangelfuld og mangelfuldt monitoreret, og at hans beskrivelse af den både var mangelfuld og flere steder ukorrekt, samt at han har demonstreret et helt utilstrækkeligt kendskab til de anvendte statistiske metoders anvendelighed og begrænsninger, var baseret på 10 udførlige punkter angivet i dekanens indberetning.«

Den "dekanens inberetning" rektor taler om her er dekan Svend Hyllebergs tjenstlige indberetning af 7. august 2006 til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Rektor opsummerer:

»På den baggrund fandt jeg, at Helmuth Nyborg ikke har levet op til de pligter, som er foreskrevet i tjenestemandslovens pgf. 10 ved, som anført, at udvise groft forsømmelig adfærd i forbindelse med den omhandlede undersøgelses tilrettelæggelse og monitorering, og ved anvendelse af dens resultater.«

Den 17. januar 2007

Email fra Nyborg som svar på rektors brev til UVVU af den 3. november 2006.

Nyborgs svar er affattet på engelsk sandsynligvis fordi de tilsigtede modtagere er hans internationale backinggruppe. Nyborg begynder her at tale om framing. Det er her Nyborg begynder at lægge grunden til sit selverklærede martyrium, den forfulgte uskyldighed, offeret, anklagerne for heksejagt. Nyborg retter beskyldninger til højre og venstre. Det virker nærmest lidt rablende.

(Se Rektors afsluttende replik på denne brevveksling den 27. februar 2007.)

Den 25. januar 2007

I disse dage begynder der at dukke historier op i pressen — primært Jyllands-Posten — hvori Psykologisk Institut angribes fordi Helmuth Nyborg ikke kan bevare sin tilknytning til Aarhus Universitet som professor emeritus.

Jyllands-Posten har denne dag ikke mindre end tre artikler som omhandler Nyborg. Alle tre artikler er skrevet af Kim Hundevadt, som er Nyborgs faste talerør i dagspressen.

I artiklen "Professorens sidste forelæsning" er Hundevadt ved at koge over af forargelse:

»Helmuth Nyborg vil uden tvivl hævde, at den biologiske arv spiller en væsentlig rolle for, hvordan vi udvikler os som mennesker — en holdning, som i mange år har bragt ham på kollisionskurs med de marxistiske teoretikere, som i hans karriere har været toneangivende på Psykologisk Institut.«

Det lyder godt nok slemt med de der marxistiske teoretikere, og som læsere af Jyllands-Posten vil vide, er de faktisk værre end muslimske fundamentalistiske terrorister. Men som sædvanligt for Hundevadts besynderlige konspirationsteorier er det helt uden dokumentation og ærlig talt... det lyder lidt... skørt.

For det første er der nok ingen nok så "marxistiske teoretikere" som vil benægte, at biologisk arv har betydning for individet. For det andet er Nyborgs indsigt i biologi og genetik ikke imponerende, så der er ingen objektiv grund til at bøje sig for nogen autoritativ viden fra den kant.

Den 26. januar 2007

Helmuth Nyborgs afskedsforeløsning i det store auditorium, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Auditoriet er tæt besat, læs Politikens dækning af begivenheden den 27. januar.

Den 27. januar 2007

Endnu en artikel i Jyllands-Posten af Nyborgs kamphund Kim Hundevadt:

"Afsked: Bifald til den politisk ukorrekte."

Uafladeligt tæsker Nyborg og hans proselytter på for at etablere myten om det "politisk korrekte" regimente på Aarhus Universitet som undertrykker den tapre, ærlige professor.

Taktiken er helt klart: gentages en løgn tilstrækkeligt ofte, bliver den til sandhed.

I anledning af gårsdagens afskedsforelæsning på Aarhus Universitet har Politiken denne dag et portræt af Nyborg med titlen »Må jeg give jer et godt råd: vælg jeres forældre med omhu« ( scannet udgave.)

Den 28. januar 2007

Helmuth Nyborg hævder ifølge Nyhedsavisen, at ateister er mere intelligente end troende.

Man skulle tro, Helmuth Nyborg var blevet klog af skade med hensyn til at slynge om sig med udokumenterede påstande.

Den 2. februar 2007

Jens Morten Hansen, tidligere direktør for Forskningsstyrelsen, har en kronik i Politiken med titlen "Forskeres ytringsfrihed og ansvar" hvor han analyserer de forskellige sager om videnskabelig uredelighed, som har været diskuteret i offentligheden i den seneste tid.

Om Nyborgsagen skriver Jens Morten Hansen bl.a.:

»I den første sag mod Nyborg om kvinders intelligens havde den daværende rektor pålagt ham at få færdiggjort de afhandlinger, han havde ’citeret’ eller ’refereret’, men altså endnu ikke havde fået skrevet. Denne ’dom’ viser, at Nyborg-sagerne handler om begrebet uredelighed, der altså bør behandles centralt af UVVU og ikke af universitetet selv ...«

(Dødt) link direkte til kroniken på Politikens webside.

Den 27. februar 2007

Rektor Lauritz Holm-Nielsens afsluttende replik til Nyborg ( PDF af det originale dokument her.)

Rektor skriver i et (for ham) usædvanligt skarpt sprog (min fremhævning):

»Helmuth Nyborgs mail indeholder i stedet en række angreb på den tidligere institutleder ved Psykologisk Institut og et forsøg på at sætte spørgsmålstegn ved det sagkyndige udvalgs ekspertise. Angrebene på institutleder Jens Mammen taler for sig selv, og de må betegnes som helt og aldeles fordrejede og uacceptable.«

... og rektor fortsætter:

»Vedrørende Helmuth Nyborgs forsøg på stemple professor Jan-Eric Gustafsson som en opponent, der på grund af et fra Helmuth Nyborg afvigende synspunkt ikke kan tages alvorlig, kan jeg henvise til Nyborgs mentor A.R. Jensen, der i sin bog fra 1998, The g factar: The science of mental ability, Westport, CT: Praeger omtaler "the Swedish psychometrician Jan-Eric Gustafsson" og karakteriserer hans arbejde som "interesting"; "important" og "impressive" (p. 125), og om Gustafsson (1988): "This is one of the important articles of the last decade; it summarizes much of Gustafsson's important work on the hierarchical factor analysis of abilities, ... It is highly recommended for those with some technical background (p. 135)."«

Se tilhørende korrespondence i disse opslag:

Desværre, som det vil vise sig, ignorerer UVVU fuldstændig og aldeles Aarhus Universitets oplysninger, og træffer udelukkende sin beslutning på et prinicpielt politisk ønske om at markere retten til akademisk ytringsfrihed. En skandale uden lige i dansk forvaltningshistorie.

Den 13. juni 2007

Vig poster atter sit blog-indlæg fra den 18. maj, denne gang på bloggen "Danmark" (Bilag L til UVVU-sagen af 2011), hvilket betyder han stadig ikke har hørt fra Nyborg.

Den 4. juli 2007

UVVU's skandaløse afgørelse i Nyborgsagen foreligger. (PDF her.)

Bemærk her UVVU's overfladiske og fejlagtige referat af sagens forløb, f.eks. øverst side 3 vedrørende hvilken sag der faktisk blev indbragt for AU's Praksisudvalg, viser at udvalget ikke har kigget dybt i sagens akter:

»Det fremgår af sagen, at problematikken vedrørende uredelighed startede ved, at De orienterede pressen om Deres forskningsresultater (der tidligere var fremlagt ved en videnskabelig konference, men på det tidspunkt ikke forelå som skriftlig videnskabelig publikation) vedrørende forskelle mellem mænds og kvinders intelligens. I forlængelse heraf rejste Aarhus Universitet (AU) et krav om at få adgang til datamaterialet med henblik på en efterprøvning. Der er ikke enighed om det præcise forløb i sagen om at stille data til rådighed, og dette udløste en gradvis skærpelse i tonen mellem Dem og et antal forskellige instanser på AU. Dette resulterede i en sag ved AUs Praksisudvalg, der kritiserede Dem for at offentliggøre resultater, der ikke kunne efterprøves.«

Denne fremstilling af sagsforløbet er ikke korrekt! Sagen kom først til Praksisudvalget, hvor den blev rejst af Pia Ankersen, som forgæves havde anmodet Nyborg om en kopi af følgende:

 • Nyborg, H. (2001). Early sex differences in general and specific intelligence: Pitting biological against chronological age. Paper presented at the Second Annual Conference for Intelligence Research (ISIR). Cleveland, OH, December 6-8th
 • Nyborg, H. (2003). Sex-related differences in general intelligence, g, and group factors: A representative hierarchical orthogonal Schmied-Leiman rotation type factor analytic study (submitted).

Hun fik fra Nyborg en masse irrelevant materiale (hvilket han gør meget ud af i sit svar på udvalgets rapport), men altså ikke det hun havde bedt om, eller noget der kunne bruges som dokumentation for Nyborgs beregninger.

I 2003 klager Pia Ankersen til Praksisudvalget efter at Nyborg har udgivet en bog hvori han har en reference i kapitlet til ovenstående artikler som derfor er at finde i bogens litteraturliste. Det er disse artikler der er sagens kerne. Det var den Nyborg gik i medierne med i 2002. Artiklerne var ikke tilgængelig i januar 2002 og Nyborg ville heller ikke udlevere dem i 2003 efter udgivelsen af bogen.

Sidstnævnte artikel, der fremstår som "submitted" dvs. indsendt til tidskriftet, blev først publiceret i 2005, og var på det pågældende tidspunkt ikke skrevet endnu.

Spørgsmålet om datamaterialet blev først aktuelt langt senere i forløbet, hvor Nyborgs mange bortforklaringer og forvirring omkring flere forskellig udgaver af hans datatabeller rejste spørgsmålet hvad det egentlig var, han havde lavet.

Se iøvrigt Pia Ankersens avisskriverier den 19. januar 2002 og den 14. juli 2007 hvor hun gør rede for sagsforløbet, og se institutleder Jens Mammens meget udførlige, dag-for-dag beskrivelse af den 23. november 2005.

I sin fuldstændig skandaløse afgørelse omtaler UVVU det racistiske manifest The Bell Curve (Murray og Herrnstein 1994) som Nyborg tidligere har forsvaret i offentligheden, og fortsætter:

»Hovedpositionerne er således offentligt kendte, og det er ligeledes velkendt hvor De står; bestemmelsen om uoplyst vildledende anvendelse af statistiske metoder kan derfor ikke gøres gældende.«

UVVU mener med andre ord, at fordi Nyborg i forvejen er kendt for at indtage standpunkter som er ekstreme og uvidenskablige, kan man ikke stille de samme krav til ham som der stilles til alle andre forskere!

Dette beskæmmende makværk af en afgørelse er en skændsel og må udgøre et absolut lavpunkt i dansk forvaltningshistorie!

I sin omtale af sagen i bogen "Plagiering og anden videnskabelig uredelighed" udtrykker juraprofessor Ellen Margrethe Basse lidt pænere:

Kan det siges at styrke tilliden til dansk forsknings troværdighed, hvis der tages udgangspunkt i, at en forsker, der har kontroversielle synspunkter, kan undlade at fremlægge sit dokumentationsmateriale, i situationer, hvor andre vil blive kritiseret for at handle videnskabeligt uredeligt? Eller skal en sådan forsker overholde de samme dokumentationskrav som andre forskere? UVVU synes at besvare spørgsmålet med, at der er større frihed for forskere, der er kontroversielle, med hensyn til at fremlægge deres dokumentationsmateriale.

[Plagiering og anden videnskabelig uredelighed, Faurholt, Smith & Basse, Husets forlag 2008, p. 160-61]

Den 5. juli 2007

Aarhus Universitets første officielle reaktion på UVVUs afgørelse.

Der henvises i PDF filen til to dokumenter, som kan findes her:

Den 6. juli 2007

Professor Benny Lautrup fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet har en kronik i Jyllands-Posten hvor han glæder sig over "komplet frifindelse" af Helmuth Nyborg. Lautrups kronik underbygger myten om at Nyborgsagen drejer sig om politisk korrekthed ved Aarhus Universitet, og skriver endvidere:

»sagens forløb minder om sovjetiske processer, fordi hele magtapparatet sættes ind for at banke en enkelt videnskabsmand på plads, når hans personlige forskning leder til resultater, der ikke passer ind i tidens politiske korrektheds normer«

Man forstår bedre Lautrups forsøg på at gøre Nyborgs sag til en sag om censur og politisk korrekthed fremfor det som sagen i virkeligheden handler om — nemlig videnskabelig uredelighed — når man får at vide at Lautrup har haft psykologen Helmuth Nyborg på besøg som gæsteforelæser på Niels Bohr Instituttet i flere uger.

Når man ved hvor grotesk uvidende Nyborg er om naturvidenskab, må Lautrups kolleger på Niels Bohr Instituttet have undret sig en hel del om den faglige baggrund for dette besøg. Men endnu mere pinligt for Lautrup er det, at hans gæst har gjort sig skyldig i videnskabelig uredelighed. Set i det lys bliver Lautrups rasende forsvar for Nyborg og hans bizarre angreb på Aarhus Universitet pludselig forståeligt.

Det er værd at bemærke, at Benny Lautrup og Helmuth Nyborg er personlige venner.

Denne dag citerer Information i en artikel under overskriften "Forsker renset for anklager om fusk" UVVU formand, landsdommer Poul Lodberg for følgende udtalelse:

»Det er en alvorlig sag, at Nyborg ikke har været til at rive noget ud af omkring dokumentationen for konklusionerne. For det har gjort, at der er gået meget lang tid, før det var muligt at efterprøve hans forskning. Men det er ledelsen på AU's ansvar, at de har givet ham så lang snor«

Det lyder som en ordentlig ørefigen til AUs tidligere rektor, N.Chr. Sidenius, som valgte at tilsidesætte sit eget Praksisudvalgs afgørelse.

Den 7. juli 2007

Professor ved Engelsk Institut, Københavns Universitet Peter Harder udtaler til Politiken at Nyborg- og Lomborgsagerne er eksempler på at man har forsøgt at lukke munden på kontroversielle forskere. Harder fremfører en kraftig kritik af Aarhus Universitet.

Desværre oplyser Peter Harder ikke, at han er medlem af UVVU og har været primus motor i den afgørelse som er truffet i sagen. En særdeles uheldig dobbeltrolle, som eksponerer UVVUs ubrugelighed, og som kommenteres her.

Samtidig er Professor Harder medforfatter til Debatoplægget fra Forskningspolitisk Udvalg under Videnskabernes Selskab vedrørende ytringsfrihed i forskningen. Rapporten blev præsenteret på et møde i Videnskabernes Selskab den 6. marts 2007.

Harder ligner således i høj grad en mand med en mission. Måske et oprigtigt ment slag for forskningsfrihed, men forskningsfriheden omfatter absolut ikke fup og svindel, og dermed bliver Harders indsats i bedste fald uvidende og naiv. Man kan spørge sig, hvordan det habilitetsmæssigt hænger sammen at Peter Harder har siddet i begge disse organer. I hvert fald har Harders interne pres på UVVU for en afgørelse til fordel for Nyborg givet bonus i form af et eksempel til hans rapport.

Det var en meget stor skuffelse for både Svend Hylleberg, Jens Mammen for andre i universitetets ledelse, da Selskabet i 2007 tog Helmuth Nyborgs parti i striden med Aarhus Universitet. Det var på et tidspunkt, hvor der mindst var brug for det og blev rent faktisk oplevet som en sabotage af Aarhus Universitets arbejde med at håndtere uredelig forskningspraksis hos en af institutionens ansatte forskere.

Det var med til at styrke og retfærdiggøre den urimelige kritik, som en del kolleger inden for og uden for Aarhus Universitet, for ikke at tale om store dele af pressen, fremførte og har fremført helt frem til i dag.

Engelskprofessor Peter Harder, der både var medlem af KDVS’ forskningspolitiske udvalg og af UVVU, som “frikendte” Nyborg med det såkaldte professor Tribini-argument, som f.eks. professor Ellen Margrethe Basse siden kritiserede skarpt. Det særligt skuffende var, at forskere, som man skulle forvente mere af, udtalte sig helt uden at konsultere sagens tilgængelige materiale og lod sig forføre af Nyborgs spin om, at sagen drejede sig om uenighed og forskellige holdninger, og ikke om simpelt snyd og tilbageholdelse af data, og i øvrigt om uduelighed.

Det er forbløffende, at Peter Harder efterfølgende hopper over i den modsatte og lige så forkerte grøft og efterfølgende mente, at der netop bør tages hensyn til holdninger, når der skal vurderes snyd i forskningen. Noget tyder på, at denne person skifter standpunkt alt efter, hvor han mener, at der bliver klappet af ham. Man kan undre sig over, at KDVS vælger ham som talsmand i sin rapport (det lille forbehold i fodnoten er der nok ingen, som tror på).

I øvrigt er det også bemærkelsesværdigt, at der i de omtalte afsnit i KDVS’s rapport fra side 25f gøres et stort nummer ud af, at universiteter m.m. ikke bør benytte UVVU som redskab i opgør med kritisabel forskning, og læsere af rapporten kan kun få det indtryk, at det har Aarhus Universitet gjort i Nyborg-sagen ved at indbringe den for UVVU. Se f.eks. passagen:

“Det vil derfor være meget uheldigt, hvis man får et voksende antal sager, hvor forskere bliver indklaget, fordi deres synspunkter har trådt nogen over tæerne”.

Sandheden er jo, at det drejer sig om en personalesag på Aarhus Universitet, som Helmuth Nyborg vælger at indbringe for UVVU for at blive renset. Altså det stik modsatte forhold!! Tilsyneladende har KDVS ignoreret eller simpelthen overset dette forhold, fordi de ikke har orket at sætte sig ind i sagens grundlag, men forladt sig på pressen og dermed indirekte Helmuth Nyborgs sagsfremstilling. Det er ikke et niveau for omhu, man forventer af, hvad der fremtræder som landet øverste videnskabelige autoritet, nemlig KDVS. Sjusk, overfladiskhed, og uden at sætte sig ind i sagerne. Overordentligt pinligt!

Helt bortset fra det, burde UVVU ikke have påtaget sig opgaven at gå i rette med en sagsbehandling på et universitet, som har andre præmisser end dem, som UVVU i sit kommisorium kan tage stilling til. Der er tale om en forvaltningsmæssig skandale, hvor universitetet desværre for sent gjorde sig klart, at der burde være klaget til ministeriet.

Den 8. juli 2007

Anne Knudsens leder i Weekendavisen med titlen Kvinders hjerner.

Også Anne Knudsen er hoppet på Nyborgs spin.

Den 9. juli 2007

Rektor Laurids Holm-Nielsens endelige afgørelse i Nyborgsagen (linket er dødt, se PDF her.) Det er bemærkelsesværdigt, at den indeholder links til både dekan Svend Hyllebergs indstilling af den 6. juli til rektor og rektors brev den 9. juli til Helmuth Nyborg. Stærke sager!

Den 10. juli 2007

Professor Jens Mammen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet har en kronik i Jyllands-Posten med titlen "Vildledning i Nyborgsagen"

I kronikken beretter Mammen, som har været institutleder på PI under det meste af Nyborgsagen, om dens lange forløb, og han forsøger endnu en gang at korrigere offentlighedens fejlagtige indtryk om at Nyborg er blevet forfulgt på grund af sine kontroversielle synspunkter.

Den 11. juli 2007

Information bringer en leder med titlen "Den forkerte mand" med et uhørt personligt angreb på dekan Svend Hyllested. Lederskribent Rune Lykkeberg giver her Jyllands-Posten baghjul i helt løgnagtig og tendensiøs fordrejning af kendsgerningerne.

Morten Kjeldgaard svarer på lederen den 17. juli.

Den 12. juli 2007

Helmuth Nyborg svarer i Jyllands-Posten på Jens Mammens kronik med en kronik med titlen "Vildledning i Jens Mammen sagen".

Som eksempel på Nyborgs dårlige dokumentationspraksis nævner Mammen, at Nyborg ikke har oplyst i sine artikler at det store frafald fra hans Skanderborgundersøgelse skyldes at børnene skulle have taget nøgenfotos, og have målt deres kønskarakteristika.

I stedet for at svare på de meget konkrete kritikpunkter i Mammen's kronik, forsøger Nyborg at vende tingene på hovedet og forlanger at Mammen skal gøre rede for detaljerne i Nyborgs forskningsprojekt.

I sandhed den omvendte verden!

Den 12. juli er også dagen hvor professor Jens Mammen beder forskningsminister Helge Sander om at blive løst fra sit medlemskab af UVVUs Udvalg for Kultur- og Samfundsvidenskabelig forskning, i protest mod udvalgets behandling af Helmuth Nyborg sagen.

Den 14. juli 2007

Pia Ankersen, Institut for Statskundskab ved Grønlands Universitet kommenterer UVVU's afgørelse i Nyborgsagen i en kronik i Information ( PDF her). Ankersen konstaterer at UVVU slog Bjørn Lomborg oven i hovedet med den politiske pegepind, mens Helmuth Nyborg slap godt fra en mildest talt mangelfuld varedeklaration

Den 17. juli 2007

Morten Kjeldgaard påtaler Informations urimelige leder af den 11. juli (PDF her.)

