Validate

Referat af møde med Helmuth Nyborg den 18. marts 2005, kl. 8.30

Til stede: Helmuth Nyborg, Tom Latrup-Pedersen og Per Henriksen (referent).

Tom Latrup-Pedersen indledte med at bemærke, at han havde læst korrespondancen mellem Helmuth Nyborg og Jens Mammen. Formålet med mødet var, at Tom Latrup-Pedersen ønskede at sikre sig, at man ikke talte forbi hinanden.

Til støtte for samtalen tegnede Tom Latrup-Pedersen en illustration af forskningsprojektets forløb på en flip-over, se vedhæftede tegning. Endvidere støttede han sig til Helmuth Nyborgs mail til Jens Mammen, dateret den 14. marts, som ligeledes er vedhæftet referatet.

Helmuth Nyborg bekræftede, at han den 7. og 8. marts havde afleveret to arkivskabe med ca. 240 protokoller. Hver protokol indeholdt data for en forsøgsperson, svarede til undersøgelserne 1980-86 (fase 1-7) og 1990 (fase 8).

Helmuth Nyborg redegjorde kort for faseopbygningen af forskningsprojektet Han oplyste, at der var indgået ca. 400 børn i undersøgelsen, hvoraf nogle var testet flere gange. Han bemærkede endvidere, at da der var tale om longitudinelle undersøgelser, kunne samme forsøgsperson optræde flere gange, herunder både som "barn og voksen", afhængig af om pågældende var testet før eller efter det fyldte 16. år.

Helmuth Nyborg oplyste. at grunden til, at han ikke havde afleveret protokollerne fra fase 0 (150 individer), var, at de ikke var anvendt i grundlaget for kongrespapiret eller 2003 bogen. Dataene i denne tidlige undersøgelse var simpelthen for ukomplette. Helmuth Nyborg bekræftede, at ønskede institutlederen protokollerne for fase 0 udleveret, ville han selvfølgelig imødekomme ønsket.

Tom Latrup-Pedersen spurgte herefter til datasættene for børnene i forskningsprojektet. Helmuth Nyborg oplyste, at der i datasæt 1 og datasæt 2 var anvendt det samme grundlag. Når der i datasæt 1 taltes om N=325 for børn skulle det forstås som 325 observationer fra de 119 børn i undersøgelsen, der var komplette data for. Når der i datasæt 2 taltes om N=119, var der tale om de samme 119 børn og således om det samme datagrundlag.

Tom Latrup-Pedersen spurgte til, hvorledes de 52 voksne i datasæt l forholdt sig til de 62 voksne i datasæt 2. Helmuth Nyborg oplyste, at de 52 voksne var indeholdt i de 62. Tom Latrup-Pedersen spurgte, om Helmuth Nyborg i dag var i stand til at rekonstruere det oprindelige dataset bestående af 52 voksne Helmuth Nyborg oplyste, at det var han desværre ikke i stand til at genskabe, da hans assistent havde tastet nye individer direkte ind i grundfilen. Der burde naturligvis ikke være sket direkte inddatering i grundfilen, men desværre opdagede Helmuth Nyborg denne fejl så sent, at det ikke længere var muligt at gendanne dette datasæt.

Helmuth Nyborg bemærkede, at resultaterne på grundlag af datasæt 1 var trukket tilbage på grund af en banal regnefejl. Efter regnefejlen var rettet, var der konstateret signifikans for børnene.

Tom Latrup-Pedersen spurgte, hvad Helmuth Nyborg mente, når han i mailen til Jens Mammen skrev, at datamaterialet løbende blev opdateret af Helmuth Nyborgs assistenter. Han havde forstået, at undersøgelsen var afsluttet, og at der ikke blev lavet nye observationer. Helmuth Nyborg forklarede, at undersøgelsen indeholdt langt flere data, end han hidtil havde udnyttet. Det vil sige, at der skete en løbende opdatering med disse data, der findes i protokollerne (en hængemappe pr. individ).

Tom Latrup-Pedersen oplyste, at der vil blive udarbejdet et kort referat af mødet. Når Helmuth Nyborg har godkendt referatet, vil dette blive sendt til Jens Mammen, der herefter må tage stilling til, om han på dette grundlag kan afslutte sin ordinære indberetning vedrørende Helmuth Nyborgs forskning.

Mødet sluttede kl. 9.10

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Den 29. marts 2005.
Per Henriksen

Tom Latrup-Pedersens mindmap over Nyborgs dataPermalink