Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Notat vedrørende sagen Nyborg vs. UVVU

7. december 2015


Nedenstående er et 15 siders notat fremsendt til statens advokat Jeppe Skadhauge som førte sagen på vegne af UVVU. Vi fik aldrig nogen respons fra statsadvokaten, og blev ej heller indkaldt som vidner. Vores indtryk var, at en fuldmægtig fra statsadvokatens kontor verificerede en del af vores materiale, men statsadvokaten nægtede at lade vedkommende vidne under vidneansvar, så beviserne på Nyborg og Vigs svindelnumre blev aldrig fremført under retssagen.

Udover Vig er vi de mennesker i verden der bedst forstår hvordan data fra Decayartiklen er fremkommet, og vi har udviklet knap 10.000 linier Python kode til at analysere regnearket mmc1. Det er særdeles besynderligt at UVVU ikke ønskede at fremføre deres eget ekspertvidne Lisbeth B. Knudsen, eller en eller flere af klagerne. De foretrak tilsyneladende at tabe sagen.

Retssagen og de informationer der fremgik af den, fik efterfølgende Nyborg og Elsevier til at korrigere den cirkulære reference samt at få publiceret det famøse “Addendum” der omtales herunder. Elsevier har publiceret ikke mindre en 3 udgaver af “Editors’ Note” uden at dokumentere ændringerne med dato eller på anden måde. Vi har gentagne gange påpeget det problematiske i dette over for Elsevier som svarede høfligt at de ville vende tilbage men det er aldrig sket. I det hele taget har Nyborg, som den svindler han er, løbende benyttet oplysninger der er fremkommet under sagsforløbet til at ændre på forklaringer og det foreliggende materiale.


Formålet med dette notat er at klarlægge en række fakta som ikke synes tilstrækkeligt belyst eller kommenteret i sagsøgtes duplik af 10. september 2015.

Vi har haft adgang til følgende sagsakter fra sagens parter:

 • René Offersens (herefter RO) stævning af 21. januar 2015 med bilag 1-22
 • RO’s processkrift af 20. marts 2015 med bilag 23 og 24
 • Jeppe Skadhauges (herefter JS) svarskrift af 7. april 2015
 • JS’s supplerende svarskrift af 4. juni 2015 med bilag A–Q
 • RO’s replik af 17. juli 2015 med bilag 25–29 (I processkrift 1 af 14. oktober 2015, pkt. 76 og 80 henvises til Bilag 30–35 som vi ikke har kendskab til).
 • JS’s duplik af 10. september 2015 med bilag R–Y (bilag Y identisk med bilag Q)
 • RO’s processkrift 1 af 14. oktober 2015

Derudover skulle der foreligge et processkrift A fra JS af 11. november 2015, som vi ikke kender. Vores bemærkninger skal derfor tages med det forbehold, at nogle af dem kan være helt eller delvis indeholdt i dette processkrift.

Af sagsøgers processkrift 1 af 14. oktober 2015 — og tidligere processkrifter — fremgår det, at man vil argumentere for frifindelse ved også at inddrage forhold, som tidsmæssigt rækker ud over UVVU’s endelige afgørelse i sagen af den 28. oktober 2013 (sagsøgers bilag 2). F.eks. sker en inddragelse allerede i processkriftets pkt. 18, 33, 36 og 41. Dette begrundes mest generelt og eksplicit i processkriftets pkt. 68: “Alle saglige hensyn taler for at inddrage og vurdere alle sagens dokumenter og oplysninger herunder de rettelser, Helmuth Nyborg har foretaget med addendummet”. Det fremgår af processkriftet i øvrigt, at der foruden det nævnte addendum først og fremmest tænkes på den af forlaget Elsevier senere fremlagte Editor’s Note (publiceret februar 2015) og det dertil knyttede “supplementary material”, specielt et regneark, som sagsøger også tidligere har påberåbt sig. Det drejer sig dels om nye forhold i relation til UVVU’s afgørelse, dels forhold, som sagsøger sætter i relation til sagens forløb før denne afgørelse. Det er vores indtryk, at sagsøgte ikke principielt afviser relevansen af disse “nye” forhold, og at de derfor bliver centrale for spørgsmålet om frifindelse eller stadfæstelse af UVVU’s afgørelse.

Betydningen af addendummet fremhæves i processkrift 1 især i punkterne 45, 51 og 68–80, men også mere indirekte i punkterne 46–80 i forbindelse med det regneark, som optræder i det supplerende materiale til Editor’s Note med forklaring på den såkaldte “proportionalitetsomregning”, og hvis forhold til det nævnte addendum er uigennemskueligt. Den gennemgående påstand fra sagsøger er, at de fejl og undladelser, som kan findes i artiklen (sagsøgers bilag 1), hermed er blevet rettet, at det er blevet bekræftet, at sagsøgte har benyttet de FN-data, som er hævdet i artiklen, og at de udeladte mellemregninger, som forbinder dataene med artiklens kurver og figurer, nu er blevet tilgængelige og gennemskuelige, så de kan efterprøves af offentligheden.

Derudover er der beklagelser over, at dele af dette “nye” materiale, som allerede påstås tilgængeligt før sagens afgørelse, ikke blev forelagt UVVU’s ekspert, professor Lisbeth B. Knudsen. Vi noterer at Nyborg ikke havde stillet det omtalte materiale til rådighed for UVVU før udvalgets foreløbige afgørelse forelå, med udtalelsen fra Lisbeth B. Knudsen.