Kjeldgaard skriver bl.a.:

»Nyborg har selv skabt den situation, som førte til hans suspension ... Først ved at lyve om eksistensen af en publikation, dernæst ved at nægte at gøre det muligt for kolleger at efterprøve hans hypoteser og endelig ved ved en lang række af obstruktioner at hindre nærmere indsigt i hans forskning.«

Den 19. juli 2007

Tobias Havmands debatindlæg i Information "Meningsløse IQ spørgsmål"

Havmand gør i sit indlæg op med g-faktor religionen, og slutter:

»En frikendelse for uredelighed er ikke et kvalitetsstempel og giver således stadig plads for universitetet til selv at vurdere den side af sagen. Således bør det være, og Aarhus Universitet har draget den rigtige konklusion i den sag.«

Den 27. juli 2007

Forstkandidat Thomas Hansen skriver et fremragende indlæg i Weekendavisen hvor han på pædagogisk vis piller Nyborgs brug af statistik i stumper og stykker, og demonstrerer, at Helmuth Nyborg i sin analyse af Skanderborgprojektet foretager en cirkelslutning.

Den samme konklusion kom Pia Ankersen, Jørgen Poulsen og Siggi Kristoffersen til i deres kronik Münchhausen i Århus.

Den 30. juli 2007

Professor, dr. jur. Ellen Margrethe Basses kronik i Jyllands-Posten "Forskningens kvalitet og troværdighed", hvori hun fremfører en stærk fagjuridisk kritik af UVVUs UVVU's opbygning og funktionsmåde. (PDF'er i en scannet og i en læse-let udgave fra Infomedia.)

Ellen Margrethe Basse afslutter sin kronik med at stille følgende tre spørgsmål:

Kan det siges at styrke tilliden til dansk forsknings troværdighed, hvis der tages udgangspunkt i, at en forsker, der har kontroversielle synspunkter, kan undlade at fremlægges sit dokumentationsmateriale, i situationer hvor andre vil blive kritiseret?

Styrker det forskningens troværdighed, at UVVU uden en bemyndigelse hertil i lovgivningen dels kritiserer AU's tidligere rektor for manglende klarhed i sine ledelsesmæssige indgreb, dels pålægger den aktuelle Aarhus Universitetsledelse (dekanen) en bevisbyrde for, at de konkrete ledelsesmæssige indgreb kan begrundes ud fra de kriterier, der indgår i UVVU's egen strafferetlige vurdering?

Er det hensigtsmæssigt, hvis universitetsledelsen skal basere sin kvalitetskontrol og udøvelsen af ledelsesmæssige funktioner på strafferettens logik?

Og hun besvarer selv sine spørgsmål:

Næppe!

Mit svar er bl.a. derfor, at UVVU ikke fungerer på en måde, der styrker forskningens troværdighed.

Den 7. august 2007

I et læserbrev i DM bladet analyserer Peter Lind Jensen Nyborgsagens udfald ved UVVU, men også de grundlæggende problemer i Nyborgs resultater. Han skriver bl.a.:

»Tre professorer har på anmodning fra Aarhus Universitet gennemgået Nyborgs artikel, og deres resultat er sønderlemmende. Det er især statistikken, det er galt med. Kort sagt har Nyborg fremsat sine påstande på et datagrundlag, der var alt for lille og af tvivlsom kvalitet, samt noget statistisk teori, som han ikke kendte godt nok, og som rent faktisk ikke gjorde det, han troede, den gjorde. Nyborg forsvarede sig med, at han ikke var statistiker, og at han derfor på det punkt måtte stole på andre i det spørgsmål. Det er der selvfølgelig en hel del om, men det ændrer jo ikke ved, at arbejdet er meget dårligt.«

Den 5. september 2007

FORSKERforum nr. 207 bringer på forsiden og side 6-7 en historie om Helmuth Nyborgs tilknytning til "et hemmeligt broderskab" af eugenikere. Der er nu intet hemmeligt ved det, det er beskrevet i adskillige artikler og bøger igennem de sidste 10 år, dog ikke på dansk.

Den 20. september 2007

Den 28. september 2007

Lektor Lars Hem, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet har en kronik i Information med titlen "Om snyd og videnskab" hvori han formulerer en stærk kritik af UVVU's afgørelse ( PDF her.) Han skriver:

»At træffe en afgørelse om et forhold af denne karakter uden at undersøge hvordan sagen i realiteten forholder sig, er dybt uansvarligt. Hvis Nyborg har rent mel i posen, renvaskes han ikke af denne afgørelse – og har han ikke, undergraves tilliden til de videnskabelige kontrolinstanser.«

På nær professor Jens Mammens kronik i Jyllands-Posten den 10. juli er dette første gang en medarbejder ved Psykologisk Institut, AU formulerer holdninger til Nyborgsagen offentligt, uden at det først har været igennem en journalist (typisk fra Jyllands-Posten og med stærk tendentiøs fordrejning.)

Den 4. oktober 2007

I FORSKERforum nr. 208 følges der op flere læserbreve vedrørende historien om Helmuth Nyborgs tilknytning til ”et hemmeligt broderskab“ af eugenikere, som bragtes i tidsskriftets septembernummer.

Først er der et læserbrev af overlæge Raben Rosenberg. Under overskriften ”Insinuationer mod Nyborg“ beklager Rosenberg sig over debatniveauet. Uden i øvrigt at argumentere for sit synspunkt skriver Rosenberg blot, at det giver ham ubehagelige associationer til 1970'erne, hvor brave psykiatere blev beskyldt for "undertrykkelse, menneskeforagt, racehygiejne og lignende absurditeter."

Tilsyneladende føler Rosenberg et slægtsfællesskab med Helmuth Nyborg, men gad vide om ikke nærmest det er en projektion? Fakta er, at Rosenberg træder frem i den offentlige debat til forsvar for Nyborg, uden at gøre opmærksom på sine objektive interesser i Nyborgs sag. Rosenberg har i flere tilfælde stået bag Nyborg, og har således sat sin troværdighed bag Nyborgs. Det er måske væsentligt at vide når man læser hans indlæg.

I andet læserbrev beder Helmuth Nyborg om sandhedsbevis for FORSKERforums påstande at han er medlem af et ”hemmeligt broderskab af arvehygiejnikere“. Det interessante er at Nyborg erkender at dette er ”belastende beskyldninger“. Han erkender at han tilslutter sig eugenik, men benægter at have noget særligt at gøre med internationale eugenikerkredse. Min repons på denne bagatellisering kan læses i indlægget "Er Helmuth Nyborg medlem af et Eugenik Netværk?"

I det sidste læserbrev fik jeg lov til at replicere på Nyborgs forespørgsel om ”sandhedsbevis“. Jeg syntes, at det var ekstremt sjovt at Nyborg bad om dokumentation for kontroversielle påstande, og besluttede derfor at svare ham efter samme principper som han selv har svaret forskere, der har bedt om dokumentation for hans kønsforskning. I et vist omfang ved at bruge citater fra manden selv.

Den 29. oktober 2007

Information beretter denne dag at der nu er opstået politisk uro omkring UVVU i kølvandet på Nyborgsagen. Information skriver bl.a.:

»Udvalgene Vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU ) er et retspolitisk misfoster, der ikke længere har beføjelser til at tage sig af de sager om dårlig forskning, som de er sat i verden for. Derfor kan politikerne ligeså godt lukke UVVU , mener en række forskere, som omtalt i Information i fredags.«

Den 6. november 2007

Professor Tribini, som ligeledes var blevet frikendt af UVVU, havde der været en sag dengang.

Professor Jens Mammens indlæg i Information under overskriften: "UVVU's professor Tribini-argument" (PDF her) hvori han kommenterer UVVU's "frifindelse" af Helmuth Nyborg for videnskabelig uredelighed.

Jens Mammen kritiserer UVVU's afgørelse i Nyborgsagen, som udelukkende baserer sig på ad hoc argumenter. F.ex. siger UVVU i sin afgørelse, at Nyborg ikke kan anklages for uredelighed fordi offentligheden allerede ved at hans synspunkter er "kontroversielle", og at han derfor ikke kan gøre sig skyldig i vildledning!

Mammen opsummerer logikken i UVVU's afgørelse ved at sammenligne med Bakkens berømte "professor Tribini:"

»Nyborg kan lige så lidt anklages for vildledning som den kendte professor Tribini, der i sin tid – helt som forventet – snød sit publikum på Dyrehavsbakken og oven i købet hævdede, at han var professor dr.filur fra Universitetet i Utterslev. Det er spørgsmålet, hvad en sådan ’frifindelse’ er værd i forhold til beskyttelse af retssikkerheden.«

Den 7. november 2007

DM nr. 19 har offentliggør en artikel med titlen "forskere skal også have gule kort" , som med udgangspunkt i Nyborgsagens udfald refererer kritikken af det udvalg (UVVU) som skal vogte dansk forsknings troværdighed.

Artiklen beskriver årsagerne til at to at UVVU's medlemmer, Lise Togeby og Jens Mammen, valgte at trække sig fra udvalget (se under den 20. september 2007.) Professor, dr. jur. Ellen Margrethe Basse udtaler bl.a. til DM-bladet:

»Det er temmelig uheldigt, hvis frifindelsen af Nyborg bliver udlagt som et kvalitetsstempel af forskning, som ifølge UVVU er fyldt med fejl, fortielser og tilbageholdelse af materiale.«

Den 7. december 2007

Denne dag trykker Århus Stiftstidende et interview med Helmuth Nyborg med titlen "Kvinder er dummere end mænd"

Den 23. december 2007

Lillejuleaftensdag 2007 trykker Århus Stiftstidende et stort interview med Helmuth Nyborg under titlen Sandheden er ilde hørt.

Rigtige forskere hævder jo ikke at kende sandheden, men som man har erfaret på disse sider er Nyborgs fantasifulde teorier jo også udelukkende et spørgsmål om tro og politisk overbevisning.

Den 27. januar 2008

Portrætartikel i Berlingske Tidende: »Tæl, mål og vej – eller hold din kæft!« (linket er dødt, PDF her.)

Nyborg beskriver bl.a. over for Berlingske læsere sine hjemmestrikkede teorier om "kemisk ubalance" og "flytning af molekyler i et tid-rum-koordinat". Her om konen Mette som ren kemi:

»... jeg kan hurtigt mærke på Mette, om hun har det godt eller skidt. Hvis vi har det dårligt sammen, går jeg ud fra, at der er en kemisk ubalance. Men jeg ser og hører det fra Mettes adfærd. Det, jeg så gør ved det, er også biokemi, men kan betegnes som kærlig omsorg eller afvisning. Adfærd er jo flytning af molekyler i et tid-rum-koordinat. Jeg tænker på det som biokemi, og hvordan den kan hoppe på plads igen.«

Nyborgs uvidenhed om biokemi er tydeligvis afgrundsdyb. Synd at journalistens benovelse over professoren helt forhindrer en kritisk stillingtagen til vrøvlet.

Den 30. maj 2008

Overlæge og professor ved Rigshospitalet Niels Høiby har et indlæg i tidskriftet "Dagens Medicin" under overskriften "Onde Helge." Høiby tror fejlagtigt at suspenderingen af Nyborg fra hans stilling ved Aarhus Universitet var en følge af Helge Sanders universitetsreform.

Se Jens Mammens svar på dette indlæg den 13. juni 2008.

Den 13. juni 2008

Jens Mammen svarer i tidskriftet "Dagens Medicin" på misforståelserne i professor Høibys indlæg sammesteds af 30. maj 2008.

Den 18. juni 2008

Kristeligt Dagblad har under overskriften "Lighedstanken er én stor misforståelse" et stort opsat interview med Helmuth Nyborg. Den får alt hvad den kan trække af klynk og selvmedlidenhed:

»Og da han samme år søgte om at få titlen "emeritus" — afgået professor — så han fortsat kunne benytte Instituttets faciliteter, var svaret nej. — Det er nok det, der har gjort mest ondt, siger Helmuth Nyborg i dag. — Det besværliggør min forskning, så jeg skal tigge mig til at låne statistikprogrammer, og det er respektløst og nedværdigende på en måde, der går langt ud over de mange angreb gennem tiden. Jeg har hele tiden vidst, at angrebene var ideologisk begrundede, hvorimod dette angreb er dybt personligt og en kulmination på mange års kamp.«

Nu er det sådan, at man ikke behøver tilladelse til at kalde sig "professor emeritus". Derimod er det ikke vanligt at pensionerede professorer beholder en kontorplads på deres institutter. Det bevilges i ganske særlige tilfælde, hvor en ansat forsat arbejder for instituttet, har en vigtig post i en faglig organisation el.lign.

Sludderet om "ideologisk begrundede angreb" er udtryk for Nyborgs sædvanlige paranoia: han kan ganske enkelt ikke tåle at blive modsagt.

Den 23. juni 2008

Tidl. institutbestyrer på Psykologisk Institut, professor Jens Mammen har fået nok af at se pressen lappe Nyborgs lystløgne i sig som var det is smeltet af en isvaffel, og har et debatindlæg i Kristeligt Dagblad under overskriften: "Misinformationen fortsætter."

Om Nyborgssagen skriver Mammen:

»Denne sag har ikke drejet sig om indholdet i Nyborgs forskning eller om politiske, faglige eller personlige uenigheder, som Nyborg nu prøver at få det til at se ud, formentlig for at dække over sine mange brud på almindelig god forskningsskik.«

Den 24. juni 2008

Interview med Helmuth Nyborg i Kristeligt Dagblad med titlen "De dårligst begavede tror mere på Gud."

Den 24. juni 2008 bragte dagbladet Information en artikel under overskriften Findes den ligtorn, Nyborg ikke har trådt på? ( PDF her )

Det er i forbindelse med denne artikel, jeg havde en kommentar i Informations debatforum, som siden har opnået herostratisk berømmelse, da den har været genstand for Helmuth Nyborgs klager over mig til UVVU og Aarhus Universitet, som dog blev afvist begge steder.

Se i øvrigt min kommentar til diskussionen her.

Den 27. juni 2008

Jens Mammens indlæg i Information (PDF her.)

Indlægget er et svar på artiklen "Findes den ligtorn, Nyborg ikke har trådt på?" af Asger Liebst i Information den 24. juni.

Den 30. juni 2008

Morten Kjeldgaards læserbrev i Information (PDF her.)

Den 3. juli 2008

Jens Mammens læserbrev i Politiken. Mammen skriver om Nyborgs forskning:

»Om Helmuth Nyborgs forskningsprojekt om drenges og pigers intelligens skrev Politiken i en leder 8.3. 2004, at det var »manipuleret«, nærmede sig »videnskabeligt fusk«, var »pseudovidenskabelige målinger« og »plattenslageri af værste skuffe«. Det svarer fint til universitetets konklusion, da det kendte Nyborg videnskabeligt uredelig. Når universitetet i juli 2007 tog UVVUs groteske juridiske spidsfindigheder, der 'frikendte' Nyborg for uredelighed i henhold til UVVUs specielle definition af begrebet, til efterretning, skyldtes det almindelig træthed af sagen. Som institutleder fra 2001 til 2006 på Nyborgs institut kan jeg henvise til den omfattende dokumentation med alle sagsakter på www.eugenik.dk.«

Mammens læserbrev hentyder til avisdebatten af Nyborgs og Lynns pinligt fejlbehæftede artikel om intelligens og religiøsitet. Den lederartikel i Poliken der henvises til, havde den rammende overskrift "G for galskab", og kan findes HER.

Den 8. juli 2008

Dr.med. og mag.scient.soc. Tage Søndergård Kristensen skriver i Information en artikel med undertitlen "Helmuth Nyborgs undersøgelse af intelligens og religion er en tsunami af fejl og mangler" (PDF her.)

Tage Søndergård Kristensen undersøger i sit indlæg Nyborgs artikel "Average Intelligence Predicts Atheism Rates across 137 Nations" i tidskriftet Intelligence. Han skriver:

»Lad det være sagt med det samme: Artiklen er en guldgrube for alle, der underviser i forskningsmetoder, da den indeholder stort set alle de fejl, man kan komme i tanke om.«

... og går herefter i gang med at pille artiklen fra hinanden, stykke for stykke.

Den 22. september 2008

Nyborg klager til UVVU over dekan Svend Hylleberg, fhv. institutleder, professor Jens Mammen, og lektor Morten Kjeldgaard. Klagen på 14 sider er vedlagt 88 sider bilag, inklusive Nyborgs opflammende og moralsk oprustende bogkapitel fra 2003 hvor de tapre intelligensforskere portrætteres som martyrer der på linje med Galileo kæmper mod et klerikalt, sovjetinspireret videnskabeligt tyranni: "The Sociology of Psychometric and Bio-behavioural Sciences: A Case Study of Destructive Social Reductionism and Collective Fraud in 20th Century Academia."

UVVU afviser klagen den 10. december 2008.

Den 10. december 2008

UVVU's svar på Nyborgs klage of Hylleberg, Mammen og Kjeldgaard af den 22. september 2008.

Den 30. december 2008

Denne dag sender Helmuth Nyborg en klage til Aarhus Universitet over dekan Svend Hylleberg, fhv. institutleder Jens Mammen, og lektor Morten Kjeldgaard (som Nyborg fejlagtigt kalder "Mogens".)

Den 1. januar 2009

Professor i Fysik Peter Sigmund og professor i filosofi David Faurholt diskuterer UVVU i tidskriftet "Aktuel Naturvidenskab 2008 nr. 6.".

Professor Jens Mammen ytrer sig i denne diskussion i næste nummer af tidsskriftet.

Den 11. februar 2009

Fhv. institutleder Jens Mammen og dekan Svend Hylleberg fremsender deres kommentarer til Aarhus Universitet vedrørende Nyborgs klage.

Den 22. februar 2009

Lektor Morten Kjeldgaard fremsender sine kommentarer til Aarhus Universitet vedrørende Nyborgs klage over ham.

Samme dag sender Kjeldgaard et brev til Aarhus Universitets rektor Lauritz Holm-Nielsen for at bede universitet dokumentere at Helmuth Nyborgs nøgenbilleder af de børn der deltog i “Skanderborgprojektet” (og som aldrig blev anvendt til noget) er blevet destrueret på betryggende vis.

Aarhus Universitet svarede aldrig på dette brev.

Den 29. marts 2009

Jens Mammens replik i tidskriftet Aktuel Naturvidenskab 2009 nr. 1, hvori han kommenterer på Peter Sigmunds debatindlæg i december 2008 nummeret af samme tidskrift.

Jens Mammen præciserer, at grunden til at han udtrådte af UVVU i protest mod afgørelsen i Nyborgsagen, var

... at UVVU med sin afgørelse signalerede, at udvalget ikke anså grov og overlagt misinformation om tilblivelsen af data og vedholdende tilbageholdelse af information om data og deres grundlag for at være uredeligt.

Den 9. juni 2009

Helmuth Nyborg har fået mulighed for at indsende supplerende bemærkninger til svarene fra Svend Hylleberg, Jens Mammen og Morten Kjeldgaard.

Læs her Nyborgs supplerende kommentarer.

Den 27. juli 2009

Nyborg lufter sine racehygiejniske synspunkter i Information, som citerer ham for at sige: "Inseminerede singlekvinder er godt for den 'selektive avl'" (PDF her.)

Informations artikel afføder nogle dage efter en reaktion af Anders Raahauge i Jyllands-Posten, som spørger:

»Er Helmuth Nyborg selv bærer af "gode" gener? Er hans intelligens kriteriet? Eller skal han vurderes ud fra sit menneskesyn? Vi skal ikke kun avle mere intelligente børn, beroliger Nyborg, men også prøve at fremavl større "meneskekærlighed". Det lyder kun endnu uhyggeligere. Den forsikring rykker os en tak længere ind i videnskabens mørke.«

Den 1. september 2009

Aarhus Universitet svarer (omsider) Nyborg på hans klage af 30.12.2008 over dekan Svend Hylleberg, fhv. institutleder Jens Mammen, og lektor Morten Kjeldgaard.

Læs her AUs svar på klagerne over:

Aarhus Universitet afviser alle Nyborgs klagepunkter, og henviser ham til domstolene med hensyn til spørgsmålet om æreskrænkelse.

Den 7. december 2009

Professor emeritus Helmuth Nyborg har denne dag et indlæg i Jyllands-Posten med titlen “Universitet i global heksejagt”, hvor hans kritikere, dekan Svend Hylleberg, fhv. institutleder, professor Jens Mammen og lektor Morten Kjeldgaard får tørt på. (PDF kopi i tekst og og i scannet format).

Nyborgs kronik er interessant, fordi han nu for første gang erkender at hans “forskning” er værdikamp. Det er vi mange der har forsøgt at fortælle ham i årevis.

Forneden ses de tre kanaljer i Jyllands-Postens velkendte & intelligente karikaturstil.

Den 10. december 2009

Disse dage afsendes protestskrivelser til Aarhus Universitet fra Helmuth Nyborgs faste støtter.

