Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Kronologi af Decay sagen.

Her følger den pt. tilgængelige dokumentation i form af avisartikler, dokumenter, mm. af UVVU sagen om plagiat mm., rejst mod Nyborg i september 2011. Antal dage fra afslutningen på høringsfasen til endelig afgørelse: 635 (777 dage fra sagens begyndelse.)

Den 18. oktober 2005

Nyborg henvender sig til Den Danske Forenings "økonom og statistiker" Jørn Ebbe Vig pr. email vedrørende hjælp til etablering af immigrantdata i forbindelse med en ansøgning med titlen "Immigration, Integration, Intelligence and the Hardy-Weinberg Equilibrium."

Vi kender dette brev, fordi Vig var så venlig at lægge det ud på sin blog InformationomDanmark (Vedlagt UVVU-sagen af 2011 som Bilag J.) I et blogindlæg med titlen Kan ikke forske skriver Vig om benovet om en "Forespørgsel fra professor dr. phil.", som skriver:

»Jeg har planer om at lave en oversigt over de reelle tal for indvandring og udbredelse i DK, gående tilbage ihvertfald til omkring CPR registerets begyndelse. Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang - set i forhold til hvad der rent faktisk findes (kan etableres) af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik? Har du nogen ide om hvilke resourcer dette arbejde ville kræve?

Fint nok med en blog, og at du lægger svaret der. Det glæder mig, at andre tilsyneladende også er interesseret i korrekte informationer om immigration (såvel som om alle andre forhold).Jeg forbereder i øjeblikket en større ansøgning, som formentlig får titlen:Immigration, Integration, Intelligence and the Hardy-Weinberg Equilibrium.Til dette projekt skal jeg som udgangspunkt bruge korrekte data om antal DK indvandrere, hvor de kom fra, hvordan de har reproduceret sig (herunder nuværende antal, alder osv.), og deres øvrige leveomstændigheder (uddannelse, erhvervsstatus, indtjening, kriminalitet mv.), alt set i forhold til "gammeldanskere". Mit spørgsmål til dig går især på hvad den korrekte fremgangsmåde er for etablering af sådanne immigrantdata - givet foreliggende (eller etablerbare) oplysninger i Danmarks Statistik mv. Måske ville det være rationelt samtidigt at udvide projektet til Svenske og Norske forhold, om nogen herfra ville være interesseret i at deltage. Problemstillingen er formentlig fælles et godt stykke hen ad vejen.

vh Helmuth«

Efter det citerede lægger Vig en adskillige sider lang projektformulering, som Nyborg efter al sandsynlighed benytter til at søge penge hos Rockwoolfonden. Vig hører ikke fra Nyborg de næste par år, hvilket han senere ærgrer sig over i et par blogindlæg.

Datoen den 18. oktober 2005 oplyses af Vig i et blogindlæg af 13. juni 2007 (Bilag L til UVVU-sagen af 2011.)

Den 21. oktober 2005

Vigs blog-indlæg "Kan ikke forske" (Vedlagt UVVU-sagen af 2011 som Bilag J.) Heri citeres fra Nyborgs henvendelse den 18. oktober. Vig lægger på bloggen en 9 sider lang grundig besvarelse omhandlende problemstillingen.

Den 18. maj 2006

Vigs blog-indlæg "Forskning i Befolkningsforhold" (Bilag K til UVVU-sagen af 2011), hvori han beretter om sit projektforslag af 21. oktober 2005 som Nyborg er ved at søge penge på hos Rockwoolfonden, og beklager sig over, at han ikke har hørt fra Nyborg:

»Disse nødvendige udtræk blev indbygget i forskerens ansøgning om offentlige midler og oversattes til engelsk, som det er blevet traditionen her til lands.

Ansøgningen skulle tilgå en af regeringens såkaldte tænketanke, der også formelt udfører forskning i befolkningsforhold.

Jeg hørte ikke mere.«

Den 15. januar 2010

Professor emeritus, Erik Hansen spørger i et læserbrev i dagens Information, under overskriften "Emeritus":

Læser i Information 11. januar, at man har frataget Helmuth Nyborg muligheden for at kalde sig professor emeritus. Emeritus betyder ‘udtjent’, ‘forhenværende’. Hvordan gør man sig fortjent til denne titel?

Godt spørgsmål! Svaret er (det tror jeg godt Hansen ved) at det står Nyborg frit for at kalde sig "professor emeritus". Derimod har universitetet ikke pligt til bekoste kontor, telefon, kopiering og sekretærbistand efter man er pensioneret. At opnå dette er et ganske særligt privilegium, som man skal gøre sig fortjent til, og at brokke sig over at man ikke får det, er lidt ligesom at brokke sig over at man ikke vinder i Lotto.

Den 16. januar 2010

Dekan Svend Hyllebergs fremragende svar (PDF her) på Informations besynderlige Nyborg-dyrkelse i avisen den 11. januar. Indlægget kan tolkes som Aarhus Universitets uofficielle svar på interviewet, hvor Nyborg portrætteres som en forfulgt stakkel. Hylleberg skriver bla.a.:

»"Lad mig derfor understrege, at ‘Helmuth Nyborg-sagen’ intet har at gøre med hans offentlige erklæringer om intelligensforskelle mellem kønnene. Helmuth Nyborg havde og har fortsat, som alle andre videnskabelige medarbejdere ved Aarhus Universitet, fuld ytringsfrihed, og ingen vil drømme om at anfægte denne.«

Det har Hylleberg og andre sagt med tydelighed mange gange tidligere, og det bekræftes af de dokumenter som er tilgængelige for offentligheden her på stedet. Desværre er den myte, Nyborg er ved at etablere om sig selv så dramatisk og interessant, at den næppe mister journalisternes interesse foreløbig.

At Nyborgs køns- og andre forskelle i intelligens er fup og fidus er så en anden sag.

Information har denne dag ligeledes et læsebrev "Information og Nyborg på glatis" af Jens Mammen, som her citeres i sin helhed:

Jeg var institutleder på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, fra Nyborg-sagens begyndelse og indtil juli 2006, og jeg er chokeret over, hvor mange usandheder Helmuth Nyborg den 11. januar fik lov at lukke ud i Informations spalter. Sagen drejer nemlig sig nemlig ikke om værdikamp vedrørende de to køns intelligens, men om kvaliteten af Nyborgs forskning, som universitet har pligt til at forholde sig til.

Sagen har været stærkt eksponeret i medierne med mange kritiske indlæg mod Nyborgs fremstilling af sagen, og der har i et par år på lektor Morten Kjeldgaards offentligt tilgængelige hjemmeside eugenik.dk ligget en komplet samling af sagens officielle akter, som muliggør en grundig research for journalister og andre interesserede, og som klart ville afsløre Nyborgs vildledning af offentligheden. Der har været flere henvisninger hertil i pressen. Det kan derfor undre, at Information igen, ligesom redaktionschef Rune Lykkeberg i juli 2007, er hoppet på limpinden om heksejagt osv.

Angående UVVU’s såkaldte frifindelse af Nyborg for uredelighed bør man vide, at udvalget ikke tog stilling til forskningens kvalitet, at afvisningen ikke var saglig, men forskningspolitisk motiveret og kunne benytte sig af et smuthul i regelgrundlaget, som siden af samme grund er blevet lukket af ministeren.

Den 8. februar 2010

Nyborg taler med en interesseret Søren Pind i Trykkefrihedsselskabet

Den 8. februar 2010 afholdt Trykkefrihedsselskabet paneldiskussionen Kan liberalisterne forsvare friheden? Se det udførlige referat på Sapphos hjemmeside (PDF.)

På billedet ses Helmuth Nyborg i gemytlig samtale med Søren Pind. Bemærk vandmærket fra det højreradikale websted snaphanen.dk, som tilsyneladende har haft en fotograf på stedet.

Den 21. februar 2010

Den 20 og 21 februar agerer Danmarks Radios P1 mikrofonholdere for Helmuth Nyborgs løgne og bagvaskelser af Aarhus Universitet. Som stort set alle andre journalister der har beskæftiget sig med Nyborg, har DR's P1 lagt pligten til kritisk at vurdere deres kilder i vinterhi. Historien om den ædle forsker, der forfølges af det væmmelige, politisk korrekte universitet, er åbenbart for appetitvækkende for journalister. Vi ser her en uduelig og uhæderlig forsker, der har held med at at bilde såkaldt kritiske medier ind, at han er forfulgt fordi hans resultater er "politisk ukorrekte". Reelt er problemet, at hans resultater er værdiløse, men den konklusion er åbenbart for vanskelig at kapere. Nyborg får her et hundrede procent friløb i hele to udsendelser i DR:

med rektorformand Jens Oddershede i rollen som nyttig idiot, hældende vand ud ad ørerne. Danmarks Radios P1 mener det tilsyneladende ikke relevant at repræsentere det alternative synspunkt, endsige problematisere Nyborgs selviscenesættelse som forfulgt uskyldighed. Pinligt og beskæmmende for journaliststanden.

Den 23. februar 2010

Dekan Svend Hylleberg gør atter en heroisk indsats for at imødegå Nyborgs løgne og bedrag af offentligheden, og får denne dag bragt et debatindlæg i Jyllands-Posten under overskriften: "Pligt til troværdighed". (læse-let version her.) Indlægget er stort set er det samme som bragtes i Information den 16. januar. Det er sandsynligvis et halv-officielt svar fra Aarhus Universitet på de to radioudsendelser, hvor rektorformand Oddershede snigløber Aarhus Universitet.

Den 15. juni 2010

Nyborg deltager i den Danske Forenings offentlige møde på Hovedbiblioteket i Århus om indvandring og demografi, hvor adjunkt, cand. mag. Morten Uhrskov Jensen holder oplæg med udgangspunkt i hans bog "Et Delt Folk".

Mødeindkaldelsen fra Den Danske Forenings tidskrift

Mødeindkaldelsen fra Den Danske Forenings tidskrift "Danskeren", 2010 nr. 2.

Ved mødet skærpes Nyborgs interesse for den demografiske udvikling, en interesse, der senere resulterer i at Nyborg publicerer Den Danske Forenings "økonom og statistiker" J. Ebbe Vigs demografiske fremskrivninger under eget navn.

Mødet er her refereret i Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelses nyhedsbrev hvori står at læse:

»Til mødet var der ca. 30 tilhører. Udover DNSB-aktivisterne var det primært personer fra Vederfølner, der var tilstede, deriblandt Vederfølners formand, Lars Grønbæk Larsen. Mødets tema var indvandringen og forløb således, at der først var en halv times oplæg, hvorefter der var halvanden times „demokratisk debat“, som DDF's formand og aftenens ordstyrer, Thomas Kierstein, udtrykte det. Men allerede fra starten af var stilen for debatten lagt — og man må medgive formanden, at debatten var demokratisk. Der var nemlig plads til „uenigheder“ så længe man ville holde en sober tone — og i øvrigt kunne holde sig fra „racebiologiske teorier“.«

Nyborg ses her forlade Mølleparkens bibliotek efter mødet om demografi. Fotoet er taget af en ukendt fotograf, men optråde første gang i Researchkollektivet Redox' rapport om ORG-netværket.

Den 10. august 2010

Email fra Nyborg til Vig, hvori han skriver, at en forudsætning for at »kunne publicere tallene og kurverne i "Personality and Individual Differences"- journalen er, at de ikke har været publiceret før, incl. på nettet.«

Email fra Vig til Nyborg, hvori han skriver: »Jeg har faktisk ingen interesse i at skrive noget i en artikel om gennemsnitlige IQ i DK, der bliver gennemsnitligt lavere af at der tages flere ind med lavere IQ — det kan et barn på fem år forstå ...«

Vi har kendskab til denne emailkorrespondance, fordi den er beskrevet i Nyborgs første høringssvar af 26. okt. 2011.

Den 18. august 2010

Email fra Vig til Nyborg, hvori han omtaler sin befolkningsmodel samt betingelserne for, at Nyborg må benytte den:

»du pligter dig samtidig til ikke at videresælge eller overdrage min befolkningsmodel som beskrevet (præcist afgrænset til regnearket i tilfælde af uenighed) til andre opgaver end dine egne.«

Endvidere tilbyder Vig "supervision i modellens opbygning, tabellerne, formlerne og grafikken. Sluttelig får du DVD-en og jeg betalingen".

Email fra Nyborg til Vig den 18 august 2010 kl. 09:47:

»Jeg er helt indforstået med, at jeg ikke må videresælge eller overdrage din befolkningsmodel. Hvis du også er indforstået med ikke at publicere IQ resultater før de er publiceret i Personality and Individual Differences-journalen (hvorefter alt naturligvis er frit og citerbart) – ja, så ser det ud til at vi er enige, og kan gå over til det væsentlige: Betaling af kr. 20.000,- og få gang i supervision og analyser.«

Vi har kendskab til denne email udveksling, fordi den er beskrevet i Nyborgs første høringssvar af 26. okt. 2011.

Den 15. september 2010

»Kun en tåbe frygter ikke den demografiske dynamik og de ændringer, Sveriges måske kommende statsminister bifalder. Dynamiske demografiske analyser, intelligensforskningen og adfærdsgenetikken viser samstemmende, at hendes åbne indvandrerideologi formentlig på langt sigt vil reducere Sverige til en tredjerangsnation. Derfor må Danmark lave en omvendt ”Mona Sahlin”.«

Således skriver Jyllands-Posten i manchetten til en kronik med titlen "Vi må ikke blive som Sverige" hvori Nyborg — i anledning af det svenske rigsdagsvalg — præsenterer sine politiske synspunkter som om det var videnskab.

I kronikken udtaler Nyborg sig i øvrigt om IQ-gennemsnittet af forskellige grupper af indvandrere til Danmark. Man kan spørge sig, hvor manden har disse tal fra? Har han mon stået i modtagelsen i Kastrup og underkastet de indrejsende en IQ test? Næppe. Lad os gætte på, at Nyborg citerer Richard Lynns stærkt fejlbehæftede og manipulerede tal.

Vig henviser, i et blog-indlæg på bloggen "informationomdanmark", for første gang til dokumentet index-population-account-corrections.pdf. I blog-indlægget linkes der til PDF dokumentet som er lagt ud på Vigs server lilliput-information.com. Dokumentet findes ikke der mere, men blev vedlagt klagen til tidskriftet Personality and Individual Differences (PAID) af 12. sep. 2011 sag af 2011 som Appendix 3, og Vigs blog-indlæg som Appendix 4.

