Validate

TilRektor Lauritz B. Holm-Nielsen
Aarhus Universitet

Dato: 7. august 2006
Reference: SAM-2005-602-001

Tjenstlig indberetning af professor Helmuth Nyborg, jf. Tjenestemandslovens kapitel 4. SAM-2004-602-001 (klage til Praksisudvalg), SAM-2005-602-202 (Nedsættelse af udvalg), SAM-2006-602-003 (WEB-sag).

Jeg skal i det følgende indberette forhold, der efter min vurdering udgør en alvorlig forseelse mod Helmuth Nyborgs pligter som professor ved Aarhus Universitet.

I forbindelse med forskningsprojektet "Sex-related differences in general intelligence" (Skanderborgprojektet) har Helmuth Nyborg ikke levet op til fundamentale krav til videnskabelig redelighed og god forskningsskik.

Der henvises til den rapport, der er udarbejdet af et sagkyndigt udvalg, nedsat af dekan Tom Latrup-Pedersen den 7. december 2005 (bilag B) med efterfølgende partshøring (bilagene C til J) og øvrige bilag jf. nedenstående bilagsliste, samt nedenstående sagsfremstilling.

Det bemærkes, at der ifølge det fagkyndige udvalgs rapport ikke er grundlag for at antage, at Helmuth Nyborg med forsæt har gjort sig skyldig i "fraud" dvs. har udført bevidst svindel. Derimod har han efter min vurdering udvist en groft uagtsom adfærd, der indebærer en utilbørlig vildledning om egen videnskabelig indsats og resultater. Dette er sket ved at publicere resultater fra en undersøgelse, der er baseret på en helt utilstrækkelig beskrivelse af undersøgelsens design, en meget mangelfuld monitorering af undersøgelsen, en beskrivelse af grundlaget for de offentliggjorte undersøgelser, der ikke blot er mangelfuldt, men også flere steder ukorrekt, samt dokumenteret et helt utilstrækkeligt kendskab til de anvendte statistiske metoders anvendelighed og begrænsninger. Helmuth Nyborg har således, som professor ved Aarhus Universitet, publiceret en helt utroværdig og værdiløs undersøgelse, og ved sin forsømmelighed forbrudt sig alvorligt mod kravene til videnskabelig redelighed og god forskningsskik.

Udover dette har Helmuth Nyborg i forbindelse med fakultetets undersøgelser også forbrudt sig mod sin loyalitetsforpligtelse over for Aarhus Universitetet ved at rundsende skrivelser, hvor han gennem urigtige oplysninger stiller universitetet i et urimeligt dårligt lys.

Som dokumentation for den groft forsømmelige adfærd kan nævnes:

 1. Nyborg ikke har udvist den nødvendige omhu i sin monitorering af Skanderborgprojektet. Blandt andet har Nyborg i flere år angivet, at analysen af voksne var baseret på 52 personer og ikke 62 personer. Nyborg hævder side 1 i Bilag C og side 1 i Bilag U, at anvendelsen af N=52 er en trykfejl i konferenceindlægget (2001). En fejl der er blevet rettet i den endelige offentliggjorte artikel fra 2005. Nyborg har imidlertid i flere år troet, at de 52 var den korrekte stikprøvestørrelse. I den udgave af Nyborgs artikel, der er indsendt 5. januar 2004 til PAID (se bilag A, underbilag 4) skriver Nyborg side 6-7: "The present analysis is based on the subsample of an equal number of all males and females that had been tested only once and for whom WAIS and all the other data were available (see below). This subsample consisted of 26 females (mean age 17.34, SD 1.87) and 26 males (17.45, SD 1.78)" I samme artikel Table 2 gentages oplysningen "26 male and 26 female adult subjects on 20 tests". I den offentliggjorte artikel fra 8. juni 2005 (se bilag A, underbilag 22) side 500 anføres det: "The first part of the present analysis is based on the sub-sample of 31 males (mean age 17.4, SD = 1.8) and 31 females (mean age 17.3, SD=1.9) for whom WAIS and all other test data were available. Later analysis included children as well (Section 5)". Da beregningerne af middelværdi og standardafvigeIse ikke ændres udover, at antallet af cifre afkortes, mens de 26 kvinder og de 26 mænd ændres, har Nyborg således i flere år troet, at de 52 personer var den korrekte stikprøvestørrelse, hvilket får udvalget til at skrive: "It seems that Nyborg does not monitor the activities of these assistants closely enough to be sure which data set is being analysed at each particular time" (bilag B, side 6).
 2. Flere steder i Nyborgs fremstillinger forekommer påstande, der ikke er korrekte. I kapitel 10, "Sex differences in g", som er skrevet af Helmuth Nyborg og offentliggjort i bogen "The Scientific Study of General Intelligence. Tribute to Arthur R. Jensen", der er editeret af Helmuth Nyborg, anføres (se bilag A, underbilag 3, side 208): "Data on children participating in the cross-sectional parts of the study were included in the present analysis". Dette er ikke korrekt, idet børn fra den første tværsnitsundersøgelse i 1976 overhovedet ikke bidrager med data, jfr. referatet af møder med Nyborg (se bilag A, underbilag 11 og 14). Sætningen fortsætter: "as were data on children participating in the longituditional part of the study, but who had been examined only once". Imidlertid afslører den udbredte anvendelse af repeated measures i den longitudinale undersøgelse, at der i strid med det erklærede også indgår data, som stammer fra gentagne undersøgelser af de samme børn. Endvidere "The particu1ar selection procedure resulted in a total of 376 children and adults". Dette er også ukorrekt, idet der højst indgår data fra 62 + 219, dvs. 281 personer. Og "All subjects were exposed to a large and varied battery of 20 or 21 ability tests". Hvis man konfronterer denne oplysning med de store blanke områder i de anvendte datamatricer (bilag A, underbilag 9) indses, at heller ikke dette udsagn er korrekt.
 3. Et andet tegn på forsømmelighed er gentagne anvendelser af flere forkerte formler for" the point biserial correlation coefficient". [se Udvalgets rapport (Bilag B)]. Endvidere mener udvalget ikke, at Nyborg på noget tidspunkt i tilstrækkelig grad har redegjort for undersøgelsens design.
 4. På trods af et meget betragteligt drop out problem i undersøgelsen er mulige årsager til dette og de mulige konsekvenser for den foretagne analyse ikke diskuteret i Nyborgs publikationer om undersøgelsen, bortset fra en enkelt sætning, der går igen i bogen fra 2003 (Bilag A, underbilag 3, side 208) og i den publicerede artikel (bilag A, underbilag 22, side 500), hvor det anføres, at "No particular pattern of reasons for refusing to participate could be spotted in retrospect". Men i Nyborgs bemærkninger af 9. maj 2006 til udvalgets rapport (se bilag C) anføres det: "The loss of subjects in the present study was perhaps primarily due to a growing resistance to blood sampling (for hormone measurement) and nude photography (to establish Tanner-Whitehouse pubertal stages)". At en sådan formodning først skulle opstå efter, at bogen og artiklen er publiceret, forekommer usandsynligt, og i det lys er det helt mærkværdigt, at formodningen om årsagerne til det væsentlige drop out ikke både er blevet undersøgt og gjort til genstand for en indgående diskussion i de publicerede arbejder. Som udvalget anfører (se bilag B, side 9): "It is standard in investigations with dropout that care must be taken to ensure that the dropouts does not introduce bias. We have not registered any indication that Nyborg is aware of this basic problem, and the reader is never alerted to the mixed and unsatisfactory composition of the data set".