Det er påfaldende, at samtlige sagsøgers påstande om, hvad addendummet og det supplerende materiale redegør for eller underbygger, er ganske udokumenterede, og det viser sig da også, at de uden undtagelse er usande og i stedet for at styrke sagsøgers sag på afslørende vis yderligere dokumenterer, hvilken afgrund af vildledning og direkte bedrag både den videnskabelige offentlighed og UVVU har været udsat for. En forelæggelse af dette materiale for UVVU’s ekspert ville have gjort hendes arbejde lettere, men ikke til sagsøgers fordel.

Det er afgørende for retssagens udfald, at sagsøgte er i stand til at imødegå sagsøgers udokumenterede påstande og usandheder, hvoraf mange er nye i forhold til, hvad UVVU direkte har taget stilling til i deres afgørelse, bl.a. i kraft af det ny-inddragne materiale. UVVU kan derfor heller ikke — som sagsøger ellers ganske asymmetrisk lægger op til - være bundet af og begrænset til de påstande, som UVVU har fremført til grund for sin afgørelse.

Det er på denne baggrund, at vi nedenfor tilbageviser en række af sagsøgers påstande. Vi er overbevist om, at de om nødvendigt vil kunne bekræftes af eventuelt indkaldte ekspertvidner, f.eks. professor Lisbeth Knudsen eller Danmarks Statistik.

Den af Elsevier nedsatte komité fremkom med en udtalelse, som forlaget har publiceret og lagt en henvisning til i forbindelse med artiklen[1]: Men det fremgår ikke, at det drejer sig om en rettelse, heller ikke hvis man klikker hen til selve Editor’s Note (Bilag ii). Den kan for menigmand uden adgang til forskningsartikler kun læses ved betaling af 39,95 USD (ud over samme pris for selve artiklen).

I dette notat vil vi bl.a. kommentere på følgende:

 1. Nyborgs såkaldte “Addendum” er aldrig publiceret.

  Det er helt centralt i sagsøgers argumentation, at han har korrigeret sine fejl i artiklen i et “addendum”, som er fremsendt til forlaget Elsevier, hvilket han også har hævdet over for UVVU under sagens behandling, jf. JS’s duplik af 10. sept. 2015, s. 13–14. Imidlertid har forlaget på intet tidspunkt, heller ikke i sin Editor’s Note, fremlagt noget “addendum”, og forlaget har som svar på vores direkte henvendelse ikke kunnet bekræfte at have modtaget det.

 2. Det af Nyborg eftersendte regneark mmc1 kan ikke reproducere figurerne i Decay-artiklen, og Elseviers nedsatte “ekspert”-komité har efter alt at dømme ikke analyseret det fremsendte regneark.

  I Editor’s Note skriver Elsevier og sagsøger, at: “All raw data files underlying the study can be found as Supplementary material to this note, in order to enable others to verify the empirical claims made in the Article and correct any additional errors.”

  Det “Supplementary material”, som der henvises til, indeholder et Excel-regneark mmc1.xlsx, som angiveligt skulle muliggøre en efterprøvning af artiklens oplysninger i tabeller og kurver, og som skulle kunne reproducere disse ud fra de FN-data, som Nyborg hævder at bygge på. Dette regneark har også været til rådighed for den af Elsevier nedsatte såkaldte “ekspert-komité”. Det viser sig imidlertid, at det pågældende regneark er helt utilstrækkeligt, og ikke kan reproducere artiklens oplysninger ud fra FN-data. Det er derfor ligeledes umuligt, at komitéen har kunnet reproducere artiklens resultater, hvilket de faktisk også indrømmer, hvis man nærlæser deres udtalelse.

 3. Den såkaldte “proportionalitetsomregning” af fertiliteter (TFR-værdier) er kun foretaget på en brøkdel af tallene, og der benyttes ingen omregningsfaktorer, som stammer fra FN. Dermed stammer kun et fåtal af de benyttede fødselsrater fra FN, i modsætning til hævdet af sagsøger.

 4. Sagsøgers påstand om at være tvunget af forlaget til ikke at beskrive sin omregningsmetode i artiklen modsiges af andre oplysninger.

 5. Figur 1 fra Decay-artiklen afbilder grafer afledt af fertiliteter fra Alsagerskolen (en engelsk folkeskole) tidligere fremskaffet af Jørn Ebbe Vig, hvilket sagsøger på intet tidspunkt har oplyst. Der indgår ingen FN-data i beregningerne. Jf. afsnit 4, side 7–8 i vores høringssvar af 12. september 2013 til UVVU, side 481–482 i bilag Y (også i bilag Q).

 6. Tallet 9,6, af sagsøger beskrevet som “UN-recommended birth rates”, er en ren konstruktion, og fødselsraten for 36 “mindre udviklede lande” sættes arbitrært til 15,6, uden at nogen af delene er oplyst i artiklen eller i høringssvarene.

ad I. Nyborgs såkaldte “Addendum” er aldrig publiceret

Allerede i vores høringssvar af 7. december 2011 (vedlagt sagen som bilag S, s. 215–233) anfører vi, at de i Decay-artiklen refererede FN data umuligt kan være brugt til beregningerne, idet planchen “World Fertility Patterns 2007”[2] angiver samlede fertiliteter (TFR-værdier) og den såkaldte “annuitetsformel” kræver summariske fødselsrater (CBR-værdier). Det siger sig selv at der ikke eksisterer en simpel omregning mellem de to populationsmål, idet beregningen af TFR forudsætter kendskab til aldersspecifikke fertiliteter for kvinder i den fødedygtige alder, hvorimod CBR er et simpelt summarisk mål for antallet af fødsler i forhold til populationens samlede størrelse (mænd, kvinder og børn). Vi var derfor umiddelbart klar over at der enten var foretaget en udokumenteret omregning af TFR til CBR værdier, eller at tallene kom et andet sted fra.

