Validate

Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling
Bredgade 43
1260 København K
Att: Udvalget vedrørende Videnskabelig UredelighedKøbenhavn 14. september 2006


Til Formanden for Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed

I henhold til kapitel 3, § 4 i bekendtgørelse om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (nr. 668 af 28.juni 2005) ønsker jeg som part, at rejse en sag i Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) med henblik på at blive renset for de påstande om videnskabelig uredelighed, som dekan Svend Hylleberg ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet i sin tjenstlig indberetning af mig har fremsat overfor rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Dekanens indberetning til rektor er foranlediget af en rapport, der er skrevet af "sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens", vedlagt som bilag 1 (herefter: "sagkyndigt udvalgs rapport"), som tidligere institutleder Jens Marnmen og tidligere dekan Tom Latrup-Pedersen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet foranledigede nedsat med henblik på at undersøge om min forskning vedrørende kønsforskelle i intelligens var videnskabelig uredelig.

I det "sagkyndige udvalgs rapport" kritiseres jeg på en række punkter, som jeg kommenterer i vedlagte skrivelse (bilag 2 a, b, c, d). Jeg noteret mig, at udvalget til trods for deres kritik konkluderer, at:"We have found no evidence that Nyborg has acted fradulently".

I den tjenstlige indberetning til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen har jeg efter dekan Svend Hyllebergs vurdering publiceret resultater fra en undersøgelse, der er baseret på en helt utilstrækkelig beskrivelse af undersøgelsens design, en meget mangelfuld monitoring af undersøgelsen, en beskrivelse af grundlaget for de offentliggjorte undersøgelser, der ikke blot er mangelfuld, men også flere steder ukorrekt, samt dokumenteret et helt utilstrækkeligt kendskab til de anvendte statistiske metoders anvendelighed og begrænsninger. Direkte til citat siger Svend Hylleberg: "Helmuth Nyborg har således, som professor ved Aarhus Universitet, publiceret en helt utroværdig og værdiløs undersøgelse, og ved sin forsømmelighed forbrudt sig alvorligt mod kravene til videnskabelig redelighed og god forskningsskik". I forlængelse af sine anklager forsøger Svend Hylleberg herefter at dokumentere sine påstande. Den tjenstlige indberetning med Svend Hyllebergs vurdering og dokumentation vedlægges som bilag 3.

I forlængelse af dekan Svend Hyllebergs indberetning har jeg udformet en skrivelse, der kommenterer dekanens indberetning. Denne skrivelse og DMs høringssvar til rektor vedlægges som bilag sammen med det datamateriale, der danner baggrund for mit forskningsprojekt vedr. kønsforskelle i intelligens.

Herudover vedlægger jeg nogle af de breve, som jeg har modtaget fra internationale forskere, som over tid har fulgt sagen. Mange af disse kender jeg ikke personligt.

Som ovenfor nævnt blev det "sagkyndige udvalg" nedsat på foranledning afblandt andre institutleder Jens Mammen. Jeg kan af UVVUs medlemsliste over de respektive fagudvalg se, at Jens Mammen er medlem af Udvalget for Kultur- og Samfundsvidenskabelig forskning.

Det er min vurdering, at Jens Mammen har været og fortsat er part i den sag, som dekan Svend Hylleberg fører imod mig. Jeg anmoder derfor om, at Jens Mammen erklærer sig for inhabil.
Med venlig hilsen

Helmut Nyborg
Adslev Skovvej 2
8362 Hørning

Bilagsliste til UVVU i forbindelse med behandling af sagen vedr. Helmuth Nyborg:

Bilag l(a): Kommissorium for sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens.

Bilag l(b): Rapport udarbejdet af "Sagkyndigt Udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens."

Bilag 2 (a, b, c, d): Helmuth Nyborgs svar på det sagkyndig udvalgs rapport (bilag a, b og c) samt brev af 5. juli 2006 til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen (bilag d).

Bilag 3: Dekan Svend Hyllebergs tjenstlige indberetning af 7. august til rektor Lauritz B. Holm- Nielsen.

Bilag 4: Uddrag af dekan Svend Hyllebergs tjenstlige indberetning, hvor den kursiverede skrift er kommentarer fra Helmuth Nyborg.

Bilag 5: Brev af 8. september 2006 fra DM -- Fagforening for højtuddannede (DM) vedr. Helmuth Nyborgs høringssvar på dekan Svens Hyllebergs tjenestlig indberetning til rektor af 7. august 2006.

Bilag 6: Chapter 13: "Sex Differences in g" in "The g factor: The Science og mental ability", Westport, CT: Praeger.

Bilag 7: "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status".

Bilag 8: Pressemeddelelse af 19.januar 2002 vedr. kønsforskelle i intelligens.

Bilag 9: Brev af 29. juni 2006 til dekan Svend Hylleberg fra prof. Mogens Agervold, prof. Ask Elklit, prof. Dorthe Berntsen, prof. Esben Hougaard, prof. Henrik Høgh-Olesen, prof. Steinar Kvale, prof. Dion Sommer og prof. Robert Zachariae.

Bilag 10: Brev af 9. august 2006 til Svend Hylleberg fra J. Philippe Rushton, Ph.D. D.Sc.

Bilag 11: Mail af 3. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra prof. Linda Gottfredson.

Bilag 12: Brev af 5. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra prof. Fred M. Feinberg.

Bilag 13: Brev af 23. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Tony Vernon, Sybil Eysenck og Gisli Gudjonsson, Co-Editors-In-Chief, Personality and Individual Differences.

Bilag 14: Brev af 10. december 2005 til dekan Svend Hylleberg fra Douglas K. Detterman, Editor, Intelligence and Director IS IR.

Bilag 15: Brev fra Arthur Jensen, Professor Emeritus, Educational Psychology, University of California, Berkeley.

Bilag 16: Brev af 23. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Robert. M. Stelmack, Ph.D.

Bilag 17: Brev af 14. december 2005 fra Steven Pinker.

Bilag 18: Brev af 5. september 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Adrian Furnham.

Bilag 19: Brev af 7. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Richard J. Haier, PhD.

Bilag 20: Mail af 4. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Michael A. MeDaniel.

Bilag 21: Brev af 6. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Gerald Matthews, Ph.D.

Bilag 22: Brev af 6. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Patricia Hausmann, Ph.D.

Bilag 23: Brev af 21. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Nathan Brody.

Bilag 24: Brev af 6. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Ralph L. Holloway.

Bilag 25: Brev af 7. august 2006 til dekan Svend Hylleberg m.fl. fra Steven Goldberg.

Bilag 26: CD-rom med Helmuth Nyborgs rådata (i pdf-, Excel- og Statistica formater).
Permalink