Anledningen til protestskrivelserne er tilsyneladende den kronik Nyborg offentliggjorde i Jyllands-Posten den 7.12.2009, af hvilken Nyborg har lagt en engelsk oversættelse på sin hjemmeside (linket er dødt, lokal kopi her.)

Af protestskrivelserne fremgår det at Aarhus Universitet skulle have foretaget sig et eller andet "nyt anslag" mod Helmuth Nyborg. F.ex. skriver Phillipe Rushton:

»I am astonished to learn that the University of Aarhus is continuing its politically-correct witch-hunt of Professor Helmuth Nyborg.«

Heldigvis for Aarhus Universitet er der ikke tale om nogen heksejagt i den virkelige verden, den findes udelukkende i disse personagers livlige fantasi. Der er tale om videnskabelig uredelighed, hvor en forsker —Helmuth Nyborg— ikke har levet op til de mest basale og enkle krav om dokumentation. Det har universitetet reageret på som det er dets ret og pligt.

For det andet er der intet sket i Nyborgsagen fra Universitetets side siden 1.9.2009, hvor universitetet afviste Nyborgs klage over dekan Svend Hylleberg, fhv. institutleder Jens Mammen, og lektor Morten Kjeldgaard.

Rushton fortsætter:

»I have previously urged Prof. Nyborg to take his grievances and right his wrongs through academic and administrative channels. I find I must now reverse my position and urge him to seek legal redress against a university administration that adamantly refuses to defend his academic freedom and right to be free of calumny engaged in by the administrative Dean, Director, and university website links.«

Den retssag glæder vi os meget til.

Nogle af brevene bærer præg af de rene smædeskrivelser. Professor emeritus Steven Goldberg er meget vred, og giver universitet en ordentlig røffel:

I do not know whether scientific ignorance and cowardliness or careerist opportunism (or, more likely, both) account for your university's astonishingly wrong-headed and unfair reaction to Prof. Helmuth Nyborg's first-class research. But whatever the motivation, your actions have deservedly made your university the laughing stock of the scientific world.

You must be very proud.

Vedrørende Steven Pinkers protestskrivelse er det påfaldende, at hans protestbrev af den 9. december 2009 er helt identisk med hans brev den 14. december 2005, bortset fra, at dengang var det "To Whom it May Concern", og nu er det adresseret til rektor Lauritz Holm-Nielsen. Pinkers indignation er åbenbart ikke så dybfølt at han gad formulere et nyt brev.

Men hvad kan årsagen være, at disse ærværdige og tydeligvist intelligente forskere pludselig dypper pennen i blækhuset? Det kan vist kun være en opfordring fra Nyborg selv.

Protestbrevene lå indtil for kort tid siden på Helmuth Nyborgs hjemmeside (helmuthnyborg.dk), men er nu fjernet. De kan dog hentes her:

Den 11. januar 2010

Helmuth Nyborg på glatis

Information har et interview med Helmuth Nyborg under overskriften "Man forfølger anderledes tænkende" (PDF.) Interviewet kommenteres endvidere i en ledsagende artikel "Den politisk ukorrekte forsker har trange kår" (PDF.)

Den 13. januar 2010

Dagen bringer to læserbreve i dagbladet Information (PDF her)

Tænkning?
Paul Smith, Århus

»Man forfølger anderledes tænkende,« hedder det fra fhv. psykologiprofessor Helmuth Nyborg (11. januar). Er der ikke snarere tale om, at Aarhus Universitet har sparket en mand ud, som overhovedet ikke kan tænke? Det er ikke så længe siden, at Nyborg så en sammenhæng mellem manglende intelligens og folks stærke religiøsitet. Zambia blev nævnt, fordi indbyggernes IQ i snit skulle ligge på ca. 70! Landet er altså verdens største tosseanstalt. Jeg har rejst Zambia igennem fra nord til syd (og retur) under Jakob Ejersboomstændigheder, men bemærkede ikke professorens millioner af glade idioter. Empirien halter. Men selvfølgelig har danskere en højere IQ end zambianere. Små børn skal nemlig have masser af proteiner, for at hjernen kan udvikles, og her er Zambias børn forsømte. Men det har intet med Nyborgs ’genetik’ at gøre. Hvor svært kan det være?

Fri forskning
Morten Nissen, København

Vi forskere har altid bakket op om fri forskning. Derfor måtte vi acceptere, da Helmuth Nyborgs overfladiske, mekaniske og stærkt ideologisk prægede pseudovidenskab gav ham et professorat, også selvom det i høj grad var med Jean de France-logikken: »I det store udland er han anerkendt!«. Vi måtte også leve med, at de samme kvaliteter gjorde ham populær i pressen, for hvem det ’kontroversielle’ budskab plus professortitlen var grund nok til at spare den dybere research. Sagen om videnskabelig uredelighed, som til sidst fratog Nyborg hans emeritusværdighed, gav kun en lille trøst i en tid, hvor hans videnskabsidealer så ud til at sejre. At Inf. nu også lancerer ham som politisk ukorrekt, forfulgt og fortiet – castet i ganske den samme slags rolle som den, der har givet DF så megen magt på den politiske scene, og fornylig Lomborg hans absurde position som klimatopmødets stjerne – lover ikke godt for samfundsforskningen og for samfundet, som ikke har brug for popsmarte overraskelser, men for kultiveret eftertanke og dyb forståelse.

Sidste læserbrev er opløftende nok skrevet af en af Nyborgs fagfæller, lektor Morten Nissen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Den 15. januar 2010

Professor emeritus, Erik Hansen spørger i et læserbrev i dagens Information, under overskriften "Emeritus":

Læser i Information 11. januar, at man har frataget Helmuth Nyborg muligheden for at kalde sig professor emeritus. Emeritus betyder ‘udtjent’, ‘forhenværende’. Hvordan gør man sig fortjent til denne titel?

Godt spørgsmål! Svaret er (det tror jeg godt Hansen ved) at det står Nyborg frit for at kalde sig "professor emeritus". Derimod har universitetet ikke pligt til bekoste kontor, telefon, kopiering og sekretærbistand efter man er pensioneret. At opnå dette er et ganske særligt privilegium, som man skal gøre sig fortjent til, og at brokke sig over at man ikke får det, er lidt ligesom at brokke sig over at man ikke vinder i Lotto.

Den 16. januar 2010

Dekan Svend Hyllebergs fremragende svar (PDF her) på Informations besynderlige Nyborg-dyrkelse i avisen den 11. januar. Indlægget kan tolkes som Aarhus Universitets uofficielle svar på interviewet, hvor Nyborg portrætteres som en forfulgt stakkel. Hylleberg skriver bla.a.:

»"Lad mig derfor understrege, at ‘Helmuth Nyborg-sagen’ intet har at gøre med hans offentlige erklæringer om intelligensforskelle mellem kønnene. Helmuth Nyborg havde og har fortsat, som alle andre videnskabelige medarbejdere ved Aarhus Universitet, fuld ytringsfrihed, og ingen vil drømme om at anfægte denne.«

Det har Hylleberg og andre sagt med tydelighed mange gange tidligere, og det bekræftes af de dokumenter som er tilgængelige for offentligheden her på stedet. Desværre er den myte, Nyborg er ved at etablere om sig selv så dramatisk og interessant, at den næppe mister journalisternes interesse foreløbig.

At Nyborgs køns- og andre forskelle i intelligens er fup og fidus er så en anden sag.

Information har denne dag ligeledes et læsebrev "Information og Nyborg på glatis" af Jens Mammen, som her citeres i sin helhed:

Jeg var institutleder på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, fra Nyborg-sagens begyndelse og indtil juli 2006, og jeg er chokeret over, hvor mange usandheder Helmuth Nyborg den 11. januar fik lov at lukke ud i Informations spalter. Sagen drejer nemlig sig nemlig ikke om værdikamp vedrørende de to køns intelligens, men om kvaliteten af Nyborgs forskning, som universitet har pligt til at forholde sig til.

Sagen har været stærkt eksponeret i medierne med mange kritiske indlæg mod Nyborgs fremstilling af sagen, og der har i et par år på lektor Morten Kjeldgaards offentligt tilgængelige hjemmeside eugenik.dk ligget en komplet samling af sagens officielle akter, som muliggør en grundig research for journalister og andre interesserede, og som klart ville afsløre Nyborgs vildledning af offentligheden. Der har været flere henvisninger hertil i pressen. Det kan derfor undre, at Information igen, ligesom redaktionschef Rune Lykkeberg i juli 2007, er hoppet på limpinden om heksejagt osv.

Angående UVVU’s såkaldte frifindelse af Nyborg for uredelighed bør man vide, at udvalget ikke tog stilling til forskningens kvalitet, at afvisningen ikke var saglig, men forskningspolitisk motiveret og kunne benytte sig af et smuthul i regelgrundlaget, som siden af samme grund er blevet lukket af ministeren.

Den 8. februar 2010

Nyborg taler med en interesseret Søren Pind i Trykkefrihedsselskabet

Den 8. februar 2010 afholdt Trykkefrihedsselskabet paneldiskussionen Kan liberalisterne forsvare friheden? Se det udførlige referat på Sapphos hjemmeside (PDF.)

På billedet ses Helmuth Nyborg i gemytlig samtale med Søren Pind. Bemærk vandmærket fra det højreradikale websted snaphanen.dk, som tilsyneladende har haft en fotograf på stedet.

Den 21. februar 2010

Den 20 og 21 februar agerer Danmarks Radios P1 mikrofonholdere for Helmuth Nyborgs løgne og bagvaskelser af Aarhus Universitet. Som stort set alle andre journalister der har beskæftiget sig med Nyborg, har DR's P1 lagt pligten til kritisk at vurdere deres kilder i vinterhi. Historien om den ædle forsker, der forfølges af det væmmelige, politisk korrekte universitet, er åbenbart for appetitvækkende for journalister. Vi ser her en uduelig og uhæderlig forsker, der har held med at at bilde såkaldt kritiske medier ind, at han er forfulgt fordi hans resultater er "politisk ukorrekte". Reelt er problemet, at hans resultater er værdiløse, men den konklusion er åbenbart for vanskelig at kapere. Nyborg får her et hundrede procent friløb i hele to udsendelser i DR:

med rektorformand Jens Oddershede i rollen som nyttig idiot, hældende vand ud ad ørerne. Danmarks Radios P1 mener det tilsyneladende ikke relevant at repræsentere det alternative synspunkt, endsige problematisere Nyborgs selviscenesættelse som forfulgt uskyldighed. Pinligt og beskæmmende for journaliststanden.

Den 23. februar 2010

Dekan Svend Hylleberg gør atter en heroisk indsats for at imødegå Nyborgs løgne og bedrag af offentligheden, og får denne dag bragt et debatindlæg i Jyllands-Posten under overskriften: "Pligt til troværdighed". (læse-let version her.) Indlægget er stort set er det samme som bragtes i Information den 16. januar. Det er sandsynligvis et halv-officielt svar fra Aarhus Universitet på de to radioudsendelser, hvor rektorformand Oddershede snigløber Aarhus Universitet.

Den 15. juni 2010

Nyborg deltager i den Danske Forenings offentlige møde på Hovedbiblioteket i Århus om indvandring og demografi, hvor adjunkt, cand. mag. Morten Uhrskov Jensen holder oplæg med udgangspunkt i hans bog "Et Delt Folk".

Mødeindkaldelsen fra Den Danske Forenings tidskrift

Mødeindkaldelsen fra Den Danske Forenings tidskrift "Danskeren", 2010 nr. 2.

Ved mødet skærpes Nyborgs interesse for den demografiske udvikling, en interesse, der senere resulterer i at Nyborg publicerer Den Danske Forenings "økonom og statistiker" J. Ebbe Vigs demografiske fremskrivninger under eget navn.

Mødet er her refereret i Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelses nyhedsbrev hvori står at læse:

»Til mødet var der ca. 30 tilhører. Udover DNSB-aktivisterne var det primært personer fra Vederfølner, der var tilstede, deriblandt Vederfølners formand, Lars Grønbæk Larsen. Mødets tema var indvandringen og forløb således, at der først var en halv times oplæg, hvorefter der var halvanden times „demokratisk debat“, som DDF's formand og aftenens ordstyrer, Thomas Kierstein, udtrykte det. Men allerede fra starten af var stilen for debatten lagt — og man må medgive formanden, at debatten var demokratisk. Der var nemlig plads til „uenigheder“ så længe man ville holde en sober tone — og i øvrigt kunne holde sig fra „racebiologiske teorier“.«

Nyborg ses her forlade Mølleparkens bibliotek efter mødet om demografi. Fotoet er taget af en ukendt fotograf, men optråde første gang i Researchkollektivet Redox' rapport om ORG-netværket.

Den 10. august 2010

Email fra Nyborg til Vig, hvori han skriver, at en forudsætning for at »kunne publicere tallene og kurverne i "Personality and Individual Differences"- journalen er, at de ikke har været publiceret før, incl. på nettet.«

Email fra Vig til Nyborg, hvori han skriver: »Jeg har faktisk ingen interesse i at skrive noget i en artikel om gennemsnitlige IQ i DK, der bliver gennemsnitligt lavere af at der tages flere ind med lavere IQ — det kan et barn på fem år forstå ...«

Vi har kendskab til denne emailkorrespondance, fordi den er beskrevet i Nyborgs første høringssvar af 26. okt. 2011.

Den 18. august 2010

Email fra Vig til Nyborg, hvori han omtaler sin befolkningsmodel samt betingelserne for, at Nyborg må benytte den:

»du pligter dig samtidig til ikke at videresælge eller overdrage min befolkningsmodel som beskrevet (præcist afgrænset til regnearket i tilfælde af uenighed) til andre opgaver end dine egne.«

Endvidere tilbyder Vig "supervision i modellens opbygning, tabellerne, formlerne og grafikken. Sluttelig får du DVD-en og jeg betalingen".

Email fra Nyborg til Vig den 18 august 2010 kl. 09:47:

»Jeg er helt indforstået med, at jeg ikke må videresælge eller overdrage din befolkningsmodel. Hvis du også er indforstået med ikke at publicere IQ resultater før de er publiceret i Personality and Individual Differences-journalen (hvorefter alt naturligvis er frit og citerbart) – ja, så ser det ud til at vi er enige, og kan gå over til det væsentlige: Betaling af kr. 20.000,- og få gang i supervision og analyser.«

Vi har kendskab til denne email udveksling, fordi den er beskrevet i Nyborgs første høringssvar af 26. okt. 2011.

Den 15. september 2010

»Kun en tåbe frygter ikke den demografiske dynamik og de ændringer, Sveriges måske kommende statsminister bifalder. Dynamiske demografiske analyser, intelligensforskningen og adfærdsgenetikken viser samstemmende, at hendes åbne indvandrerideologi formentlig på langt sigt vil reducere Sverige til en tredjerangsnation. Derfor må Danmark lave en omvendt ”Mona Sahlin”.«

Således skriver Jyllands-Posten i manchetten til en kronik med titlen "Vi må ikke blive som Sverige" hvori Nyborg — i anledning af det svenske rigsdagsvalg — præsenterer sine politiske synspunkter som om det var videnskab.

I kronikken udtaler Nyborg sig i øvrigt om IQ-gennemsnittet af forskellige grupper af indvandrere til Danmark. Man kan spørge sig, hvor manden har disse tal fra? Har han mon stået i modtagelsen i Kastrup og underkastet de indrejsende en IQ test? Næppe. Lad os gætte på, at Nyborg citerer Richard Lynns stærkt fejlbehæftede og manipulerede tal.

Vig henviser, i et blog-indlæg på bloggen "informationomdanmark", for første gang til dokumentet index-population-account-corrections.pdf. I blog-indlægget linkes der til PDF dokumentet som er lagt ud på Vigs server lilliput-information.com. Dokumentet findes ikke der mere, men blev vedlagt klagen til tidskriftet Personality and Individual Differences (PAID) af 12. sep. 2011 sag af 2011 som Appendix 3, og Vigs blog-indlæg som Appendix 4.

Dokumentet index-population er den samme tekst som et halvt år senere bliver til metodeafsnittet af Decay-artiklen. Vig udbyder samtidig Excel regnearket til salg for 20.000 DKK:

»Hvordan det reelt forholder sig herunder en årligt ajourført befolkningsmodel, der er forudsætning for forskning i noget spørgsmål, der har oprindelse-tilknytning, sygdomme og andre karakteristika af etniske betydning har prisen kr. 20.000. Modellen er udført med bl.a FN’s officielle fødseslsrater i klodens 235 nationer (repræsenteret i Danmark) i regnearket Excel med grafisk præsentation og med grundig supervision i PDF-fil, det hele leveret på DVD.«

Bemærk at modellen tilsyneladende allerede er solgt til Nyborg, jvf. email af 18. august 2010, men den sættes nu til salg igen. Måske har Nyborg endnu ikke betalt. Der er med andre ord endnu ikke kommet gang i “supervision og analyser” som Nyborg skriver om den 18. august. Alligevel hævder Nyborg, at det er ham, som har skrevet dokumentet index-population skønt han endnu ikke har fået supervision i hvorledes Vigs metode fungerer, og skønt Vig atter har sat dokumentet til salg til anden side.

Den 7. oktober 2010

I et indlæg på bloggen "Danmark" nævner Vig Nyborgs IQ forskning, der omtaler at »[d]en internationalt berømmede danske professor Helmuth Nyborg kan påvise, at den gennemsnitlige IQ i Danmark falder med indvandringen fra områder på jorden med lavere gennemsnitlig IQ.«

Vig hentyder skælmsk til sin rolle i projektet idet han afslutter blogindlægget: »Vi må håbe denne afgørende korrektion af befolkningsbeskrivelsen betryggende er lagt i kyndige hænder, også i tilfældet med professor Nyborgs IQ-forskning. Mon ikke den er?«

Den 26 november 2010

Vig reklamerer for dokumentet index-population på bloggen Dissidentpress (PDF her.)

Den 27. november 2010

Helmuth Nyborg fotograferes som deltager i Trykkefrihedsselskabets møde på Christiansborg, hvor Jimmie Åkesson, Sverigesdemokraterne er trækplaster.

Helmuth Nyborg i hyggelig passiar med Jesper Langballe, DF.

Se her flere fotos fra den indvandrerfjendtlige blog Snaphanen.

Den 8. januar 2011

Vig publicerer teksten fra dokumentet index-population på bloggen lilliput-information.

Den 9. januar 2011

Vigs befolkningsmodel adverteres på bloggen Xanthippe. Vig tilbyder at sende læserne en udvidet version af modellen med email. Der er et link til PDF-filen perspektiv.pdf (vedlagt klagen til PAID som Appendix 1.)

Vig fortæller endvidere, at »rettighed til at bruge modellen på danske befolkningsforhold er netop blevet solgt til internationalt forsknings- eller udviklingsarbejde.«

På bloggen Dissidentpress bringes selve teksten af index-population.

Den 11. februar 2011

I forbindelse med sagen omkring Milena Penkowa's (*) forskningsfusk på Københavns Universitet skriver Jens Mammen en kronik på videnskab.dk under titlen "Kontrol med forskningen saboteres af forvaltningen" (PDF her), hvori de slående paralleler med Nyborg-sagen sagen drages. I beggge tilfælde er der tale om, at en universitetsrektor ønsker at lægge låg på sagen. I Nyborg sagen tilsidesætter AU rektor Sidenius helt usædvanligt universitetets Praksisudvalg, og ved KU underkender Ralf Hemmingsen (på det tidspunkt dekan) et fagkyndigt bedømmelsesudvalg, som har afvist Penkowas doktordisputats. I begge tilfælde er der således tale om, at rektorer forsøger at dække over de fejlagtige, muligvis ulovlige, dispositioner de har foretaget som dekaner.

(*) Af Politikens ATS kaldet: Milliona Pengekowa

Den 13. februar 2011

Denne dag er der nazi-ros til Helmuth Nyborg. Rosen udstrækker sig også til udsendelsesrækken "Danskernes Akademi" på DR2, hvor Nyborg som nazisterne siger "fra tid til anden [får] taletid".

Her kunne man fristes til at citere det gamle ordsprog:

»Sig mig hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er.«

Nazi-artiklen omtaler et møde i "Ateistisk Selskab" i Århus, hvor Helmuth Nyborg tilsyneladende ligeledes har fået taletid. Om "Ateistisk Selskab" er et krypto-nazistisk broderskab skal i skrivende stund være usagt, men man kan jo undre sig over, hvilke ateister der er så svage i overbevisningen, at de må søge tilflugt i et "selskab".

Samtidig kan man også undre sig over, hvilke folk mon på den ene side er ateister, altså ikke tror på det overjordiske, men på den anden side tror på Helmuth Nyborgs bizarre blanding af vrangforestillinger, nazi-eventyr, evolutionspsykologisk overtro, hjemmestrikkede "naturvidenskabelige" teorier, generel videnskabelig fup og biologisme.

Nazisterne fortæller dog at Nyborg, "i over 30 år har kæmpet med sandheden som sit sværd". Men nazi-sandheder er nok ikke så meget værd.

