Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Er Helmuth Nyborg medlem af et internationalt Eugeniknetværk?

I sit læserbrev til Forskerforum nr. 208, oktober 2007 skriver Helmuth Nyborg, at jeg (og Forskerforum) skal sandsynliggøre anklagerne imod ham. Nu skriver Nyborg ikke hvilke anklager han mener er ukorrekte. Nyborg indrømmer at han er eugeniker, eller med andre ord, tilhænger af arvehygiejne. Nyborg fortæller at han er medlem af ISSID (International Society for the Study of Individual Differences) og ISIR (International Society for Intelligence Research), og skriver korrekt at "Begge selskaber publicerer anerkendte videnskabelige journaler, afholder videnskabelige møder med offentligt tilgængelige dagordener".

Hvad Nyborg ikke skriver, er at der er et omfattende personsammenfald mellem de to organisationer, og at persongalleriets hovedpersoner optræder offentligt med racehygiejniske synspunkter. Nyborg skriver endvidere: "... jeg erindrer ikke at arvehygiejne har været på programmet i nogen af selskaberne". Nu kan man jo ikke diskutere med en dårlig hukommelse, men måske er det alligevel korrekt, for eugenikeren Chris Brand skriver i sit McDougall NewsLetter [1]: "ISSID foretrækker at tale om race, IQ og eugenik bag akademiets lukkede døre". Og han må jo vide det.

I virkeligheden har Nyborg altså indrømmet at han er en del af netværket, for ISSID og ISIR, samt disses tidsskrifter P.A.I.D. og Intelligence er netværket. Jeg vil ikke påstå at samtlige medlemmer af disse organisationer er tilhængere af racehygiejne, men en solid kerne af de mest fremtrædende medlemmer er. Nyborg påstår, at diskussion om arvehygiejne ikke finder sted i disse fora. Det kan man så vælge at tro på. Faktum er, at der i de nævnte tidsskrifter er publiceret en stor mængde artikler om eugenik, og IQ og race.

At holdningen i dette forskningsmiljø er betændt, viser sig ved det faktum, at disse forskere betragter deres holdninger som "mainstream". De mener helt seriøst, at de kan måle kvaliteten af mennesker med deres IQ tests, og ikke nok med det, de besidder løsningen til alle menneskehedens problemer og har ideer til hvordan samfundet skal udformes. Det er imponerende hvor meget man kan konkludere på grundlag af nogle pusleopgaver.

Den videnskabelige racisme fik sit store og afgørende gennembrud i 1994 med bogen "The Bell Curve" af racehygiejnikerne Charles Murray og Richard Herrnstein. Bogen, hvis hovedbudskab var, at den sorte race havde lavere IQ end den hvide, og at det ikke kunne betale sig at bruge ressourcer på undervisning af sorte, vakte berettiget opstandelse, for dels var analyserne totalt fejlagtige, dels var konklusionerne modbydelige og endelig blev det hele præsenteret så arrogant og skråsikkert at det virkede frastødende på ægte forskere (der af princip er meget ydmyge over for deres egne resultater.) "The Bell Curve", som aktivt blev støttet af Pioneer Fund, nåede til den ønskede konklusion. Målet helliger midlerne for eugenikerne.

Linda Gottfredson skrev derpå en kronik i Wall Street Journal med titlen "Mainstream Science on Intelligence". Her præsenteres resultaterne fra "The Bell Curve" som videnskabelige fakta, og folk som ikke bøjer sig for videnskabelige målinger og fakta er "naive" og "politiske korrekte". Kronikken havde 50 medunderskrivere, og blandt disse finder man mange af de samme navne vi allerede har stødt på i ISSID og ISIR. Vi har med andre ord at gøre med en moderne udgave af Tordenskjolds soldater, det er de samme der dukker op igen og igen, uanset hvorhen man vender og drejer sig.