Dette centrale spørgsmål blev forbigået af Nyborg i hele høringsfasen, og først i Nyborgs afsluttende høringssvar[3] til UVVU, dateret 12. september 2013, adresserede Nyborg spørgsmålet med et såkaldt “Addendum”, som han hævdede at have sendt til tidsskriftet (Personality and Individual Differences, PAID) den 9. september 2013 (Bilag iii). Denne oplysning fremkom således først 21 måneder efter spørgsmålet først var blevet rejst af os, efter UVVU havde fremsendt udkast til afgørelse, og efter at Nyborg havde erfaret at UVVU ville dømme ham for videnskabelig uredelighed, bl.a. på den fejlagtige reference.

Den 8. februar 2015 forespurgte vi forlaget Elsevier, via email til Irene Kanter-Schifke, Executive Publisher, Psychology & Cognitive Science, om dette “Addendum” var publiceret, og i givet fald hvor, idet der i den “Editor’s Note” tidsskriftet PAID februar 2015 havde lagt på sin hjemmeside (Bilag i) står at læse (i slutningen af noten):

The UN TBRs accordingly had to be transformed to CBRs, as described in the addendum, but such transformation does not affect the conclusions in the Decay study.

Den 30. marts 2015 svarede Irene Kanter-Schifke via email, hvori hun bl.a. skrev:

This is a matter of (perhaps unfortunate) wording, ‘the addendum’ is in fact the same as Appendix 1 itself. We realize that this may have caused confusion and are reviewing the wording in order to avoid any misunderstanding in the future.

Herefter rettede forlaget i “Editor’s Note”, hvor der nu i april-udgaven (Bilag ii) kom til at stå:

The UN TBRs accordingly had to be transformed to CBRs, as described in the Appendix 1, but such transformation does not affect the conclusions in the Decay study.

Men “the Appendix 1” der her refereres til er et appendix til “Editor’s Note”, og her står der intet om nogen transformation fra TFR (som Nyborg fejlagtigt kalder “UN TBRs”) til CBR. Det er nemlig forkert at Nyborg henviser til Appendix 1, som Irene Kanter-Schifke hævder, det ved vi jo fordi vi ved hvordan dette “Addendum” ser ud — det blev jo fremsendt til UVVU (Bilag iii). Ydermere kan man konstatere den bizarre — og sikkert i videnskabelig litteratur enestående situation — at Appendix 1 til “Editor’s Note” er selvrefererende. Og der refereres til en transformation som ikke er beskrevet det pågældende sted. Forlaget har simpelthen haft så travlt med at frikende Nyborg for snyd — koste hvad det vil — at kvalitetskontrollen og fornuften fuldstændigt har svigtet.

At Nyborgs “Addendum” (Bilag iii) tilmed er en gedigen omgang nonsens med en tåget reference til “Nationmaster” og Afghanistan, som ikke rummer nogen som helst forklaring på hvordan “proportionalomregningen” rent faktisk foretages, er en helt anden sag.

Elsevier kender altså ikke til noget “Addendum”, og det er formentlig usandt, når Nyborg over for UVVU i sit høringssvar af 12. september 2013 hævder at dette “Addendum” er blevet fremsendt til tidsskriftet (Bilag iii). Under alle omstændigheder er det aldrig publiceret, Elsevier kender ikke noget til det, og “proportional-omregningen”, som er opfundet af Jørn Ebbe Vig (ingen demograf ved sine fulde fem ville forsøge sig med en sådan omregning, især fordi originale CBR fødselsrater er umiddelbart tilgængelige) er ikke beskrevet nogetsteds, bortset at den (med besvær) kan udledes af regnearket mmc1, som forlaget Elsevier har vedhæftet “Editor’s Note” som Supplementary Material.

Ikke desto mindre har Nyborg adskillige gange henvist til dette “Addendum” i offentligheden, måske mest prominent i DR2 Deadline[4] den 26. januar 2015, hvor Nyborg belærer Niels Krause-Kjær og seerne:

De [UVVU] siger for eksempel at de ikke vil acceptere at når man har lavet en undladelsessynd, man ikke har beskrevet en proportionalomregning, så kan man

ikke reparere det med et “addendum”, som er den helt almindelige fremgangsmåde i videnskab.

Nyborg glemmer blot at fortælle at den helt almindelige fremgangsmåde i videnskab også er at errata rent faktisk publiceres, og DR’s journalister undlod da også eklatant at efterprøve om dette er tilfældet. Det skal her understreges at Nyborg selvfølgelig godt ved at dette “Addendum” aldrig er blevet publiceret, og lyver med andre ord for åben skærm.

Påstanden i Processkrift 1 af 14. oktober 2015, pkt. 64, som omtaler “det efterfølgende offentliggjorte addendum” er derfor usand, og punkterne 67–76 bør følgelig ikke tillægges nogen vægt.

ad II. Regnearket mmc1 kan ikke reproducere figurerne i Decay-artiklen

Vi har i stor detalje gennemgået regnearkene mmc1 og mmc2, sidstnævnte er dog uinteressant da det blot indeholder rå data fra UN planchen “World Fertility Patterns 2007”.

Ved aktindsigt modtog vi fra UVVU (den 4. marts 2015) med mail regnearket “The Decay-Article SHEET – Immigrants and their Descendents in Denmark.xlsx”, som Nyborg har fremsendt til UVVU i to identiske udgaver, dokument 13/021368-31 og dokument 13/021368-36. Vi har konstateret, at regnearket mmc1 fra Elseviers hjemmeside er identisk med det til UVVU fremsendte[5].