Dokumentet index-population er den samme tekst som et halvt år senere bliver til metodeafsnittet af Decay-artiklen. Vig udbyder samtidig Excel regnearket til salg for 20.000 DKK:

»Hvordan det reelt forholder sig herunder en årligt ajourført befolkningsmodel, der er forudsætning for forskning i noget spørgsmål, der har oprindelse-tilknytning, sygdomme og andre karakteristika af etniske betydning har prisen kr. 20.000. Modellen er udført med bl.a FN’s officielle fødseslsrater i klodens 235 nationer (repræsenteret i Danmark) i regnearket Excel med grafisk præsentation og med grundig supervision i PDF-fil, det hele leveret på DVD.«

Bemærk at modellen tilsyneladende allerede er solgt til Nyborg, jvf. email af 18. august 2010, men den sættes nu til salg igen. Måske har Nyborg endnu ikke betalt. Der er med andre ord endnu ikke kommet gang i “supervision og analyser” som Nyborg skriver om den 18. august. Alligevel hævder Nyborg, at det er ham, som har skrevet dokumentet index-population skønt han endnu ikke har fået supervision i hvorledes Vigs metode fungerer, og skønt Vig atter har sat dokumentet til salg til anden side.

Den 7. oktober 2010

I et indlæg på bloggen "Danmark" nævner Vig Nyborgs IQ forskning, der omtaler at »[d]en internationalt berømmede danske professor Helmuth Nyborg kan påvise, at den gennemsnitlige IQ i Danmark falder med indvandringen fra områder på jorden med lavere gennemsnitlig IQ.«

Vig hentyder skælmsk til sin rolle i projektet idet han afslutter blogindlægget: »Vi må håbe denne afgørende korrektion af befolkningsbeskrivelsen betryggende er lagt i kyndige hænder, også i tilfældet med professor Nyborgs IQ-forskning. Mon ikke den er?«

Den 26 november 2010

Vig reklamerer for dokumentet index-population på bloggen Dissidentpress (PDF her.)

Den 27. november 2010

Helmuth Nyborg fotograferes som deltager i Trykkefrihedsselskabets møde på Christiansborg, hvor Jimmie Åkesson, Sverigesdemokraterne er trækplaster.

Helmuth Nyborg i hyggelig passiar med Jesper Langballe, DF.

Se her flere fotos fra den indvandrerfjendtlige blog Snaphanen.

Den 8. januar 2011

Vig publicerer teksten fra dokumentet index-population på bloggen lilliput-information.

Den 9. januar 2011

Vigs befolkningsmodel adverteres på bloggen Xanthippe. Vig tilbyder at sende læserne en udvidet version af modellen med email. Der er et link til PDF-filen perspektiv.pdf (vedlagt klagen til PAID som Appendix 1.)

Vig fortæller endvidere, at »rettighed til at bruge modellen på danske befolkningsforhold er netop blevet solgt til internationalt forsknings- eller udviklingsarbejde.«

På bloggen Dissidentpress bringes selve teksten af index-population.

Den 11. februar 2011

I forbindelse med sagen omkring Milena Penkowa's (*) forskningsfusk på Københavns Universitet skriver Jens Mammen en kronik på videnskab.dk under titlen "Kontrol med forskningen saboteres af forvaltningen" (PDF her), hvori de slående paralleler med Nyborg-sagen sagen drages. I beggge tilfælde er der tale om, at en universitetsrektor ønsker at lægge låg på sagen. I Nyborg sagen tilsidesætter AU rektor Sidenius helt usædvanligt universitetets Praksisudvalg, og ved KU underkender Ralf Hemmingsen (på det tidspunkt dekan) et fagkyndigt bedømmelsesudvalg, som har afvist Penkowas doktordisputats. I begge tilfælde er der således tale om, at rektorer forsøger at dække over de fejlagtige, muligvis ulovlige, dispositioner de har foretaget som dekaner.

(*) Af Politikens ATS kaldet: Milliona Pengekowa

Den 13. februar 2011

Denne dag er der nazi-ros til Helmuth Nyborg. Rosen udstrækker sig også til udsendelsesrækken "Danskernes Akademi" på DR2, hvor Nyborg som nazisterne siger "fra tid til anden [får] taletid".

Her kunne man fristes til at citere det gamle ordsprog:

»Sig mig hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er.«

Nazi-artiklen omtaler et møde i "Ateistisk Selskab" i Århus, hvor Helmuth Nyborg tilsyneladende ligeledes har fået taletid. Om "Ateistisk Selskab" er et krypto-nazistisk broderskab skal i skrivende stund være usagt, men man kan jo undre sig over, hvilke ateister der er så svage i overbevisningen, at de må søge tilflugt i et "selskab".

Samtidig kan man også undre sig over, hvilke folk mon på den ene side er ateister, altså ikke tror på det overjordiske, men på den anden side tror på Helmuth Nyborgs bizarre blanding af vrangforestillinger, nazi-eventyr, evolutionspsykologisk overtro, hjemmestrikkede "naturvidenskabelige" teorier, generel videnskabelig fup og biologisme.

Nazisterne fortæller dog at Nyborg, "i over 30 år har kæmpet med sandheden som sit sværd". Men nazi-sandheder er nok ikke så meget værd.

Så derfor, for nu at råde de gæve ateister og Nyborg-proselyter på "Danskernes Akademi" og DR2, er det måske mere relevant med et bibelcitat:

»Omgaas Vismænd, saa bliver du viis, ilde faren er Taabers Ven.«
Ordsprogenes bog 13:20

Den 13. februar 2011 hyldes Helmuth Nyborg på DNSBs hjemmeside.

Den 18. februar 2011

Tidligere direktør i Forskningsstyrelsen Jens Morten Hansen har en kronik i Ingeniøren under titlen "Fjern undersøgelse af uredelighed fra universiteterne", hvori bl.a. Aarhus Universitets håndtering af Nyborgsagen drages frem som eksempel på, at universiteterne vægter hensynet til renomméet over redelighed i forskningen. Jens Morten Hansen hentyder her til tidligere rektor Sidenius' helt uacceptable ageren i Nyborgsagen. Se endvidere opslaget for den 2. februar 2007.

Den 1. april 2011

Nyborgs artikel "The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection" publiceres online i tidskriftet Personality and Individual Differences.

Forår 2011

Nyborgs artikel "The Greatest Collective Scientific Fraud of the 20th Century: The Demolition of Differential Psychology and Eugenics" publiceres i forårsudgaven af nazi-tidskriftet The Mankind Quarterly.

Den 5. maj 2011

Nyborgs kollega, psykologen og neonazisten Kevin MacDonald, skriver på sin blog The Occidental Observer et begejstret review af Decay-artiklen før publicering: Helmuth Nyborg on the Genetic Decline of Western Civilization: Denmark as a Case Study (PDF).

Nyborg med Kevin MacDonald
Helmuth Nyborg og Kevin MacDonald ved konferencen “Revolt against Civilization” arrangeret af Holocaustbenægter foreningen “Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning”. Se omtalen den den 3. juni 2011.

Den 3. juni 2011

En stolt og glad Helmuth Nyborg på holocaustbenægternes møde

Ekstrabladet (PDF her) har den 3. juni 2011 haft held til at skaffe et billede af Nyborg omkranset af nazister og nazi-sympatisører. Her ses han stolt og glad, med armen kærligt om racisten, Ku-Klux Klan manden og holocaust-benægteren David Duke. Til venstre står den militante danske nazist Daniel Carlsen, som har fået våbentræning som frivillig i livgarden, og yderst til højre, svenske Björn Björkqvist fra Svenskarnas parti (som tidligere hed Nationalsocialistisk front.)

Billedet er taget ved et anti-semitisk og anti-indvandrings seminar under titlen “Revolt against Civilization”, arrangeret af Holocaustbenægter foreningen “Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning”, som har webadressen “holocaust.nu”. Seminaret har sin titel efter Lothrop Stoddards racistiske manifest fra 1922. Så nu er Helmuth Nyborg omsider kommet ud af skabet som utilsløret nazi-sympatisør. Det er dejlig med anerkendelse, og Nyborg ser ud til at nyde positionen som de danske nazisters beundrede race-teoretiker. En dansk H.F.K Günther.

Mosaisk.com er et stærkt antisemitisk websted redigeret af den kendte danske nazisympatisør, advokat Knud Bjeld Eriksen. Niveauet illustreres af denne nazi-inspirerede karikatur som er hentet fra sitet.

Weekendseminaret blev en succes, skriver Altermedia Danmark den 30. maj 2011.

På Junikredsens blog findes en udførlig beskrivelse af arrangementet og dets deltagere (PDF her) Det er bl.a. den højreradikale, antisemitiske Martin Kasler, der står bag bloggen Junikredsen.

Også på arvtageren til “holocaust.nu”, Mosaisk.com er Nyborg en helt. Så meget, at man har gjort sig den umage at oversætte Kevin MacDonalds review af Decay-artiklen (se 5. maj 2011) til dansk (PDF).

Panelet ved seminaret “Revolt against Civilization” omfattede en lang række højreradikale, Holocaustbenægtere og nazisympatisører. Dr. Tom Sunic, Dr. Alexander Jakob, Dr. David Duke, Professor emerit. Helmuth Nyborg, Professor Kevin MacDonald, Dr. phil. Christian Lindtner.

Revolt Against Civilization på Mosaisk.com

Omtalen af indlægget af “Professsor Nyborg” (sic!) på seminaret “Revolt against Civilization”. Fra webstedet mosaisk.com.

Den 22. juli 2011

Selvudnævnte Commander Anders Behring Breivik of Knights Templar Europe dræbte 77 mennesker, heraf 69 teenagere i sommerlejr på Utøya, de såkaldt "kategori B forrædere". Breiviks manifest "2083" indeholder nøjagtig det samme tankegods som Helmuth Nyborgs artikel "The Decay of Western Civilization"... bortset fra at Nyborgs befolkningsfremskrivninger er mere vidtgående og overdrevne end Breiviks.

Samme dag som Anders Behring Breivik begår sine rædselsvækkende terrorhandlinger i Oslo og på Utøya, forklarer videnskabsjournalist Lone Frank i artiklen Det Usigelige i Weekendavisen om raceteorierne som reelt ligger bag. Lone Frank læner sig her op ad Nyborgs politiserende artikel »The Decay of Western Civilization« som er udkommet i tidskriftet Personality and Individual Differences nogle måneder tidligere. Nyborg skriver i resuméet:

»The genotypic IQ decline will ruin the economic and social infrastructure needed for quality education, welfare, democracy and civilization. DRDS is currently unopposed politically, so existing fertility differentials may eventually lead to Western submission or civil resistance.«

Den såkaldte "nedbrydning af den vestlige civilisation" og nødvendigheden af civil resistance var netop Breiviks motivation for at gå i aktion denne dag, så Lone Frank var her mere aktuel end hun måske havde regnet med, og Nyborg fik den civil resistance han bad om i Decay-artiklen.

Godt et år efter denne dag, den 21. september 2012 i en artikel i Dispatch International, strammer Nyborg sine udtalelser endnu en tand og advarer nu den såkaldt "herskende elite" med voldelige tiltag:

»Man spekulerer på, om nogen vil stille dem til ansvar for deres forbrydelse mod demokratiet og menneskeheden.«

Det skal senere vise sig, at Nyborg i realiteten har publiceret en anden persons arbejde, og at beregningerne baserer sig på fabrikerede tal, ikke FN-tal, som det opgives i artiklen. Ophavsmanden til det data, befolningsstatistikker og analyser er Den Danske Forenings "statistiker og økonom", Jørn Ebbe Vig, som er medstifter af foreningen. Nyborgs artikel vil blive dømt uredelig af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Den 12. september 2011

Helmuth Nyborg meldes for videnskabelig uredelighed til tidskriftet Personality and Individual Differences (PAID) og Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) af Jens Kvorning, Jens Mammen og Morten Kjeldgaard. Nyborg anmeldes for plagiat, idet metodeafsnittet fra Nyborgs artikel er stort set identisk med teksten fra et dokument lagt på Internet under en anden forfatters navn.

Den 13. september 2011

Jyllands-Posten, 13. september 2011, side 23. Kronik "Indfødte kommer i mindretal" af Helmuth Nyborg. (Tekst udgave her).

Mon Jyllands-Postens redaktion ved, at Nyborgs kronik bygger på et plagiat og et falsum? Nå skidt, alle kneb gælder her to dage før Folketingsvalget, så Jyllands-Posten og Nyborg blæser til racekrig.

Samme dag eftersendes kronikken som ekstra bilag til UVVU anmeldelsen som graverende dokumentation for Nyborgs vildledning af offentligheden.

Nyborgs kronik i Jyllands-Posten er ledsaget af denne malende racistiske beskrivelse af hvordan nationen vil blive oversvømmet af brune "lav-IQ" undermennesker.

Den 14. september 2011

Nyborg interviewes af mikrofonholder i TV2.

Den 15. september 2011

FORSKERforum rapporterer om UVVU anmeldelsen af Helmuth Nyborg for plagiat.

Den 19. september 2011

Dækning af UVVU anmeldelsen af Helmuth Nyborg for plagiat i Information. Informations historie bliver samlet op af Ritzau og optræder i mange andre medier.

Nazisterne har deres hel egen fantasifulde version af historien.

Den 20. september 2011

Politiken citerer i sin netudgave Danmarks Statistik: Anmeldt professor bruger manipulerede tal.

I artiklen citeres kontorchef hos Danmarks Statistik, og specialist i befolkningsstatistik, Anita Lange for at sige:

»Hvis man laver antagelser, som bygger på, at indvandrere får børn i samme takt i Danmark, som i de lande, de kommer fra, så er der noget, der er helt galt«

Anita Lange fortæller at indvandrere i Danmark statistisk set ikke får nær så mange børn, som de ville have fået, hvis de var blevet i deres hjemland. I modsætning hertil antager Nyborg (Vig) at fødselsraterne for indvandrere forbliver uændrede i forhold til oprindelseslandet.

»Vi laver statistikker over udviklingen i fertilitet blandt indvandrere. Og der kan man meget tydeligt se, at fertiliteten falder ret voldsomt, efter de kommer her til landet. Så derfor må man nok sige, at det er manipulation«, siger hun.