I det hele taget er der så mange beviser på at Helmuth Nyborg er medlem af eugeniknetværket, at det er svært at finde ud af hvor man skal ende og hvor man skal begynde. At Nyborg i sit læserbrev i Forskerforum benægter nogen særlig forbindelse til Netværket, tror jeg de vil blive slemt skuffede over at høre. Jeg er sikker på at de regnede ham som deres gode ven og våbendrager i kampen mod de uintelligente, mod den politiske korrekthed og den verdensomspændende marxistiske sammensværgelse.

  1. Da Helmuth Nyborg blev suspenderet fra sit professorat i juni 2006, væltede det snart efter ind med støtteskrivelser adresseret til dekan Svend Hylleberg, det samfundsvidenskabelige fakultet. Støtteskrivelserne var indhentet af Helmuth Nyborg selv som havde efterspurgt dem på diverse hjemmesider for eugenikerne, bl.a. GeneExpression (som på trods af navnet intet har med molekylærbiologi at gøre, det er en hjemmeside for eugenik). Nyborgs postings på disse hjemmesider var så fulde af løgne og ukorrekte oplysninger, at han senere blev tvunget til at trække dem tilbage. Med bisiddere fra Magisterforeningen accepterede Helmuth Nyborg en skarp irrettesættelse fra AU for illoyal optræden.

    I løbet af august måned 2006 begyndte støtteskrivelserne at vælte ind. Især J.P. Rushton må være slemt skuffet over Nyborgs bemærkning om, at han blot "... af og til [møder] præsidenten for Pioneer, Professor Philippe Rushton, på åbne videnskabelige møder", for Rushton havde da gjort sig ulejlighed med at skrive et støttebrev på over 8 sider. Fra andre af hovedpersonerne i eugeniknetværket kom der ligeledes støtteskrivelser: Arthur Jensen, Linda Gottfredson, Tony Vernon og Chris Brand. Flere af brevskriverne var åbenlyst meget vrede, og brevene så fyldt af forkerte og misforståede oplysninger, at det ikke er svært at fantasere sig til hvor brevskriverne har fået dem fra.

  2. I 2005 indsendte professor Andrew Fraser til tidskriftet Deakin Law Review en artikel med titlen "Rethinking White Australia Policy". Artiklen er et regulært neo-nazistisk kampskrift, der slet skjult opfordrer hvide australske borgere til at gribe til våben, genvinde magten fra de sorte og gule masser, og skabe et samfund med en anglo-amerikansk herskende klasse. Selvfølgelig udtrykt med al den akademiske finesse man nu kan mønstre. Men selvfølgelig er der nogen, der forstod budskabet, og "White Pride World Wide" på websitet stormfront.org tog da også budskabet til sig med begejstring i en mindre forfinet udgave. Redaktionen på Deakin Law Review valgte ikke at trykke artiklen, hvis videnskabelige merit da også må siges at være lig nul. Dette affødte en sand storm af protester fra white supremacists grupper, men sandelig også et — med titlen Denial of Academic Liberty — underskrevet af vore gamle bekendte: J.P. Rushton, Richard Lynn, Arthur R. Jensen, Charles Murray, Chris Brand, Helmuth Nyborg, Linda Gottfredson og Donald Templer.

  3. I marts 2006 blev lektor i russiske og slaviske studier Frank Ellis suspenderet fra sin stilling ved Leeds University. Frank Ellis havde i sine undervisningstimer luftet sine meget racistiske holdninger, og underholdt sine studerende med historier om hvordan den sorte race har lavere IQ end den hvide. Da Frank Ellis nægtede at undskylde sine udtalelser over for de studerende, blev han afskediget. Atter måtte vore tapre venner i aktion. Til The Times ankom en protestskrivelse fra fine akademikere med fine titler fra fine universiteter. Under titlen: Racial IQ Research fortalte vore venner den undrende omverden at Ellis ikke havde sagt andet end hvad "... John Baker (Oxford), Hans Eysenck (London), Philip Vernon (London), Richard Herrnstein (Harvard), and Henry Garrett (Columbia)" også har sagt. Underskrevet, Richard Lynn, Philippe Rushton, Arthur Jensen, Charles Murray, Christopher Brand, Helmuth Nyborg, Linda Gottfredson og Donald Templer.