Regnearket mmc1 er oprettet af brugeren “Elna” den 11. maj 2009, kl. 20:45 UTC, og er senest modificeret af brugeren “Vig” den 13. februar 2014, kl. 21:39 UTC. Filen indeholder seks ark:

 1. Data Fert.1,2,FN & IQ sources
 2. D IQ sort
 3. IQ D sort
 4. statsb7910
 5. DRAFTS & Sorting
 6. Orientering

Regnearket mmc1 er tydeligvis forfattet af en person med et meget begrænset kendskab til programmet Excel. Det fremstår utroligt rodet og uorganiseret, og ville næppe kunne udgøre videnskabelig dokumentation i et mere velrenommeret videnskabeligt tidsskrift. De fleste værdier er udfyldt manuelt, og formler er kun brugt i begrænset udstrækning. Forfatteren har tydeligvis haft vanskeligheder med den enkle operation det er at sortere data. Dette ses af arket “Drafts & Sorting” som har været brugt til dette formål, ved at bruge copy-paste fra andre dele af regnearket, for derefter at copy-paste tilbage igen, eller i visse tilfælde, at referere til de sorterede data. En mere erfaren Excel bruger ville have gjort brug af Excels named ranges, dens tabel funktioner, som tillader at sortere på alle søjler, brugt Excels arrays, brugt dens VLOOKUP() funktion, og andre af programmets faciliteter som gør sådanne operationer lette at foretage, lette at forstå når man senere vender tilbage til regnearket, og meget mindre fejlbehæftede.

Det ses ydermere at arket “Drafts & Sorting” indeholder værdier som fremkommer ved copy-paste fra andre ark eller Excel filer, som ikke er stillet til rådighed. Fra kommentarer i regnearket (på dansk) fremgår, at i det mindste et ark mangler, nemlig et ved navn “FN-raternes virkning”[6]. Det er ikke muligt at udlede hvad tallene i arket “Drafts & Sorting” betyder da der ikke er nogen benævnelser af rækker og søjler eller anden information der kan vejlede læseren.

Det er evident at komitéen har opgivet at komme til bunds i regnearket mmc1, som er fremsendt af Nyborg til komitéen, tilsyneladende som dokumentation for de data der er publiceret i Decay-artiklen. Hvis de havde gjort det ville de have opdaget at:

 • de ville have haft svært ved at forstå det, eftersom al tekst er på dansk,
 • Nyborg ikke har fremsendt det regneark han selv oplyser at have købt af Vig for 20.000 Kr.,
 • Jørn Ebbe Vig har redigeret videre i regnearket efter Decay-artiklen er publiceret,
 • regnearket ikke kan reproducere figurerne i Decay-artiklen (bortset fra Fig. 1, hvilket vi vender tilbage til),
 • der er en lang række andre uregelmæssigheder og konstruktion af data,
 • selv om de i artiklen refererede UN data kan findes i regnearket, bliver de stort set ikke brugt til noget,
 • regnearket ikke benytter “annuitets” formlen i den form der er anført i artiklen.

Tidsskriftets komité udtaler da også, at

It is clear that the UN reference is erroneous, but the reporting of the reference may well have been due to honest error.

Tidsskriftets “frifindelse” af Nyborg er med andre ord det rene sjusk og i virkeligheden udtryk for rent kammerateri. Komitéen angiver da også klogeligt en helgardering ved i sin udtalelse at anføre:

It is likely that further errors will be found upon further scrutiny of the raw data.

Det er jo en pinlig tilståelse fra et tidsskrift, som påberåber sig videnskabelighed.

Vi har konstateret, at regnearket mmc1 ikke kan reproducere figurerne i Decay-artiklen (bortset fra Fig. 1, se nedenfor). I Bilag vii har vi afbildet kurver aflæst fra Decay-artiklen (jf. UVVU-sagens Bilag Q) sammen med de tilsvarende rækker og søjler fra regnearket mmc1 (Bilag vii). Heraf fremgår med al ønskelig tydelighed, at regnearket mmc1 ikke dokumenterer Decay-artiklens grafer. Det er naturligvis helt essentielt, at når man bruger et regneark som dokumentation for data, beregninger og grafer, at de rent faktisk viser hvad der påstås.

ad III. Nyborgs “proportionalomregning” af TFR-værdier er kun foretaget på en brøkdel af tallene.

I sit høringssvar af 12. september 2013 beskriver Helmuth Nyborg for første gang hvorledes de CBR værdier fremkommer, som er nødvendige for at kunne benytte den “annuitetsmodel” der tales om i Decay-artiklen. Denne vigtige oplysning fremkommer altså først 21 måneder efter vi beskrev problemet i vores høringssvar af 7. december 2011, og efter høringsfasens afslutning. Nyborg skriver:

Imidlertid er det vigtigt, at forstår de analytiske detaljer mht. hvorledes disse UN data behandles i Decay artiklen. På referencen UN World Fertility Patterns 2007 - findes fertilitetstal for samtlige verdens nationer eller kontinenter/delkontinenter. Her angives Totale Fertiliteter, men de kan ikke anvendes direkte i den simple fremskrivningsmodel, som jeg er nødsaget til at anvende pga. af utilstrækkelige data fra Danmarks Statistik Bank.[7] Det er derfor nødvendigt at omregne UN s Totale Fertiliteter til Crude Birth Rates (Totale Fødselsrater) ved hjælp af proportionalomregning af FN-tallene.