 5. I lyset af det store drop- out og den lange undersøgelsesperiode bidrager Nyborgs gentagne forsikringer om, at dataindsamlingen stadig foregår også til det indtryk, at studiets design er forvirrende og mangelfuldt, jf. udvalgets bemærkninger (se bilag B, side 7).
 6. Endelig efterlyser udvalget en diskussion af den omfattende anvendelse af "mean substitution", eftersom "the use of the N=325 data set for children involves mean substitution to such a degree as to make the results strongly questionable" og "repeated measurements on some of the children" (se bilag B, side 9).
 7. Nyborgs vedholdende nægtelse af andre forskeres adgang til sine data er imod såvel almindelig god praksis som de regler, der er fastlagt af Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. I disse regler hedder det: "Forskeren skal ikke blot offentliggøre sine resultater men skal også gøre det muligt for eventuelle kritikere at efterprøve om resultaterne er begrundet i det tilgrundliggende oplysningsmateriale. Dette bør derfor bevares i rimelig tid og gøres tilgængeligt for videnskabelige bedømmere ...... Offentliggørelse af konklusioner eller delresultater bør kun, hvis der foreligger særlige omstændigheder, ske før undersøgelsen er afsluttet og tilgængelig på den anførte måde"
 8. Som en yderligere indikation af den manglende dokumentation og manglende omhu fra Nyborgs side angiver udvalget (bilag B, side 14), at man ikke har været i stand til at reproducere Nyborgs resultater præcist, men at man dog opnår kvalitativt de samme. Endvidere påpeges det, at Nyborg anvender den klassiske test for at en korrelation er nul, selvom en "factor loading" ikke er en korrelation, således at den klassiske test er uanvendelig.
 9. Faktor analyse og hierarkisk faktoranalyse i særdeleshed udgør en væsentlig del af Nyborgs analyseapparat. På trods heraf forekommer Nyborgs forståelse for dette analyseapparat at være helt utilstrækkelig og så begrænset, at udvalget kan skrive, at den anvendte faktoranalyse overhovedet ikke kan give svaret på de spørgsmål der stilles. Udvalget anfører, (se bilag B, side 15) "One cannot tell if the differences in the means of the 20 test variables are due to a difference in the g-factor or due to a difference among the primary factors" og side 16: "The committee finds that a sex difference in the g-factor cannot be identified using the hierarchical factor model. The committee furthermore finds that the measure used by Nyborg is of the same nature as previous measure of general ability (a weighted average of effect sizes) and therefore flawed in the way described by Nyborg himself". At Nyborgs viden om faktoranalyse således må anses for at være yderst begrænset understreges af hans kommentarer til udvalgets rapport (se bilag C, side 4), hvor han skriver: "Nowhere do I claim that my version of the g-factor method avoids the inherent unidentifiability problem nor that it avoids the problem. What I claim is rather that this approach minimises the contamination problem relative to other types of factor analyses". At hævde, at et estimat af en parameter, der ikke er identificeret, er bedre, mindre kontamineret eller ringere end et andet estimat af en ikke identificeret parameter, svarer til at hævde, at når det eneste vi ved er, at x+y=12, så er x=4 en bedre løsning end x=2, selvom løsningen for x er alle punkter på linien x=-y+12. Man kan selvfølgelig ikke identificere x udfra den ene oplysning, at x+y=12. At den manglende identifikation skulle være et kontroversielt og meget teknisk argument, som hævdet af Nyborg (se bilag H, side 2) forekommer også yderst mærkværdigt, idet identifikationsproblemet er en del af grundpensum på flere samfundsvidenskabelige bachelorstudier.
 10. At Nyborg enten ikke har forstået faktoranalysens begrænsninger eller ignorer dem og undlader at komme ind på dem medfører, at udvalget også anfører: "that since the hierarchical factor analysis involves a number of choices it is good scientific practice to discuss robustness of the results under various choices" (se bilag B, side 17)