Så derfor, for nu at råde de gæve ateister og Nyborg-proselyter på "Danskernes Akademi" og DR2, er det måske mere relevant med et bibelcitat:

»Omgaas Vismænd, saa bliver du viis, ilde faren er Taabers Ven.«
Ordsprogenes bog 13:20

Den 13. februar 2011 hyldes Helmuth Nyborg på DNSBs hjemmeside.

Den 16. februar 2011

Journalist ved Berlingske Tidende Dorte Toft er blevet inspireret af Penkowa-sagen ved KU til at skrive om Helmuth Nyborgs kønsforskning og stiller denne dag spørgsmålet: Lettere at tjekke antal rotter end skolebørn? (PDF her.) Og tankevækkende er det, at altimens Milena Penkowa af den samlede presse er blevet udsat for hekseprøven:

»Flyder hun ovenpå, er hun en heks, som skal brændes på bålet. Er hun uskyldig, så drukner hun... men kommer i Paradis«,

sluges Nyborgs nonsens råt og ufordøjet af den samlede presse, radio og TV, DR2's "Danskernes Akademi", højskoler, Folkeuniversitet, osv. Og alle har tilsyneladende købt løgnen om det onde universitets politiske korrekte forfølgelse af den tapre forsker, som blot fortæller sandheden.

I artiklen citerer Dorte Toft Benny Lautrups kronik i Jyllands-Posten, ( 6. juli 2007) hvori han hævder, at Nyborg næppe var blevet anklaget for fusk, hvis hans resultater havde vist, at kvinder var mere intelligente end mænd. Ad samme åre kan man spørge: Hvis Helmuth havde været 36-årige Helmine, var hun så blevet druknet, radbrækket og brændt som Penkowa, med slet skjulte hentydninger til udførte seksuelle tjenester?

Den 18. februar 2011

Tidligere direktør i Forskningsstyrelsen Jens Morten Hansen har en kronik i Ingeniøren under titlen "Fjern undersøgelse af uredelighed fra universiteterne", hvori bl.a. Aarhus Universitets håndtering af Nyborgsagen drages frem som eksempel på, at universiteterne vægter hensynet til renomméet over redelighed i forskningen. Jens Morten Hansen hentyder her til tidligere rektor Sidenius' helt uacceptable ageren i Nyborgsagen. Se endvidere opslaget for den 2. februar 2007.

Den 1. april 2011

Nyborgs artikel "The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection" publiceres online i tidskriftet Personality and Individual Differences.

Forår 2011

Nyborgs artikel "The Greatest Collective Scientific Fraud of the 20th Century: The Demolition of Differential Psychology and Eugenics" publiceres i forårsudgaven af nazi-tidskriftet The Mankind Quarterly.

Den 5. maj 2011

Nyborgs kollega, psykologen og neonazisten Kevin MacDonald, skriver på sin blog The Occidental Observer et begejstret review af Decay-artiklen før publicering: Helmuth Nyborg on the Genetic Decline of Western Civilization: Denmark as a Case Study (PDF).

Nyborg med Kevin MacDonald
Helmuth Nyborg og Kevin MacDonald ved konferencen “Revolt against Civilization” arrangeret af Holocaustbenægter foreningen “Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning”. Se omtalen den den 3. juni 2011.

Den 3. juni 2011

En stolt og glad Helmuth Nyborg på holocaustbenægternes møde

Ekstrabladet (PDF her) har den 3. juni 2011 haft held til at skaffe et billede af Nyborg omkranset af nazister og nazi-sympatisører. Her ses han stolt og glad, med armen kærligt om racisten, Ku-Klux Klan manden og holocaust-benægteren David Duke. Til venstre står den militante danske nazist Daniel Carlsen, som har fået våbentræning som frivillig i livgarden, og yderst til højre, svenske Björn Björkqvist fra Svenskarnas parti (som tidligere hed Nationalsocialistisk front.)

Billedet er taget ved et anti-semitisk og anti-indvandrings seminar under titlen “Revolt against Civilization”, arrangeret af Holocaustbenægter foreningen “Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning”, som har webadressen “holocaust.nu”. Seminaret har sin titel efter Lothrop Stoddards racistiske manifest fra 1922. Så nu er Helmuth Nyborg omsider kommet ud af skabet som utilsløret nazi-sympatisør. Det er dejlig med anerkendelse, og Nyborg ser ud til at nyde positionen som de danske nazisters beundrede race-teoretiker. En dansk H.F.K Günther.

Mosaisk.com er et stærkt antisemitisk websted redigeret af den kendte danske nazisympatisør, advokat Knud Bjeld Eriksen. Niveauet illustreres af denne nazi-inspirerede karikatur som er hentet fra sitet.

Weekendseminaret blev en succes, skriver Altermedia Danmark den 30. maj 2011.

På Junikredsens blog findes en udførlig beskrivelse af arrangementet og dets deltagere (PDF her) Det er bl.a. den højreradikale, antisemitiske Martin Kasler, der står bag bloggen Junikredsen.

Også på arvtageren til “holocaust.nu”, Mosaisk.com er Nyborg en helt. Så meget, at man har gjort sig den umage at oversætte Kevin MacDonalds review af Decay-artiklen (se 5. maj 2011) til dansk (PDF).

Panelet ved seminaret “Revolt against Civilization” omfattede en lang række højreradikale, Holocaustbenægtere og nazisympatisører. Dr. Tom Sunic, Dr. Alexander Jakob, Dr. David Duke, Professor emerit. Helmuth Nyborg, Professor Kevin MacDonald, Dr. phil. Christian Lindtner.

Revolt Against Civilization på Mosaisk.com

Omtalen af indlægget af “Professsor Nyborg” (sic!) på seminaret “Revolt against Civilization”. Fra webstedet mosaisk.com.

Den 15. juni 2011

Den 15. juni 2011 offentliggør Trykkefrihedsselskabets internet-magasin Sappho et usigneret interview med Helmuth Nyborg under overskriften “Slut med Forskningsfriheden” (PDF her.)

I den efterfølgende kommentardebat (lokal kopi her) henviser Dorte Toft til et indlæg på sin blog, hvilket lokker Nyborg til at komme med en mod-kommentar, hvori han linker til en kronik han har skrevet til videnskab.dk, men som er blevet afvist. Denne kronik indeholder en passus, hvori Nyborg beskylder Dorte Toft for at lyve:

Et par opfølgende indlæg i kommentardebatten fra Dorte Toft får imidlertid Nyborg til at revidere sin tekst, der aldrig blev accepteret af videnskab.dk, men som distribueres fra Nyborgs hjemmeside. Dorte Toft har talt med Nyborgs ven professor Benny Lautrup, hvad denne dog havde benægtet over for Nyborg. Men Dorte Toft havde naturligvis dokumentationen i orden. Se, her i seneste version af teksten er sætningen om Dorte Toft der "lystigt lyver videre" fjernet:

Der er jo mange andre ting man kunne vælge at kommentere på i Nyborgs veloplagte og spruttende kronikforslag. Men lad os nøjes med at fremhæve det komiske i, at det faktisk er Nyborg selv, som i et forsøg på at forsvare det store frafald i sin Skanderborg undersøgelse har gjort opmærksom på, at årsagen nok var en stigende modstand mod nøgenfotografering og blodprøver. Her ses hvad Nyborg skriver i sit svar til det sagkyndige udvalg i 2006:

... og her ses et udsnit af kronikforslaget til videnskab.dk:

Det er påfaldende, at da Nyborg — sammen med sin nu afdøde medsammensvorne professorkollega Steinar Kvale — rundsendte samme brev til kollegerne på Psykologisk Institut, havde de uden at fortælle det netop klippet det pågældende afsnit ud (se kronologiopslaget for den 21. juni 2006.)

Det siger lidt om "ærlige Nyborg", og at han nok havde opdaget, at han havde dummet sig. At der så måske er nogle af de børn (og forældre), som afviste nøgenfotografering, der alligevel har fået lov at deltage, ændrer intet (men er ifølge Nyborgs tidligere assistent Günter Härle blot et udslag af, at de var ved at løbe tør for forsøgspersoner). Om der bagefter viser sig at være forskel mellem dem, som blev fotograferet, og dem, der ikke blev fotograferet, er selvfølgelig sagen uvedkommende. Nyborg har skjult (og direkte benægtet eksistensen af) en af ham kendt faktor, som har virket selektivt ind på rekrutteringen. Han siger jo selv i det senere fraklippede afsnit i brevet, at denne faktor har påvirket (forklaret en del af) frafaldet. Det er i sig selv videnskabeligt uredeligt at skjule kendte faktorer, som taler imod ens konklusioner, helt uafhængigt af, om den pågældende faktor nu også har virket selektivt ind på resultaterne eller ej. Nyborg skubber elegant spørgsmålet fra rekruttering over til resultaterne, som principielt er noget helt andet.

Det er dårlig videnskab at ændre på præmisserne for et forsøg midt i det hele, og det er uredeligt at skjule det.

Men Nyborg skjuler også i sin kronik, at det er ham selv, der har bragt spørgsmålet om nøgenfotografering ind i debatten, og slet ikke i første omgang hans kritikere.

Der er imidlertid også skepsis mht. Nyborgs data i den internationale litteratur. I "Human Intelligence", Cambridge Press, 2011, skriver Hunt i en fodnote:

Det ironiske er, at alle disse data, nøgenfotos, blodprøver osv., aldrig er blevet brugt til noget som helst, og det er den lange række IQ prøver, forsøgspersonerne måtte udstå som børn, heller ikke. Det er udelukkende den sidste test, foretaget da forsøgspersonerne var ca. 18 år, og derfor voksne, at der i Nyborgs analyser viste sig en kønsforskel i intelligens, og det er kun disse data der er blevet rapporteret (og dét først 3 år efter Nyborg i Politiken annoncerede at mænd var 27% mere intelligente end kvinder.) Og af de oprindelige 325 forsøgspersoner, var der til slut kun 62 tilbage.

Den 22. juli 2011

Selvudnævnte Commander Anders Behring Breivik of Knights Templar Europe dræbte 77 mennesker, heraf 69 teenagere i sommerlejr på Utøya, de såkaldt "kategori B forrædere". Breiviks manifest "2083" indeholder nøjagtig det samme tankegods som Helmuth Nyborgs artikel "The Decay of Western Civilization"... bortset fra at Nyborgs befolkningsfremskrivninger er mere vidtgående og overdrevne end Breiviks.

Samme dag som Anders Behring Breivik begår sine rædselsvækkende terrorhandlinger i Oslo og på Utøya, forklarer videnskabsjournalist Lone Frank i artiklen Det Usigelige i Weekendavisen om raceteorierne som reelt ligger bag. Lone Frank læner sig her op ad Nyborgs politiserende artikel »The Decay of Western Civilization« som er udkommet i tidskriftet Personality and Individual Differences nogle måneder tidligere. Nyborg skriver i resuméet:

»The genotypic IQ decline will ruin the economic and social infrastructure needed for quality education, welfare, democracy and civilization. DRDS is currently unopposed politically, so existing fertility differentials may eventually lead to Western submission or civil resistance.«

Den såkaldte "nedbrydning af den vestlige civilisation" og nødvendigheden af civil resistance var netop Breiviks motivation for at gå i aktion denne dag, så Lone Frank var her mere aktuel end hun måske havde regnet med, og Nyborg fik den civil resistance han bad om i Decay-artiklen.

Godt et år efter denne dag, den 21. september 2012 i en artikel i Dispatch International, strammer Nyborg sine udtalelser endnu en tand og advarer nu den såkaldt "herskende elite" med voldelige tiltag:

»Man spekulerer på, om nogen vil stille dem til ansvar for deres forbrydelse mod demokratiet og menneskeheden.«

Det skal senere vise sig, at Nyborg i realiteten har publiceret en anden persons arbejde, og at beregningerne baserer sig på fabrikerede tal, ikke FN-tal, som det opgives i artiklen. Ophavsmanden til det data, befolningsstatistikker og analyser er Den Danske Forenings "statistiker og økonom", Jørn Ebbe Vig, som er medstifter af foreningen. Nyborgs artikel vil blive dømt uredelig af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Den 12. september 2011

Helmuth Nyborg meldes for videnskabelig uredelighed til tidskriftet Personality and Individual Differences (PAID) og Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) af Jens Kvorning, Jens Mammen og Morten Kjeldgaard. Nyborg anmeldes for plagiat, idet metodeafsnittet fra Nyborgs artikel er stort set identisk med teksten fra et dokument lagt på Internet under en anden forfatters navn.

Den 13. september 2011

Jyllands-Posten, 13. september 2011, side 23. Kronik "Indfødte kommer i mindretal" af Helmuth Nyborg. (Tekst udgave her).

Mon Jyllands-Postens redaktion ved, at Nyborgs kronik bygger på et plagiat og et falsum? Nå skidt, alle kneb gælder her to dage før Folketingsvalget, så Jyllands-Posten og Nyborg blæser til racekrig.

Samme dag eftersendes kronikken som ekstra bilag til UVVU anmeldelsen som graverende dokumentation for Nyborgs vildledning af offentligheden.

Nyborgs kronik i Jyllands-Posten er ledsaget af denne malende racistiske beskrivelse af hvordan nationen vil blive oversvømmet af brune "lav-IQ" undermennesker.

Den 14. september 2011

Nyborg interviewes af mikrofonholder i TV2.

Den 15. september 2011

FORSKERforum rapporterer om UVVU anmeldelsen af Helmuth Nyborg for plagiat.

Den 19. september 2011

Dækning af UVVU anmeldelsen af Helmuth Nyborg for plagiat i Information. Informations historie bliver samlet op af Ritzau og optræder i mange andre medier.

Nazisterne har deres hel egen fantasifulde version af historien.

Den 20. september 2011

Politiken citerer i sin netudgave Danmarks Statistik: Anmeldt professor bruger manipulerede tal.

I artiklen citeres kontorchef hos Danmarks Statistik, og specialist i befolkningsstatistik, Anita Lange for at sige:

»Hvis man laver antagelser, som bygger på, at indvandrere får børn i samme takt i Danmark, som i de lande, de kommer fra, så er der noget, der er helt galt«

Anita Lange fortæller at indvandrere i Danmark statistisk set ikke får nær så mange børn, som de ville have fået, hvis de var blevet i deres hjemland. I modsætning hertil antager Nyborg (Vig) at fødselsraterne for indvandrere forbliver uændrede i forhold til oprindelseslandet.

»Vi laver statistikker over udviklingen i fertilitet blandt indvandrere. Og der kan man meget tydeligt se, at fertiliteten falder ret voldsomt, efter de kommer her til landet. Så derfor må man nok sige, at det er manipulation«, siger hun.

Den 21. september 2011

Information afslører over for sine læsere at Helmuth Nyborg har betalt for hjælp til forskningsartikel.

Netportalen modkraft.dk dækker sagen i en artikel med titlen Højrefløjens hofpsykolog beskyldes for uredelighed.

Den 22. september 2011

Information har afsløret, at originalforfatteren til Nyborgs plagiatartikel, J.E. Vig, er medstifter af Den Danske Forening.

Den 26. september 2011

Dækning af plagiatsagen mod Helmuth Nyborg i den engelsksprogede Copenhagen Post Online.

Artiklen videreformidles næste dag fra webportalen Racism Daily.

Den 1. oktober 2011

I anledning af anmeldelsen af Nyborg til UVVU for under eget navn at at have publiceret demografiske fremskrivninger og andet materiale som oprindeligt stammer fra Den Danske Forenings statistiker Jørn Ebbe Vig, har Information denne dag et portræt af ham under titlen »Fyrbøderen imod verden«

Det mest interessante ved Informations portrætartikel findes imidlertid i faktaboksen. Her kan læses mini-interviews dels med Nyborgs personlige ven professor emeritus Benny Lautrup, dels med lektor i genetik og udviklingsbiologi Ernst-Martin Füchtbauer fra Aarhus Universitet, hvis kommentarer er så rammende at de skal citeres her:

—Anerkender du Helmuth Nyborgs IQ-forskning som videnskab?
»Jeg ser store teoretiske problemer i den forskning, som jeg har kendskab til fra Helmuth Nyborgs side. Han påpeger for det meste, at hans tests af IQ er uafhængige af kulturel baggrund, samtidig med at han siger, at netop kulturel baggrund har gjort forskellige grupper i fællesskab mere vant til IQ-testene. Jeg kan ikke se denne uafhængighed, og fra en videnskabelig synsvinkel har han et teoretisk problem.«

— Hvad er det mest interessante ved Helmuth Nyborgs forskning?
»Den forskning, han bedriver, er ikke interessant. Men det er den måde, han fremstiller forskningen på. Jeg har ikke set nogle særlig forbavsende eller overraskende resultater fra ham, kun overraskelser i den måde, han præsenterer resultaterne på.«

— Hvad bryder du dig mindst om ved Helmuth Nyborgs forskning?
»Her vil jeg igen svare hans præsentation i den almindelige og den videnskabelige offentlighed. Jeg tror, at hans største problem er, at han bevæger sig et sted mellem et meget naturvidenskabeligt og et meget humanistisk udgangspunkt. Problemet er, at hvis han kritiseres fra et af disse udgangspunkter, så svarer han fra det andet udgangspunkt. Det vil sige, at hvis man kritiserer den politisk-filosofiske side af hans forskning, vil han forsvare den naturvidenskabeligt og omvendt. Det gør det vanskeligt for andre eksperter at have en saglig diskussion med ham.«

—Bør arvehygiejne have en plads i forskningen?
»Man må ikke sige, at noget ikke kan have en plads i forskningen. Men den måde, Helmuth Nyborg beskæftiger sig med arvehygiejne på, er naturvidenskabeligt set noget pjat. Der er allerede stor viden inden for populationsgenetik og genhyppigheder med videre, men Helmuth Nyborgs tilgang har intet med videnskab og slet ikke human genetik at gøre.«

Den 26. oktober 2011

Nyborgs første høringssvar, inklusive et 16 sider langt metode-appendiks, forfattet af Jørn Ebbe Vig (s. 23–38), og 9 vedlagte bilag.

En stor del af høringssvaret går med at nedgøre klagerne, der beskrives som ubegavede, uduelige, og onde venstreekstremister muligvis med tilknytning til Redox. Det mest interessante i høringssvaret er imidlertid de uddrag af Nyborgs emailkorrespondance med Jørn Ebbe Vig, der citeres. Således skrev Nyborg den 17. august 2010, kl. 09:51:

»Kære Jørn, Det er min erfaring fra universitetsverdenen, at det er vigtigt at være klar i mælet når man taler om overdragelse af analysemateriale og publikationsret! (Der findes ikke så få grimme eksempler på, at ellers gode data forblev ubrugte på grund af ligegyldige misforståelser.) Lad mig derfor spørge: Betyder de kr. 20.000,- overdragelse af regnearket, supervision og eneret til publikation af resultaterne? I øvrigt er jeg ikke i tvivl om din arbejdsindsats, og har det dårligt med ikke at kunne finansiere den efter fortjeneste. Din og min situation viser, at der er noget helt galt i systemet, men det er en længere historie.«

Den 18. august 2010 kl. 02:08 svarer Vig:

»Kære Helmuth, Min befolkningsmodel er et alternativ til den offentlige befolkningsopgørelse. Den består af [her følger en lang række specifikationer, som jeg, HN, har udeladt her, men se appendiks for uddybning og præcisering] ..... grundmodellen har jeg brugt i alle befolkningsoptællings- og befolkningsprognosesammenhænge de seneste 23 år ... den har et generelt tilsnit og kunne bruges utallige steder, hvis f.eks. lægevidenskabens og andre faggruppers aktører, der arbejder med undersøgelser af (etnisk) folkningsrelaterede karakteristika ... når vi kommer til den del af modellen, der beskæftiger sig med IQ, er modellen alene din ... og du pligter dig samtidig til ikke at videresælge eller overdrage min befolkningsmodel som beskrevet (præcist afgrænset til regnearket i tilfælde af uenighed) til andre opgaver end dine egne. Jeg er netop gået i gang med at ajourføre modellen med det ekstra år, som er gået fra den var færdig og desuden ordne regnearket. Der kan altså godt behøve 3-5 dage. Det ekstra alternativ med FN-fertiliteterne tager også 3-5 dage afhængig af, hvor mange tilfældige småproblemer jeg render ind i undervejs. Derefter brænder jeg regnearket på en DVD, når du har set og godkendt indholdet. Så tager vi supervision i modellens opbygning, tabellerne, formlerne og grafikken. Sluttelig får du DVD-en og jeg betalingen«

Her er det tydeligvis Vig der har bukserne på, og dikterer betingelserne for overdragelsen. Han har tydeligvis en forventning om, at hans befolkningsmodel vil kunne sælges til andre, som kunne tænkes at ønske at arbejde med »etnisk folkningsrelaterede karakteristika«.