Ingen demograf ved sine fulde fem ville forsøge sig med en sådan omregning, alene af den grund at for at lave omregningen skal man benytte et sæt summariske fødselsrater (CBR-værdier) og når man har dem, hvorfor så fabrikere et andet sæt CBR-værdier ved at gange dem med en kvotient bestående af 2 forskellige samlede fertiliteter (TFR-værdier)? Det er jo som at gå over den klare og rene å efter beskidt og råddent vand. Ikke alene er det metodisk forkert, det er ganske enkelt fabrikation af data, og afslører en forbløffende mangel på indsigt i elementær kvantitativ metode. Herudover er det direkte vildledende at kalde denne fabrikation af data for en proportionalitetsomregning, da en sådan ville indebære at samtlige tal ganges med den samme faktor. Men i Vig og Nyborgs omregning er der tale om individuelle faktorer ganget på hvert tal. Dette fremgår af regnearket mmc1, som vi har analyseret i stor detalje.

“Proportionalomregningen” af TFR værdier foretages i Excel regnearket mmc1, ark “Data Fert.1,2,FN & IQ sources”, i cellerne R5:S239. I Bilag iv har vi analyseret oprindelsen af de tre tal, som for hver af de 235 nationer skal benyttes for at foretage den såkaldte “proportionalomregning”.

Resultatet viser, at “proportionalomregningen” kun er foretaget for 50 af de 235 nationer, og af disse 50 er den kun foretaget på den måde Nyborg hævder i 27 tilfælde. For de resterende 208 nationer er CBR-værdierne fabrikeret på varierende vis. I 87 af disse 208 er CBR-værdierne sat til de arbitrært selvopfundne værdier 9,6 eller 15,6.

Herudover fremgår det af Bilag iv, at kun for 42 af de 235 nationer stammer TFR-værdierne fra den planche (“World Fertility Patterns 2007”) der er citeret som reference i Decay-artiklen.

Det vil sige, at selv om man accepterer denne højst mærkværdige datafabrikation, som består i at ét autoritativt sæt CBR-værdier modificeres ved at gange hver værdi med en kvotient bestående af to TFR-værdier, for at komme frem til et andet (fabrikeret) sæt CBR værdier, er det fup, for den er kun foretaget for 11% af de 235 nationer i analysen.

Figurerne i Decay-artiklen produceres i regnearket mmc1 i de to ark “D IQ sort” og “IQ D sort” (bortset fra Fig. 1, som produceres i arket “statsb7910”). De fødselsrater, der benyttes i disse to ark, er i begge tilfælde angivet i søjle AM. Man kunne formode, at Vig havde benyttet tallene fra det sted de beregnes, nemlig “Data Fert.1,2,FN & IQ sources”, som ovenfor nævnt. Men i søjlen ‘D IQ sort!AM’ (2 figurer, se Bilag vii) er 72 CBR værdier forskellige, og i søjlen ‘IQ D sort!AM’ (4 figurer, se Bilag vii) er 79 værdier forskellige fra stedet de beregnes. Root mean squared deviation (rmsd) mellem de to søjler og stedet de beregnes, er hhv. 1,98 og 3,97. Det er helt uigennemskueligt hvorfra disse knap 80 arbitrære CBR værdier kommer. Imellem de to ‘AM’ søjler indbyrdes er der 34 forskelle, og rmsd mellem dem er 3,76.

Regnearket mmc1 afkræfter hermed Nyborgs påstand at data fra FN er benyttet i Decay-artiklen, og vi kan med baggrund i analysen af mmc1 kategorisk afvise at de anvendte fødselsrater stammer fra FN. Fødselsraterne er i et minimalt omfang fabrikeret efter den selvopfundne “proportionalomregningsmetode”, som tilmed ikke er beskrevet noget steds, men langt størstedelen af værdierne er simpelthen valgt helt arbitrært og aldeles uigennemskueligt. Hvis man tager data fra FN og ganger dem med sit skonummer og dividerer med prisen på en liter mælk, kan man så hævde at det stadigvæk er tal fra FN?

ad IV. Blev Nyborg tvunget til at fjerne beskrivelsen af “proportionalomregningen”?

Nyborg skriver i sit høringssvar af 12. september 2013:

Men selv når dette er sagt, skal jeg være den første til at beklage, at beskrivelsen af mellemregningen måtte stryges af Decay-manuskriptet (sammen med adskillige andre præciseringer og uddybninger), fordi redaktørerne krævede manuskriptet reduceret til 5.000 ord. Både denne gang, men også i flere tidligere sammenhænge (som redaktør eller reviewer) har jeg protesteret overfor forlaget (Elsevier Science, Oxford) mod, hvad jeg finder er en urimelig og ufleksibel standard-begrænsning af forskningsmanuskripter, men uden held. Redaktionen giver simpelthen alle forskere valget mellem at barbere deres manus, eller at acceptere a priori afslag på publikation.

I processkrivelse 1 af 14. oktober 2015, pkt. 62, anføres imidlertid, at det drejer sig om “en ren forglemmelse”. Enten lyver Nyborg over for UVVU, eller også lyver han over for sin advokat.

I vores høringssvar af 12. september 2013, afsnit 7 (“Nyborgs forsøg på at legitimere fraværet af helt centrale metodologiske oplysninger om datasubstitution og -konstruktion med urimelige krav fra redaktørerne er fuldstændig utroværdigt”) skrev vi:

Nu er vi er i den heldige situation, at vi har adgang til en udgave af metodeafsnittet, som det må have set ud seks dage før artiklen blev modtaget af redaktionen, nemlig i Vigs blogindlæg af 8. jan. 2011 (Bilag B, appendix 3). Hvad enten denne udgave er forfattet af Vig eller Nyborg, må den ligge meget tæt på den udgave, som indsendtes.