Den 21. september 2011

Information afslører over for sine læsere at Helmuth Nyborg har betalt for hjælp til forskningsartikel.

Netportalen modkraft.dk dækker sagen i en artikel med titlen Højrefløjens hofpsykolog beskyldes for uredelighed.

Den 22. september 2011

Information har afsløret, at originalforfatteren til Nyborgs plagiatartikel, J.E. Vig, er medstifter af Den Danske Forening.

Den 26. september 2011

Dækning af plagiatsagen mod Helmuth Nyborg i den engelsksprogede Copenhagen Post Online.

Artiklen videreformidles næste dag fra webportalen Racism Daily.

Den 1. oktober 2011

I anledning af anmeldelsen af Nyborg til UVVU for under eget navn at at have publiceret demografiske fremskrivninger og andet materiale som oprindeligt stammer fra Den Danske Forenings statistiker Jørn Ebbe Vig, har Information denne dag et portræt af ham under titlen »Fyrbøderen imod verden«

Det mest interessante ved Informations portrætartikel findes imidlertid i faktaboksen. Her kan læses mini-interviews dels med Nyborgs personlige ven professor emeritus Benny Lautrup, dels med lektor i genetik og udviklingsbiologi Ernst-Martin Füchtbauer fra Aarhus Universitet, hvis kommentarer er så rammende at de skal citeres her:

—Anerkender du Helmuth Nyborgs IQ-forskning som videnskab?
»Jeg ser store teoretiske problemer i den forskning, som jeg har kendskab til fra Helmuth Nyborgs side. Han påpeger for det meste, at hans tests af IQ er uafhængige af kulturel baggrund, samtidig med at han siger, at netop kulturel baggrund har gjort forskellige grupper i fællesskab mere vant til IQ-testene. Jeg kan ikke se denne uafhængighed, og fra en videnskabelig synsvinkel har han et teoretisk problem.«

— Hvad er det mest interessante ved Helmuth Nyborgs forskning?
»Den forskning, han bedriver, er ikke interessant. Men det er den måde, han fremstiller forskningen på. Jeg har ikke set nogle særlig forbavsende eller overraskende resultater fra ham, kun overraskelser i den måde, han præsenterer resultaterne på.«

— Hvad bryder du dig mindst om ved Helmuth Nyborgs forskning?
»Her vil jeg igen svare hans præsentation i den almindelige og den videnskabelige offentlighed. Jeg tror, at hans største problem er, at han bevæger sig et sted mellem et meget naturvidenskabeligt og et meget humanistisk udgangspunkt. Problemet er, at hvis han kritiseres fra et af disse udgangspunkter, så svarer han fra det andet udgangspunkt. Det vil sige, at hvis man kritiserer den politisk-filosofiske side af hans forskning, vil han forsvare den naturvidenskabeligt og omvendt. Det gør det vanskeligt for andre eksperter at have en saglig diskussion med ham.«

—Bør arvehygiejne have en plads i forskningen?
»Man må ikke sige, at noget ikke kan have en plads i forskningen. Men den måde, Helmuth Nyborg beskæftiger sig med arvehygiejne på, er naturvidenskabeligt set noget pjat. Der er allerede stor viden inden for populationsgenetik og genhyppigheder med videre, men Helmuth Nyborgs tilgang har intet med videnskab og slet ikke human genetik at gøre.«

Den 26. oktober 2011

Nyborgs første høringssvar, inklusive et 16 sider langt metode-appendiks, forfattet af Jørn Ebbe Vig (s. 23–38), og 9 vedlagte bilag.

En stor del af høringssvaret går med at nedgøre klagerne, der beskrives som ubegavede, uduelige, og onde venstreekstremister muligvis med tilknytning til Redox. Det mest interessante i høringssvaret er imidlertid de uddrag af Nyborgs emailkorrespondance med Jørn Ebbe Vig, der citeres. Således skrev Nyborg den 17. august 2010, kl. 09:51:

»Kære Jørn, Det er min erfaring fra universitetsverdenen, at det er vigtigt at være klar i mælet når man taler om overdragelse af analysemateriale og publikationsret! (Der findes ikke så få grimme eksempler på, at ellers gode data forblev ubrugte på grund af ligegyldige misforståelser.) Lad mig derfor spørge: Betyder de kr. 20.000,- overdragelse af regnearket, supervision og eneret til publikation af resultaterne? I øvrigt er jeg ikke i tvivl om din arbejdsindsats, og har det dårligt med ikke at kunne finansiere den efter fortjeneste. Din og min situation viser, at der er noget helt galt i systemet, men det er en længere historie.«

Den 18. august 2010 kl. 02:08 svarer Vig:

»Kære Helmuth, Min befolkningsmodel er et alternativ til den offentlige befolkningsopgørelse. Den består af [her følger en lang række specifikationer, som jeg, HN, har udeladt her, men se appendiks for uddybning og præcisering] ..... grundmodellen har jeg brugt i alle befolkningsoptællings- og befolkningsprognosesammenhænge de seneste 23 år ... den har et generelt tilsnit og kunne bruges utallige steder, hvis f.eks. lægevidenskabens og andre faggruppers aktører, der arbejder med undersøgelser af (etnisk) folkningsrelaterede karakteristika ... når vi kommer til den del af modellen, der beskæftiger sig med IQ, er modellen alene din ... og du pligter dig samtidig til ikke at videresælge eller overdrage min befolkningsmodel som beskrevet (præcist afgrænset til regnearket i tilfælde af uenighed) til andre opgaver end dine egne. Jeg er netop gået i gang med at ajourføre modellen med det ekstra år, som er gået fra den var færdig og desuden ordne regnearket. Der kan altså godt behøve 3-5 dage. Det ekstra alternativ med FN-fertiliteterne tager også 3-5 dage afhængig af, hvor mange tilfældige småproblemer jeg render ind i undervejs. Derefter brænder jeg regnearket på en DVD, når du har set og godkendt indholdet. Så tager vi supervision i modellens opbygning, tabellerne, formlerne og grafikken. Sluttelig får du DVD-en og jeg betalingen«

Her er det tydeligvis Vig der har bukserne på, og dikterer betingelserne for overdragelsen. Han har tydeligvis en forventning om, at hans befolkningsmodel vil kunne sælges til andre, som kunne tænkes at ønske at arbejde med »etnisk folkningsrelaterede karakteristika«.

»Når vi kommer til den del af modellen, der beskæftiger sig med IQ, er modellen alene din«, skriver Vig, hvilket kun kan forstås på den måde, at dette også er udviklet af Vig, men at rettighederne til netop disse resultater overdrages til Nyborg og ingen andre. Samtidig skal Nyborg forpligtige sig til ikke at videregive befolkningsmodellen (dvs. Excel regnearket) til andre. Den 18 august 2010 kl. 09:47 svarer Nyborg:

»Kære Jørn, Jeg er helt indforstået med, at jeg ikke må videresælge eller overdrage din befolkningsmodel. Hvis du også er indforstået med ikke at publicere IQ resultater før de er publiceret i Personality and Individual Differences-journalen (hvorefter alt naturligvis er frit og citerbart) — ja, så ser det ud til at vi er enige, og kan gå over til det væsentlige: Betaling af kr. 20.000,- og få gang i supervision og analyser.«

Her ser vi en ganske ydmyg Nyborg, som anmoder om, at Vig ikke vil publicere IQ-resultaterne (som vi altså må forstå tilhører Vig) for de er udkommet i PAID. Denne anmodning sidder Vig overhørig, idet han adskillige gange publicerer IQ-dataene, bl.a. den 15. september 2010, den 26. november 2010, den 8. januar 2011 og den 9. januar 2011.

Nyborg argumenterer nu for, at dette viser, at han lovligt har erhvervet forfatterrettighederne. Det står imidlertid lysende klart, at Vig betragter modellen som sin ejendom, og at Nyborg for 20.000,- Kr. køber »supervision i modellens opbygning, tabellerne, formlerne og grafikken.« Samt en DVD med det hele på.

Denne beskrivelse står i skarp modsætning til hvad Nyborg langt senere hævder, nemlig at Vig blot var en banal dataindsamler.

Den 7 december 2011

Klagernes første replik: Anmeldelse af plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner m.m. Vedlagt 7 nummererede bilag.

Den 8. december 2011

UVVU udsender til parterne i sager, der er under behandling ved udvalgene, en henstilling om fortrolighed (også i engelsk udgave.)

Den 23. december 2011

I Weekendavisen skriver Lone Frank under overskriften "Den mest vidunderlige ting" fra ISIR's kongres på Cypern i december 2011, hvor hele Nyborgs indspiste klike var samlet.

I artiklen citerer Lone Frank flittigt sine eugeniske helte, hvoraf flere er kendt fra disse sider, bl.a. Detterman, Arthur Jensen, Charles Murray & Richard Hernnstein ("The Bell Curve"), Jan te Nijenhuis, Linda Gottfredson, Robert Plomin, m.fl.

Den 4. januar 2012

Nyborg optræder i avisernes navnestof i anledning af hans 75 års fødselsdag den 5. januar.

Den 5. januar 2012

Nyborgs andet høringssvar til UVVU.

Den 12. januar 2012

Lektor Klaus B. Bærentsen fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, har en kronik i Kristelig Dagblad under titlen Politisk ukorrekt professor er såmænd bare ukorrekt (PDF her.) Bærentsen har ladet sig antaste Kristelig Dagblads bevidstløse genoptryk af Ritzaus hyldestode til Nyborg i forbindelse med 75-års dagen, og kritiserer at "... Kristelig Dagblad blot følger trop, og ganske ukritisk bringer de samme tendentiøse og vildledende historier til torvs, som figurerer i andre medier..."

Bærentsen skriver, i sin særdeles læseværdige og vel formidlede kronik:

"Sagen er, at Helmuth Nyborgs forskning simpelthen er ukorrekt, det vil sige fejlagtig og videnskabeligt uholdbar, og at det er den reelle baggrund for universitetets afstandtagen fra ham. Det er det primære i sagen. At Nyborgs optræden i offentligheden tillige er politisk betændt, er en anden sag, som det desværre er lykkedes for Helmuth Nyborg og hans allierede i medieverdenen at få til at overskygge det primære i sagen, og det åbenbart i et omfang, så det primære helt forsvinder fra synsfeltet."

Herefter redegør Bærentsen på gedigent dansk for de vigtigste konklusioner af det sagkyndige udvalgs rapport.

Den 19. januar 2012

Klagernes afsluttende bemærkninger før UVVU's sagsbehandling.

Den 22. januar 2012

Artikel på bloggen atheistwatch: "Atheist IQ Scam: Bad Science and Racist Assumptions: Kanazawa, Nyborg, Lynn, Hamilton" (PDF her.)

Den 24. januar 2012

Nazisten Daniel Carlsen bliver frifundet for racisme.

Carlsens hovedforsvar mod anklagen for racisme, nemlig at han blot refererer til "videnskab", bygger på Nyborgs forfalskede artikel, som reelt stammer fra Ebbe Vig, Den Danske Forenings "statistiker" (PDF.)

Det er der imidlertid ingen i retten der ved noget om, en omstændighed Carlsen skamløst benytter idet han påberåber sig Galileo Galileis martyrstatus:

Selv mener Daniel Carlsen, at han blot videreformidler videnskabelig data, og forud for retssagen kørte han derfor en kampagne under navnet "Sigtet for Sandheden".

Her sammenlignede han sig selv med den italienske filosof Galileo Galilei, der blev fængslet i 1600-tallet for sin påstand om, at jorden drejer rundt om solen.

Og da Daniel Carlsen under sagen blev kaldt i vidneskranken, smed han sin blazerjakke og blottede en sort t-shirt med to ansigter påtrykt - sit og Galileos.

Den 1. februar 2012

Nyborgs tredje høringssvar.

Den 23. august 2012

Det grimme spøgelsesmonster UVVU jager den stakkels Nyborg afsted med sine hjerner i glas. Det var helt anderledes toner der lød da UVVU "frikendte" Nyborg for videnskabelig uredelighed i 2007.

I Helmuth Nyborgs kronik i Jyllands-Posten den 23. august (PDF her) angribes en bred kreds af meget onde personer: professor Peter Harder, KU, rektor Lauritz Holm-Nielsen, AU, dekan Sven[d] Hylleberg, AU, kontorchef Anita Lange, Danmarks Statistik, medlemmerne af Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed, professor emeritus Jens Mammen, AU, adunkt Jens Kvorning, AAU, lektor Morten Kjeldgaard, AU, og i det hele taget "rektorer, dekaner, institutledere og den dominerende venstreorienterede politiske korrekthedsjunta, der korrumperer universiteter, udvalg, og dele af pressen."

FORSKERforum (af Nyborg omdøbt til "Fuskerforum") lægger en kommentar om kronikken på sin hjemmeside, og har også forsøgt at fravriste UVVU-formand Henrik Gunst Andersen en kommentar. (PDF.)

Nyborg slutter sin kronik med ordene:

» Som første træk vil jeg bede UVVU om at sende afgørelsen i Decay-sagen til dem, der måtte være interesserede. Mig interesserer den ikke længere.«

Dette, som så meget andet Nyborg udtaler, vil vise sig at være løgn.

Den 24. august 2012

Reaktioner på gårsdagens kronik i Jyllands-Posten:

Den 28. august 2012

 • FORSKERforum lægger artiklen "UVVU udfordres af klage over Nyborg" på nettet.

 • I et læserbrev i Jyllands-Posten (PDF her) fortæller Jens Kvorning, Morten Kjeldgaard og Jens Mammen Jyllands-Postens forundrede læsere om den egentlige baggrund for Nyborgs rablende personangreb i kronikken den 23. august:

  Professor emeritus Helmuth Nyborg får i kronikken 23/8 "Gå til akademisk modangreb" spalteplads til grove personangreb på en række navngivne personer, deriblandt os.

  Realiteten i sagen er, at vi over for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har meldt Nyborg for bl.a. plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle, vildledning og fortielse vedrørende anvendt metode og data samt vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner.

  Baggrunden er, at Nyborg i en artikel fra 2011 under sit eget navn har publiceret data, tekst, grafer og statistikker, som oprindeligt stammer fra Den Danske Forenings statistiker Ebbe Vig.