»Når vi kommer til den del af modellen, der beskæftiger sig med IQ, er modellen alene din«, skriver Vig, hvilket kun kan forstås på den måde, at dette også er udviklet af Vig, men at rettighederne til netop disse resultater overdrages til Nyborg og ingen andre. Samtidig skal Nyborg forpligtige sig til ikke at videregive befolkningsmodellen (dvs. Excel regnearket) til andre. Den 18 august 2010 kl. 09:47 svarer Nyborg:

»Kære Jørn, Jeg er helt indforstået med, at jeg ikke må videresælge eller overdrage din befolkningsmodel. Hvis du også er indforstået med ikke at publicere IQ resultater før de er publiceret i Personality and Individual Differences-journalen (hvorefter alt naturligvis er frit og citerbart) — ja, så ser det ud til at vi er enige, og kan gå over til det væsentlige: Betaling af kr. 20.000,- og få gang i supervision og analyser.«

Her ser vi en ganske ydmyg Nyborg, som anmoder om, at Vig ikke vil publicere IQ-resultaterne (som vi altså må forstå tilhører Vig) for de er udkommet i PAID. Denne anmodning sidder Vig overhørig, idet han adskillige gange publicerer IQ-dataene, bl.a. den 15. september 2010, den 26. november 2010, den 8. januar 2011 og den 9. januar 2011.

Nyborg argumenterer nu for, at dette viser, at han lovligt har erhvervet forfatterrettighederne. Det står imidlertid lysende klart, at Vig betragter modellen som sin ejendom, og at Nyborg for 20.000,- Kr. køber »supervision i modellens opbygning, tabellerne, formlerne og grafikken.« Samt en DVD med det hele på.

Denne beskrivelse står i skarp modsætning til hvad Nyborg langt senere hævder, nemlig at Vig blot var en banal dataindsamler.

Den 7 december 2011

Klagernes første replik: Anmeldelse af plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner m.m. Vedlagt 7 nummererede bilag.

Den 8. december 2011

UVVU udsender til parterne i sager, der er under behandling ved udvalgene, en henstilling om fortrolighed (også i engelsk udgave.)

Den 23. december 2011

I Weekendavisen skriver Lone Frank under overskriften "Den mest vidunderlige ting" fra ISIR's kongres på Cypern i december 2011, hvor hele Nyborgs indspiste klike var samlet.

I artiklen citerer Lone Frank flittigt sine eugeniske helte, hvoraf flere er kendt fra disse sider, bl.a. Detterman, Arthur Jensen, Charles Murray & Richard Hernnstein ("The Bell Curve"), Jan te Nijenhuis, Linda Gottfredson, Robert Plomin, m.fl.

Den 4. januar 2012

Nyborg optræder i avisernes navnestof i anledning af hans 75 års fødselsdag den 5. januar.

Den 5. januar 2012

Nyborgs andet høringssvar til UVVU.

Den 12. januar 2012

Lektor Klaus B. Bærentsen fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, har en kronik i Kristelig Dagblad under titlen Politisk ukorrekt professor er såmænd bare ukorrekt (PDF her.) Bærentsen har ladet sig antaste Kristelig Dagblads bevidstløse genoptryk af Ritzaus hyldestode til Nyborg i forbindelse med 75-års dagen, og kritiserer at "... Kristelig Dagblad blot følger trop, og ganske ukritisk bringer de samme tendentiøse og vildledende historier til torvs, som figurerer i andre medier..."

Bærentsen skriver, i sin særdeles læseværdige og vel formidlede kronik:

"Sagen er, at Helmuth Nyborgs forskning simpelthen er ukorrekt, det vil sige fejlagtig og videnskabeligt uholdbar, og at det er den reelle baggrund for universitetets afstandtagen fra ham. Det er det primære i sagen. At Nyborgs optræden i offentligheden tillige er politisk betændt, er en anden sag, som det desværre er lykkedes for Helmuth Nyborg og hans allierede i medieverdenen at få til at overskygge det primære i sagen, og det åbenbart i et omfang, så det primære helt forsvinder fra synsfeltet."

Herefter redegør Bærentsen på gedigent dansk for de vigtigste konklusioner af det sagkyndige udvalgs rapport.

Den 19. januar 2012

Klagernes afsluttende bemærkninger før UVVU's sagsbehandling.

Den 22. januar 2012

Artikel på bloggen atheistwatch: "Atheist IQ Scam: Bad Science and Racist Assumptions: Kanazawa, Nyborg, Lynn, Hamilton" (PDF her.)

Den 24. januar 2012

Nazisten Daniel Carlsen bliver frifundet for racisme.

Carlsens hovedforsvar mod anklagen for racisme, nemlig at han blot refererer til "videnskab", bygger på Nyborgs forfalskede artikel, som reelt stammer fra Ebbe Vig, Den Danske Forenings "statistiker" (PDF.)

Det er der imidlertid ingen i retten der ved noget om, en omstændighed Carlsen skamløst benytter idet han påberåber sig Galileo Galileis martyrstatus:

Selv mener Daniel Carlsen, at han blot videreformidler videnskabelig data, og forud for retssagen kørte han derfor en kampagne under navnet "Sigtet for Sandheden".

Her sammenlignede han sig selv med den italienske filosof Galileo Galilei, der blev fængslet i 1600-tallet for sin påstand om, at jorden drejer rundt om solen.

Og da Daniel Carlsen under sagen blev kaldt i vidneskranken, smed han sin blazerjakke og blottede en sort t-shirt med to ansigter påtrykt - sit og Galileos.

Den 1. februar 2012

Nyborgs tredje høringssvar.

Den 23. august 2012

Det grimme spøgelsesmonster UVVU jager den stakkels Nyborg afsted med sine hjerner i glas. Det var helt anderledes toner der lød da UVVU "frikendte" Nyborg for videnskabelig uredelighed i 2007.

I Helmuth Nyborgs kronik i Jyllands-Posten den 23. august (PDF her) angribes en bred kreds af meget onde personer: professor Peter Harder, KU, rektor Lauritz Holm-Nielsen, AU, dekan Sven[d] Hylleberg, AU, kontorchef Anita Lange, Danmarks Statistik, medlemmerne af Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed, professor emeritus Jens Mammen, AU, adunkt Jens Kvorning, AAU, lektor Morten Kjeldgaard, AU, og i det hele taget "rektorer, dekaner, institutledere og den dominerende venstreorienterede politiske korrekthedsjunta, der korrumperer universiteter, udvalg, og dele af pressen."

FORSKERforum (af Nyborg omdøbt til "Fuskerforum") lægger en kommentar om kronikken på sin hjemmeside, og har også forsøgt at fravriste UVVU-formand Henrik Gunst Andersen en kommentar. (PDF.)

Nyborg slutter sin kronik med ordene:

» Som første træk vil jeg bede UVVU om at sende afgørelsen i Decay-sagen til dem, der måtte være interesserede. Mig interesserer den ikke længere.«

Dette, som så meget andet Nyborg udtaler, vil vise sig at være løgn.

Den 24. august 2012

Reaktioner på gårsdagens kronik i Jyllands-Posten:

Den 28. august 2012

 • FORSKERforum lægger artiklen "UVVU udfordres af klage over Nyborg" på nettet.

 • I et læserbrev i Jyllands-Posten (PDF her) fortæller Jens Kvorning, Morten Kjeldgaard og Jens Mammen Jyllands-Postens forundrede læsere om den egentlige baggrund for Nyborgs rablende personangreb i kronikken den 23. august:

  Professor emeritus Helmuth Nyborg får i kronikken 23/8 "Gå til akademisk modangreb" spalteplads til grove personangreb på en række navngivne personer, deriblandt os.

  Realiteten i sagen er, at vi over for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har meldt Nyborg for bl.a. plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle, vildledning og fortielse vedrørende anvendt metode og data samt vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner.

  Baggrunden er, at Nyborg i en artikel fra 2011 under sit eget navn har publiceret data, tekst, grafer og statistikker, som oprindeligt stammer fra Den Danske Forenings statistiker Ebbe Vig.

  Der er her tale om regulært bedrag af det videnskabelige samfund og offentligheden. Det er dét, UVVU skal tage stilling til, og det har ikke noget med venstreekstremisme at gøre. Så vidt vi er bekendt, har UVVU endnu ikke truffet sin afgørelse, men det er muligt, at Nyborg allerede har fået forelagt et udkast.

  Nyborgs ærinde er denne gang som tidligere at hvirvle støv op for at fremstille sig selv som offer for en venstreorienteret konspiration, der skal underminere hans "forskningsfrihed".

  Men det er naturligvis pinligt at blive grebet i at snyde, og det er, hvad Nyborg forsøger at bortlede opmærksomheden fra.

  Helmuth Nyborg kan have sine motiver til at gå ud i offentligheden med personangreb og sin sagsfremstilling.

  Men det kan undre, Jyllands-Posten stiller spalteplads til rådighed for angreb på navngivne personer samt et ministerielt nedsat fagligt udvalg og med en retorik, som heldigvis er ukendt i forskerverdenen.

  Det kan Jyllands-Postens læsere ikke være tjent med.

September 2012

I fire artikler i FORSKERforums september-nummer (257) behandles UVVU anmeldelsen mod Helmuth Nyborg for plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle, vildledning og fortielse vedrørende anvendt metode og data samt vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner.

Den 21. september 2012

Helmuth Nyborg publicerer en artikel i online-tidskriftet Dispatch International under overskriften "Vestlige lande dummere dag for dag". Som sædvanlig en omgang ideologisk motiveret pseudovidenskab, der også foreligger i udgaver på engelsk, tysk og svensk. Den svenske udgave skal ses i lyset af, at initiativet til avisen udgår fra kredsen omkring det danske Trykkefrihedsselskabet og det svenske Tryckfrihetssällskapet, idet avisens to chefredaktører er de to selskabers respektive formænd, Lars Hedegaard og Ingrid Carlqvist, hvilket står at læse i Informations omtale af avisen den 6. september 2012.

Nyborg tages dog seriøst af dem, der i forvejen er ideologisk disponeret for Nyborgs racetænkning, bl.a. hyldes hans idéer i en leder af tidskriftets chefredaktør Lars Hedegaard.

Artiklen får ligeledes opmærksomhed fra online-tidskriftet 180 grader (PDF her.)

Tonen i Nyborgs indlæg er uhørt militant, især den afsluttende sætning hvor han skælder ud på "den herskende elite" bør vække bekymring hos alle:

Man spekulerer på, om nogen vil stille dem til ansvar for deres forbrydelse mod demokratiet og menneskeheden.

Dén opfordring var der en der tog op i Oslo den 22. juli 2011, og nu kaldes der igen til handling fra Helmuth Nyborg, med opbakning fra Dispatch International.

Oktober 2012

bagsiden af FORSKERforums oktober-nummer (258) omtales en næse fra Ombudsmanden til UVVU vedrørende udvalgets fejlagtige fortolkning af loven om offentlighed i forvaltningen.

Den 12. november 2012

Under overskriften "UVVU-kaos: Helmuth Nyborg-sag tager 15 måneder" omtaler FORSKERforum på sin blog de senest tilgængelige officielle oplysninger om Plagiatsagen ved UVVU (PDF her.)

Artiklen udkommer i tidskriftets trykte udgave den 4. december.

Den 13. november 2012

Videnskab.dk omtaler gårsdagens blogindlæg om plagiatsagen ved UVVU.

Den 29. november 2012

I dagens nummer af Dispatch International går Nyborg i rette med journalist Niklas Orrenius, som har brugt ham som bevis på Sverigesdemokraternes racisme (PDF her.)

Det er denne artikel i det svenske dagblad Expressen den 25. nov. 2012, som Nyborg reagerer på i Dispatch International (PDF her.)

Den 4. december 2012

Decembernummeret af FORSKERforum på gaden. Under overskriften »UVVU-kaos: Helmuth Nyborg-sag tager 15 måneder« beretter FORSKERforum om UVVU's besvarelse af en forespørgsel om aktindsigt i sagen:

UVVU forklarer blot forsinkelsen med, at "sagen fortsat er under oplysning". Den nye forsinkelse er besynderlig, for UVVU signalerede i august — da FORSKERforum søgte oplysninger om sagens gang — at sagen var tæt på opklaring, og at afgørelsen ville komme "efter 1. september".

FORSKERforum kritiserer yderligere i skarpe vendinger, at UVVU endnu ikke har offentliggjort en årsrapport for året 2011:

Den manglende årsrapport står i skærende kontrast til, at UVVU traditionelt henviser til, at netop disse årsrapporter er ankeret i UVVUs information til offentigheden.

UVVU's seneste årsrapport (vedrørende året 2010) udkom juni 2011.

Den 20. december 2012

Tidskriftet Personality and Individual Differences lægger på nettet Nyborgs nekrolog over J. Philippe Rushton. (PDF her.)

I nekrologen skriver Nyborg:

»I certainly will miss him as a good friend, colleague, and enthusiastic defender of academic freedom.«

Denne varme afsked med vennen Rushton står i modsætning til det køligt perifere bekendtskab Nyborg bekvemt hævdede i FORSKERforum i 2007, hvor han skrev:

»Jeg møder af og til præsidenten for Pioneer, Professor Philippe Rushton, på åbne videnskabelige møder«

Ingen gnubben skuldre her.

Den 18. januar 2013

Det svenske on-line tidskrift expo.se rapporterer, at Sverigesdemokraternes rigsdagsmedlem Richard Jomshof tager afstand fra Helmuth Nyborgs racistiske ytringer i Dispatch International (omtalt her på eugenik.dk den 29 november 2011.) (PDF her.)

»det finns många saker som jag inte håller med om i tidningen, «

siger rigsdagsmedlemmet. Expo.se skriver videre:

I Dispatch international uttrycks rasistiska åsikter. Udden är främst riktad mot muslimer men invandrare har generellt pekats ut som människor med lägre IQ.

"den massiva invandringen av lågintelligenta från syd till nord förklarar varför Europa och USA blir dummare för varje dag" skrev Helmuth Nyborg i Dispatch International den 29 september 2012.

Nyborg deltog 2011 på en konferens anordnad av den danska antisemitiska organisationen, Sällskapet för fri forskning. På konferensen talade även Ku Klux Klans tidigare ledare David Duke.

Februar 2013

Under overskriften "UVVU-kaos forlænget" skriver FORSKERforum at behandlingen af UVVU-klagesagen mod Nyborg for plagiat nu har overskredet 15 måneder.

Den 22. februar 2013

Weekendavisen skriver om netavisen Dispatch International, og omtaler journalist Niklas Orrenius' kritik af Nyborgs artikel "Vestlige lande dummere dag for dag" og den debat, Nyborgs artikel har medført i Sverige.

Den 1. marts 2013

På side 31 i martsnummeret af FORSKERforum efterlyses UVVU's formand, landsdommer Henrik Gunst Andersen, og bladet fortsætter sin løbende kritik af UVVU's håndtering af plagiatsagen mod Helmuth Nyborg:

»Det er landsdommer Gunst Andersen som har ansvaret for den særprægede sagsbehandling. Hertil hører, at han har skabt sine helt egne regler for, hvordan UVVU skulle sagsbehandle, og de var helt på tværs af, hvad der ellers gælder for den offentlige forvaltning. Det gav Gunst Andersen en påtale fra Ombudsmanden, med påbud om at få orden på udvalgets forvaltning. Men den er han tilsyneladende ligeglad med. FORSKERforum beder med mellemrum UVVU oplyse, hvornår Nyborgsagen forventes afgjort? Men udvalget med sine egne regler er fortsat helt tavst.«

Den 1. maj 2013

Majnummeret af FORSKERforum udsender en ny efterlysning af UVVU's formand, landsdommer Gunst Andersen, der efter bladets mening tilsidesætter et ønske om aktindsigt i udvalgets arbejde med plagiatsagen mod Nyborg, og ignorerer Ombudsmandens påtale af udvalgets praksis.

Den 1. juni 2013

I sit juninummer skriver FORSKERforum:

UVVU-skandalen: 19 måneder uden svar

Tre forskere klagede i september 2011 til UVVU-uredelighedsudvalget over den kontroversielle psykologiprofessor Helmuth Nyborg. Først otte måneder efter holdt UVVU sit første møde om sagen.

Men nu er der gået 19 måneder uden afgørelse.

Nyborg blev indklaget for at have kopieret nogle politiserede og absolut uvidenskabelige data, der er produceret som propagandamateriale for den højreorienterede Dan Danske Forening For de involverede parter - såvel Nyborg som klagerne - er forløbet opslidende.

UVVU har ikke besværet sig med at holde parterne informeret om sagsbehandlingen eller hvornår der forventes en afgørelse. Samtidig har udvalget givet parterne et tavshedspålæg om ikke at kommentere sagen offentligt, mens den er under UVVU-behandling.

Sidste sensommer afleverede UVVU en afgørelse i Penkowa-sagen. Det var forventet, at der snarest herefter ville falde en afgørelse i Helmuth Nyborg-sagen. Men siden er intet sket.

FORSKERforum har løbende spurgt til, hvorfor sagen forsinkes i det uendelige, og hvornår der forventes en afgørelse - men får ingen svar. Ingen ved således, om der er gået personalekoks, juristeri eller politik i sagsbehandlingen.

Dødsstød for UVVU

Ansvaret for den totale nedsmeltning har formanden for UVVU, landsdommer Henrik Gunst Andersen, som hæver et årligt honorar på 133.000 kr. for formandsskabet.

Han har to årsværk i Forskningsstyrelsen til at behandle klagerne.

Sagen har også afsløret særprægede forvaltningsformer i UVVU, som ikke overholdt forvaltningsloven. Fupudvalget havde skabt sine helt egne regler for, hvordan UVVU skulle sagsbehandle, herunder for offentlig indsigt. Det skaffede udvalget og Landsdommeren en påtale fra Ombudsmanden, med påbud om at få orden på udvalgets forvaltning.

Der venter et politisk og forvaltningsmæssigt efterspil, når Nyborg-sagen engang i fremtiden får en afgørelse.

UVVU står til megakritik, og nogle vil simpelthen kræve UVVU lukket og slukket.

Den 8. juni 2013

Information refererer til Nyborgs plagierede artikel i en stort opsat artikel om IQ og gener (faktaboksen), hvori også Lynn og Vanhanens fupforskning citeres som om det var troværdigt (PDF her.)

Den 14. juni 2013

Sagens parter tilsendes med mail Udkast til afgørelse fra UVVU:

Til Jens Mammen, Jens Kvorning og Morten Kjeldgaard

Vedhæftet følger til orientering Udvalgene vedrørende Videnskabelig
Uredeligheds udkast til afgørelse i klage af 12. december 2011
fra Jens Mammen, Jens Kvorning og Morten Kjeldgaard over Helmuth
Nyborg. Vi anmoder venligst om eventuelle bemærkninger inden
15. august 2013.

UVVU henstiller til, at I behandler sagen fortroligt, indtil der
foreligger en endelig afgørelse, jf. § 10 i forretningsordenen
for UVVU. Vi må dog samtidig oplyse, at sager der verserer for
UVVU efter ombudsmandens vurdering er omfattet af
aktindsigt. UVVU vil derfor som udgangspunkt give aktindsigt i
sagen - også i dette udkast - hvis vi modtager en anmodning om
det.

Venlig hilsen

Charlotte Elverdam
Kontorchef
Juridisk kontor/Center for Ledelse og Jura
Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser
Styrelsen for Forskning og Innovation
Bredgade 40
DK-1260 København K

Når der i mailen står "klage af 12. december 2011" er det en fejl. Der burde stå "klage af 12. september 2011."

Sammen med Udkastet (som det hedder) tilsendes yderligere to dokumenter, nemlig udvalgets tre spørgsmål til den udpegede sagkyndige ekspert, professor Lisbeth B. Knudsen fra Aalborg Universitet, samt dennes besvarelse på spørgsmålene.

UVVU fortier stort set disse spørgsmål, samt svarene på dem, i Udkastet og i den endelige afgørelse.

Yderligere denne dag: Ved Hässleholms tingsrätt i Sverige dømtes lederen af det højreekstreme Nationaldemokraterne Nils-Erik Hennix for hets mot folkgrupp. I sit forsvar refererede Hennix til til en publikation af Helmuth Nyborg, hvori Nyborg hævder at der findes store forskelle i intelligens mellem forskellige folkeslag. I retten hævdede Hennix at han blot havde videreformidlet hvad Nyborg allerede har skrevet.

Den 21. juni 2013

Under overskriften "Helmuth Nyborg dømmes for forskningsfusk" skriver FORSKERforum på sin blog om UVVU's foreløbige afgørelse på sagen anlagt imod ham, som FORSKERforum har fået aktindsigt i (PDF her.)

Senere samles nyheden op af /ritzau/ og bringes herefter i Politiken (PDF her) og Jyllands-Posten (PDF her).

Den 24. juni 2013

FORSKERforum skriver om UVVU's uenighed om bedømmelsen af Helmuth Nyborgs forskningsfusk, og udvalgets manglende evne til at tage stilling til spørgsmål om plagiat (PDF her.)

Den 25. juni 2013

Videnskab.dk bringer som kort nyt en omtale af FORSKERforums dækning af UVVU's foreløbige afgørelse i sagen mod Nyborg.

Den 26. juni 2013

FORSKERforum lægger næste afsnit af føljetonen om UVVU's foreløbige afgørelse på nettet (PDF.)