Og i nævnte udgave af metodeafsnittet, som Nyborg hævder at være forfatter til (se nedenfor), findes ingen beskrivelse af “proportionalomregningen”. Det derfor usandt, når Nyborg hævder at Elsevier har bedt ham fjerne beskrivelsen af “proportionalomregningen”, og havde det rent faktisk forholdt sig sådan, ville det selvfølgelig have fremgået af “Editor’s Note”.

ad V. Alsagerskolens samlede fertiliteter (TFR)

Dette afsnit er en uddybning af afsnit 4, side 7–8, i vores høringssvar til UVVU den 12. sept. 2013, jf. side 481–482 i sagsøgtes Bilag Y (som er identisk med Bilag Q).

Jørn Ebbe Vig refererer i sit dokument “Immigranterne og deres efterkommere i Danmark - 93 års udvikling og perspektiv”, vedlagt UVVU-anmeldelsen som bilag B.1 (kaldet “perspektiv.pdf”) , til data af ukendt oprindelse han har fundet på en hjemmeside tilhørende Alsager School, en engelsk folkeskole nær Manchester. Disse data er ikke længere at finde på skolens hjemmeside, hvilket Vig kommenterer i dokumentet perspektiv.pdf således (side 4):

Linket virker ikke længere i vor politisk korrekte verden:

De data, som Nyborg og Vig refererer til som “Alsagerskolens fødselsrater” optræder ligeledes i Nyborgs høringssvar af 26. oktober 2011 side 7 og side 23, og kan findes i regnearket mmc1 adskillige steder, f.eks. i ark “statsb7910” søjle IC, hvor de benævnes B-rates 2.

Vi har sammenlignet de såkaldte Alsager-data med autoritative TFR-data fra UN og Verdensbanken, og kan konstatere at oprindelsestidspunktet formentlig er omkring 1992-1993 (Bilag v), hvis dataene overhovedet har relation til troværdige kilder og ikke er frit opfundet, hvilket ikke kan vides.

At Nyborg i sit høringssvar til UVVU overhovedet nævner disse aldeles uvidenskabelige data (“Alsagerskolens oplysninger”) som ikke længere eksisterer og hvis oprindelse fortaber sig i mystik er særdeles besynderligt. Men at Nyborg og Vig har en følelsesmæssig tilknytning til disse data illustreres af at der i dokumentet af os vedlagt UVVU-sagen som Bilag B.3 (kaldet “index-population”) står at læse:

An even more realistic collection of foreign birthsrates (as we demonstrate) shows a result that diviates even 26 p.c. from the official count January 1th 2010

Det er dette dokument, som Nyborg hævder at have forfattet, og som Vig angiveligt uretmæssigt har sat sit navn på og publiceret, og som angives at være et tidligt udkast til metodeafsnittet. Det fremgår således, at det er med ærgrelse at Vig (se nedenfor) må slippe disse “mere realistiske” Alsager data til fordel for de følgeligt mere urealistiske FN-data, hvis funktion i Decay-artiklen reelt er at agere figenblad for den besynderlige datamanipulation der foretages i regnearket mmc1.

I Nyborgs høringssvar den 8. november 2011 til UVVU skriver han side 7:

Figurerne i JEVs statistiske analyser bygger således på Alsagerskolens oplysninger om nationernes totale fertilitet

og videre på side 8:

Derimod er det korrekt, at JEV uretmæssigt har gjort brug af en udkastside om netop befolkningsdata og projektionsmodel, som var forfattet af mig. JEV har erkendt dette og har oplyst, at han brugte mit udkast i sin egen marketingssammenhæng. Han har således uretmæssigt underskrevet det efter at have tilegnet sig, men ikke forfattet, afsnittet. Hans underskrift er påført uden kildehenvisning, og er siden brugt i hans egen marketingssatsning. Jeg har dog ikke til hensigt at foretage mig noget i den anledning.

Det er da morsomt, at Nyborg først fortæller at Vigs statistiske analyser bygger på Alsagerskolens data, og bagefter påstår at Vig har skrevet af fra ham.

Vi kan nu nærme os en forklaring på at regnearket mmc1 gør brug af “proportionalomregning” af TFR-værdier. Jørn Ebbe Vig har nemlig udviklet det til at håndtere Alsagerskolens data af ukendt oprindelse, hvor der kun findes TFR-værdier. Nyborg har givetvis været klar over, at der ikke kunne findes en gyldig reference til disse “Alsager” data, og har følgelig bedt Vig om at finde nogle data fra FN, der kunne bruges i stedet. Vig fandt da TFR værdierne i planchen “World Fertility Patterns 2007”, som umiddelbart kunne indsættes i det eksisterende regneark uden at lave store ændringer. Vi ved nu at Vig har brugt CBR værdier fra “Nationmaster” til at foretage “proportionalomregningen”. Grunden til at han ikke ønskede at bruge disse fødselsrater direkte i stedet skyldes sandsynligvis at han mener de er “for lave”. I mange af sine skriverier giver han udtryk for at have en speciel mavefornemmelse for fødselsraternes størrelse, og mener følgelig at Danmarks Statistik bevidst vildleder befolkningen for at nedtone indvandrerproblematikken af “politisk korrekte” grunde: Jørgen Ebbe Vig skriver således i perspektiv.pdf 30. marts 2011 (bilag B1 til vores anmeldelse til UVVU), side 5:

Nogen vil givet undre sig over at vi vælger Alsagerschool-filen, der endog er pillet ned fra Nettet. Vi konstaterer i denne gennemgang, at FN-fødselsraterne er for lave (især for tredjeverdensoprindelserne)

Decay-artiklens Figur 1 har rod i Alsagerskolens data

Som ovenfor nævnt findes de “proportionalomregnede” Alsager data i regneark mmc1, ark “statsb7910” søjle IC. Denne søjle er i regnearket benyttet til at beregne følgende serier

 • Foreign: statsb7910!$PQ$243:$QU$243
 • Residual: statsb7910!$PQ$244:$QU$244
 • Mixed: statsb7910!$KS$4:$LW$4 (= officielle SB fødselsrater for DK)

Vi har lavet en statistisk analyse på disse data, extraheret fra regnearket, og sammenlignet dem med data aflæst fra Decay-artiklens Figur 1, som dokumenteret i UVVU-sagens Bilag Q, se endvidere Bilag vii. Resultatet af en Kolmogorov-Smirnov Test viser at Figur 1 fra Decay-artiklen stammer fra de tre nævnte serier med en p-værdi på 0,9999998. Populært sagt vil det sige at sandsynligheden for at disse kurver er forskellige lig med 0,0000002.