Som tidligere anført udgør manglen på et ordentligt og velbeskrevet undersøgelsesdesign, mangelfuld monitorering af undersøgelsen, ukorrekte beskrivelser af datagrundlaget og helt utilstrækkelige kendskab til de anvendte statistiske metoders begrænsninger en groft uagtsom adfærd fra Helmuth Nyborgs side, der indebærer, at han på utilbørlig vis har vildledt om egen videnskabelig indsats og resultater. Man må kunne kræve af en professor ved Aarhus Universitet, at hans forskning er udført med en passende omhu, herunder at han i tilstrækkelig grad sætter sig ind i det anvendte datagrundlag samt i de anvendte analysemetoder, således at undersøgelsen ikke, som i det foreliggende tilfælde, mangler enhver troværdighed og i realiteten er uden værdi.

At den endelige publikation er blevet offentliggjort i et refereed tidskrift er uden betydning, bl.a. fordi tidsskriftets referees efter alt at dømme ikke har haft adgang til andet end selve artiklen.

Udover dette forhold skal jeg anføre, at Helmuth Nyborg i forbindelse med fakultetets undersøgelser også efter min opfattelse har forbrudt sig mod sin loyalitetsforpligtelse over for Aarhus Universitetet. Dette er sket i forbindelse med offentliggørelse af en skrivelse på intemettet, hvor Helmuth Nyborg appellerer om støtte til sin sag, og hvor han gennem urigtige oplysninger stiller universitetet i et urimeligt dårligt lys. Der henvises her til dokumentationen for Helmuth Nyborgs "postings" på internettet (bilag K).

Det er min samlede vurdering, at selvom der ikke er påvist bevidst svindel, har professor Helmuth Nyborg ved ovennævnte forhold gjort sig skyldig i en så grov forsømmelighed og tilsidesættelse af sine forpligtelser over for Aarhus Universitet, jf. Tjenestemandslovens § 10, at der er grundlag for at indlede en disciplinærundersøgelse mod ham for tjenstlig forseelse. Da professor Helmuth Nyborg er fyldt 69 år og skal fratræde sin stilling på grund af alder senest ved udgangen af januar måned 2007, indstiller jeg imidlertid, at der ikke indledes en disciplinærundersøgelse, ligesom jeg indstiller, at Helmuth Nyborg ikke tildeles en disciplinærstraf uden forudgående tjenstligt forhør.

For en ordens skyld skal jeg oplyse, at jeg har fritaget Helmuth Nyborg for tjeneste med virkning fra 7. juni 2006 og frem til udgangen af januar måned 2007. Min beslutning om at tjenestefritage Helmuth Nyborg blev meddelt på et møde den 7. juni og skriftligt bekræftet i et referat af mødet (se bilag I). Helmuth Nyborg har gennem sin fagforening oplyst, at han ikke har bemærkninger til referatet (se bilag J).

Under henvisning til den store offentlige interesse for og polemik om "Skanderborgprojektets" resultater har jeg endvidere offentliggjort udvalgets rapport og kommissorium på fakultetets hjemmeside, se http://www.samfundsvidenskab.au.dk. Beslutningen herom blev ligeledes meddelt på mødet den 7. juni 2006.

Sagsfremstilling:

Dr.phil. Helmuth Nyborg har siden 1. marts 1994 været tjenestemandsansat som professor i udviklingspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

I januar 2002 indledtes et forløb, hvor Helmuth Nyborg meddelte sig til kolleger, offentligheden og videnskabelige forlag om resultaterne af en empirisk undersøgelse af kønsforskelle i intelligens, han havde foretaget. Foruden egentlig publikation var der tale om fremlæggelse på kongres, pressemeddelelse, fremlæggelse på offentligt tilgængelig hjemmeside, indsendelse til forlag med henblik på publikation samt materiale givet til pressen med henblik på meddelelse til offentligheden.

I institutleder Jens Mammens redegørelse af 23. november 2005 (bilag A, underbilag 23) gives en udførlig beskrivelse af sagsforløbet indtil november 2005.

Som det fremgår redegørelsen af 23. november 2005 (bilag A, underbilag 23) rejste sagens forløb alvorlig tvivl om, hvorvidt Helmuth Nyborg forskningsprojekt og offentliggørelsen af dets resultater levede op til de krav om kvalitet og forskningsetik, som må forlanges efterlevet i medfør af hans ansættelse som professor ved Aarhus Universitet. Jens Mammen indstillede derfor med henvisning til universitetslovens § 17, stk. 2 og 4, at der blev nedsat et sagkyndigt udvalg til bedømmelse af professor Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens. En indstilling, der for øvrigt allerede den 10. februar 2005 var givet af Helmuth Nyborg selv.