  Der er her tale om regulært bedrag af det videnskabelige samfund og offentligheden. Det er dét, UVVU skal tage stilling til, og det har ikke noget med venstreekstremisme at gøre. Så vidt vi er bekendt, har UVVU endnu ikke truffet sin afgørelse, men det er muligt, at Nyborg allerede har fået forelagt et udkast.

  Nyborgs ærinde er denne gang som tidligere at hvirvle støv op for at fremstille sig selv som offer for en venstreorienteret konspiration, der skal underminere hans "forskningsfrihed".

  Men det er naturligvis pinligt at blive grebet i at snyde, og det er, hvad Nyborg forsøger at bortlede opmærksomheden fra.

  Helmuth Nyborg kan have sine motiver til at gå ud i offentligheden med personangreb og sin sagsfremstilling.

  Men det kan undre, Jyllands-Posten stiller spalteplads til rådighed for angreb på navngivne personer samt et ministerielt nedsat fagligt udvalg og med en retorik, som heldigvis er ukendt i forskerverdenen.

  Det kan Jyllands-Postens læsere ikke være tjent med.

September 2012

I fire artikler i FORSKERforums september-nummer (257) behandles UVVU anmeldelsen mod Helmuth Nyborg for plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle, vildledning og fortielse vedrørende anvendt metode og data samt vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner.

Den 21. september 2012

Helmuth Nyborg publicerer en artikel i online-tidskriftet Dispatch International under overskriften "Vestlige lande dummere dag for dag". Som sædvanlig en omgang ideologisk motiveret pseudovidenskab, der også foreligger i udgaver på engelsk, tysk og svensk. Den svenske udgave skal ses i lyset af, at initiativet til avisen udgår fra kredsen omkring det danske Trykkefrihedsselskabet og det svenske Tryckfrihetssällskapet, idet avisens to chefredaktører er de to selskabers respektive formænd, Lars Hedegaard og Ingrid Carlqvist, hvilket står at læse i Informations omtale af avisen den 6. september 2012.

Nyborg tages dog seriøst af dem, der i forvejen er ideologisk disponeret for Nyborgs racetænkning, bl.a. hyldes hans idéer i en leder af tidskriftets chefredaktør Lars Hedegaard.

Artiklen får ligeledes opmærksomhed fra online-tidskriftet 180 grader (PDF her.)

Tonen i Nyborgs indlæg er uhørt militant, især den afsluttende sætning hvor han skælder ud på "den herskende elite" bør vække bekymring hos alle:

Man spekulerer på, om nogen vil stille dem til ansvar for deres forbrydelse mod demokratiet og menneskeheden.

Dén opfordring var der en der tog op i Oslo den 22. juli 2011, og nu kaldes der igen til handling fra Helmuth Nyborg, med opbakning fra Dispatch International.

Oktober 2012

bagsiden af FORSKERforums oktober-nummer (258) omtales en næse fra Ombudsmanden til UVVU vedrørende udvalgets fejlagtige fortolkning af loven om offentlighed i forvaltningen.

Den 12. november 2012

Under overskriften "UVVU-kaos: Helmuth Nyborg-sag tager 15 måneder" omtaler FORSKERforum på sin blog de senest tilgængelige officielle oplysninger om Plagiatsagen ved UVVU (PDF her.)

Artiklen udkommer i tidskriftets trykte udgave den 4. december.

Den 13. november 2012

Videnskab.dk omtaler gårsdagens blogindlæg om plagiatsagen ved UVVU.

Den 29. november 2012

I dagens nummer af Dispatch International går Nyborg i rette med journalist Niklas Orrenius, som har brugt ham som bevis på Sverigesdemokraternes racisme (PDF her.)

Det er denne artikel i det svenske dagblad Expressen den 25. nov. 2012, som Nyborg reagerer på i Dispatch International (PDF her.)

Den 4. december 2012

Decembernummeret af FORSKERforum på gaden. Under overskriften »UVVU-kaos: Helmuth Nyborg-sag tager 15 måneder« beretter FORSKERforum om UVVU's besvarelse af en forespørgsel om aktindsigt i sagen:

UVVU forklarer blot forsinkelsen med, at "sagen fortsat er under oplysning". Den nye forsinkelse er besynderlig, for UVVU signalerede i august — da FORSKERforum søgte oplysninger om sagens gang — at sagen var tæt på opklaring, og at afgørelsen ville komme "efter 1. september".

FORSKERforum kritiserer yderligere i skarpe vendinger, at UVVU endnu ikke har offentliggjort en årsrapport for året 2011:

Den manglende årsrapport står i skærende kontrast til, at UVVU traditionelt henviser til, at netop disse årsrapporter er ankeret i UVVUs information til offentigheden.

UVVU's seneste årsrapport (vedrørende året 2010) udkom juni 2011.

Den 20. december 2012

Tidskriftet Personality and Individual Differences lægger på nettet Nyborgs nekrolog over J. Philippe Rushton. (PDF her.)

I nekrologen skriver Nyborg:

»I certainly will miss him as a good friend, colleague, and enthusiastic defender of academic freedom.«

Denne varme afsked med vennen Rushton står i modsætning til det køligt perifere bekendtskab Nyborg bekvemt hævdede i FORSKERforum i 2007, hvor han skrev:

»Jeg møder af og til præsidenten for Pioneer, Professor Philippe Rushton, på åbne videnskabelige møder«

Ingen gnubben skuldre her.

Den 18. januar 2013

Det svenske on-line tidskrift expo.se rapporterer, at Sverigesdemokraternes rigsdagsmedlem Richard Jomshof tager afstand fra Helmuth Nyborgs racistiske ytringer i Dispatch International (omtalt her på eugenik.dk den 29 november 2011.) (PDF her.)

»det finns många saker som jag inte håller med om i tidningen, «

siger rigsdagsmedlemmet. Expo.se skriver videre:

I Dispatch international uttrycks rasistiska åsikter. Udden är främst riktad mot muslimer men invandrare har generellt pekats ut som människor med lägre IQ.

"den massiva invandringen av lågintelligenta från syd till nord förklarar varför Europa och USA blir dummare för varje dag" skrev Helmuth Nyborg i Dispatch International den 29 september 2012.

Nyborg deltog 2011 på en konferens anordnad av den danska antisemitiska organisationen, Sällskapet för fri forskning. På konferensen talade även Ku Klux Klans tidigare ledare David Duke.

Februar 2013

Under overskriften "UVVU-kaos forlænget" skriver FORSKERforum at behandlingen af UVVU-klagesagen mod Nyborg for plagiat nu har overskredet 15 måneder.

Den 22. februar 2013

Weekendavisen skriver om netavisen Dispatch International, og omtaler journalist Niklas Orrenius' kritik af Nyborgs artikel "Vestlige lande dummere dag for dag" og den debat, Nyborgs artikel har medført i Sverige.

Den 1. marts 2013

På side 31 i martsnummeret af FORSKERforum efterlyses UVVU's formand, landsdommer Henrik Gunst Andersen, og bladet fortsætter sin løbende kritik af UVVU's håndtering af plagiatsagen mod Helmuth Nyborg:

»Det er landsdommer Gunst Andersen som har ansvaret for den særprægede sagsbehandling. Hertil hører, at han har skabt sine helt egne regler for, hvordan UVVU skulle sagsbehandle, og de var helt på tværs af, hvad der ellers gælder for den offentlige forvaltning. Det gav Gunst Andersen en påtale fra Ombudsmanden, med påbud om at få orden på udvalgets forvaltning. Men den er han tilsyneladende ligeglad med. FORSKERforum beder med mellemrum UVVU oplyse, hvornår Nyborgsagen forventes afgjort? Men udvalget med sine egne regler er fortsat helt tavst.«

Den 1. maj 2013

Majnummeret af FORSKERforum udsender en ny efterlysning af UVVU's formand, landsdommer Gunst Andersen, der efter bladets mening tilsidesætter et ønske om aktindsigt i udvalgets arbejde med plagiatsagen mod Nyborg, og ignorerer Ombudsmandens påtale af udvalgets praksis.

Den 1. juni 2013

I sit juninummer skriver FORSKERforum:

UVVU-skandalen: 19 måneder uden svar

Tre forskere klagede i september 2011 til UVVU-uredelighedsudvalget over den kontroversielle psykologiprofessor Helmuth Nyborg. Først otte måneder efter holdt UVVU sit første møde om sagen.

Men nu er der gået 19 måneder uden afgørelse.

Nyborg blev indklaget for at have kopieret nogle politiserede og absolut uvidenskabelige data, der er produceret som propagandamateriale for den højreorienterede Dan Danske Forening For de involverede parter - såvel Nyborg som klagerne - er forløbet opslidende.

UVVU har ikke besværet sig med at holde parterne informeret om sagsbehandlingen eller hvornår der forventes en afgørelse. Samtidig har udvalget givet parterne et tavshedspålæg om ikke at kommentere sagen offentligt, mens den er under UVVU-behandling.

Sidste sensommer afleverede UVVU en afgørelse i Penkowa-sagen. Det var forventet, at der snarest herefter ville falde en afgørelse i Helmuth Nyborg-sagen. Men siden er intet sket.

FORSKERforum har løbende spurgt til, hvorfor sagen forsinkes i det uendelige, og hvornår der forventes en afgørelse - men får ingen svar. Ingen ved således, om der er gået personalekoks, juristeri eller politik i sagsbehandlingen.

Dødsstød for UVVU

Ansvaret for den totale nedsmeltning har formanden for UVVU, landsdommer Henrik Gunst Andersen, som hæver et årligt honorar på 133.000 kr. for formandsskabet.

Han har to årsværk i Forskningsstyrelsen til at behandle klagerne.

Sagen har også afsløret særprægede forvaltningsformer i UVVU, som ikke overholdt forvaltningsloven. Fupudvalget havde skabt sine helt egne regler for, hvordan UVVU skulle sagsbehandle, herunder for offentlig indsigt. Det skaffede udvalget og Landsdommeren en påtale fra Ombudsmanden, med påbud om at få orden på udvalgets forvaltning.

Der venter et politisk og forvaltningsmæssigt efterspil, når Nyborg-sagen engang i fremtiden får en afgørelse.

UVVU står til megakritik, og nogle vil simpelthen kræve UVVU lukket og slukket.

Den 8. juni 2013

Information refererer til Nyborgs plagierede artikel i en stort opsat artikel om IQ og gener (faktaboksen), hvori også Lynn og Vanhanens fupforskning citeres som om det var troværdigt (PDF her.)

Den 14. juni 2013

Sagens parter tilsendes med mail Udkast til afgørelse fra UVVU:

Til Jens Mammen, Jens Kvorning og Morten Kjeldgaard

Vedhæftet følger til orientering Udvalgene vedrørende Videnskabelig
Uredeligheds udkast til afgørelse i klage af 12. december 2011
fra Jens Mammen, Jens Kvorning og Morten Kjeldgaard over Helmuth
Nyborg. Vi anmoder venligst om eventuelle bemærkninger inden
15. august 2013.

UVVU henstiller til, at I behandler sagen fortroligt, indtil der
foreligger en endelig afgørelse, jf. § 10 i forretningsordenen
for UVVU. Vi må dog samtidig oplyse, at sager der verserer for
UVVU efter ombudsmandens vurdering er omfattet af
aktindsigt. UVVU vil derfor som udgangspunkt give aktindsigt i
sagen - også i dette udkast - hvis vi modtager en anmodning om
det.

Venlig hilsen

Charlotte Elverdam
Kontorchef
Juridisk kontor/Center for Ledelse og Jura
Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser
Styrelsen for Forskning og Innovation
Bredgade 40
DK-1260 København K

Når der i mailen står "klage af 12. december 2011" er det en fejl. Der burde stå "klage af 12. september 2011."

Sammen med Udkastet (som det hedder) tilsendes yderligere to dokumenter, nemlig udvalgets tre spørgsmål til den udpegede sagkyndige ekspert, professor Lisbeth B. Knudsen fra Aalborg Universitet, samt dennes besvarelse på spørgsmålene.

UVVU fortier stort set disse spørgsmål, samt svarene på dem, i Udkastet og i den endelige afgørelse.

Yderligere denne dag: Ved Hässleholms tingsrätt i Sverige dømtes lederen af det højreekstreme Nationaldemokraterne Nils-Erik Hennix for hets mot folkgrupp. I sit forsvar refererede Hennix til til en publikation af Helmuth Nyborg, hvori Nyborg hævder at der findes store forskelle i intelligens mellem forskellige folkeslag. I retten hævdede Hennix at han blot havde videreformidlet hvad Nyborg allerede har skrevet.

Den 21. juni 2013

Under overskriften "Helmuth Nyborg dømmes for forskningsfusk" skriver FORSKERforum på sin blog om UVVU's foreløbige afgørelse på sagen anlagt imod ham, som FORSKERforum har fået aktindsigt i (PDF her.)

Senere samles nyheden op af /ritzau/ og bringes herefter i Politiken (PDF her) og Jyllands-Posten (PDF her).

Den 24. juni 2013

FORSKERforum skriver om UVVU's uenighed om bedømmelsen af Helmuth Nyborgs forskningsfusk, og udvalgets manglende evne til at tage stilling til spørgsmål om plagiat (PDF her.)

Den 25. juni 2013

Videnskab.dk bringer som kort nyt en omtale af FORSKERforums dækning af UVVU's foreløbige afgørelse i sagen mod Nyborg.

Den 26. juni 2013

FORSKERforum lægger næste afsnit af føljetonen om UVVU's foreløbige afgørelse på nettet (PDF.)

Denne gang beskæftiger FORSKERforum sig med det politiske aspekt af Nyborgs forskningsfup, nemlig at han publicerer propagandamateriale fra den Danske Forening, som senere formidles i pressen som "videnskab". FORSKERforum diskuterer det problematiske i at UVVU i sin foreløbige afgørelse undlader at forholde sig til dette.

Som dokumentation lægger FORSKERforum endvidere et link til UVVU's høringsbrev.

Den 27. juni 2013

Under titlen "UVVU glemmer at fordømme Nyborgs politiske motiver" refererer videnskab.dk gårsdagens indlæg på FORSKERforums blog.

Den 14. juli 2013

Nyborgs svar på UVVU's Udkast til Afgørelse.