  4. I 2003 udkom bogen "The Scientific Study of General Intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen", Helmuth Nyborg (ed.). Kigger man igennem forfatterlisten, genkender man atter en gang navnene på vore venner. Kapitel 20 i bogen, som er forfattet af Nyborg selv, er interessant læsning. Heri redegøres for alt det onde de stakkels racehygiejne-forskere har været ude for. De fleste vil måske nok synes kapitlet er en gang klynk som ikke hører hjemme i en såkaldt videnskabelig monografi. Men ligeså interessant er det at kapitlet hylder samtlige navne som vi efterhånden kender så godt, og desforuden H.J. Eysenck, Weyher (forh. præsident af Pioneer Fund) og R. Cattell. Sidstnævnte var erklæret nazitilhænger og etablerede siden en religiøs bevægelse "beyondism", som prædiker eugenikens og g-faktorens guddommelige sandhed. H.J. Eysenck, som ved dette møde havde den sidste offentlige optræden i sit liv, er tidligere blevet hyldet af Helmuth Nyborg i bogen "The Scientific Study of Human Nature: Tribute to Hans J. Eysenck at Eighty." De færreste skriver vel hyldestbøger til personer, hvis menneskesyn man finder afskyeligt.

  5. I Århus afholdtes ISSIDs "8th Biennial Meeting" 19-23 Juli, 1997. På dette møde, arrangeret af Helmuth Nyborg, deltog en hel række af netværkets medlemmer, bl.a. Hans Eysenck, Arthur Jensen og Tony Vernon. Ved denne lejlighed var hele den danske presse mobiliseret, og et program i DR, "Harddisken Color", interviewede flere af de prominente gæster. Bl.a. Arthur R. Jensen, som fortalte om hvorledes fremtidens samfund ville opløse sig i to klasser: de velbegavede og resten, og hvorledes man med eugenetiske og racehygiejniske metoder nødvendigvis måtte forhindre sidstnævnte i "at formere sig". Vi hørte at man nødvendigvis måtte holde de to grupper adskilte fra hinanden for ikke at forurene "gen-puljen". Fra andre deltagere hørte man historier om hvorledes rige mennesker i fremtiden med medicin eller genterapi ville kunne "forbedre intelligensen" og hindre børnene i at blive alkoholikere og kriminelle. Som sagt: det er utroligt hvad man kan få ud af de pusleopgaver!

  6. Lad os til slut kigge på et foto fra "Genetics and IQ Conference" i New York, august 1990. Her ser vi Helmuth Nyborg afbildet med flere af eugeniknetværkets andre medlemmer: øverste række, fra venstre mod højre: Helmuth Nyborg, Linda Gottfredson, Ernst van den Haag, Robert Nichols, Michael Levin, J. Philippe Rushton, Chris Brand. Nederst: Mrs. H.J. Eysenck, Hans J. Eysenck, Arthur R. Jensen, Richard Herrnstein, Richard Lynn og Marian Van Court. Alle udgifter for deltagerne, inklusive hotelværelser på det eksklusive Park Hotel ved 5th Avenue, måltider samt konferencemiddag, blev sponsoreret af Pioneer Fund.

    Genetics and IQ Conference

Vi har her set, at der findes et eugenisk netværk af et relativt begrænset antal forskere, inklusive Helmuth Nyborg, som citerer hinanden, bedømmer hinanden, mødes med hinanden, og er enige om alting. God gammeldaws indavl. So much for eugenics!