Daværende dekan Tom Latrup-Pedersen besluttede derfor at nedsætte et sagkyndigt udvalg til at bedømme Helmuth Nyborgs forskningsprojekt. Det udarbejdede kommissorium af 7. december 2005 er vedlagt som Bilag A. Udvalget, bestående af

med sidstnævnte som formand fremsendte sin rapport ved skrivelse af 5. april 2006 (se bilag B)

Udvalgets rapport blev sendt til Helmuth Nyborg til partshøring (se bilag B. underbilag b). Helmuth Nyborg sendte sine bemærkninger til rapporten ved brev af 9. maj 2006 (se bilag C), som blev forelagt udvalget (se bilag C(a) og bilag D), som sendte sine kommentarer hertil ved brev af 18. maj 2006 (se bilag E).

Jeg fandt, at der herefter forelå et tilfredsstillende beslutningsgrundlag i sagen og indkaldte professor Helmuth Nyborg til et møde (se bilag G), som blev afholdt den 7. juni 2006. Forinden havde Helmuth Nyborg ved mail af 6. juni udnyttet sin mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger til udvalgets brev af 18. maj 2006 (se bilag H).

På mødet den 7. juni 2006 forelagde jeg Helmuth Nyborg hovedkonklusionerne i udvalgets meget alvorlige kritik af "Skanderborgprojektet":

Jeg gjorde Helmuth Nyborg opmærksom på, at efter min vurdering var udvalgets kritik af "Skanderborgprojektet" så alvorlig, at universitetet ikke kunne sidde den overhørig. Jeg oplyste derfor Helmuth Nyborg om, at jeg agtede at indberette ham til rektor for tjenesteforseelse. Under henvisning til Helmuth Nyborgs alder agtede jeg imidlertid ikke at indstille til rektor, at der indledtes en disciplinærundersøgelse.
Med venlig hilsen


Svend Hylleberg
Dekan
Bilagsfortegnelse.

Bilag:

 1. Kommissorium af 7. december 2005 (med underbilagene 0-23) for udvalgets arbejde

  • [0] AR. Jensen, "Sex differences in g" , ch. 13 , p. 531-543 in Jensen, A R. (1998). The g factor: The science of mental ability, Westport, CT: Praeger
  • [1] Pressemeddelelse udsendt af Helmuth Nyborg som mail den 19. januar 2002, kl. 16:05, til Danmarks Radio, journalist Jette Aaes på Jyllandsposten, journalist Nils Thorsen på Politiken, Ritzaus Bureau og institutleder Jens Mammen, Psykologisk Institut.
  • [2] H. Nyborg (1993) "A 14-year cohort-sequential study of covariant hormonal, body, brain, ability, and personality development in 420 8-18 year old boys and girls, selected for age, sex, and socio-economical status of their parents", Materiale (10 sider) oprindeligt indleveret af Helmuth Nyborg til Psykologisk Institut den 23. januar 2002. Dette materiale danner baggrund for Helmuth Nyborgs indlæg "Early sex differences in general and specific intelligence: Pitting biological against chronological age" ved konferencen "The Second Annual Conference for Intelligence Research", (ISIR) Cleveland Ohio December 6-8t 2001. Se bilag A. Underbilag 23 side 2.
  • [3] H. Nyborg, "Sex differences in g" ch 10, p. 187- 222 in Nyborg, H. (ed.)(2003). The scientific study of general intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen. Oxford: Pergamon/Elsevier Press.
  • [4] Manuskript af Helmuth Nyborg, dateret den 5. januar 2004, med titlen "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status", indsendt til tidsskriftet Personality and Individual Differences (PAID).
  • [5] ] "Analyses of sex differences in general intelligence g". Fem sider med materiale offentligt tilgængelige på Helmuth Nyborgs hjemmeside via Psykologisk Instituts hjemmeside fra den 13. oktober (evt. lidt før) til den 5. december 2004 (evt.lidt før).
  • [6] "Analyses of sex differences in general intelligence g". Materiale lagt den 5. december 2004 (evt.lidt før) offentligt tilgængeligt på Helmuth Nyborgs hjemmeside via Psykologisk Instituts hjemmeside under linket "Analysis of sex differences".
  • [7] Brev af den 31. januar 2005 fra Helmuth Nyborg til institutleder Jens Mammen med kopi til dekan Tom Latrup- Pedersen og rektor Niels Chr. Sidenius.
  • [8] Diskette modtaget den 3. marts 2005 fra Helmuth Nyborg, indeholdende fire filer. De tre af disse er datafiler læsbare med programmet Statistica Spreadsheet, nemlig: "Children complete data set N=119 with id and Sex.sta", "Children incomplete data set N=325 with id and Sex.sta" og "Adult complete data set N=62 with id and sex.sta". Den sidste fil er en tekstfil "Note.doc". Psykologisk Institut har konverteret de tre data filer til læsbare Excel-filer, henholdsvis: "Children_complete 119 _Sex.xls", "Children_incomplete325_Sex.xls" og" Adult_sex.xls". Disse er igen konverteret til tilsvarende pdf-filer egnet til udskrift. Se bilag [A.9].
  • [8a] To arkivskabe med protokolmateriale indleveret den 7. og 8. marts 2005 på Psykologisk Instituts sekretariat.
  • [9] Tre udskrifter [9, children 325], [9, children 119] og [9, adult 62] af pdf-filer, jfr. de tilsvarende tre datafiler på disketten [8], påført institutleder Jens Mammens håndskrevne notater.
  • [10] Brev dateret den 14. marts 2005 fra Helmuth Nyborg til institutleder Jens Mammen.
  • [11] Referat af møde med Helmuth Nyborg og dekan Tom Latrup-Pedersen den 18. marts 2005, kl. 8.30, en tegning dateret den 18. marts 2005, samt en kopi af Helmuth Nyborgs brev den 14. marts 2005 til institutleder Jens Mammen bilag [10].
  • [12] Fire sider med datamateriale indleveret den 9. april 2005. Ifølge Helmuth Nyborg indeholder materialet data fra "fase O", dvs. tværsnitsundersøgelsen i 1976.
  • [13] Skematisk oversigt over undersøgelsens design og personidentifikationsnumre, udarbejdet af institutleder Jens Mammen og brugt som grundlag for de håndskrevne notater i [9].
  • [14] Udkast til referat af møde med Helmuth Nyborg, dekan Tom Latrup-Pedersen og institutleder Jens Mammen den 26. april 2005 ("PAID" er fejlagtigt angivet som "PAIS").