Denne gang beskæftiger FORSKERforum sig med det politiske aspekt af Nyborgs forskningsfup, nemlig at han publicerer propagandamateriale fra den Danske Forening, som senere formidles i pressen som "videnskab". FORSKERforum diskuterer det problematiske i at UVVU i sin foreløbige afgørelse undlader at forholde sig til dette.

Som dokumentation lægger FORSKERforum endvidere et link til UVVU's høringsbrev.

Den 27. juni 2013

Under titlen "UVVU glemmer at fordømme Nyborgs politiske motiver" refererer videnskab.dk gårsdagens indlæg på FORSKERforums blog.

Den 14. juli 2013

Nyborgs svar på UVVU's Udkast til Afgørelse.

Den 20. juli 2013

Dorte Toft kommer i sin private blog ind på den tidligere nazist Daniel Carlsens udbredte brug af Helmuth Nyborgs forskning vedrørende IQ og race.

Den 14. august 2013

Klagernes svar på UVVU's Udkast til Afgørelse

September 2013

I adskillige artikler i septembernummeret af FORSKERforum behandles UVVU's udkast til afgørelse i Nyborgsagen, som bladet har fået aktindsigt i:

Nyborg dømmes for forskningsfusk (s. 14–15)

FORSKERforum har fået aktindsigt i UVVU-sagen mod Nyborg, og referer UVVU's Udkast til afgørelse, samt parternes høringssvar i forbindelse hermed.

Nyborg om UVVU-dom: 'Unfair og lemfældig' (s. 14)

Ikke overraskende kalder Nyborg UVVUs sagsbehandling "unfair og lemfældig".

UVVU gav Nyborg en kattelem (s. 15)

UVVU gav Nyborg en mulighed for at hoppe af krogen fordi hans "forskning" ikke er offentligt financieret.

UVVU-kiks: Oplyste ikke om underudvalg (s. 15)

UVVU forbrød sig mod sin bekendtgørelse og forretningsorden, når det ikke oplyste klagerne om, hvilke underudvalg som skulle behandle klagen.

Nyborg-sagen: Intern UVVU-enighed (s. 16–17)

To medlemmer af UVVU's underudvalg vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning (UKSF), nemlig Michael Møller og Caroline Heide-Jørgensen, udtrykker en udsædvanlig dissens i adskillige af klagens underspørgsmål.

UVVU: Ikke et ord om Nyborgs politisering (s. 17)

Hvis en farmaceutisk virksomhed i det skjulte havde stået bag en videnskabelig artikel som anpriste deres medicinske produkter, er der ingen tvivl om, at UVVU ville have påtalt det. Men når det drejer sig om hvidvaskning af propagandamateriale fra en politisk forening, får UVVU pludselig berøringsangst.

Den 12. september 2013

Den 28. oktober 2013

UVVU's endelige afgørelse.

Udvalget finder således, at Indklagede forsætligt har foretaget uretmæssig angivelse af forfatterrolle, jf. bekendtgørelsen om UVVU § 2, nr. 6, og at Indklagede groft uagtsomt har angivet en vildledende reference på en sådan måde, der må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data, jf. bekendtgørelsen om UVVU § 2, nr. 1.

Udvalget henstiller derfor, at ovennævnte artikel trækkes tilbage, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen om UVVU.

Den 31. oktober 2013

UVVU's endelige afgørelse kommenteres på FORSKERforum, i Jyllands-Posten og i Politiken.

Den 1. november 2013

 • På sin blog blog og på 180grader kloger Nyborg-beundreren Emil Ole William Kirkegaard sig på UVVU's afgørelse i Plagiatsagen.

 • Nyborg rundsender en skrivelse til en del af sine danske og internationale kontakter, heriblandt Emil Ole William Kirkegaard, kaldet Comments on the UVVU decision of 28. October 2013 in the Decay-case .

 • Novembernummeret af FORSKERforum fortsætter dækningen af Decay-sagen. Det mest bemærkelsesværdige er at Peter Sandøe klart udtrykker, at UVVU ikke fangede Nyborg i 2007-sagen, og i slutningen, hvor Heine Andersen udtrykker, at Nyborg uretmæssigt blev blåstemplet i samme sag.

Den 4. november 2013

Videnskab.dk refererer FORSKERforum i indlægget Helmuth Nyborg dømt for forskerfusk

Den 9. november 2013

Nyborgs trofaste proselyt Emil Ole William Kirkegaard retter under brugernavnet Deleet i Nyborgs engelske Wikipedia artikel. Ole Emil indføjer bl.a. følgende afsnit, et rørende forsvar for Emils store helt Nyborg, som nu er kommet i problemer pga. hans store vanskeligheder med fakta.

»On 31 October 2013 he was convicted of scientific misconduct by the Danish Council for Scientific Misconduct after a 2 year investigation concerning his paper ''The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian selection'' published in Personality and Individual Differences, they found him guilty on 2 charges (out of 6 in total of which the last was 'various other complaints'). The first was that he had published a paper without a co-author which the UVVU thought he should have credited. Nyborg had actually offered co-authorship to the person in question, but he had refused to be a co-author, so Nyborg chose to publish it himself. Nevertheless, the UVVU chose to find him guilty on that ground. The second was for neglecting to mention in the methodology section that he had converted a total fertility rate into a crude birth rate. When Nyborg learned that this was a problem, he sent an addendum to the journal, which is common practice when errors or omissions are found in published papers. However, the UVVU still considered it scientific misconduct.«

Se PDF her.

Afsnittet er naturligvis helt i strid med Wikipedias retningslinier. Det gi'r dårlig WikiKarma, Emil.

Den 13. november 2013

Rundsendingsemail fra Prof. Dr. Heiner Rindermann. Rindermann kan ikke finde den web-side (www.eugenik.dk), som Nyborg refererer til i sit smædeskrift af 14. november. Men har har nu også altid været et sjuskehoved, ham Nyborg.

Dernæste kan Rindermann ikke på PAID's website finde det Addendum, Nyborg hævder at have sendt til tidskriftet, og som Rindermann kun kender til eksistensen af fra "your Wiki" som han skriver. Det er i øvrigt Nyborgproselytten Ole Emil William Kirkegaard, der har skrevet om det der. Hvor kender han det fra?

Som en service kan læsere her se det såkaldte Addendum , som Nyborg vedlagde sit høringssvar af 12. september 2013 (længe efter UVVU havde kundgjort sit Udkast til Afgørelse). Nyborg fremlagde over for UVVU ingen dokumentation for at addendummet rent faktisk var fremsendt og modtaget af tidsskriftet. Læserne udfordres hermed til at finde ud af, om man på det angivne link (http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=af-afghanistan) kan finde ud af hvordan man omregner fra fertiliteter til fødselsrater.

Den 14. november 2013

Helmuth Nyborg sender en smædeskrivelse ud til sine internationale kontaktliste, der vist kun kan karakteriseres som et freak-show. Skrivelsen er så fuld af løgne at det stort set er umuligt at kommentere. Og det der ikke er løgn, er faktuelt forkert. Men hov, hvad er det? På modtagerlisten finder vi den unge Wikipediaforfatter og Nyborgbeundrer Ole Emil William Kirkegaard.

Meget karakteristisk for karakteren af Nyborgs international støtter er den email Nyborg modtager fra eugeniker og selverklærede pædofile Christoffer Brand:

» Helmuth: I’m sorry it has come to this in Denmark – though the collapse of all realism about IQ and race in official circles in the Anglosphere made it inevitable. What you need is to get these guys to court – whether of your university or a public court. I managed to put the frighteners on the lefties over three months of luni trials to such an extent that they even died at a rate of knots (suicide, alcoholism etc) as their own errors, lies, hypocrisies, illiteracy, fraudulence and drunkenness were exposed. But having the backing of multimillionaire Jim Woodhill was a great help in finishing off the job, for ELU knew it could get my flat if I took them to a public court and lost. Fortunately, once Jim guaranteed me, I was able to put in the threat to haul their environmentolunatic ‘academics’ out in public, and they immediately keeled over. Good luck raising the funds you’ll need! And remember you’ll have to play dirty – in line with what modern lunis have made of themselves. – Chris. «

"You'll have to play dirty" er nu ikke noget Nyborg behøver at få at vide. Det har han gjort hele tiden.

En smule mere civiliseret er James Thompsons email, hvori han blot skriver, at han vil protestere over for minister Morten Østergaard. Held og lykke med det. Nyborg er tilfreds, han svarer:

» Excellent. By all means give my email to anybody showing even the slightest interest. «

Her er så de første to protestbreve til Morten Østergaard, fra James Thompson og fra Andrew Sabisky. (PDF her.) James Thompson er iøvrigt — sammen med Helmuth Nyborg — medlem af en såkaldt tænketank, etabeleret af Richard Lynn, og med ham som præsident, ved navn Ulster Institute for Social Research.

James Thompsons blogindlæg giver videre inspiration til den anonyme kylling hbd*chick der ligeledes mener at noget er råddent i Danmark (PDF her.)

Nyborgs venner og beundrere på Stormfront er begejstrede, og citerer James' blogindlæg ad verbatim.

På modtagerlisten af Nyborgs smædeskrivelse finder vi endvidere:

 • Lektor Lars Larsen, Psykologisk Institut, AU
 • Bloggeren Morten Uhrskov Jensen
 • Weekendavisens (pseudo)videnskabsjournalist Lone Frank

og disse vil i den kommende tid benytte deres direkte medieadgang til at fremstille den glorificerede Nyborg som en forfulgt uskyldighed.

Den 15 november 2013

Kommentar i Jyllands-Posten af lektor Lars Larsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Lars har siden ca. 1990 været forskningsassistent for Nyborg og sidenhen været hans tro væbner med ofte aggressive angreb på enhver kritiker, ligesom han og Nyborg har udgivet flere artikler. Han blev trods dette i 2008 valgt til tillidsmand for kollegerne på instituttet og har nu i et par år efter indstilling fra institutledelsen været studieleder. Her udtaler han sig karakteristisk uden at kende den mindste smule til fakta. De oplysniger, der her viderebringes, har Lars fra gårsdagens smæde-email fra Nyborg, hvor han jo stod på listen af modtagere.

Nyborgs smæde-email, rundsendt til ca. 150 af hans formodede støtter, bliver publiceret på Jared Taylors ekstremt højreradikale forum American Renaissance. (PDF her.)

Nyborgs artikel er blevet strammet væsentlig op i forhold til orignalen. Væk er Nyborgs patetiske klynkeri om emeritus status og alle de ulykker der helt uforskyldt er overgået ham. Nu nu ligner det et ægte kampskrift.

Den 16. november 2013

Donald Templer er bl.a. forfatter til bogen "Does Size Matter", hvori han skriver om hvorledes man kan øge penis' størrelse. Endvidere har Don i bogen nogle nyttige tabeller, så mænd i alle aldre kan sammenligne længden og tykkelsen af deres penis med andres.

Donald Templer sender sit svar på Nyborgs rundsendte smædeskrivelse. Han skriver:

»My silence is because I I cannot think of anything to add to what others have said. When we think of academic fraud we think of tampering with or fabrication of data. When I unsuccessfully applied for emeritus status a poorly informed Alliant dean said publishing on racial differences in intelligence is contrary to the APA standards. This dean, however, did not accuse me of fraud. The methodology of the Templer and Arikawa 2006 IQ and skin color article was criticized but the critics did not say we engaged in fraud. What Helmuth wrote was just the opposite of fraud. He spoke the truth.«

Templer skriver: "When we think of academic fraud we think of tampering with or fabrication of data." Ja, nemlig! Han ved tilsyneladende ikke, at det lige præcis er det Vig og Nyborg har gjort. Det bliver bittert for alle Nyborgs venner når de opdager, at han har fyldt dem med løgn.

Den 17. november 2013

Højreekstremistbloggeren fra Jyllands-Posten og nyvalgt formand for partiet Dansk Samling Morten Uhrskov Jensen bider ikke overraskende til bolle. Uhrskov Jensen står som modtager af Nyborgs patetiske smædeemail af 14. november 2013, og er ikke kendt som en, der lader fakta komme i vejen for meningerne (PDF her.)

Også på nazi-siden The Daily Stormer er der aktivitet denne dag, for her udgives en kopi af Jared Taylors artikel på American Renaissance fra den 15. november. Stormtropperne synes tilsyneladende at den originale titel ("Danish Government Tries to Censor Science it Doesn’t Like") ikke er fængende nok, så de ændrer den til Danish Government Tries to Censor 'Dangerous' Scientific Facts Regarding Race and IQ (PDF her.)

Smagsprøve på det imponerende intelligensniveu på The Daily Stormer.

Den 20. november 2013

En af verdens mange anonyme bloggere er faldet over James Thompsons blogindlæg fra den 14. november og udbreder sig her med sin store viden omkring det danske tankepoliti (PDF her.)

Også her citeres Steven Pinkers brev fra 2005 i en forestilling om, at det vedrører den aktuelle sag.

Den 21. november 2013

Artikel i Kristelig Dagblad Forskere kræver strengere straffe for fusk.

Den 23. november 2013

Kristeligt Dagblad må krybe til korset og dementere torsdagens historie:

» På torsdagsavisens forside bragtes en artikel med overskriften ”Forskere kræver hårdere domme for fusk”. Kristeligt Dagblad skal præcisere, at denne ordlyd er avisens egen og ikke kan tillægges de forskere, der citeres i artiklen. I selve artiklen hedder det, at de tre forskere, der indbragte professor emeritus Helmuth Nyborg for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed, vil have gjort det til fast praksis, at indklagede, der får en ”dom” for uredelig forskning, ”lægges på is”, både i forskningsverdenen og i medierne. Det er forkert. De mener ikke, at afgørelser fra UVVU bør begrænse de indklagedes muligheder for at komme til orde på egne vegne, men at afgørelser påvirker den autoritet, de kan tildeles som forskere, når de udtaler sig i medierne. Kristeligt Dagblad beklager fejlen.«

Den 29. november 2013

 • Weekendavisens korps af pseudovidenskabsjournalister Lone Frank og Niklas Hessel rykker ud og fortæller den undrende offentlighed at UVVU er Ude af kontrol.

 • Dorte Toft skriver om Lone Franks historie i Weekendavisen og spørger, "Ren chikane?"

Den 1. december 2013

Decembernummeret af FORSKERforum er et temanummer omhandlende UVVU dommen over Nyborg. Nummeret indeholder flere artikler:

 • Nyborg dømt som fusker (s. 19.)
 • Whistleblowere i gabestokken, p. 20-21. Nyborg-sagen har været en sejtrækker og ørkenvandring for de tre klagere, der føler sig modarbejdet og negligeret af UVVU.
 • "Nogen måtte jo sige stop", p. 21.
 • Nyborg vil ikke interviewes, p. 22.
 • "Nyborg udsat for justitsmord", p. 22-23. Nyborg opfordrer til protest mod UVVUs afgørelse. Og han bakkes op fra en broget flok.
 • Støttes af internationale freakshow, p. 23.

Whistleblowerartiklen i FORSKERforum blev ledsaget af en graf fra Klagernes Bilag R, der viser at Nyborgs data ikke kan stamme fra FN.

Nyborgs ghostwriter Ebbe Vig mener at Danmarks Statistik bevidst underdriver indvandrenes fødselsrater for at bedrage befolkningen. Derfor laver han sin egen befolkningsfremskrivning, som starter i 1979. For hvert år beregnes tilvæksten for samtlige 235 nationaliteter som er repræsenteret i Danmark, angiveligt ved at benytte FN's fødselsrater for hjemlandene. Den øverste kurve (lyserød) er aflæst fra Figur 1 i Nyborgs artikel og viser indvandrenes fødselrate. De nederste kurver er beregnet af klagerne efter Vig/Nyborgs metode, ved brug af FN's officielle tal fra 2002-2010. Nyborg hævder at have benyttet FN's tal fra 2007 (lyseblå), hvilket som det ses ikke kan være rigtigt.

Disse meget høje fødselsrater af ukendt herkomst benytter Vig/Nyborg herefter i en eksponentielt voksende befolkningsprojektion som går frem til 2072, og som ikke overraskende ender med et stort flertal af indvandrere.

De vestlige landes fødselsrater holdes derimod på et kunstivt lavt niveau på 9.6 (pr. 1000), et tal som Nyborg heller ikke kan dokumentere.

Den 2. december 2013

Videnskabsjournalist Jørgen Øllgaards blogindlæg Weekendavisen hvidvasker Helmuth Nyborgs fusk og sig selv.

Øllgaard skriver bl.a.:

»MEN LONE FRANK fremlægger ikke disse belastende oplysninger om Nyborgs dom og hvorfor ikke? Fordi UVVUs dom diskvalificerer Nyborgs genetikartikel som en konstruktion, og fordi genetikfanatikeren Lone Frank er stor Nyborg-fan og såmænd præsenterede Nyborgs fupartikel som den skinbarlige videnskab i en stort opsat forsideartikel ”Det usigelige” i 2011 (22.7 2011). Det var mikrofonholderi og et partsindlæg fra Nyborg.«

Weekendavisen har tilsyneladende valgt at fortie denne ubehagelige kritik af den journalistik avisen bedriver.

Den 3. december 2013

Denne dag går Søren Pind på Facebook, i anledning af de skuffende PISA resultater:

» De dygtigstes antal i skolen svinder angiveligt ind ifølge Orientering, så der nu kun er 10 pct i hver klasse mod 16 pct i 2003. Skylden skydes på skolerne. Jeg fik et sug i maven ved tanken om, at det kan skyldes den ubehagelige teori fremsat af den forkætrede og omstridte Professor Helmut Nyborg om et generelt fald i befolkningens IQ. I hvert fald er det et spørgsmål, vi som samfund må tage dødsens alvorligt. Vi har brug for de bedst begavede. Og helst så mange som muligt. «

Vi har tidligere set Søren Pind i samtale med Nyborg, nemlig ved Trykkefrihedsselskabets møde den den 8. februar 2010.

Den 5. december 2013

 • Debatindlæg i dagens Kristeligt Dagblad af lektor Klaus Bærentsen fra Psykologisk Institut, AU, som gør sig overvejelser om mediernes ureflekterede kildebrug. "Dansk presse burde være mere påpasselig i sine valg," skriver han, og sammenligner mediernes naivitet med brugen af Stein Bagger som ekspert i principper for regnskabsføring eller Heinrich Himmler som ekspert vedrørende måder at omgås jøder. Begge har uomtvisteligt en ekspertise, men er det dén medierne ønsker at formidle?

 • I web-tidskriftet Modkraft skriver Malene Degn og Louise Pedersen en kommentar under titlen Fuskerforsker, som behandler udfaldet af UVVU-sagen mod Helmuth Nyborg (PDF her.)

Den 9. december 2013

Denne dag lægger UVVU den engelske oversættelse af Afgørelsen på nettet (PDF format).

I Klagernes svar af 14. aug. på UVVU's Udkast til Afgørelse blev UVVU opfordret til at foranstalte en oversættelse af den endelige afgørelse i sagen til engelsk, idet det videnskabelige produkt er publiceret i et internationalt, engelsksproget tidsskrift. UVVU ignorerede denne forspørgsel, og svarede heller ikke på den. Opfordringen til at oversætte Afgørelsen til engelsk blev gentaget i en email til kontorchef Charlotte Elverdam den. 14. november 2013, men også denne henvendelse blev ignoreret.

Tre uger efter Nyborgs internationale støtter er begyndt at sende protestbreve til minister Morten Østergaard, foreligger oversættelsen omsider.

Den engelske oversættelse (ligesom den danske version på UVVU's hjemmeside) er anonymiseret, således at ikke engang artiklens titel eller tidsskriftets navn optræder, hvilket jo gør dem helt værdiløse for dem, som ikke i forvejen ved, hvem og hvad det drejer sig om. Det virker ret besynderligt eftersom de ikke-anonymiserede versioner alligevel er offentligt tilgængelige via aktindsigt. UVVU administrerer naturligvis bestemmelsen efter bekendtgørelsen, som dog burde konsekvens-rettes efter ombudsmandens afgørelse om aktindsigt.

Den 12. december 2013

Jyllands-Posten lægger igen spalter til et af de sædvanlige skingre ad hominem angreb på Helmuth Nyborgs kritikere. Denne gang er det forfatter og blogger Morten Uhrskov Jensen, der er blevet lukket ud og har fået lov til at boltre sig i spalterne med kronikken Nutidens mccarthyister.

Det er da tænkeligt at Uhrskov har ret i at Kjeldgaard og Øllgaard, som denne gang skal trækkes gennem sølet, er nogle grimmer karle, men det ændrer nu en gang ikke på, at Helmuth Nyborg er grebet i videnskabelig fusk og svindel i hans Decay-artikel og at han ikke kan gøre rede for, hvorfra data stammer.

Og så kan man skælde nok så meget ud på budbringeren af dette triste budskab, det ændrer ikke ved at det er Den Danske Forenings statistiker og økonom Jørn Ebbe Vig der er ophavsmand til data, metode & analyse i den artikel, Nyborg har udgivet som sit eget arbejde, og at Vig har solgt alt dette til Nyborg for penge. Og at alt dette er holdt skjult for læserne.