Den 20. juli 2013

Dorte Toft kommer i sin private blog ind på den tidligere nazist Daniel Carlsens udbredte brug af Helmuth Nyborgs forskning vedrørende IQ og race.

Den 14. august 2013

Klagernes svar på UVVU's Udkast til Afgørelse

September 2013

I adskillige artikler i septembernummeret af FORSKERforum behandles UVVU's udkast til afgørelse i Nyborgsagen, som bladet har fået aktindsigt i:

Nyborg dømmes for forskningsfusk (s. 14–15)

FORSKERforum har fået aktindsigt i UVVU-sagen mod Nyborg, og referer UVVU's Udkast til afgørelse, samt parternes høringssvar i forbindelse hermed.

Nyborg om UVVU-dom: 'Unfair og lemfældig' (s. 14)

Ikke overraskende kalder Nyborg UVVUs sagsbehandling "unfair og lemfældig".

UVVU gav Nyborg en kattelem (s. 15)

UVVU gav Nyborg en mulighed for at hoppe af krogen fordi hans "forskning" ikke er offentligt financieret.

UVVU-kiks: Oplyste ikke om underudvalg (s. 15)

UVVU forbrød sig mod sin bekendtgørelse og forretningsorden, når det ikke oplyste klagerne om, hvilke underudvalg som skulle behandle klagen.

Nyborg-sagen: Intern UVVU-enighed (s. 16–17)

To medlemmer af UVVU's underudvalg vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning (UKSF), nemlig Michael Møller og Caroline Heide-Jørgensen, udtrykker en udsædvanlig dissens i adskillige af klagens underspørgsmål.

UVVU: Ikke et ord om Nyborgs politisering (s. 17)

Hvis en farmaceutisk virksomhed i det skjulte havde stået bag en videnskabelig artikel som anpriste deres medicinske produkter, er der ingen tvivl om, at UVVU ville have påtalt det. Men når det drejer sig om hvidvaskning af propagandamateriale fra en politisk forening, får UVVU pludselig berøringsangst.

Den 12. september 2013

Den 28. oktober 2013

UVVU's endelige afgørelse.

Udvalget finder således, at Indklagede forsætligt har foretaget uretmæssig angivelse af forfatterrolle, jf. bekendtgørelsen om UVVU § 2, nr. 6, og at Indklagede groft uagtsomt har angivet en vildledende reference på en sådan måde, der må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data, jf. bekendtgørelsen om UVVU § 2, nr. 1.

Udvalget henstiller derfor, at ovennævnte artikel trækkes tilbage, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen om UVVU.

Den 31. oktober 2013

UVVU's endelige afgørelse kommenteres på FORSKERforum, i Jyllands-Posten og i Politiken.

Den 1. november 2013

 • På sin blog blog og på 180grader kloger Nyborg-beundreren Emil Ole William Kirkegaard sig på UVVU's afgørelse i Plagiatsagen.

 • Nyborg rundsender en skrivelse til en del af sine danske og internationale kontakter, heriblandt Emil Ole William Kirkegaard, kaldet Comments on the UVVU decision of 28. October 2013 in the Decay-case .

 • Novembernummeret af FORSKERforum fortsætter dækningen af Decay-sagen. Det mest bemærkelsesværdige er at Peter Sandøe klart udtrykker, at UVVU ikke fangede Nyborg i 2007-sagen, og i slutningen, hvor Heine Andersen udtrykker, at Nyborg uretmæssigt blev blåstemplet i samme sag.

Den 4. november 2013

Videnskab.dk refererer FORSKERforum i indlægget Helmuth Nyborg dømt for forskerfusk

Den 9. november 2013

Nyborgs trofaste proselyt Emil Ole William Kirkegaard retter under brugernavnet Deleet i Nyborgs engelske Wikipedia artikel. Ole Emil indføjer bl.a. følgende afsnit, et rørende forsvar for Emils store helt Nyborg, som nu er kommet i problemer pga. hans store vanskeligheder med fakta.

»On 31 October 2013 he was convicted of scientific misconduct by the Danish Council for Scientific Misconduct after a 2 year investigation concerning his paper ''The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian selection'' published in Personality and Individual Differences, they found him guilty on 2 charges (out of 6 in total of which the last was 'various other complaints'). The first was that he had published a paper without a co-author which the UVVU thought he should have credited. Nyborg had actually offered co-authorship to the person in question, but he had refused to be a co-author, so Nyborg chose to publish it himself. Nevertheless, the UVVU chose to find him guilty on that ground. The second was for neglecting to mention in the methodology section that he had converted a total fertility rate into a crude birth rate. When Nyborg learned that this was a problem, he sent an addendum to the journal, which is common practice when errors or omissions are found in published papers. However, the UVVU still considered it scientific misconduct.«

Se PDF her.

Afsnittet er naturligvis helt i strid med Wikipedias retningslinier. Det gi'r dårlig WikiKarma, Emil.

Den 13. november 2013

Rundsendingsemail fra Prof. Dr. Heiner Rindermann. Rindermann kan ikke finde den web-side (www.eugenik.dk), som Nyborg refererer til i sit smædeskrift af 14. november. Men har har nu også altid været et sjuskehoved, ham Nyborg.

Dernæste kan Rindermann ikke på PAID's website finde det Addendum, Nyborg hævder at have sendt til tidskriftet, og som Rindermann kun kender til eksistensen af fra "your Wiki" som han skriver. Det er i øvrigt Nyborgproselytten Ole Emil William Kirkegaard, der har skrevet om det der. Hvor kender han det fra?

Som en service kan læsere her se det såkaldte Addendum , som Nyborg vedlagde sit høringssvar af 12. september 2013 (længe efter UVVU havde kundgjort sit Udkast til Afgørelse). Nyborg fremlagde over for UVVU ingen dokumentation for at addendummet rent faktisk var fremsendt og modtaget af tidsskriftet. Læserne udfordres hermed til at finde ud af, om man på det angivne link (http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=af-afghanistan) kan finde ud af hvordan man omregner fra fertiliteter til fødselsrater.

Den 14. november 2013

Helmuth Nyborg sender en smædeskrivelse ud til sine internationale kontaktliste, der vist kun kan karakteriseres som et freak-show. Skrivelsen er så fuld af løgne at det stort set er umuligt at kommentere. Og det der ikke er løgn, er faktuelt forkert. Men hov, hvad er det? På modtagerlisten finder vi den unge Wikipediaforfatter og Nyborgbeundrer Ole Emil William Kirkegaard.

Meget karakteristisk for karakteren af Nyborgs international støtter er den email Nyborg modtager fra eugeniker og selverklærede pædofile Christoffer Brand:

» Helmuth: I’m sorry it has come to this in Denmark – though the collapse of all realism about IQ and race in official circles in the Anglosphere made it inevitable. What you need is to get these guys to court – whether of your university or a public court. I managed to put the frighteners on the lefties over three months of luni trials to such an extent that they even died at a rate of knots (suicide, alcoholism etc) as their own errors, lies, hypocrisies, illiteracy, fraudulence and drunkenness were exposed. But having the backing of multimillionaire Jim Woodhill was a great help in finishing off the job, for ELU knew it could get my flat if I took them to a public court and lost. Fortunately, once Jim guaranteed me, I was able to put in the threat to haul their environmentolunatic ‘academics’ out in public, and they immediately keeled over. Good luck raising the funds you’ll need! And remember you’ll have to play dirty – in line with what modern lunis have made of themselves. – Chris. «

"You'll have to play dirty" er nu ikke noget Nyborg behøver at få at vide. Det har han gjort hele tiden.

En smule mere civiliseret er James Thompsons email, hvori han blot skriver, at han vil protestere over for minister Morten Østergaard. Held og lykke med det. Nyborg er tilfreds, han svarer:

» Excellent. By all means give my email to anybody showing even the slightest interest. «

Her er så de første to protestbreve til Morten Østergaard, fra James Thompson og fra Andrew Sabisky. (PDF her.) James Thompson er iøvrigt — sammen med Helmuth Nyborg — medlem af en såkaldt tænketank, etabeleret af Richard Lynn, og med ham som præsident, ved navn Ulster Institute for Social Research.

James Thompsons blogindlæg giver videre inspiration til den anonyme kylling hbd*chick der ligeledes mener at noget er råddent i Danmark (PDF her.)

Nyborgs venner og beundrere på Stormfront er begejstrede, og citerer James' blogindlæg ad verbatim.

På modtagerlisten af Nyborgs smædeskrivelse finder vi endvidere:

 • Lektor Lars Larsen, Psykologisk Institut, AU
 • Bloggeren Morten Uhrskov Jensen
 • Weekendavisens (pseudo)videnskabsjournalist Lone Frank

og disse vil i den kommende tid benytte deres direkte medieadgang til at fremstille den glorificerede Nyborg som en forfulgt uskyldighed.

Den 15 november 2013

Kommentar i Jyllands-Posten af lektor Lars Larsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Lars har siden ca. 1990 været forskningsassistent for Nyborg og sidenhen været hans tro væbner med ofte aggressive angreb på enhver kritiker, ligesom han og Nyborg har udgivet flere artikler. Han blev trods dette i 2008 valgt til tillidsmand for kollegerne på instituttet og har nu i et par år efter indstilling fra institutledelsen været studieleder. Her udtaler han sig karakteristisk uden at kende den mindste smule til fakta. De oplysniger, der her viderebringes, har Lars fra gårsdagens smæde-email fra Nyborg, hvor han jo stod på listen af modtagere.

Nyborgs smæde-email, rundsendt til ca. 150 af hans formodede støtter, bliver publiceret på Jared Taylors ekstremt højreradikale forum American Renaissance. (PDF her.)

Nyborgs artikel er blevet strammet væsentlig op i forhold til orignalen. Væk er Nyborgs patetiske klynkeri om emeritus status og alle de ulykker der helt uforskyldt er overgået ham. Nu nu ligner det et ægte kampskrift.

Den 16. november 2013

Donald Templer er bl.a. forfatter til bogen "Does Size Matter", hvori han skriver om hvorledes man kan øge penis' størrelse. Endvidere har Don i bogen nogle nyttige tabeller, så mænd i alle aldre kan sammenligne længden og tykkelsen af deres penis med andres.

Donald Templer sender sit svar på Nyborgs rundsendte smædeskrivelse. Han skriver:

»My silence is because I I cannot think of anything to add to what others have said. When we think of academic fraud we think of tampering with or fabrication of data. When I unsuccessfully applied for emeritus status a poorly informed Alliant dean said publishing on racial differences in intelligence is contrary to the APA standards. This dean, however, did not accuse me of fraud. The methodology of the Templer and Arikawa 2006 IQ and skin color article was criticized but the critics did not say we engaged in fraud. What Helmuth wrote was just the opposite of fraud. He spoke the truth.«

Templer skriver: "When we think of academic fraud we think of tampering with or fabrication of data." Ja, nemlig! Han ved tilsyneladende ikke, at det lige præcis er det Vig og Nyborg har gjort. Det bliver bittert for alle Nyborgs venner når de opdager, at han har fyldt dem med løgn.

Den 17. november 2013

Højreekstremistbloggeren fra Jyllands-Posten og nyvalgt formand for partiet Dansk Samling Morten Uhrskov Jensen bider ikke overraskende til bolle. Uhrskov Jensen står som modtager af Nyborgs patetiske smædeemail af 14. november 2013, og er ikke kendt som en, der lader fakta komme i vejen for meningerne (PDF her.)

Også på nazi-siden The Daily Stormer er der aktivitet denne dag, for her udgives en kopi af Jared Taylors artikel på American Renaissance fra den 15. november. Stormtropperne synes tilsyneladende at den originale titel ("Danish Government Tries to Censor Science it Doesn’t Like") ikke er fængende nok, så de ændrer den til Danish Government Tries to Censor 'Dangerous' Scientific Facts Regarding Race and IQ (PDF her.)

Smagsprøve på det imponerende intelligensniveu på The Daily Stormer.

Den 20. november 2013

En af verdens mange anonyme bloggere er faldet over James Thompsons blogindlæg fra den 14. november og udbreder sig her med sin store viden omkring det danske tankepoliti (PDF her.)

Også her citeres Steven Pinkers brev fra 2005 i en forestilling om, at det vedrører den aktuelle sag.

Den 21. november 2013

Artikel i Kristelig Dagblad Forskere kræver strengere straffe for fusk.

Den 23. november 2013

Kristeligt Dagblad må krybe til korset og dementere torsdagens historie:

» På torsdagsavisens forside bragtes en artikel med overskriften ”Forskere kræver hårdere domme for fusk”. Kristeligt Dagblad skal præcisere, at denne ordlyd er avisens egen og ikke kan tillægges de forskere, der citeres i artiklen. I selve artiklen hedder det, at de tre forskere, der indbragte professor emeritus Helmuth Nyborg for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed, vil have gjort det til fast praksis, at indklagede, der får en ”dom” for uredelig forskning, ”lægges på is”, både i forskningsverdenen og i medierne. Det er forkert. De mener ikke, at afgørelser fra UVVU bør begrænse de indklagedes muligheder for at komme til orde på egne vegne, men at afgørelser påvirker den autoritet, de kan tildeles som forskere, når de udtaler sig i medierne. Kristeligt Dagblad beklager fejlen.«

Den 29. november 2013

 • Weekendavisens korps af pseudovidenskabsjournalister Lone Frank og Niklas Hessel rykker ud og fortæller den undrende offentlighed at UVVU er Ude af kontrol.

 • Dorte Toft skriver om Lone Franks historie i Weekendavisen og spørger, "Ren chikane?"

Den 1. december 2013

Decembernummeret af FORSKERforum er et temanummer omhandlende UVVU dommen over Nyborg. Nummeret indeholder flere artikler:

 • Nyborg dømt som fusker (s. 19.)
 • Whistleblowere i gabestokken, p. 20-21. Nyborg-sagen har været en sejtrækker og ørkenvandring for de tre klagere, der føler sig modarbejdet og negligeret af UVVU.
 • "Nogen måtte jo sige stop", p. 21.
 • Nyborg vil ikke interviewes, p. 22.
 • "Nyborg udsat for justitsmord", p. 22-23. Nyborg opfordrer til protest mod UVVUs afgørelse. Og han bakkes op fra en broget flok.
 • Støttes af internationale freakshow, p. 23.