  • [15] Brev den 8. maj 2005 fra Helmuth Nyborg til dekan Tom Latrup-Pedersen, med fire bilag (Bilag 1: Principiel oversigt over skoleprojektet. Bilag 2: Oversigt over realiserede undersøgelser. Bilag 3: Oversigt over analysen af 325 observationer. Bilag 4: Kopi af mail 4. maj 2005 fra Jens Mammen til Helmuth Nyborg).
  • [16] Brev den 23. maj 2005 fra dekan Tom Latrup-Pedersen til Helmuth Nyborg.
  • [17] Brev den 27. maj 2005 fra institutleder Jens Mammen til Helmuth Nyborg.
  • [18] Brev den 30. maj 2005 fra dekan Tom Latrup-Pedersen til Helmuth Nyborg.
  • [19] Mail den 7. juni 2005 kl. 10:01 fra Helmuth Nyborg til dekan Tom Latrup-Pedersen, med et bilag (kopi af side 542, note 9, i underbilag [O] til bilag A).
  • [20] Mail den 9. juni 2005 kl. 10:37 fra Helmuth Nyborg til dekan Tom Latrup-Pedersen.
  • [21] Brev den 13. juni 2005 fra dekan Tom Latrup-Pedersen til Helmuth Nyborg. (Læs "algoritme" i stedet for "logaritme").
  • [22] Nyborg, H. (2005). Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status. Personality and Individual Differences, 39 (Issue 3, August), 497-509.
  • [23] Brev af den 23. november 2005 fra institutleder Jens Mammen med gennemgang af sagen og anmodning om nedsættelse af bedømmelsesudvalg (Side 4, linie l, skal "24. januar" være "25. februar").
 2. Bedømmelsesudvalgets rapport af 16. marts 2006 (fremsendt af udvalget med brev af 5. april (underbilag a) og videresendt til Helmuth Nyborg til partshøring med dekanens brev af 6. april (underbilag b).
  1. brev af 5. april
  2. dekanens brev af 6. april.
 3. Helmuth Nyborgs mail af 9. maj 2006 med bilag (kommentar til udvalgets rapport), som fremsendes til udvalget med fakultetets brev af 11. maj 2006 (underbilag a).
  1. a. fakultetets brev af 11. maj 2006
 4. Fakultetets supplerende brev af 16. maj 2006 til udvalget
 5. Udvalgets brev af 18. maj 2006 (Bemærkninger til Helmuth Nyborgs kommentarer til rapport)
 6. Dansk Magisterforenings brev af 23. maj 2006
 7. Fakultetets brev af 26. maj 2006 til Helmuth Nyborg (indkaldelse til møde) med bilag (bilag E)
 8. Helmuth Nyborg Nyborgs mail af 6. juni 2006 (Bemærkninger til udvalgets brev af 18. maj)
 9. Udkast til referat af møde den 7. juni 2006, som sendes til Helmuth Nyborg til partshøring med fakultetets brev af 9. juni 2006 (underbilag a)
  1. med fakultetets brev af 9. juni 2006
 10. Dansk Magisterforenings brev af 14. juni 2006
 11. Dokumentation for Helmuth Nyborgs postings på internettet (eksempler fra foraene "Evolutionary Psychology" og "GeneExpression" samt den offentligt tilgængelige hjemmeside www.jerrypournelle.com
 12. Tidligere dekan Tom Latrup-Pedersens brev af 22. december 2005 til Helmuth Nyborg (mødeindkaldelse) med bilag (posting på "GeneExpression")
 13. Dansk Magisterforenings brev af 20. januar 2006 med bilag (Dokumentation for tilbagekaldelse af postings)
  1. Dokumentation for tilbagekaldelse af postings
 14. udkast til referat af møde den 6. januar 2006, som sendes til partshøring ved dekanens brev af 20. januar 2006 (underbilag a)
  1. dekanens brev af 20. januar 2006
 15. Helmuth Nyborg mail af 24. januar 2006 (forespørgsel om klagere)
 16. Fakultetets brev af 27. januar 2006 (dekanens svar på bilag O)
 17. Dansk Magisterforenings brev af 2. februar 2006 (Kommentarer til udkast til referat, i Bilag N)
 18. Dansk Magisterforenings brev af 23. februar 2006 (efterlysning af diverse svar)
 19. fakultetets reviderede referat af mødet den 6. januar (N) sendes med Fakultetets brev af 16. marts 2006 (underbilag a)
  • Fakultetets brev af 16. marts 2006
 20. Dansk Magisterforenings kommentarer til referat (bilag S) med underbilag a.
  • Dansk Magisterforenings brev af 27. marts 2006
 21. Helmuth Nyborgs brev af 5. juli 2006 til rektor
 22. Helmuths Nyborgs supplerende spørgsmål til udvalget, fremsendt til dekanen med Dansk Magisterforenings brev af 27. marts 2006 (underbilag a) og videresendt til udvalget med dekanens brev af 29. marts 2006 (underbilag b).
  • Dansk Magisterforenings brev af 27. marts 2006
  • dekanens brev af 29. marts 2006.Permalink