I Jyllands-Postens besynderligt syrede karikaturstil titter de to banditter Kjeldgaard og Øllgaard ud af nogle huller i en eller anden hudfarvet klat. Og så er der en bøjet fyldepen og noget røg. Hvad slags medikamenter fodrer de mon tegnerne med ude på Grøndalsvej i Viby?

Den 21. december 2013

I et blogindlæg skriver en Dr. Frost (PDF) at han har kritiseret UVVU's afgørelse i en email til forskningsminister Morten Østergaard. Svaret fra kontorchef Charlotte Elverdam giver indblik i hvorledes UVVU besvarer sådanne henvendelser:

»Dear Dr. Frost,

The Minister for Science, Innovation and Higher Education Morten Østergaard acknowledges receipt of your e-mail dated 14 November 2013.

Further to your concern as to the decision (ruling) dated 28 October 2013 of the Danish Committees on Scientific Dishonesty on Helmuth Nyborg’s contribution to the article “The Decay of Western Civilization: Double Relaxed Darwinian Selection” published in the scientific journal “Personality and Individual Differences”, we are now pleased to invite you to study the translation into English of the decision. You will find the translation following this link:

http://fivu.dk/en/research-and-innovation/councils-and-commissions/the-danish-committees-on-scientific-dishonesty/decisions/2013/decisions-of-28-october-2013-on-authorship-and-misleading-reference.pdf

Based on the conclusions of the Committees they recommend that the article be withdrawn. But, as you will see, the Danish Committees on Scientific Dishonesty have not in any way considered the conclusions drawn by Dr. Nyborg, nor have they ordered him to withdraw the article.

The Committees have been established as stipulated in an act of Parliament to "investigate allegations on research misconduct only, i.e. falsification, fabrication, plagiarism and other serious violation of good scientific practice committed wilfully or grossly negligent on planning, performance or reporting of research results". The Committees are not entitled to consider cases involving the validity or truth of scientific theories or cases involving the research quality of a scientific product.

If you are interested in more information on the mandate of the Committees, you may find all the relevant regulations translated into English here:

http://fivu.dk/en/research-and-innovation/councils-and-commissions/the-danish-committees-on-scientific-dishonesty/the-danish-committees-on-scientific-dishonesty

Yours sincerely,

Charlotte Elverdam
General Counsel and
Head of Secretariat for Danish Committees on Scientific Dishonesty«

Den 27. december 2013

Læserindlæg i Weekendavisen med Klagernes svar på Lone Franks tendentiøse forsideartikel fra den 29. november, hvori Nyborgs internationale støtteanmodning var hovedkilden. Klagerne skriver bl.a.:

»WAs journalister synes ikke at have prioriteret fakta fra sagens tilgængelige akter, men forlader sig tilsyneladende på Nyborgs fordrejede sagsfremstilling, hvori han naturligvis frikender sig selv, og på dette grundlag mistænkeliggøres anmelderne uden sagligt grundlag.«

Den 31. december 2013

Vennerne på Stormfront annoncerer et festskrift for Richard Lynn udgivet af Lynns egen tænketank Ulster Institute for Social Research, hvoraf Nyborg er medlem af den såkaldt Academic Advisory Council (PDF her.)

Læg i øvrigt mærke til, at der nederst i indlægget linkes til Nyborg-proselyten Emil Ole William Kirkegaard hjemmeside, som tilsyneladende har liggende komplette PDF'er af Nyborgs bog fra 2003 og hans Hans Eysenck hyldest, som blev udgivet i forbindelse med ISSID mødet i Århus i 1997. Hvordan det forholder sig rent copyright-mæssigt er et åbent spørgsmål, men da Emil Ole William (også) er bestyrelsesmedlem i Piratpartiet er det nok noget han er sådan cirka fuldstændig ligeglad med.

Charmerende Richard Lynn fremviser sin indtagende fysiognomi til ære for Helmuth Nyborg og hans festskrift.

Hyldest-skriftet (PDF), udgivet af Lynns tænketank til ære for ham selv, er i øvrigt en kopi af det hyldest-nummer af Personality and Individual Differences hvori Nyborgs fup-artikel forekommer, som er kendt uredelig og som UVVU har anmodet ham om at trække tilbage. Naturligvis kommer hyldest-skriftet også til at indeholde Nyborgs kaminpassiar med Richard Lynn, en hyggelig interview-artikel i bedste Familiejournalen stil. Et sjovt og anderledes indslag i et angiveligt videnskabeligt tidsskrift. Besynderligt nok har Ulster Institute for Social Research fået tilladelse til et genoptrykke artiklerne af forlaget Elsevier, men det er måske trods alt begrænset hvad der kan tjenes af penge på dem.

De hylder i det hele taget hinanden rigtig meget i vennekredsen, så de er simpelthen med på det nyeste nye. Anerkendelse er jo hot for tiden i den terapeutiske praksis:

Der er gået en god petit-journalist tabt i Helmuth Nyborg. Navnestoffet kunne have fået sig et tiltrængt løft.

Den 1. januar 2014

Ebbe Vig fejrer nytåret med et blogindlæg i hans sædvanlige begavede og velargumenterede stil: Jens Mammen & Co er totalt latterlige, det samme er UVVU (PDF her.)

Vig frasiger sig nu — igen-igen — ethvert tilhørsforhold til Den Danske Forening, i august måned 2013 brystede han sig imidlertid af det arbejde, Nyborg har publiceret som sit (karakterisktisk omtaler Vig sig selv i tredje person):

»Nu Ebbe Vigs indsats sammen med DDF har skullet gøres til noget diskvalificerende, og indsatsen endda gøres til skamme i årevis, så er det lidt morsomt at se på, hvorledes Danmarks førende demograf i 2006 så på tællebegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. «

Den 10. januar 2014

Under overskriften "Regn selv efter" har Nyborg et indlæg i Weekendavisen hvor han atter forsøger at vildlede offentligheden omkring de anvendte data i Decay-artiklen.

Nyborg erkender nu pludselig offentligt, at han har begået en fejl i Decay-artiklen:

»Derimod mangler der i Decay-artiklens metodeafsnit en beskrivelse af en proportionalitetsomregning, som omregner Fns total Fertility rates til Crude Birth rates, som min befolkningsmodel skal bruge.«

Allerede i Klagernes høringssvar af 7. december 2011 gjorde Klagerne UVVU opmærksom på, at de fertiliteter, der er listet i FN-referencen der refereres til i Decay-artiklen (bilag P), ikke kan benyttes i den såkaldte annuitetsformel, der opgives i artiklen. Formlen benytter sig af fødselsrater ikke fertiliteter. Dette enkle faktum gik først op for Nyborg i hans 5. høringssvar af 12. september 2013, hvor han meddelte, at han havde forfattet et "addendum" som angiveligt var sendt til tidskriftet Personality and Individual Differences.

I dette addendum henviser Nyborg til linket:

 http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=af-afghanistan

men som enhver kan forvisse sig om leder linket blot frem til befolkningsdata for Afghanistan1. Der er ingen antydning af oplysninger om en metode hvorved fertiliteter kan omregnes til fødselsrater — og med god grund, for en sådan konvertering er fuldstændig meningsløs, eftersom den ikke er funderet teoretisk. Og der er heller ingen grund til at foretage den, fordi fødselsratedata er umiddelbart tilgængelige fra FN.

Og hvad befolkningsdata fra Nationmaster — som reelt stammer fra CIA — har at gøre med at omregne FN-fertiliteter til FN-fødselsrater står helt hen i det gådefulde og uvisse.

Nyborg sætter dernæst følgende trumf på sin vildledning af Weekendavisens læsere:

»Det kunne være interessant at se, om særligt interesserede læsere af WA uden nogen særlig videnskabelig indsigt alligevel kan anvende linkene og Addendummet korrekt. Jeg mailer selvsagt gerne de nødvendige oplysninger til enhver interesseret.«

Naturligvis har Klagerne forsøgt at eftergøre Nyborgs (læs: Vigs) beregninger, og har konstateret at det ikke er muligt at reproducere Nyborgs grotesk høje fødselsrater ved brug af data fra FN. Beregningen blev sendt til UVVU i form af Bilag R). Vigs data stammer et andet sted fra, eller han har selv konstrueret dem.

Nyborg skriver dernæst:

»I sin tid tilbød jeg naturligvis at stille hele mit gigantiske regneark til rådighed for UVVU, så udvalget punkt for punkt kunne studere, hvorledes jeg havde anvendt de korrekt refererede Fn-data på den beskrevne måde. UVVU foretrak at undlade at se regnearket, at følge kritikernes klage og erklære mig uredelig.«

Igen viser Nyborg her sine kvaliteter som eminent manipulator og løgner. Igennem den 2 år lange sagsbehandling har Nyborg på intet tidspunkt tilbudt at fremsende Vigs regneark, sikkert fordi han var klar over at det som sagsakt herefter ville falde i Klagernes hænder. Tilbuddet om at stille regnearket til rådighed for UVVU blev først givet i Nyborgs såkaldte "afsluttende bemærkninger", dateret den 7. oktober 2013, efter UVVU's mere end to-årige høringsfase formelt var afsluttet.

Nyborgs afsluttende bortforklaringer om fortielsen af, at det reelt er Jørn Ebbe Vig som er ophavsmand til metode, dataindsamling og analyse kan læseren se helt bort fra. Det er indiskutabelt at Vig burde være nævnt i Decay-artiklen, enten på forfatterlisten eller i det mindste i Acknowledgements. Man kan blot henvise til UVVU's retningslinjer for god videnskabelig praksis fra 2009 om pligten til at give retmæssig oplysning om, hvem der har medvirket på hvilken måde ved en artikels tilblivelse.


1. Linket er ikke længere aktivt hos Nationmaster, derfor føres læseren til den oprindelige side i web.archive.org.

Den 16. januar 2014

Vigs blogindlæg Professor Mammen kan ikke regne, og det kan UVVU heller ikke (PDF her.)

Blogindlægget er interessant, fordi det angives at være forfattet af Nyborg, og det bærer en slående lighed med Nyborgs indlæg i Weekendavisen den 10. januar 2014. Det er nærliggende at antage, at vi her har er en kladde, som efterfølgende er blevet nedkortet og rettet til af Weekendavisens redaktion. Hvordan er denne kladde havnet hos Vig? Man kan gætte på, at Vig i lighed med tidligere har tilføjet tekniske oplysninger om de foretagne beregninger, som er Nyborg ubekendt.

Interessant er ligeledes, at Vig her for første gang afslører hvorledes den såkaldte "proportionalitetsfaktor" er beregnet. Det er den der nævnes i det bizarre og vildledende bortforklaring, Nyborg forsøgte sig med i sit sidste desperate høringssvar. Det er måske relevant af bemærke følgende om Vigs indlæg:

 1. Linket til FN’s 2007 data virker ikke. Heldigvis har vi planchen, der henvises til (vi vedlagde den UVVU-sagen som bilag P). Man kan finde tallet 5.20 for perioden 2000-2005.

 2. Nyborgs andet link:

     http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=af-eritrea
  

  virker traditionen tro heller ikke. Man ser, at linket indeholder strengen "country=af-eritrea". "Af" er en kode for "Afghanistan", og "eritrea", betyder naturligvis "Eritrea". Tilsammen er de blot nonsens, hvilket tyder på at Nyborg har redigeret i tekststrengen.

  Klikker man på det, bringes man frem til Afghanistan. Det korrekte link for Eritrea er [1]. Tallet for 2005 er 38.62 og ikke 38.71 som hævdet af Nyborg.

 3. Man kan finde tallet 5.74 for året 2003 for Eritrea [2].

Den korrekte udregning er derfor:

(5.20 (2000-2005) * 38.62 (2005))/ 5.74 (2003) = 35.0

Hvem er det nu, der ikke kan regne?

Derudover er det er jo fuldstændig hen i vejret at blande data fra forskellige kilder og årstal på denne måde! Og hvorfor ikke bare skaffe FN's summariske fødselsrater for 2007 som er tilgængelige (og Eritras fødselsrate kan aflæses til 32.2), istedet for at gange med en besynderlig kvotient mellem CIA's og FN's fertiliteter? Det er jo helt håbløst!

Lad os nu se på hvad Vig har gjort. I stedet for at benytte FN's fødselsrater, som er umiddelbart tilgængelige fra FN's hjemmesider, har han lavet en kvotient mellem fertiliterne fra FN's planche (bilag P) og dem han har fundet på Nationmasters hjemmeside. Disse kvotienter er dernæst ganget på fødselsraterne fra Nationmaster, velsagtens i et forsøg på at skalere Nationmaster data til FN data og på denne måde genskabe data, som måske kunne minde om FN's. Kan man gange befolkningsdata fra CIA med en eller anden kvotient og så påstå at disse data nu på magisk måde stammer fra FN? Nej, selvfølgelig kan man ikke det.

Der er imidlertid ingen grund til at formode, at FN og Nationmasters fertilitetsdata er voldsomt forskellige (bortset fra de er fra forskellige år). Kvotienterne vil derfor være meget tæt på 1.0. Hvad regneøvelsen skal gøre godt for, er gådefuldt. Hvad har data fra Nationmaster overhovedet at gøre med data fra FN? Alene det faktum, at Nyborg nu indrømmer ikke at have brugt data fra FN, men har foretaget en uoplyst konstruktion af data betyder han reelt indrømmer videnskabelig uredelighed.

Det uforståelige i omregningen skal dog ikke afskrække os fra at gentage simulationen (beskrevet i Bilag R). Denne gang beregnes fødselsraterne ifølge den beregningsmetode, Vig her har beskrevet, og som Nyborg har sendt til Weekendavisen:

Den øverste kurve (rød) viser fødselsraterne som angivet i Figur 1 i Decay-artiklen. Kurverne længere nede er beregnet — ved hjælp af annuitetsformlen og Vigs metode — ud fra FN's fødselsrater for årene 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 og 2010. Det ses at ingen af disse FN-data kan reproducere Nyborgs fødselsrater fra Figur 1, på trods af at Nyborg i artiklen påstår at de anvendte data stammer fra FN.

Benyttes Vigs besynderlige omregning ved hjælp af de data han har fundet på Nationmaster, fås den nederste kurve (sort). Ved denne omregning fås med andre ord anslåede fødselsrater, som ligger endnu lavere end man får ved brug af de data, FN har offentliggjort siden 2002.

Nyborgs bortforklaringer forklarer således ingenting, men understreger blot at det hele er fup, svindel, manipulation og løgn.


[1] Linket er ikke længere aktivt hos Nationmaster, men kan findes i web.archive.org: http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=er-eritrea

[2] Oplysningen om fertiliteten i Eritrea i 2003 kan findes her: http://www.nationmaster.com/country-info/stats/People/Total-fertility-rate#2003

Den 24. januar 2014

Anders Gades indlæg i Weekendavisen.

Den 28. januar 2014

Peter Neerup Buhl skriver en hyldest til Ebbe Vig i nynazisternes on-line publikation Nationaldemokraten. Denne hyldest er forudligelig og ret uinteressant. Det interessante er imidlertid Ebbe Vigs kommentar i kommentarfeltet, hvor han underskriver sig med sit vante pseudonym "Sonia". Vig skriver:

»Det skal måske lige anføres at bedømmerne i UVVU-sagen intet havde at udsætte på den model og de data, som Vig havde leveret Helmuth Nyborg. Resten af UVVU-bedømmelsen var i øvrigt helt hen i vejret. Det fremgår af:

http://danmark.wordpress.com/2014/01/16/professor-mammen-kan-ikke-regne-og-det-kan-uvvu-heller-ikke/

Jo, indklagerne havde sat alt i gang i pressen under sagen forløb og i skrivelserne til UVVU for at få anerkendt fejl i Nyborgs forskningsartikel med total irrelevante henvisninger til Vig’s tidligere virke.

Vigs kommentar var, at han i grunden aldrig havde haft en komplet oversigt over hele sin skriftlige aktivitet gennem årene inklusive indholdet af en (fejl-)refereret telefonsamtale med et uforskammet folketingsmedlem, der havde ringet ham op. Så det var i grunden ikke så galt set i det lys.

Sonia«

Marts 2014

I Bent Jensens bog "Ulve, får og vogtere", som udkommer i disse dage, omtales Nyborgsagen ved Aarhus Universitet. Side 424-25 skriver Bent Jensen:

»På Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet erobrede en gruppe DKP-marxister i 1960'erne og 1970'erne en magtbase. En af de mest indflydelsesrige (Jens Mammen) mente i sin magisterkonferens fra 1969, at Marx' syn på menneskets frihed kunne definere "et værdimæssigt grundlag for psykologien". Mammens doktordisputats fra 1983 var præget af den sovjetiske psykolog Aleksej Leontjev. Ifølge en anonym yngre forsker ved instituttet har DKP-marxisterne kun bidraget med "marxistisk skrivebordsfilosofi, som er ren spekulation", [og] "tunge bøger, som ingen kan forstå".«

Endvidere på side 723 (note 28):

»Jens Mammen synes at have haft stor indflydelse på instituttets personalepolitik. I 2002 iværksatte han en proces, der i 2006 førte til afskedigelse af en professorkollega og konkurrent, Helmuth Nyborg. Kim Hundewadt: "Kværulanten vs. kommissæren", Jyllands-Posten 27.8.2006.«

Se Hundevadts originale artikel her, samt Jens Mammens kommenterede udgave hvor de værste misforståelser og ukorrektheder er korrigeret.

Det siger sig selv at Mammen som institutleder havde stor indflydelse på instituttets personalepolitik. Havde han forsømt dette, havde han ikke varetaget sin funktion som defineret i universitetsloven.

Det er skræmmende, at Bent Jensens bysladder kan paradere som videnskab. Bysladder, som udelukkende bygger på en enkelt elendigt researchet artikel i Jyllands-Posten. Har den borgerlige presse da ikke rost ham for det omhyggelige kildekritiske arbejde? Hvordan kan Mammens hverv som institutleder efter årtusindskiftet overhovedet have nogen relevans for fodnoteepoken? Hvilke DKP-marxister var det, der i 60'erne erobrede en magtbase? Hvad konkurrerede Mammen og Nyborg om? Hvem er den yngre kollega, og hvordan er denne kilde verificeret? Er det i sig selv diskvalificerende, at en disputats indholder en — tilmed kritisk — diskussion af en sovjetisk psykolog, som i øvrigt var hovedtaler på den internationale psykologsammenslutnings kongres i 1966 — og hvorfor nævnes det ikke, at disputatsen nok så meget er præget af den "borgerlige" britiske filosof P.F. Strawson og den amerikanske psykolog J.J. Gibson? Hvorfor nævnes det ikke, at Nyborg i sin disputats også nævner datidens marxistiske koryfæer?

I øvrigt stammer det af Bent Jensen anførte citat om Karl Marx’ syn på menneskets frihed ikke fra Mammens magisterafhandlinger, der omhandlede dels en eksperimentel undersøgelse af visuel perception dels kybernetiske (matematiske) modeller i psykologien og overhovedet ikke nævner Marx.

Sådan kunne man fortsætte i det uendelige.

Den 9. april 2014

Den højreradikale svenske netavis Fria Tider kan i anledning af PISA undersøgelsen af skoleelever og på årsdagen for nazisternes besættelse af Danmark stadig gøre brug af videnskabsfupmageren H. Nyborg som sandhedsvidne (PDF her).

Den 20. februar 2015

Københavns Universitets Universitetsavisen har givet UVVU-kritikeren mulighed for at fremkomme med sine slagfaste synspunkter i en kronik "Derfor blev Klarlund renset".

Ravnkilde er en meget engageret mand med en intens vendetta mod UVVU, og han skal da have ret til sine synspunkter om Bente Klarlunds sag. Men i slutningen af kronikken bevæger Ravnkilde sig ind på Nyborg sagen, som han tydeligvis ikke aner noget om. Men, karakteristisk for akademikere, er han mere end villig til at udtale sig uden at kende det mindste til sagerne.

Vi måtte derfor imødegå Ravnkildes vildfarelser i kommentarfeltet. Ravnkildes kronik må I selv gå ind og læse, hvis I gider. Her bringes kun vores egen kommentar, bl.a. fordi vi er onde og manipulative, og følger ikke selv det vi prædiker om gennemført dokumentation... (det er gas).

Ravnkildes ignorering af fakta i Nyborg-sagen

BY JENS MAMMEN ON 20. FEBRUAR 2015, 14:40.

Vi skal ikke kommentere Ravnkildes gennemgang og ræsonnementer på Klarlund-dommen. Det er dog fuldstændig usagligt, når han slutter af med at parallelisere Klarlund-sagen med Helmuth Nyborg-sagen: "Også denne sag må UVVU forvente at tabe, eftersom Nyborgs sag er endnu mere oplagt end Klarlunds".