Whistleblowerartiklen i FORSKERforum blev ledsaget af en graf fra Klagernes Bilag R, der viser at Nyborgs data ikke kan stamme fra FN.

Nyborgs ghostwriter Ebbe Vig mener at Danmarks Statistik bevidst underdriver indvandrenes fødselsrater for at bedrage befolkningen. Derfor laver han sin egen befolkningsfremskrivning, som starter i 1979. For hvert år beregnes tilvæksten for samtlige 235 nationaliteter som er repræsenteret i Danmark, angiveligt ved at benytte FN's fødselsrater for hjemlandene. Den øverste kurve (lyserød) er aflæst fra Figur 1 i Nyborgs artikel og viser indvandrenes fødselrate. De nederste kurver er beregnet af klagerne efter Vig/Nyborgs metode, ved brug af FN's officielle tal fra 2002-2010. Nyborg hævder at have benyttet FN's tal fra 2007 (lyseblå), hvilket som det ses ikke kan være rigtigt.

Disse meget høje fødselsrater af ukendt herkomst benytter Vig/Nyborg herefter i en eksponentielt voksende befolkningsprojektion som går frem til 2072, og som ikke overraskende ender med et stort flertal af indvandrere.

De vestlige landes fødselsrater holdes derimod på et kunstivt lavt niveau på 9.6 (pr. 1000), et tal som Nyborg heller ikke kan dokumentere.

Den 2. december 2013

Videnskabsjournalist Jørgen Øllgaards blogindlæg Weekendavisen hvidvasker Helmuth Nyborgs fusk og sig selv.

Øllgaard skriver bl.a.:

»MEN LONE FRANK fremlægger ikke disse belastende oplysninger om Nyborgs dom og hvorfor ikke? Fordi UVVUs dom diskvalificerer Nyborgs genetikartikel som en konstruktion, og fordi genetikfanatikeren Lone Frank er stor Nyborg-fan og såmænd præsenterede Nyborgs fupartikel som den skinbarlige videnskab i en stort opsat forsideartikel ”Det usigelige” i 2011 (22.7 2011). Det var mikrofonholderi og et partsindlæg fra Nyborg.«

Weekendavisen har tilsyneladende valgt at fortie denne ubehagelige kritik af den journalistik avisen bedriver.

Den 3. december 2013

Denne dag går Søren Pind på Facebook, i anledning af de skuffende PISA resultater:

» De dygtigstes antal i skolen svinder angiveligt ind ifølge Orientering, så der nu kun er 10 pct i hver klasse mod 16 pct i 2003. Skylden skydes på skolerne. Jeg fik et sug i maven ved tanken om, at det kan skyldes den ubehagelige teori fremsat af den forkætrede og omstridte Professor Helmut Nyborg om et generelt fald i befolkningens IQ. I hvert fald er det et spørgsmål, vi som samfund må tage dødsens alvorligt. Vi har brug for de bedst begavede. Og helst så mange som muligt. «

Vi har tidligere set Søren Pind i samtale med Nyborg, nemlig ved Trykkefrihedsselskabets møde den den 8. februar 2010.

Den 5. december 2013

 • Debatindlæg i dagens Kristeligt Dagblad af lektor Klaus Bærentsen fra Psykologisk Institut, AU, som gør sig overvejelser om mediernes ureflekterede kildebrug. "Dansk presse burde være mere påpasselig i sine valg," skriver han, og sammenligner mediernes naivitet med brugen af Stein Bagger som ekspert i principper for regnskabsføring eller Heinrich Himmler som ekspert vedrørende måder at omgås jøder. Begge har uomtvisteligt en ekspertise, men er det dén medierne ønsker at formidle?

 • I web-tidskriftet Modkraft skriver Malene Degn og Louise Pedersen en kommentar under titlen Fuskerforsker, som behandler udfaldet af UVVU-sagen mod Helmuth Nyborg (PDF her.)

Den 9. december 2013

Denne dag lægger UVVU den engelske oversættelse af Afgørelsen på nettet (PDF format).

I Klagernes svar af 14. aug. på UVVU's Udkast til Afgørelse blev UVVU opfordret til at foranstalte en oversættelse af den endelige afgørelse i sagen til engelsk, idet det videnskabelige produkt er publiceret i et internationalt, engelsksproget tidsskrift. UVVU ignorerede denne forspørgsel, og svarede heller ikke på den. Opfordringen til at oversætte Afgørelsen til engelsk blev gentaget i en email til kontorchef Charlotte Elverdam den. 14. november 2013, men også denne henvendelse blev ignoreret.

Tre uger efter Nyborgs internationale støtter er begyndt at sende protestbreve til minister Morten Østergaard, foreligger oversættelsen omsider.

Den engelske oversættelse (ligesom den danske version på UVVU's hjemmeside) er anonymiseret, således at ikke engang artiklens titel eller tidsskriftets navn optræder, hvilket jo gør dem helt værdiløse for dem, som ikke i forvejen ved, hvem og hvad det drejer sig om. Det virker ret besynderligt eftersom de ikke-anonymiserede versioner alligevel er offentligt tilgængelige via aktindsigt. UVVU administrerer naturligvis bestemmelsen efter bekendtgørelsen, som dog burde konsekvens-rettes efter ombudsmandens afgørelse om aktindsigt.

Den 12. december 2013

Jyllands-Posten lægger igen spalter til et af de sædvanlige skingre ad hominem angreb på Helmuth Nyborgs kritikere. Denne gang er det forfatter og blogger Morten Uhrskov Jensen, der er blevet lukket ud og har fået lov til at boltre sig i spalterne med kronikken Nutidens mccarthyister.

Det er da tænkeligt at Uhrskov har ret i at Kjeldgaard og Øllgaard, som denne gang skal trækkes gennem sølet, er nogle grimmer karle, men det ændrer nu en gang ikke på, at Helmuth Nyborg er grebet i videnskabelig fusk og svindel i hans Decay-artikel og at han ikke kan gøre rede for, hvorfra data stammer.

Og så kan man skælde nok så meget ud på budbringeren af dette triste budskab, det ændrer ikke ved at det er Den Danske Forenings statistiker og økonom Jørn Ebbe Vig der er ophavsmand til data, metode & analyse i den artikel, Nyborg har udgivet som sit eget arbejde, og at Vig har solgt alt dette til Nyborg for penge. Og at alt dette er holdt skjult for læserne.

I Jyllands-Postens besynderligt syrede karikaturstil titter de to banditter Kjeldgaard og Øllgaard ud af nogle huller i en eller anden hudfarvet klat. Og så er der en bøjet fyldepen og noget røg. Hvad slags medikamenter fodrer de mon tegnerne med ude på Grøndalsvej i Viby?

Den 21. december 2013

I et blogindlæg skriver en Dr. Frost (PDF) at han har kritiseret UVVU's afgørelse i en email til forskningsminister Morten Østergaard. Svaret fra kontorchef Charlotte Elverdam giver indblik i hvorledes UVVU besvarer sådanne henvendelser:

»Dear Dr. Frost,

The Minister for Science, Innovation and Higher Education Morten Østergaard acknowledges receipt of your e-mail dated 14 November 2013.

Further to your concern as to the decision (ruling) dated 28 October 2013 of the Danish Committees on Scientific Dishonesty on Helmuth Nyborg’s contribution to the article “The Decay of Western Civilization: Double Relaxed Darwinian Selection” published in the scientific journal “Personality and Individual Differences”, we are now pleased to invite you to study the translation into English of the decision. You will find the translation following this link:

http://fivu.dk/en/research-and-innovation/councils-and-commissions/the-danish-committees-on-scientific-dishonesty/decisions/2013/decisions-of-28-october-2013-on-authorship-and-misleading-reference.pdf

Based on the conclusions of the Committees they recommend that the article be withdrawn. But, as you will see, the Danish Committees on Scientific Dishonesty have not in any way considered the conclusions drawn by Dr. Nyborg, nor have they ordered him to withdraw the article.

The Committees have been established as stipulated in an act of Parliament to "investigate allegations on research misconduct only, i.e. falsification, fabrication, plagiarism and other serious violation of good scientific practice committed wilfully or grossly negligent on planning, performance or reporting of research results". The Committees are not entitled to consider cases involving the validity or truth of scientific theories or cases involving the research quality of a scientific product.

If you are interested in more information on the mandate of the Committees, you may find all the relevant regulations translated into English here:

http://fivu.dk/en/research-and-innovation/councils-and-commissions/the-danish-committees-on-scientific-dishonesty/the-danish-committees-on-scientific-dishonesty

Yours sincerely,

Charlotte Elverdam
General Counsel and
Head of Secretariat for Danish Committees on Scientific Dishonesty«

Den 27. december 2013

Læserindlæg i Weekendavisen med Klagernes svar på Lone Franks tendentiøse forsideartikel fra den 29. november, hvori Nyborgs internationale støtteanmodning var hovedkilden. Klagerne skriver bl.a.:

»WAs journalister synes ikke at have prioriteret fakta fra sagens tilgængelige akter, men forlader sig tilsyneladende på Nyborgs fordrejede sagsfremstilling, hvori han naturligvis frikender sig selv, og på dette grundlag mistænkeliggøres anmelderne uden sagligt grundlag.«

Den 31. december 2013

Vennerne på Stormfront annoncerer et festskrift for Richard Lynn udgivet af Lynns egen tænketank Ulster Institute for Social Research, hvoraf Nyborg er medlem af den såkaldt Academic Advisory Council (PDF her.)

Læg i øvrigt mærke til, at der nederst i indlægget linkes til Nyborg-proselyten Emil Ole William Kirkegaard hjemmeside, som tilsyneladende har liggende komplette PDF'er af Nyborgs bog fra 2003 og hans Hans Eysenck hyldest, som blev udgivet i forbindelse med ISSID mødet i Århus i 1997. Hvordan det forholder sig rent copyright-mæssigt er et åbent spørgsmål, men da Emil Ole William (også) er bestyrelsesmedlem i Piratpartiet er det nok noget han er sådan cirka fuldstændig ligeglad med.

Charmerende Richard Lynn fremviser sin indtagende fysiognomi til ære for Helmuth Nyborg og hans festskrift.

Hyldest-skriftet (PDF), udgivet af Lynns tænketank til ære for ham selv, er i øvrigt en kopi af det hyldest-nummer af Personality and Individual Differences hvori Nyborgs fup-artikel forekommer, som er kendt uredelig og som UVVU har anmodet ham om at trække tilbage. Naturligvis kommer hyldest-skriftet også til at indeholde Nyborgs kaminpassiar med Richard Lynn, en hyggelig interview-artikel i bedste Familiejournalen stil. Et sjovt og anderledes indslag i et angiveligt videnskabeligt tidsskrift. Besynderligt nok har Ulster Institute for Social Research fået tilladelse til et genoptrykke artiklerne af forlaget Elsevier, men det er måske trods alt begrænset hvad der kan tjenes af penge på dem.

De hylder i det hele taget hinanden rigtig meget i vennekredsen, så de er simpelthen med på det nyeste nye. Anerkendelse er jo hot for tiden i den terapeutiske praksis:

Der er gået en god petit-journalist tabt i Helmuth Nyborg. Navnestoffet kunne have fået sig et tiltrængt løft.

Den 1. januar 2014

Ebbe Vig fejrer nytåret med et blogindlæg i hans sædvanlige begavede og velargumenterede stil: Jens Mammen & Co er totalt latterlige, det samme er UVVU (PDF her.)

Vig frasiger sig nu — igen-igen — ethvert tilhørsforhold til Den Danske Forening, i august måned 2013 brystede han sig imidlertid af det arbejde, Nyborg har publiceret som sit (karakterisktisk omtaler Vig sig selv i tredje person):

»Nu Ebbe Vigs indsats sammen med DDF har skullet gøres til noget diskvalificerende, og indsatsen endda gøres til skamme i årevis, så er det lidt morsomt at se på, hvorledes Danmarks førende demograf i 2006 så på tællebegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. «

Den 10. januar 2014

Under overskriften "Regn selv efter" har Nyborg et indlæg i Weekendavisen hvor han atter forsøger at vildlede offentligheden omkring de anvendte data i Decay-artiklen.

Nyborg erkender nu pludselig offentligt, at han har begået en fejl i Decay-artiklen:

»Derimod mangler der i Decay-artiklens metodeafsnit en beskrivelse af en proportionalitetsomregning, som omregner Fns total Fertility rates til Crude Birth rates, som min befolkningsmodel skal bruge.«

Allerede i Klagernes høringssvar af 7. december 2011 gjorde Klagerne UVVU opmærksom på, at de fertiliteter, der er listet i FN-referencen der refereres til i Decay-artiklen (bilag P), ikke kan benyttes i den såkaldte annuitetsformel, der opgives i artiklen. Formlen benytter sig af fødselsrater ikke fertiliteter. Dette enkle faktum gik først op for Nyborg i hans 5. høringssvar af 12. september 2013, hvor han meddelte, at han havde forfattet et "addendum" som angiveligt var sendt til tidskriftet Personality and Individual Differences.

I dette addendum henviser Nyborg til linket:

 http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=af-afghanistan

men som enhver kan forvisse sig om leder linket blot frem til befolkningsdata for Afghanistan1. Der er ingen antydning af oplysninger om en metode hvorved fertiliteter kan omregnes til fødselsrater — og med god grund, for en sådan konvertering er fuldstændig meningsløs, eftersom den ikke er funderet teoretisk. Og der er heller ingen grund til at foretage den, fordi fødselsratedata er umiddelbart tilgængelige fra FN.

Og hvad befolkningsdata fra Nationmaster — som reelt stammer fra CIA — har at gøre med at omregne FN-fertiliteter til FN-fødselsrater står helt hen i det gådefulde og uvisse.

Nyborg sætter dernæst følgende trumf på sin vildledning af Weekendavisens læsere:

»Det kunne være interessant at se, om særligt interesserede læsere af WA uden nogen særlig videnskabelig indsigt alligevel kan anvende linkene og Addendummet korrekt. Jeg mailer selvsagt gerne de nødvendige oplysninger til enhver interesseret.«

Naturligvis har Klagerne forsøgt at eftergøre Nyborgs (læs: Vigs) beregninger, og har konstateret at det ikke er muligt at reproducere Nyborgs grotesk høje fødselsrater ved brug af data fra FN. Beregningen blev sendt til UVVU i form af Bilag R). Vigs data stammer et andet sted fra, eller han har selv konstrueret dem.