Med andre ord: Figur 1 fra Decay-artiklen er beregnet på grundlag af “proportionaltransformerede” TFR værdier fra Alsagerskolen, og er altså ikke fra FN som påstået af Nyborg, og beviset for den påstand findes i regnearket mmc1, som forlaget Elsevier har bedt Nyborg fremlægge som dokumentation (jf. Bilag vii Fig. vii.2).

Det betyder samtidig at Figur 1 i Decay-artiklen beviseligt er et plagiat af data tidligere publiceret af Jørn Ebbe Vig, en beregning som Nyborg ifølge eget udsagn[8] intet har haft at gøre med (jf. vores høringssvar af 12. september 2013, side 7–8, afsnit 4 “Nyborg plagierer Vigs tidligere publicerede arbejde baseret på Alsagerskolens udokumenterede data”).

ad VI. Tallet 9,6 er en ren konstruktion

Som vi skriver i vores høringssvar af 12. september 2013 har Nyborg i sit høringssvar af 14. juli 2013 “en længere diskussion omhandlende tallet 9,6 som et mål for den summariske fødselsrate (Crude Birth Rate, CBR) for udviklede lande, tydeligvis i et forsøg på at miskreditere professor Lisbeth B. Knudsen og så tvivl om hendes kompetence.”

I UVVU’s endelige afgørelse af 28. oktober 2013 bemærkes på side 26:

Udvalget finder endvidere at tallet 9,6 som gennemsnit for ‘Crude Birth Rates’ ikke umiddelbart fremgår af kildehenvisningen i Decay-artiklen …

Heller ikke Elseviers nedsatte komité tror meget på tallet 9,6, i konklusionens punkt 3 står at brugen af det er en direkte fejl:

The use of the contested figure of 9.6 may also have been caused by error due to insufficient documentation of methods and the data file. It is likely that further errors will be found upon further scrutiny of the raw data.

Besynderligt nok får Nyborg og Vig lov af forlaget Elsevier til at undergrave denne konklusion i deres Appendix 1 til Editor’s Note, hvor punkterne (1), (2), (3) og (5) dedikeres til et forsvar for denne konstruerede værdi, og hvor komitéens konklusion lige ovenfor forsøges miskrediteret!

I vores høringssvar af 12. september 2013 afsnit 2. afslører vi Nyborgs desperate og helt utroværdige forsøg på at komme frem til en forklaring på tallet 9,60, og vi noterer, at UVVU ligeledes finder forklaringen utroværdig.

Det er således forbløffende at sagsøger i punkt 50 side 11 i Processkrift 1 af 14. oktober 2015 stædigt fastholder denne værdi. Sandheden er, at tallet er frit opfundet af Jørn Ebbe Vig, der i sit dokument perspektiv.pdf (Bilag B.1 til UVVU sagen) på side 4 uden dokumentation påstår:

Men FN hævder denne fødselsrate er 9,60 for alle udviklede nationer.

Det hævder FN overhovedet ikke, eftersom CBR for “More developed Regions” aldrig har været under 11, det skete i 2001, og siden er fødselsraten steget. Vi henviser til vores diskussion af dette i vores høringssvar af 12. september 2013 afsnit 2, samt Bilag vi.

At Nyborg har tallet 9,60 fra Vig, underbygges yderligere af hans brug af den helt usædvanlige benævnelse “UN-recommended birth rates”. Denne vending kommer fra perspektiv.pdf (bilag B1 til vores anmeldelse til UVVU), hvor der 4 gange tales om “FN’s anførte/anbefalede fødselsrater”, “FN-anbefalede … rater”, “de anbefalede fødselsrater”, “FN’s anbefalede fødselsrater”.

Det er derfor absurd at det i processkrift 1 af 14. oktober 2015, pkt. 54–55 hævdes at formuleringen anbefalede/recommended stammer fra Lisbeth B. Knudsen. Denne undrer sig blot over Nyborgs brug af termen i Decay-artiklen.

Det er dog ikke kun tallet 9,60 Vig og Nyborg har opfundet til lejligheden. Ydermere er CBR for 36 “mindre udviklede lande” arbitrært sat til værdien 15,6, hvilket er udokumenteret og holdes endog skjult for læseren, idet dette tal ikke er anført i Decay-artiklen.

Reelt benyttes tallet 9,31

Reelt bruges i regnearket et tal for den “etnisk danske” fødselsrate på 9,31, og det stammer fra Vigs Alsager data. Tallet beregnes i regnearket mmc1, ark statsb7910, celle QU244, som er år 2009, og følger man beregningerne baglæns (det kan f.eks. gøres ved brug af Excels “Trace Precedents” funktion) finder man at beregningerne har rod i søjle IC, der som nævnt ovenfor er “proportionalomregnet” fra Vigs “Alsager” TFR-data.

