Validate
Dato: 27. februar 2007
Joumalnr: AU-2005.602.010
Reference: tbj

Til

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.Ved brev af 29. januar 2007 har UVVU anmodet om Aarhus Universitets bemærkninger til Helmuth Nyborgs anbringender af 17. januar 2007, UVVU sagsnr. 612-06-0008.

Helmuth Nyborgs mail af 17. januar 2007 indeholder ingen nye oplysninger af relevans for sagen, og den giver således ikke Aarhus Universitet anledning til at fremkomme med kommentarer vedrørende sagens egentlige og faktuelle indhold.

Helmuth Nyborgs mail indeholder i stedet en række angreb på den tidligere institutleder ved Psykologisk Institut og et forsøg på at sætte spørgsmålstegn ved det sagkyndige udvalgs ekspertise. Angrebene på institutleder Jens Mammen taler for sig selv, og de må betegnes som helt og aldeles fordrejede og uacceptable.

Beklikkelsen af udvalgets sagkyndighed er ligeledes af en karakter, der taler for sig selv. At kun personer, der har forsket i et snævert område, skal kunne bedømme anvendelse af generelle statistiske metoder m.v. indenfor dette er ikke rimeligt, og Helmuth Nyborg har da også godkendt udvalgets sammensætning.

Vedrørende Helmuth Nyborgs forsøg på stemple professor Jan-Eric Gustafsson som en opponent, der på grund af et fra Helmuth Nyborg afvigende synspunkt ikke kan tages alvorlig, kan jeg henvise til Nyborgs mentor A.R. Jensen, der i sin bog fra 1998, The gfactar: The science of mental ability, Westport, CT: Praeger omtaler "the Swedish psychometrician Jan-Eric Gustafsson" og karakteriserer hans arbejde som "interesting"; "important" og "impressive" (p. 125), og om Gustafsson (1988): "This is one of the important articles of the last decade; it summarizes much of Gustafsson's important work on the hierarchical factor analysis of abilities, ... It is highly recommended for those with some technical background (p. 135)."

Nyborgs mail indeholder endvidere et forsøg på at beskrive hele sagsforløbet, men denne beskrivelse kan kun betegnes som fordrejet, og den må være konstrueret efter hukommelsen på et meget sent tidspunkt i sagsforløbet. Sagsforløbet er beskrevet i dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets tjenstlige indberetning til rektor med bilag, dateret den 7. august 2006. Jeg kan her særligt henvise til bilag A. Kommissorium, underbilag [23].

Til sidst en bemærkning til den procedure universitetet har valgt i denne sag. I modsætning til hvad Helmuth Nyborg nu påstår, skete nedsættelsen af det sagkyndige udvalg i december 2005 med det formål at få klarlagt, om Helmuth Nyborg havde begået en videnskabeligt uredelig handling eller ikke. Hvis en videnskabelig uredelig handling var begået, var det selvfølgelig vigtigt for universitetet at få dette klarlagt, og var det ikke tilfældet, var det ligeså vigtig for universitetet at få renset en medarbejder for slige beskyldninger. Der skal vel næppe megen fantasi til at forestille sig, at den sidste mulighed var en, for universitetet, lykkeligere udgang end den første. Universitetet valgte således en procedure, der er velkendt og afprøvet, og som danner udgangspunkt for en stor del af universitetets virke fra ansættelser, over bedømmelser af afhandlinger, til sager af den type, som her behandles.

På baggrund af rapporten og de forklaringer, der er afgivet som følge af denne, har universitetet truffet sin beslutning, og Helmuth Nyborgs fantasifulde anklager om fordrejning, mistænkeliggørelse og forfølgelse m.v. må derfor afvises.


Med venlig hilsen


Lauritz B. Holm-Nielsen
rektorKopi: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Permalink