Nyborg skriver dernæst:

»I sin tid tilbød jeg naturligvis at stille hele mit gigantiske regneark til rådighed for UVVU, så udvalget punkt for punkt kunne studere, hvorledes jeg havde anvendt de korrekt refererede Fn-data på den beskrevne måde. UVVU foretrak at undlade at se regnearket, at følge kritikernes klage og erklære mig uredelig.«

Igen viser Nyborg her sine kvaliteter som eminent manipulator og løgner. Igennem den 2 år lange sagsbehandling har Nyborg på intet tidspunkt tilbudt at fremsende Vigs regneark, sikkert fordi han var klar over at det som sagsakt herefter ville falde i Klagernes hænder. Tilbuddet om at stille regnearket til rådighed for UVVU blev først givet i Nyborgs såkaldte "afsluttende bemærkninger", dateret den 7. oktober 2013, efter UVVU's mere end to-årige høringsfase formelt var afsluttet.

Nyborgs afsluttende bortforklaringer om fortielsen af, at det reelt er Jørn Ebbe Vig som er ophavsmand til metode, dataindsamling og analyse kan læseren se helt bort fra. Det er indiskutabelt at Vig burde være nævnt i Decay-artiklen, enten på forfatterlisten eller i det mindste i Acknowledgements. Man kan blot henvise til UVVU's retningslinjer for god videnskabelig praksis fra 2009 om pligten til at give retmæssig oplysning om, hvem der har medvirket på hvilken måde ved en artikels tilblivelse.


1. Linket er ikke længere aktivt hos Nationmaster, derfor føres læseren til den oprindelige side i web.archive.org.

Den 16. januar 2014

Vigs blogindlæg Professor Mammen kan ikke regne, og det kan UVVU heller ikke (PDF her.)

Blogindlægget er interessant, fordi det angives at være forfattet af Nyborg, og det bærer en slående lighed med Nyborgs indlæg i Weekendavisen den 10. januar 2014. Det er nærliggende at antage, at vi her har er en kladde, som efterfølgende er blevet nedkortet og rettet til af Weekendavisens redaktion. Hvordan er denne kladde havnet hos Vig? Man kan gætte på, at Vig i lighed med tidligere har tilføjet tekniske oplysninger om de foretagne beregninger, som er Nyborg ubekendt.

Interessant er ligeledes, at Vig her for første gang afslører hvorledes den såkaldte "proportionalitetsfaktor" er beregnet. Det er den der nævnes i det bizarre og vildledende bortforklaring, Nyborg forsøgte sig med i sit sidste desperate høringssvar. Det er måske relevant af bemærke følgende om Vigs indlæg:

 1. Linket til FN’s 2007 data virker ikke. Heldigvis har vi planchen, der henvises til (vi vedlagde den UVVU-sagen som bilag P). Man kan finde tallet 5.20 for perioden 2000-2005.

 2. Nyborgs andet link:

     http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=af-eritrea
  

  virker traditionen tro heller ikke. Man ser, at linket indeholder strengen "country=af-eritrea". "Af" er en kode for "Afghanistan", og "eritrea", betyder naturligvis "Eritrea". Tilsammen er de blot nonsens, hvilket tyder på at Nyborg har redigeret i tekststrengen.

  Klikker man på det, bringes man frem til Afghanistan. Det korrekte link for Eritrea er [1]. Tallet for 2005 er 38.62 og ikke 38.71 som hævdet af Nyborg.

 3. Man kan finde tallet 5.74 for året 2003 for Eritrea [2].

Den korrekte udregning er derfor:

(5.20 (2000-2005) * 38.62 (2005))/ 5.74 (2003) = 35.0

Hvem er det nu, der ikke kan regne?

Derudover er det er jo fuldstændig hen i vejret at blande data fra forskellige kilder og årstal på denne måde! Og hvorfor ikke bare skaffe FN's summariske fødselsrater for 2007 som er tilgængelige (og Eritras fødselsrate kan aflæses til 32.2), istedet for at gange med en besynderlig kvotient mellem CIA's og FN's fertiliteter? Det er jo helt håbløst!

Lad os nu se på hvad Vig har gjort. I stedet for at benytte FN's fødselsrater, som er umiddelbart tilgængelige fra FN's hjemmesider, har han lavet en kvotient mellem fertiliterne fra FN's planche (bilag P) og dem han har fundet på Nationmasters hjemmeside. Disse kvotienter er dernæst ganget på fødselsraterne fra Nationmaster, velsagtens i et forsøg på at skalere Nationmaster data til FN data og på denne måde genskabe data, som måske kunne minde om FN's. Kan man gange befolkningsdata fra CIA med en eller anden kvotient og så påstå at disse data nu på magisk måde stammer fra FN? Nej, selvfølgelig kan man ikke det.

Der er imidlertid ingen grund til at formode, at FN og Nationmasters fertilitetsdata er voldsomt forskellige (bortset fra de er fra forskellige år). Kvotienterne vil derfor være meget tæt på 1.0. Hvad regneøvelsen skal gøre godt for, er gådefuldt. Hvad har data fra Nationmaster overhovedet at gøre med data fra FN? Alene det faktum, at Nyborg nu indrømmer ikke at have brugt data fra FN, men har foretaget en uoplyst konstruktion af data betyder han reelt indrømmer videnskabelig uredelighed.

Det uforståelige i omregningen skal dog ikke afskrække os fra at gentage simulationen (beskrevet i Bilag R). Denne gang beregnes fødselsraterne ifølge den beregningsmetode, Vig her har beskrevet, og som Nyborg har sendt til Weekendavisen:

Den øverste kurve (rød) viser fødselsraterne som angivet i Figur 1 i Decay-artiklen. Kurverne længere nede er beregnet — ved hjælp af annuitetsformlen og Vigs metode — ud fra FN's fødselsrater for årene 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 og 2010. Det ses at ingen af disse FN-data kan reproducere Nyborgs fødselsrater fra Figur 1, på trods af at Nyborg i artiklen påstår at de anvendte data stammer fra FN.

Benyttes Vigs besynderlige omregning ved hjælp af de data han har fundet på Nationmaster, fås den nederste kurve (sort). Ved denne omregning fås med andre ord anslåede fødselsrater, som ligger endnu lavere end man får ved brug af de data, FN har offentliggjort siden 2002.

Nyborgs bortforklaringer forklarer således ingenting, men understreger blot at det hele er fup, svindel, manipulation og løgn.


[1] Linket er ikke længere aktivt hos Nationmaster, men kan findes i web.archive.org: http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=er-eritrea

[2] Oplysningen om fertiliteten i Eritrea i 2003 kan findes her: http://www.nationmaster.com/country-info/stats/People/Total-fertility-rate#2003

Den 24. januar 2014

Anders Gades indlæg i Weekendavisen.

Den 28. januar 2014

Peter Neerup Buhl skriver en hyldest til Ebbe Vig i nynazisternes on-line publikation Nationaldemokraten. Denne hyldest er forudligelig og ret uinteressant. Det interessante er imidlertid Ebbe Vigs kommentar i kommentarfeltet, hvor han underskriver sig med sit vante pseudonym "Sonia". Vig skriver:

»Det skal måske lige anføres at bedømmerne i UVVU-sagen intet havde at udsætte på den model og de data, som Vig havde leveret Helmuth Nyborg. Resten af UVVU-bedømmelsen var i øvrigt helt hen i vejret. Det fremgår af:

http://danmark.wordpress.com/2014/01/16/professor-mammen-kan-ikke-regne-og-det-kan-uvvu-heller-ikke/

Jo, indklagerne havde sat alt i gang i pressen under sagen forløb og i skrivelserne til UVVU for at få anerkendt fejl i Nyborgs forskningsartikel med total irrelevante henvisninger til Vig’s tidligere virke.

Vigs kommentar var, at han i grunden aldrig havde haft en komplet oversigt over hele sin skriftlige aktivitet gennem årene inklusive indholdet af en (fejl-)refereret telefonsamtale med et uforskammet folketingsmedlem, der havde ringet ham op. Så det var i grunden ikke så galt set i det lys.

Sonia«

Den 9. april 2014

Den højreradikale svenske netavis Fria Tider kan i anledning af PISA undersøgelsen af skoleelever og på årsdagen for nazisternes besættelse af Danmark stadig gøre brug af videnskabsfupmageren H. Nyborg som sandhedsvidne (PDF her).

Den 20. februar 2015

Københavns Universitets Universitetsavisen har givet UVVU-kritikeren mulighed for at fremkomme med sine slagfaste synspunkter i en kronik "Derfor blev Klarlund renset".

Ravnkilde er en meget engageret mand med en intens vendetta mod UVVU, og han skal da have ret til sine synspunkter om Bente Klarlunds sag. Men i slutningen af kronikken bevæger Ravnkilde sig ind på Nyborg sagen, som han tydeligvis ikke aner noget om. Men, karakteristisk for akademikere, er han mere end villig til at udtale sig uden at kende det mindste til sagerne.

Vi måtte derfor imødegå Ravnkildes vildfarelser i kommentarfeltet. Ravnkildes kronik må I selv gå ind og læse, hvis I gider. Her bringes kun vores egen kommentar, bl.a. fordi vi er onde og manipulative, og følger ikke selv det vi prædiker om gennemført dokumentation... (det er gas).

Ravnkildes ignorering af fakta i Nyborg-sagen

BY JENS MAMMEN ON 20. FEBRUAR 2015, 14:40.

Vi skal ikke kommentere Ravnkildes gennemgang og ræsonnementer på Klarlund-dommen. Det er dog fuldstændig usagligt, når han slutter af med at parallelisere Klarlund-sagen med Helmuth Nyborg-sagen: "Også denne sag må UVVU forvente at tabe, eftersom Nyborgs sag er endnu mere oplagt end Klarlunds".

Hertil er der bare at sige, at Jens Ravnkilde burde sætte sig ind i Nyborg-sagens substans, før han udtaler sig så skråsikkert. Klarlund blev renset, fordi Østre Landsret er uenige i UVVU’s angiveligt skærpede fortolkning af, hvad der er "uredelighed". Det var ikke tilfældet med Nyborg; han blev dømt, fordi hans data og resultater simpelthen er fup og fusk og for at skjule, at hans artikel var hvidvaskning af politisk propaganda fra Den Danske Forening. Før der således skabes nye myter om Nyborg som uskyldig og forfulgt, lige nogle fakta:

 1. UVVU dømte groft sagt Nyborg uredelig, fordi Nyborg hverken ville og kunne redegøre for sine data. Ingen forskere kan altså genkende og eftergøre hans såkaldte data og resultater, hvilket er et absolut krav i den videnskabelige verden (og hvilket vi håber, at Ravnkilde også anerkender). Dernæst blev han dømt for at have holdt en ghost-writer Jørn Ebbe Vig fra Den Danske Forening skjult med den undskyldning, at denne ikke ville optræde som forfatter, hvilket man vel heller ikke kan forvente af en ghost-writer.
 2. Nyborg har nu bildt pressen (fx DR2-Deadline og Jyllands-Posten) ind, at han har tilstrækkeligt grundlag til at anlægge civilretssag mod UVVU’s afgørelse med henblik på at blive renset. Han har angiveligt præsenteret nye data/resultater, og en såkaldt uafhængig komite, nedsat at det tidsskrift, hvor hans og Vigs artikel er offentliggjort, skulle have gennemgået og godkendt den artikel, som UVVU dømte uredelig. Det er imidlertid løgn. Tværtimod har tidsskriftet over for os bekræftet, at det såkaldte ”addendum”, som Nyborg ellers har henvist til med korrektioner af sine data, ikke er noget, som tidsskriftet har lagt frem på noget tidspunkt, hvis de overhovedet har modtaget det, og at den nævnte komité desuden giver UVVU totalt medhold i de to ovennævnte forhold vedrørende ghost-writer og data-kaos, men at de bare ikke er enige i, at det skal takseres til at være uredeligt, hvilket ikke er så overraskende, da Nyborg var tidsskriftets gæsteredaktør på det nummer, hvor hans og Jørn Ebbe Vigs svindel og vås blev trykt.
 3. Nyborg og Vig har IKKE præsenteret nye data, som ændrer noget som helst andet end yderligere røgslør, og uanset deres yderst kreative forståelse af metodefrihed lykkes det dem endnu en gang ikke at underbygge artiklens resultater.
 4. Den såkaldt uafhængige komite har ikke lavet en selvstændig gennemgang af Nyborgs data/resultater, så komiteen har IKKE noget fagligt grundlag for at rense Nyborg for det, UVVU dømte ham på. De skriver endda selv, at de nok ville have fundet endnu flere fejl, hvis de havde udvist større ”scrutiny” (nøjere granskning). Og det markedsfører Nyborg som en frifindelse og underkendelse af UVVU!
 5. Alt andet lige har Nyborg altså ikke en sag ved civile domstole, som på nogen måde kan sammenlignes med Klarlunds. Så pressen og Ravnkilde bør altså for sin egen og sandhedens skyld sætte sig ind i sagens substans, før de holder mikrofon for Nyborg.

Morten Kjeldgaard
lektor, Aarhus Universitet

Jens Kvorning
undervisningsadjunkt, Aalborg Universitet

Jens Mammen
professor emeritus, adjungeret professor, Aalborg Universitet

Den 21. august 2015

Helmuth Nyborgs kronik i Jyllands-Posten Værd at vide om indvandring (PDF her.)

Det interessante for Nyborg-UVVU sagen er ikke så meget det politiske budskab, men at Nyborg flere gange og uden forbehold refererer til sin uredelighedsdømte (og bedrageriske) artikel som væsentligt grundlag for konklusionerne. Det bemærkes også, at offentligheden får fortalt, at "Aarhus Universitet og Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed tjener som særligt grove eksempler på systematisk forfølgelse af reelt retsløse forskere ..."

Helmuth Nyborg kunne imidlertid godt bruge UVVU i 2006, hvor han selv anlagde en sag for at blive renset for Aarhus Universitets bedømmelse af ham som uredelig. Det var i forbindelse med rapporteringen af det såkaldte Skanderborgprojekt, og er udførligt dokumenteret andetsteds her.