Som ovenfor påvist, har Figur 1 i Decay-artiklen rod i udokumenterede data af ukendt oprindelse, som Vig har fundet på Alsagerskolens hjemmeside. Men dette tal – 9,31 – benyttes i retroprojektionen i arket “D IQ sort”, der producerer Decay-artiklens figur 2 & 4 (Bilag vii), uanset hvilke andre af Vigs fabrikerede fødselsrater der i øvrigt måtte finde anvendelse. I Decay-artiklens afsnit 4.1 står:

The ethnic Danish birth rate was 9.31 in 2009

Tallet 9,31 finder endda vej til Decay-artiklens endelige konklusion (afsnit 5, Discussion):

Moreover, instead of rising, Danish birth rates declined since 1995 and reached a new low of 9.31 in 2009. The message is clear: The Danish tribe is threatened by IRDS, and the excellent social and health care systems worsen this by preserving still more weak, poor and old. Other modern countries also present demographically misleading statistics.

Med andre ord er beregninger og konklusioner i Decay-artiklen forurenet af disse aldeles uautoriserede samlede fertiliteter fra Alsagerskolen, som ikke eksisterer andre steder end på Vigs blog, og herefter omregnet til CBR-værdier ved en selvopfundet og ikke-dokumenteret transformation. Dette kan næppe kaldes videnskab. Det kan kaldes fup og svindel.

Konklusion

Nøglen til forståelsen af hele denne sag, som tager sin begyndelse den \12. september 2011,[9] er først og fremmest de forhold, der er redegjort under vores pkt. V: Figur 1 fra Decay-artiklen afbilder grafer afledt af fertiliteter fra Alsagerskolen.

Det fremgår heraf, at det for Figur 1’s vedkommende ved hjælp af de oplysninger, som Helmuth Nyborg og Jørn Ebbe Vig selv har stillet til rådighed, er muligt at bevise, at der overhovedet ikke er anvendt data fra FN som hævdet, men derimod data fra The Alsager School (en engelsk folkeskole) med ukendte kilder, foruden en række andre data fra ikke-FN kilder eller direkte fabrikerede data. Det har været muligt for os nøjagtigt at reproducere Figur 1 ud fra disse tilgængelige pseudo-data (Bilag vii). Dette har ikke tilsvarende været muligt for de øvrige figurer i artiklen, men vi kan konstatere, at ingen af de data eller beregningsmetoder, som Nyborg og Vig henviser til, herunder FN-data, gør det muligt at reproducere nogen af figurerne. Dette vil kunne støttes ved indkaldelse af ekspertvidner, f.eks. professor Lisbeth B. Knudsen, som UVVU benyttede under sagen, eller Danmarks Statistik.

Vores éntydige konklusion på dette er, at artiklens henvisning til en FN-kilde fra begyndelsen har været et røgslør eller figenblad for at dække over, at samtlige figurer og resultater på denne måde bygger på pseudo-data, som alle kan spores tilbage til Jørn Ebbe Vig.

Alle de øvrige påpegede punkter I–IV og VI må forstås på denne baggrund. De er ikke udtryk for andet end desperate, og mislykkede, forsøg fra Nyborg og Vig på efterrationalisering som reaktion på det stigende pres, de har været udsat for i løbet af UVVU-sagen.

På denne baggrund kan Nyborgs og René Offersens såvel som forlaget Elseviers påstande om rettelse af fejl og mangler blankt afvises som utroværdige redningsforsøg pakket ind i en flod af påstande og argumenter, som kun kan forstås som led i en udmattelsesstrategi. Det er vigtigt, at UVVU i nærværende sag ikke drukner i dette sofistiske fedtspil, men går direkte til kernen: At der er tale om åbenlys og forsætlig svindel, idet Nyborg og Vig naturligvis er vidende om, at henvisningen til FN-data er røgslør og blålys.

Der foreligger her et eksempel på svindel, som ikke står tilbage for Stein Baggers eller Milena Penkowas, og som oven i købet har stærke tråde til, hvad der i anstændige forskerkredse er kendt som et betændt miljø omkring de to Elsevier-tidsskrifter Personality and Individual Differences og Intelligence, hvorfra den såkaldte ”ekspert-komité” også er rekrutteret.

For at vinde sagen ved Vestre Landsret er UVVU er nødt til at bygge på disse kendsgerninger for at kunne imødegå sagsøgers usandfærdige påstande om forhold, der har udspillet sig siden UVVU’s afgørelse. Det rækker i denne sammenhæng ikke at holde sig alene til de påstande, som fremgår direkte af UVVU’s afgørelse af 28. oktober 2013.

Med venlig hilsen,

Jens Kvorning, Jens Mammen og Morten Kjeldgaard.

Aarhus, den 7. december 2015

 1. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886911001073
 2. Vedlagt UVVU sagen som vores bilag P
 3. http://eugenik.dk/static/decaysagen/Nyborg-høringssvar-5/Nyborg-Høringssvar-5.pdf
 4. http://eugenik.dk/static/pdf/2015/DR-Deadline-Nyborg-indslag-20150126.pdf
 5. Filerne har samme MD5 hash sum
 6. Refereres i statsb7910!A336
 7. Dette er helt forkert. Danmarks Statistik såvel som FN leverer tilstrækkelige data til en langt mere retvisende model.
 8. Nyborgs høringssvar af 26. oktober 2011, side 7, 3. sidste afsnit.
 9. I duplikken s. 14 skriver Skadhauge at “sagsøger har været indklaget siden den 2. april 2011”. Han forveksler det med datoen for Decay-artiklens offentliggørelse på nettet. Vi indbragte klagen den 12. september 2011. Fejlen gentages i processkrift 1, pkt. 73.

Permalink