Hertil er der bare at sige, at Jens Ravnkilde burde sætte sig ind i Nyborg-sagens substans, før han udtaler sig så skråsikkert. Klarlund blev renset, fordi Østre Landsret er uenige i UVVU’s angiveligt skærpede fortolkning af, hvad der er "uredelighed". Det var ikke tilfældet med Nyborg; han blev dømt, fordi hans data og resultater simpelthen er fup og fusk og for at skjule, at hans artikel var hvidvaskning af politisk propaganda fra Den Danske Forening. Før der således skabes nye myter om Nyborg som uskyldig og forfulgt, lige nogle fakta:

 1. UVVU dømte groft sagt Nyborg uredelig, fordi Nyborg hverken ville og kunne redegøre for sine data. Ingen forskere kan altså genkende og eftergøre hans såkaldte data og resultater, hvilket er et absolut krav i den videnskabelige verden (og hvilket vi håber, at Ravnkilde også anerkender). Dernæst blev han dømt for at have holdt en ghost-writer Jørn Ebbe Vig fra Den Danske Forening skjult med den undskyldning, at denne ikke ville optræde som forfatter, hvilket man vel heller ikke kan forvente af en ghost-writer.
 2. Nyborg har nu bildt pressen (fx DR2-Deadline og Jyllands-Posten) ind, at han har tilstrækkeligt grundlag til at anlægge civilretssag mod UVVU’s afgørelse med henblik på at blive renset. Han har angiveligt præsenteret nye data/resultater, og en såkaldt uafhængig komite, nedsat at det tidsskrift, hvor hans og Vigs artikel er offentliggjort, skulle have gennemgået og godkendt den artikel, som UVVU dømte uredelig. Det er imidlertid løgn. Tværtimod har tidsskriftet over for os bekræftet, at det såkaldte ”addendum”, som Nyborg ellers har henvist til med korrektioner af sine data, ikke er noget, som tidsskriftet har lagt frem på noget tidspunkt, hvis de overhovedet har modtaget det, og at den nævnte komité desuden giver UVVU totalt medhold i de to ovennævnte forhold vedrørende ghost-writer og data-kaos, men at de bare ikke er enige i, at det skal takseres til at være uredeligt, hvilket ikke er så overraskende, da Nyborg var tidsskriftets gæsteredaktør på det nummer, hvor hans og Jørn Ebbe Vigs svindel og vås blev trykt.
 3. Nyborg og Vig har IKKE præsenteret nye data, som ændrer noget som helst andet end yderligere røgslør, og uanset deres yderst kreative forståelse af metodefrihed lykkes det dem endnu en gang ikke at underbygge artiklens resultater.
 4. Den såkaldt uafhængige komite har ikke lavet en selvstændig gennemgang af Nyborgs data/resultater, så komiteen har IKKE noget fagligt grundlag for at rense Nyborg for det, UVVU dømte ham på. De skriver endda selv, at de nok ville have fundet endnu flere fejl, hvis de havde udvist større ”scrutiny” (nøjere granskning). Og det markedsfører Nyborg som en frifindelse og underkendelse af UVVU!
 5. Alt andet lige har Nyborg altså ikke en sag ved civile domstole, som på nogen måde kan sammenlignes med Klarlunds. Så pressen og Ravnkilde bør altså for sin egen og sandhedens skyld sætte sig ind i sagens substans, før de holder mikrofon for Nyborg.

Morten Kjeldgaard
lektor, Aarhus Universitet

Jens Kvorning
undervisningsadjunkt, Aalborg Universitet

Jens Mammen
professor emeritus, adjungeret professor, Aalborg Universitet

Den 27. marts 2015

Helmuth Nyborg tjekker Morten Kjeldgaard ud på LinkedIn.

Nyborg viewed your profile

Den 21. august 2015

Helmuth Nyborgs kronik i Jyllands-Posten Værd at vide om indvandring (PDF her.)

Det interessante for Nyborg-UVVU sagen er ikke så meget det politiske budskab, men at Nyborg flere gange og uden forbehold refererer til sin uredelighedsdømte (og bedrageriske) artikel som væsentligt grundlag for konklusionerne. Det bemærkes også, at offentligheden får fortalt, at "Aarhus Universitet og Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed tjener som særligt grove eksempler på systematisk forfølgelse af reelt retsløse forskere ..."

Helmuth Nyborg kunne imidlertid godt bruge UVVU i 2006, hvor han selv anlagde en sag for at blive renset for Aarhus Universitets bedømmelse af ham som uredelig. Det var i forbindelse med rapporteringen af det såkaldte Skanderborgprojekt, og er udførligt dokumenteret andetsteds her.

Den 25. januar 2016

Retsagen

Professor emeritus., dr. phil. Helmuth Nyborg (v/ advokat René Offersen)

MOD

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed c/o Styrelsen for forskning og Innovation (v/ advokat Jeppe Skadhauge)

påbegyndes ved Vestre Landsrets 14. Afdeling i Viborg.

Den 27. januar 2016

Vestre Landsrets behandling af sagen H. Nyborg ctr. UVVU den 25. og 25. januar 2016.

Af Jens Mammen

Først det formelle:

Sagen var klassificeret som "Forvaltningsret, prøvelse". Dommere var Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Tina Birgitte Nors (kst.)

For parterne mødte: Helmuth Nyborg, advokat René Offersen, kontorchef Charlotte Elverdam (UVVU), advokat Jeppe Skadhauge og advokat Mathias Rose Svendsen.

Vidner den 25. januar: Helmuth Nyborg og Jørn Ebbe Vig. Vidner den 26. januar: Hans Henrik Edlund og Helmuth Nyborg.

Tilhørere begge dage: Helmuth Nyborgs hustru Mette, fuldmægtig Mathias Willumsen (UVVU), Jens Mammen. Tilhørere kun den 25. januar: journalist Jan Bjerre Lauridsen fra Ritzau, advokat Peter Secher Schmidt fra advokatfirmaet Tommy V. Christiansen (efter eget udsagn uden relation til sagen). Tilhørere kun den 26. januar: Morten Kjeldgaard (fra ca. kl. 13:15).

Der er bebudet en dom i sagen den 30. marts kl. 11.

Generelle spørgsmål vedrørende sagsbehandlingen:

Der blev under hele sagen henvist til nogle hæfter med sagsmateriale, som dommerne og parterne sad med. De blev betegnet som parternes materiale og som Bind 1 og Bind 2. Desuden blev henvist til "Ekstraktet". Disse hæfter indeholdt mere end, hvad vi har fået kendskab til, bl.a. en korrespondance mellem en amerikansk professor Steven Pinker og undervisningsminister Esben Lunde Larsen.

Den første dag gik -- ud over vidneafhøringer -- med, at de to advokater fremlagde "det foreliggende", først og fremmest ved selektiv oplæsning fra det omfattende materiale. Selv om det ikke lykkedes fuldstændigt, var det klart, at dette skulle fungere som præmisser for forhandlingerne, og at det skulle holdes adskilt fra den senere procedure fra de to parter. I et mindre omfang blev der henvist til yderligere dele af materialet i procedurerne. Jeg vil meget gerne vide, om dette betyder, at de store dele af det omfattende materiale, som ikke på denne måde var blevet direkte præsenteret mundtligt, dermed ikke kunne indgå i rettens efterfølgende vurdering af sagen. Det vil efter min vurdering betyde, at en væsentlig del af dokumentationen for Nyborgs forseelser ikke vil kunne tillægges vægt af retten.

Falske vidneforklaringer:

Det blev af dommeren indskærpet, at forklaringerne fra Helmuth Nyborg og Jørn Ebbe Vig var afgivet som vidner, og at usandheder var strafbare. På den baggrund var det noget rystende at overvære, hvordan der blev løjet flittigt om faktuelle forhold, og uden at der blev grebet ind fra dommer eller advokaterne. Selv hvor Nyborg frejdigt hævdede, at der i den oprindelige klage var anført 25 klagepunkter, hvoraf klagerne kun fik medhold i de to af UVVU (tydeligvis med det formål at fremstille klagerne som kværulanter), blev det ikke påtalt, og Offersen brugte det endda i sin procedure som undskyldning for, at Nyborg var kommet til at modsige sig selv i sine høringssvar på grund af den store belastning. Dette var ikke den værste usandhed, men den nævnes her, fordi den var i åbenbar strid med den klage, som alle var bekendt med fra sagsakterne. I den mest vidtgående fortolkning er der oprindeligt tale om fire klagepunkter, hvoraf de to (plagiat og uretmæssig angivelse af forfatterrolle) endda ikke er uafhængige, men snarere i et subsidiaritetsforhold. I klagernes høringssvar den 7. december 2011 opregnes syv klagepunkter (heri indbefattet de fire førstnævnte), hvoraf de tre første (uberettiget eneforfatter, ghost authorship og plagiat) er tæt forbundne og igen nærmest i et subsidiaritetsforhold, så der altså i sagen reelt er fem klagepunkter.

Mere betydningsfulde usandheder kom frem, når begge de nævnte vidner hævdede, at samtlige artiklens resultater byggede på FN-data, men indrømmede, at nogle af dem også inddrog andre, men uoplyste datakilder (Nationmaster) og i nogle tilfælde desuden skønsmæssige data. Dette er direkte i modstrid med, at artiklens Figur 1 ingen som helst relation har til FN-data, men derimod via Jørn Ebbe Vig bygger på (transformerede) data fra en engelsk folkeskole (the Alsager School) med uoplyst oprindelse. Nyborg hævdede endda på forespørgsel, at de steder, hvor Vig brugte disse "Alsager-data", havde han selv brugt FN-data, hvilket er en direkte usandhed. Angående det flere steder nævnte tal 9,6 hævdede Nyborg igen, at det stammede fra et nu nedlagt link til FN-data, skønt vi som klagere har fremskaffet det pågældende link fra FN's datakontor, og at det ikke nævner det pågældende tal. Dette er klart dokumenteret i vores afsluttende høringssvar (sagens bilag Q og Y, som er identiske). Morten Kjeldgaard nævnte efter sagen kort dette for advokat Skadhauge, som svarede, at det i så fald var en sag for politiet.

(Vi har allerede i slutningen af vores høringssvar den 12. september 2013 med henvisning til straffelovens §163 nævnt, at det må være strafbart af afgive falsk forklaring til UVVU som offentlig myndighed)

Sagens forløb:

Der kom ingen væsentlige overraskelser i forhold til det materiale, som vi allerede var bekendt med. Men det undrer os stadig, at UVVU ikke valgte at inddrage et ekspertvidne, som havde kunnet udtale sig med autoritet om de data-mæssige og beregningsmæssige forhold m.v. Det var tydeligt, at retsformanden havde svært ved at følge sagens mere tekniske aspekter, hvilket hun også direkte udtrykte flere gange. Da Skadhauge fremdrog sit processkrift B, blev det af dommeren nærmest afvist som noget, retten ikke var kvalificeret til at tage stilling til, og Offersen spurgte om, hvor det kom fra. Skadhauge svarede, at det kom fra UVVU's sekretariat, og at Mathias Willumsen måske kunne forklare det. "Det skal i så fald være som vidne", replicerede dommeren, hvorefter Skadhauge tilsyneladende frafaldt. Det burde han have forudset, jf. vores notat.

Offersens strategi var at indrømme fejl i databehandlingen m.v., men også at fremhæve, at Elseviers komité havde vurderet, at det var undskyldeligt. Hertil svarede dommeren (med forbehold for fejlhøring), at "Det er altså mig, der er dommeren". Jeg håber meget, at jeg hørte rigtigt. Dernæst gjorde Offersen, heller ikke overraskende, meget ud af, at det ikke var sagens objektive forhold, men de subjektive, altså tilregneligheden, som måtte være det centrale i forhold til begreberne forsæt og uagtsomhed. Dernæst forsøgte Offersen at analogisere til Østre Landsrets afgørelse i Klarlundsagen, men her fik Skadhauge dels påpeget væsentlige forskelle i det gældende retsgrundlag på tidspunkterne for de indklagede gerninger (henhv. før og efter 2008/2009), dels påpeget væsentlige indholdsmæssige forskelle mellem sagerne.

Hvis dommerne faktisk lægger Skadhauges argumenter til grund, skulle UVVU klart blive frifundet i begge forhold. Det var dog tydeligt, at forholdet vedrørende forfatterskabet rummede langt mere kendte og forståelige problemstillinger for retten, hvorimod forholdene vedrørende data-manipulation i højere grad var ukendt land, hvilket UVVU efter min opfattelse ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til i sin fremlæggelse uden støtte fra et ekspertvidne. Hvis afgørelsen i sagen skulle blive anket af en af parterne, håber jeg, at UVVU har taget ved lære af dette sagsforløb, og at vi i så fald har større held med at trænge igennem med vores påpegning af nødvendigheden af faglig autoritet over for retten i forhold, som ligger ud over, hvad UVVU allerede har forholdt sig til, og som UVVU altså selv valgte at inddrage i retten bl.a. med processkrift B (men altså overhørende vores advarsel).

Den 28. januar 2016

FORSKERforum har et referat af sagsforløbet i Vestre Landsret (PDF her.) som forekommer rimeligt dækkende. Især skal fremhæves det sidste afsnit, som refererer et synspunkt, som med stor klarhed blev fremsat af UVVU's partsvidne professor Hans Henrik Edlund, og som blev gentaget af Skadhauge i hans procedure.

Den 8. april 2016

Denne dag kalder Helmuth Nyborg sine meningsfæller til at mobilisere til borgerkrig. Det sker i en kronik i Jyllands-Posten med titlen Frygt Danmarks fremtid (PDF) og undertitlen:

Venstreorienterede adfærdsforskere og skiftende regeringer har længe promoveret idéen om det samfundsskabte menneske. Den associerede indvandrerpolitik giver os nu valget mellem underkastelse, ærefuld repatriering eller borgerkrig.

Nyborg har nu fået blod på tanden, efter tre landsretsdommere i Viborg har underkendt UVVU’s afgørelse.

I kronikken skriver

Den 17. april 2016

Denne dag interviewes Nyborg af lederen af internet-kulten Freedomain Radio Stefan Molineux. Læs beretning — og hør Nyborgs soundbites på bloggen Angry White Men — Tracking the Alt Right (PDF).

Nyborg interviewes af Stefan Molyneux

Den 12. november 2016

Nyborgs kronik i Jyllands-Posten med titlen “Danskhed – kultur eller biologi?”

Den 16. november 2016

Professorens Hjernespind, indlæg i Jyllandsposten af Mathias Henriksen og Anas Kababo. Dette er et svar på Nyborgs kronik i Jyllands-Posten “Danskhed – kultur eller biologi?” den 12. november.

Den 29. november 2016

Misbrug af naturvidenskab i demokratidebatten: Den ”kolde vinter-teori” er videnskabeligt fupmageri.

Kronik i Jyllands-Postens netudgave af en række af Danmarks mest prominente forskere:

 • Ernst Martin Füchtbauer, lektor ved Aarhus Universitet.
 • Peter C. Kjærgaard, professor ved Københavns Universitet, direktør af Statens Naturhistorisk Museum
 • Poul Nissen, professor ved Aarhus Universitet
 • Tobias Wang, professor ved Aarhus Universitet
 • Eske Willerslev, professor ved Københavns Universitet og Cambridge University
 • Dan Zahavi, professor ved Københavns Universitet

Den 2. december 2016

Kronik i Jyllands-Posten af evolutionsbiologer Jesper Givskov Sørensen, lektor | Machteld Verzijden, ph.d. | Jessica Barker, ph.d. | Caitlin Stern, ph.d. | Jens Mogens Olesen, professor | Mads Fristrup Schou, ph.d. | Jesper Smærup Bechsgaard, ph.d. | Tove Hedegaard Jørgensen, lektor | Michael Møller Hansen, professor | Trine Bilde, professor | Volker Loeschcke, professor.

Den 17. januar 2017

Her er en interessant artikel (PDF her) fra Jyllands-Postens netudgave der afslører, at Helmuth Nyborg (sammen med Iben Thranholm) er i EU’s søgelys som spreder af misinformation, og at den danske regering ikke har noget at indvende imod EU’s taskforce i den anledning. Det ses også, at Nyborgs suspension fra AU i 2006 klæber til ham på trods af alt UVVU- og rets-halløjet.

Den 11. februar 2017

Hvis nogen stadig skulle tro, at Nyborg bare er den neutrale, bekymrede videnskabsmand, kan de se på dette selskab (PDF her).

»Helmuth Nyborg — “What Made Europe Great and What Could Destroy It.” Dr. Nyborg is retired professor emeritus of developmental psychology at Aarhus University, Denmark. His research on sex differences in IQ and the consequences of Third-World immigration to Europe have created great controversy in Denmark. He was officially accused of “scientific dishonesty,” a charge against which he successfully defended himself. He won a bronze medal for his country in sprint canoeing at the Rome Olympics in 1960.«

Den 15. november 2017

Redox rapporterer fra et internt møde den 6. maj i Nye Borgerliges Århus-afdeling hos den lokale spidskandidat Thomas Kold (PDF her):

Der var gris på gaflen, da Nye Borgerliges Århus-afdeling i foråret havde intern fest. De blev gæstet af den kontroversielle professor Helmuth Nyborg.

Den 10. januar 2018

Denne dag har lidt nyt om Helmuth Nyborgs dybe engagement i neo-nazistiske sammenhænge, bl. the London Conference on Intelligence 2015, hvor også Nyborgs tro væbner Ole Emil William Kirkegaard, som Nyborg gentagne gange henviser til (senest i sit forsøg på svar på kritik i Jyllands-Posten fra en lang række evolutionsbiologer m.m.), spiller en fremtrædende rolle. De to har deltaget i London Conference on Intelligence.

Under titlen Exposed: London’s eugenics conference and its neo-Nazi links (PDF her). On-line tidsskriftet London Student har en artikel om konferencen. Om Helmuth Nyborg kan læses:

Helmuth Nyborg, a member of the UISR Academic Advisory Council, gave a lecture at last year’s American Renaissance conference which argued that Denmark’s gene pool would suffer from immigration from the Middle East. Nyborg spoke at the LCI in both 2015 and 2016. He has written numerous articles for Mankind Quarterly as well as a book for the UISR memorializing the former head of the Pioneer Fund, white nationalist J. P. Rushton.

Et større afsnit i artiklen omhandler Ole Emil William Kirkegaard, som bl.a. i danske hackerkredse er kendt som medstifter af Piratpartiet, hvor han blev smidt ud på grund af sine racistiske synspunkter. Siden stiftede han Internetpartiet, som er forsvundet. Fra Kirkegaards blog citeres han for følgende ulækre synspunkter:

“having sex with a sleeping child without them knowing it (so, using sleeping medicine. If they dont notice it is difficult to see how they cud be harmed, even if it is rape. One must distinguish between rape becus the other was disconsenting (wanting to not have sex), and rape becus the other is not consenting, but not disconsenting either.”

Et andet fremtrædende medlem af eugenikerkredsen, Chris Brand advokerer ligeledes for legalisering af pædofili, og mener ikke at mindreårige børn tager skade af sex med voksne, sålænge penis indføres mellem benene.

Konferencen er ligeledes beskrevet i:

London Conference on Intelligence blev arrangeret af højreekstremisten og antisemitten James Thompson, professor i psykologi ved University College London.

Den 16. januar 2018

Kristeligt Dagblad rapporterer at Dansker deltog i kontroversiel konference om racehygiejne (PDF her)

Personen overskriften omhandler Nyborg-proselytten Ole Emil William Kirkegaard.

Emil Ole William Kirkegaard har bl.a. gjort sig bemærket ved offentligt at sympatisere med pædofili, herunder at med fantasier om voldtægt af mindreårige, blot de sover eller er blevet bedøvede først. Derudover er Emil Ole William Kirkegaard nok mest kendt som styrende medlem af Piratpartiet, som han blev strittet ud af, for derefter at oprette enmands-partiet “Internetpartiet” som nu er forsvundet fra jordens overflade, formentlig fordi Emil Ole William Kirkegaard på partiets hjemmeside offentliggjorde et større antal folketingsmedlemmers CPR numre, en handling som efterfølgende blev til en politisag for Emil Ole William Kirkegaard.

Herudover er Emil Ole William Kirkegaard kendt for at være tæt tilknyttet diverse højreekstreme bevægelser, herunder neo-nazister. Han er alene her i januar 2018 blevet intenst omtalt i engelsksprogede medier. Se de henvisningerne i Wikipedia artiklen om Emil Ole William Kirkegaard (PDF dump dato 2018-01-18 her). I dansk sammenhæng er Emil Kirkegaard imidlertid nok mest kendt som tro væbner og “føl” for tidligere professor Helmuth Nyborg, hvor han sandsynligvis er indtrådt som “regnedreng” for den notorisk matematiske nullitet professor Nyborg. Se blandt andet om deres samarbejde på Nyborgs hjemmeside.

Det er også relevant at fremhæve, at Helmuth Nyborg også har deltaget i de nævnte konferencer på UCL med hovedindlæg, se HER og HER, og at han ligeledes er dybt involveret i højreekstreme bevægelser både i Danmark og i udlandet, herunder neo-nazistiske kredse, f.eks. omkring tidsskriftet Mankind Quarterly, grundlagt af Otmar von Verschuer, der som nævnt i HER og HER var mentor for Dr. Josef Mengele og i øvrigt aftog det “biologiske materiale”, som Mengele “indsamlede” i KZ-lejrene til “forskning”.


Permalink