Den 25. januar 2016

Retsagen

Professor emeritus., dr. phil. Helmuth Nyborg (v/ advokat René Offersen)

MOD

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed c/o Styrelsen for forskning og Innovation (v/ advokat Jeppe Skadhauge)

påbegyndes ved Vestre Landsrets 14. Afdeling i Viborg.

Den 27. januar 2016

Vestre Landsrets behandling af sagen H. Nyborg ctr. UVVU den 25. og 25. januar 2016.

Af Jens Mammen

Først det formelle:

Sagen var klassificeret som "Forvaltningsret, prøvelse". Dommere var Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Tina Birgitte Nors (kst.)

For parterne mødte: Helmuth Nyborg, advokat René Offersen, kontorchef Charlotte Elverdam (UVVU), advokat Jeppe Skadhauge og advokat Mathias Rose Svendsen.

Vidner den 25. januar: Helmuth Nyborg og Jørn Ebbe Vig. Vidner den 26. januar: Hans Henrik Edlund og Helmuth Nyborg.

Tilhørere begge dage: Helmuth Nyborgs hustru Mette, fuldmægtig Mathias Willumsen (UVVU), Jens Mammen. Tilhørere kun den 25. januar: journalist Jan Bjerre Lauridsen fra Ritzau, advokat Peter Secher Schmidt fra advokatfirmaet Tommy V. Christiansen (efter eget udsagn uden relation til sagen). Tilhørere kun den 26. januar: Morten Kjeldgaard (fra ca. kl. 13:15).

Der er bebudet en dom i sagen den 30. marts kl. 11.

Generelle spørgsmål vedrørende sagsbehandlingen:

Der blev under hele sagen henvist til nogle hæfter med sagsmateriale, som dommerne og parterne sad med. De blev betegnet som parternes materiale og som Bind 1 og Bind 2. Desuden blev henvist til "Ekstraktet". Disse hæfter indeholdt mere end, hvad vi har fået kendskab til, bl.a. en korrespondance mellem en amerikansk professor Steven Pinker og undervisningsminister Esben Lunde Larsen.

Den første dag gik -- ud over vidneafhøringer -- med, at de to advokater fremlagde "det foreliggende", først og fremmest ved selektiv oplæsning fra det omfattende materiale. Selv om det ikke lykkedes fuldstændigt, var det klart, at dette skulle fungere som præmisser for forhandlingerne, og at det skulle holdes adskilt fra den senere procedure fra de to parter. I et mindre omfang blev der henvist til yderligere dele af materialet i procedurerne. Jeg vil meget gerne vide, om dette betyder, at de store dele af det omfattende materiale, som ikke på denne måde var blevet direkte præsenteret mundtligt, dermed ikke kunne indgå i rettens efterfølgende vurdering af sagen. Det vil efter min vurdering betyde, at en væsentlig del af dokumentationen for Nyborgs forseelser ikke vil kunne tillægges vægt af retten.

Falske vidneforklaringer:

Det blev af dommeren indskærpet, at forklaringerne fra Helmuth Nyborg og Jørn Ebbe Vig var afgivet som vidner, og at usandheder var strafbare. På den baggrund var det noget rystende at overvære, hvordan der blev løjet flittigt om faktuelle forhold, og uden at der blev grebet ind fra dommer eller advokaterne. Selv hvor Nyborg frejdigt hævdede, at der i den oprindelige klage var anført 25 klagepunkter, hvoraf klagerne kun fik medhold i de to af UVVU (tydeligvis med det formål at fremstille klagerne som kværulanter), blev det ikke påtalt, og Offersen brugte det endda i sin procedure som undskyldning for, at Nyborg var kommet til at modsige sig selv i sine høringssvar på grund af den store belastning. Dette var ikke den værste usandhed, men den nævnes her, fordi den var i åbenbar strid med den klage, som alle var bekendt med fra sagsakterne. I den mest vidtgående fortolkning er der oprindeligt tale om fire klagepunkter, hvoraf de to (plagiat og uretmæssig angivelse af forfatterrolle) endda ikke er uafhængige, men snarere i et subsidiaritetsforhold. I klagernes høringssvar den 7. december 2011 opregnes syv klagepunkter (heri indbefattet de fire førstnævnte), hvoraf de tre første (uberettiget eneforfatter, ghost authorship og plagiat) er tæt forbundne og igen nærmest i et subsidiaritetsforhold, så der altså i sagen reelt er fem klagepunkter.

Mere betydningsfulde usandheder kom frem, når begge de nævnte vidner hævdede, at samtlige artiklens resultater byggede på FN-data, men indrømmede, at nogle af dem også inddrog andre, men uoplyste datakilder (Nationmaster) og i nogle tilfælde desuden skønsmæssige data. Dette er direkte i modstrid med, at artiklens Figur 1 ingen som helst relation har til FN-data, men derimod via Jørn Ebbe Vig bygger på (transformerede) data fra en engelsk folkeskole (the Alsager School) med uoplyst oprindelse. Nyborg hævdede endda på forespørgsel, at de steder, hvor Vig brugte disse "Alsager-data", havde han selv brugt FN-data, hvilket er en direkte usandhed. Angående det flere steder nævnte tal 9,6 hævdede Nyborg igen, at det stammede fra et nu nedlagt link til FN-data, skønt vi som klagere har fremskaffet det pågældende link fra FN's datakontor, og at det ikke nævner det pågældende tal. Dette er klart dokumenteret i vores afsluttende høringssvar (sagens bilag Q og Y, som er identiske). Morten Kjeldgaard nævnte efter sagen kort dette for advokat Skadhauge, som svarede, at det i så fald var en sag for politiet.

(Vi har allerede i slutningen af vores høringssvar den 12. september 2013 med henvisning til straffelovens §163 nævnt, at det må være strafbart af afgive falsk forklaring til UVVU som offentlig myndighed)

Sagens forløb:

Der kom ingen væsentlige overraskelser i forhold til det materiale, som vi allerede var bekendt med. Men det undrer os stadig, at UVVU ikke valgte at inddrage et ekspertvidne, som havde kunnet udtale sig med autoritet om de data-mæssige og beregningsmæssige forhold m.v. Det var tydeligt, at retsformanden havde svært ved at følge sagens mere tekniske aspekter, hvilket hun også direkte udtrykte flere gange. Da Skadhauge fremdrog sit processkrift B, blev det af dommeren nærmest afvist som noget, retten ikke var kvalificeret til at tage stilling til, og Offersen spurgte om, hvor det kom fra. Skadhauge svarede, at det kom fra UVVU's sekretariat, og at Mathias Willumsen måske kunne forklare det. "Det skal i så fald være som vidne", replicerede dommeren, hvorefter Skadhauge tilsyneladende frafaldt. Det burde han have forudset, jf. vores notat.

Offersens strategi var at indrømme fejl i databehandlingen m.v., men også at fremhæve, at Elseviers komité havde vurderet, at det var undskyldeligt. Hertil svarede dommeren (med forbehold for fejlhøring), at "Det er altså mig, der er dommeren". Jeg håber meget, at jeg hørte rigtigt. Dernæst gjorde Offersen, heller ikke overraskende, meget ud af, at det ikke var sagens objektive forhold, men de subjektive, altså tilregneligheden, som måtte være det centrale i forhold til begreberne forsæt og uagtsomhed. Dernæst forsøgte Offersen at analogisere til Østre Landsrets afgørelse i Klarlundsagen, men her fik Skadhauge dels påpeget væsentlige forskelle i det gældende retsgrundlag på tidspunkterne for de indklagede gerninger (henhv. før og efter 2008/2009), dels påpeget væsentlige indholdsmæssige forskelle mellem sagerne.

Hvis dommerne faktisk lægger Skadhauges argumenter til grund, skulle UVVU klart blive frifundet i begge forhold. Det var dog tydeligt, at forholdet vedrørende forfatterskabet rummede langt mere kendte og forståelige problemstillinger for retten, hvorimod forholdene vedrørende data-manipulation i højere grad var ukendt land, hvilket UVVU efter min opfattelse ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til i sin fremlæggelse uden støtte fra et ekspertvidne. Hvis afgørelsen i sagen skulle blive anket af en af parterne, håber jeg, at UVVU har taget ved lære af dette sagsforløb, og at vi i så fald har større held med at trænge igennem med vores påpegning af nødvendigheden af faglig autoritet over for retten i forhold, som ligger ud over, hvad UVVU allerede har forholdt sig til, og som UVVU altså selv valgte at inddrage i retten bl.a. med processkrift B (men altså overhørende vores advarsel).

Den 28. januar 2016

FORSKERforum har et referat af sagsforløbet i Vestre Landsret (PDF her.) som forekommer rimeligt dækkende. Især skal fremhæves det sidste afsnit, som refererer et synspunkt, som med stor klarhed blev fremsat af UVVU's partsvidne professor Hans Henrik Edlund, og som blev gentaget af Skadhauge i hans procedure.

Den 8. april 2016

Denne dag kalder Helmuth Nyborg sine meningsfæller til at mobilisere til borgerkrig. Det sker i en kronik i Jyllands-Posten med titlen Frygt Danmarks fremtid (PDF) og undertitlen:

Venstreorienterede adfærdsforskere og skiftende regeringer har længe promoveret idéen om det samfundsskabte menneske. Den associerede indvandrerpolitik giver os nu valget mellem underkastelse, ærefuld repatriering eller borgerkrig.

Nyborg har nu fået blod på tanden, efter tre landsretsdommere i Viborg har underkendt UVVU’s afgørelse.

I kronikken skriver

Den 17. april 2016

Denne dag interviewes Nyborg af lederen af internet-kulten Freedomain Radio Stefan Molineux. Læs beretning — og hør Nyborgs soundbites på bloggen Angry White Men — Tracking the Alt Right (PDF).

Nyborg interviewes af Stefan Molyneux

Den 12. november 2016

Nyborgs kronik i Jyllands-Posten med titlen “Danskhed – kultur eller biologi?”

Den 16. november 2016

Professorens Hjernespind, indlæg i Jyllandsposten af Mathias Henriksen og Anas Kababo. Dette er et svar på Nyborgs kronik i Jyllands-Posten “Danskhed – kultur eller biologi?” den 12. november.

Den 29. november 2016

Misbrug af naturvidenskab i demokratidebatten: Den ”kolde vinter-teori” er videnskabeligt fupmageri.

Kronik i Jyllands-Postens netudgave af en række af Danmarks mest prominente forskere:

 • Ernst Martin Füchtbauer, lektor ved Aarhus Universitet.
 • Peter C. Kjærgaard, professor ved Københavns Universitet, direktør af Statens Naturhistorisk Museum
 • Poul Nissen, professor ved Aarhus Universitet
 • Tobias Wang, professor ved Aarhus Universitet
 • Eske Willerslev, professor ved Københavns Universitet og Cambridge University
 • Dan Zahavi, professor ved Københavns Universitet

Den 2. december 2016

Kronik i Jyllands-Posten af evolutionsbiologer Jesper Givskov Sørensen, lektor | Machteld Verzijden, ph.d. | Jessica Barker, ph.d. | Caitlin Stern, ph.d. | Jens Mogens Olesen, professor | Mads Fristrup Schou, ph.d. | Jesper Smærup Bechsgaard, ph.d. | Tove Hedegaard Jørgensen, lektor | Michael Møller Hansen, professor | Trine Bilde, professor | Volker Loeschcke, professor.

Den 17. januar 2017

Her er en interessant artikel (PDF her) fra Jyllands-Postens netudgave der afslører, at Helmuth Nyborg (sammen med Iben Thranholm) er i EU’s søgelys som spreder af misinformation, og at den danske regering ikke har noget at indvende imod EU’s taskforce i den anledning. Det ses også, at Nyborgs suspension fra AU i 2006 klæber til ham på trods af alt UVVU- og rets-halløjet.

Den 15. november 2017

Redox rapporterer fra et internt møde den 6. maj i Nye Borgerliges Århus-afdeling hos den lokale spidskandidat Thomas Kold (PDF her):

Der var gris på gaflen, da Nye Borgerliges Århus-afdeling i foråret havde intern fest. De blev gæstet af den kontroversielle professor Helmuth Nyborg.

Den 16. januar 2018

Kristeligt Dagblad rapporterer at Dansker deltog i kontroversiel konference om racehygiejne (PDF her)

Personen overskriften omhandler Nyborg-proselytten Ole Emil William Kirkegaard.

Emil Ole William Kirkegaard har bl.a. gjort sig bemærket ved offentligt at sympatisere med pædofili, herunder at med fantasier om voldtægt af mindreårige, blot de sover eller er blevet bedøvede først. Derudover er Emil Ole William Kirkegaard nok mest kendt som styrende medlem af Piratpartiet, som han blev strittet ud af, for derefter at oprette enmands-partiet “Internetpartiet” som nu er forsvundet fra jordens overflade, formentlig fordi Emil Ole William Kirkegaard på partiets hjemmeside offentliggjorde et større antal folketingsmedlemmers CPR numre, en handling som efterfølgende blev til en politisag for Emil Ole William Kirkegaard.

Herudover er Emil Ole William Kirkegaard kendt for at være tæt tilknyttet diverse højreekstreme bevægelser, herunder neo-nazister. Han er alene her i januar 2018 blevet intenst omtalt i engelsksprogede medier. Se de henvisningerne i Wikipedia artiklen om Emil Ole William Kirkegaard (PDF dump dato 2018-01-18 her). I dansk sammenhæng er Emil Kirkegaard imidlertid nok mest kendt som tro væbner og “føl” for tidligere professor Helmuth Nyborg, hvor han sandsynligvis er indtrådt som “regnedreng” for den notorisk matematiske nullitet professor Nyborg. Se blandt andet om deres samarbejde på Nyborgs hjemmeside.

Det er også relevant at fremhæve, at Helmuth Nyborg også har deltaget i de nævnte konferencer på UCL med hovedindlæg, se HER og HER, og at han ligeledes er dybt involveret i højreekstreme bevægelser både i Danmark og i udlandet, herunder neo-nazistiske kredse, f.eks. omkring tidsskriftet Mankind Quarterly, grundlagt af Otmar von Verschuer, der som nævnt i HER og HER var mentor for Dr. Josef Mengele og i øvrigt aftog det “biologiske materiale”, som Mengele “indsamlede” i KZ-lejrene til “forskning”.


Permalink