Helmuth Nyborg skriver i sit læserbrev i Forskerforum nr. 208, at den eneste han kender fra Pioneer Fund er Rushton. Måske har Nyborg bare glemt Richard Lynn, som også sidder i fondens bestyrelse. Endvidere skriver Nyborg: "Jeg møder af og til Bouchard på åbne videnskabelige møder og han er, så vidt jeg kan skønne, hverken race- eller arvehygiejnisk teoretiker."

T.J. Bouchard, Jr. er først og fremmest kendt for sine tvillingestudier af monozygotic twins reared apart (MZA, enæggede tvillinger som ikke er vokset op sammen). Efter eugenikerne blev tvunget til at erkende at Cyril Burts MZA forskning var fabrikeret svindel, manglede de det "endegyldige" bevis for at intelligens er arvelig. Denne vigtige brik i bevisrækken har Bouchard forsynet dem med, via Minnesota Study of Identical Twins Reared Apart (MISTRA), som støttes af Pioneer Fund. Formålet er at bevise, at intelligens er arvelig. Har man først dette resultat, følger det i eugenikernes lære at den sorte race er endogent laverestående, hvilket afspejles i, at Bouchard's arbejde citeres flittigt af eugenikerne. Der er imidlertid rejst alvorlig kritik af MISTRA projektet, bl.a. forskernes manglende dokumentation af deres data og åbenhed omkring livshistorierne af de tvillingepar som indgår i undersøgelsen. Desuden er der rejst seriøs kritik af designet af hele undersøgelsen. Bouchard er muligvis hverken race- eller arvehygiejnisk teoretiker, men han bakker helt op bag andre som er det (Jensen, Rushton), og er blandt de 50 medunderskrivere på Gottfredsons principielle støtte til "The Bell Curve". At MISTRA er støttet af Pioneer Fund er sikkert gunstigt for Bouchard, for hvor ellers kunne en forsker få millioner af dollars i støtte over en 30 årig periode kun med ganske få publikationer som dokumenterer forskningen?

Helmuth Nyborg skriver i sit læserbrev til Forskerforum at hans syn på arvehygiejne er baseret på videnskablige konklusioner: "Data er tilstrækkeligt, og kontraevidens ville få mig til at ændre syn". Den samme type argumentation hører man fra forkæmpere af Intelligent Design: bevis over for mig, at der ikke har været en designer af naturen, så skal jeg droppe mit synspunkt. Det er umuligt at diskutere konstruktivt med Nyborg, når man ikke engang er enig om præmisserne for diskussionen. Helmuth Nyborg tilhører g-faktor religionen, og han kan kun diskutere med andre troende. Der må ikke stilles spørgsmål ved g, som er hellig. Og da stort set alle variabler hænger sammen med en korrelationsfaktor imellem 0.1 og 0.5, får man sig en masse dejlige resultater. At korrelation ikke er kausalitet, fortrænges. Indvendinger fra ikke-troende afvises gennem personangreb, latterliggørelse og ved at modstandere stemples som "naive", "politisk korrekte" eller "marxister".

G-faktor religionen —troen på g-faktorens universelle og hellige sandhed— har meget tilfælles med scientology grundlæggeren Elron Hubbards brug af det såkaldte E-meter, som han hævdede kunne bruges til at måle tomaters følelsesliv med. Senere gik man over til at benytte E-meteret til at måle menneskers følelsesliv, og snart efter som en metode til at afsløre scientologymedlemmernes skjulte, grimme og oprørske tanker.

Helmuth Nyborg er en del af en forskningtradition, hvor konklusionerne kommer først, dernæst resultaterne og til sidst målingerne. Det hele skal passe sammen. Dette er filosofien bag Pioneer Fund, det er filosofien bag forskere i arvehygiejne, der for de flestes vedkommende er motiveret af et ubændigt had mod andre racer.


[1] http://www.crispian.demon.co.uk/McDNLArch6.htm ("ISSID prefers talk of race, IQ and eugenics to go on behind the closed doors of the academy")


Permalink